Documents

fisa post.doc

Description
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI An universitar: 2016 – 2017 Semestrul I Disciplina: PSIHOLOGIA MUNCII Titular disciplina: conf. dr. C. Truţa Student: Sabrina Tarus Anul: 3, zi Fisa de post I. II. Identificarea si definirea postului  Definirea postului : FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV  Codul COR: 411001  Obiectivul specific al postului de muncă: menținerea relațiilor cu chiriașii și terții. Integrarea în structura organizatorică  Denum
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOVFACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEIAn universitar: 2! # 2!$Se%estru& IDis'i(&ina: PSIHOLOGIA MUNCII Titu&ar )is'i(&ina: conf. dr. C. Truţa Stu)ent : Sabrina Tarus Anul: 3, zi Fisa de post I.Identificarea si definirea postului    Definirea postului   : FUNC Ț IONAR AD*INISTRATIV   Codul COR :   +!!!   Obiectivul specific al postului de muncă : %eninerea re&aii&,r 'u '-iriaii i terii. ț ț ș ș ț II.Integrarea în structura organiatoric!    Denumirea departamentului    AD*INISTRATIV    Poziia postului în cadrul structurii organizaionale ț ț  o  Postul imediat superior  : *ana/er A)%inistrativ o  Postul imediat inferior  : nu este 'a0u& o  Este înlocuit de  : (rin )e'i0ia %ana/eru&ui a)%inistrativ. o  Înlocuiete pe  ș  : an/a1aii 'u 'are se a&3 4n re&aie )e ',n&u'rare 5(rin )e'i0ia ț ț %ana/eru&ui a)%inistrativ6.   #elaii ț o  Ierarhice  Este su7,r),nat Dire't,ru&ui Genera&8 Dire't,ru&ui E9e'utiv o !uncionale De colaborare ț    : se a&3 4n re&aii )e ',n&u'rare 'u 'ei&a&i ț ț an1a1ai ț o  De reprezentare  : %enine re&aii&e 'u t,i '-iriaii i tertii. Cu t,ate stru'turi&e ț ț ț ș ș ,r/ani0at,ri'e a&e s,'iet3ii8 'u urni0,rii i '&ienii. ț ș ț III.Atri$utii% Sarcini% Acti&it!i specifice postului de 'unc! ț A. Generale   ã P3strarea ',ni)enia&it3ii; ã S3 se (re0inte &a &,'u& )e %un'3 4ntr<, inut3 )e'ent3 =i 4n/ri1it3; ã Li%7a1u& ,&,sit 4n re&aii&e 'u '&ienii sau 4n interi,ru& ir%ei tre7uie s3 ie unu& (,&iti',s8 ț aste& 4n'>t re0u&tate&e )is'uii&,r s3 ie 4nt,t)eauna (,0itive =i ',nstru'tive; ã Asu%area res(,nsa7i&it3ii 4n 4n)e(&inirea ie'3rei sar'ini )e servi'iu8 aste& 4n'>t ei'a'itatea =i 'a&itatea %un'ii (restate s3 ie %a9i%e; ã C,&a7,rarea =i 7una 4nte&e/ere8 4ntre t,ate )(arta%ente&e ir%ei8 tre7uie s3 ie &a 'e& %ai 4na&t nive& 'a&itativ8 aste& 4n'>t re0u&tatu& /enera& a& %un'ii8 ee'tuate )e 4ntre/ ',&e'tivu& ',%(aniei8 s3 ie 'u %u&t %ai %are )e'>t su%a re0u&tate&,r (restaii&,r in)ivi)ua&e ; ã Tre7uie s3 se 4ntre(rin)3 t,ate a'iuni&e ne'esare 54n &i%ita ',%(etene&,r ie'3ruia6 aste& 4n'>t s3 se a1un/3 &a )e(3=irea nev,i&,r =i a=te(t3ri&,r '&ieni&,r e9isteni sau (,tenia&i; ã Da'3 (e (ar'ursu& )eru&3rii a'tivit3ii8 ',nsi)er3 ne'esar3 4%7unat3irea (r,'e)urii8 va ,r%u&a 4n s'ris '3tre =eu& ierar-i'8 , n,ta 'are ',nine re',%an)3ri&e res(e'tive; ã A(&i'area (r,'e)uri&,r s(e'ii'e )e &u'ru =i a (reve)eri&,r Re/u&a%entu&ui )e Or/ani0are =i Fun'ti,nare8 a& Re/u&a%entu&ui )e Or)ine Interna; ã In)e(&inirea tutur,r sar'ini&,r =i atri7uii&,r re(arti0ate )e ',n)u'ere; ã F,&,se=te te-ni'a )in ),tare 5PC8 a98 te&e,n8 internet8 ',(iat,r8 et'6 nu%ai (entru re0,&varea sar'ini&,r )e servi'iu8 (entru 'a0uri s(e'ia&e tre7uie anunat3 ',n)u'erea; ã A)u'erea &a 'un,=tina ',n)u'erii8 )in ti%(8 a un,r eventua&e ina)vertene (r,'e)ura&e. (. Specifice postului ã asi/ur3 (3strarea re/istru&ui uni' )e intr3ri ? ie=iri a& ,r/ani0aiei; ã asi/ur3 a'tivitatea )e te&e,nie 'entra&3 a ,r/ani0aiei; ã asi/ur3 a'tivitatea )e in,r%aii /enera&e (entru (u7&i'; ã sta7i&ete ne'esaru& )e ',nsu%a7i&e (entru (ers,na&u& ',%(aniei i ',%an)area ș ș ',nsu%a7i&e&,r ne'esare 5(a(etarie8 (r,t,',&6 ; ã  (3strea03 ',ni)enia&itatea tutur,r in,r%aii&,r reerit,are &a ,r/ani0aie; ã )u'e &a 4n)e(&inire ,ri'e sar'in3 trasat3 )e su(eri,ru& )ire't sau )ire't,ru& /enera&; ã r3s(un)e )e (re&uarea ',res(,n)enei s,sit3 (e a)resa ir%ei 5(&i'uri8 a9uri8 ,erte et'6; ț ã r3s(un)e )e 7una 'ir'u&aie a ',res(,n)enei 5',res(,n)ena este 4n%>nat3 nu%ai ț ț ț )estinataru&ui8 iar8 4n 'a0u& 4n 'are nu este (re'i0at un )estinatar8 se 4n%anea03 eu&ui )ire't; ș ã asi/ur3 i r3s(un)e )e e9(e)ierea 4n 7une ',n)iii a tutur,r a9uri&,r i s'ris,ri&,r; ș ț ș ã ine , evi)en3 a tutur,r nu%ere&,r )e te&e,n8 a98 (re'u% i a a)rese&,r 'are 4i sunt a)use &a ț ț ș 'un,tin3 4n )ierite %,)uri; ș ț  ã  (ri%ete (ers,ane&e )in aar3 i &e 4n)ru%3; ș ș ã 4nre/istrea03 t,ate (ers,ane&e 4n re/istru&; ã 4n)e(&inete a'tivitai&e )e (r,t,',&; ș ț ã urni0ea03 'u a%a7i&itate in,r%aii&e s,&i'itate; ț ã r3s(un)e )e 4nre/istrarea ),'u%ente&,r re)a'tate i )e evi)enta &,r; ș ã asi/ur3 ar-ivarea 4n ,r)ine a ),'u%ente&,r 'are 4i sunt 4n%>nate8 a a9uri&,r tri%ise i ș  (ri%ite; ã a'e ',(ii @ERO@ (entru ),'u%ente&e 'are 4i sunt 4n%>nate; I).#esponsa$ilit!i ț ã  În raport cu alte persoane  o R3s(un)e )e 4n)e(&inirea tutur,r sar'ini&,r trasate )e )ire't,ru& /enera& a& s,'iet3ii; ț o R3s(un)e 4n aa =ei&,r ierar-i'i )ire't )e sar'ini&e trasate8 asu(ra ,&,sirii ei'iente ati%(u&ui )e &u'ru =i )is'i(&inii 4n %un'3; ã  În raport cu produsele muncii o R3s(un)e )e rea&i0area 'a&itativ3 i 4n ter%en a &u'rari&,r; ș o R3s(un)e )e 'a&itatea =i ',re'titu)inea ),'u%entaiei 4nt,'%ite o R3s(un)e %ateria&8 )is'i(&inar8 ',ntraveni,na& sau (ena&8 )u(3 'a08 (entru ne4n)e(&inirea sau 4n)e(&inirea ne',res(un0at,are a sar'ini&,r )e servi'iu; o  R3s(un)e %ateria&8 )is'i(&inar8 ',ntraventi,na& sau (ena&8 )u(3 'a08 (entru uti&i0area ),'u%ente&,r a&se =i (entru )istru/erea ar3 )re(t a un,r ),'u%ente )in unitate; ã  Privind relaiile cu alii comunicarea ț ț  o R3s(un)e )e res(e'tarea n,r%e&,r &e/a&e (rivin) se'retu& i ',ni)enia&itatea )ate&,r ș ț i in,r%aii&,r; ș ț o R3s(un)e (ena& sau ',ntraveni,na& 4n 'a0u& )ivu&/3rii 4n e9teri,ru& ir%ei a ,ri'3r,r in,r%aii sau )ate interne s(e'ii'e ',%(aniei; ã  Privind normele de securitate în muncă  o n,r%e /enera&e =i s(e'ii'e )e se'uritate a %un'ii =i 8 a(3rarea 4%(,triva in'en)ii&,r o s3 res(e'te atri7uii&e =i r3s(un)erea 'e &e revine 4n ),%eniu& (r,te'iei %un'ii (entruun'ia e9er'itat3 ; o s3<=i 4nsu=eas'3 =i s3 res(e'te n,r%e&e )e (r,te'ia %un'ii8 &u>n) %3suri )e a(&i'are a a'est,ra ;  o s3 a)u'a &a 'un,=tina ',n)u'3t,ru&ui &,'u&ui )e %un'3 ,ri'e situaie 'are ',nstituie  (eri',& )e a''i)entare sau 4%7,&navire (r,esi,na&3; o s3 a)u'3 &a 'un,=tina ',n)u'3t,ru&ui &,'u&ui )e %un'3 a''i)ente&e suerite )e (r,(ria (ers,ana sau a&te (ers,ane (arti'i(ante &a (r,'esu& )e %un'3 ; o R3s(un)e %ateria&8 )is'i(&inar8 ',ntraventi,na& sau (ena&8 )u(3 'a08 (entru uti&i0area ),'u%ente&,r a&se =i (entru )istru/erea ar3 )re(t a un,r ),'u%ente )in unitate; ).Condiii ale postului ț    Programul de muncă    ,re?0i8  0i&e?s3(t3%>n3;  E#istena unei echipe de muncă ț    o 4n ),u3 ture : < 4n'e(>n) )e &a ,ra : i (>n3 &a ,ra !+ :; ș  < 4n'e(>n) )e &a ,ra !+: i (>n3 &a ,ra 2 :; ș ã  Deplasări  o  (,si7i&itate )e (re&un/ire a (r,/ra%u&ui )e &u'ru 4n 'a0uri e9'e(i,na&e ț 5(ri%irea unei )e&e/aii8 ur/ente 4n (re/3tirea anu%it,r a'te (entru ț ',n)u'erea ir%ei8 et'. 6 )I.Cerine specifice postului ț o  $tudii Calificări necesare  : Su)ii %e)ii o  E#perienă ț     nu este ,7&i/at,rie o Cunotine Competene specifice  ș ț ț     ,(erare PC ;  En/&e03 %e)iu s'ris i v,r7it ș  Cun,tiine (rivin) un'i,narea a(araturii )e 7ir,u. ș ț ț o  %ptitudini necesare ocupării postului   A(titu)ini ver7a&e 54nte&e/ere ver7a&3 i s'ris3 ș  ; e9(ri%are ,ra&3 i s'ris36 ș )II.Condiii 'ateriale ale 'uncii ț o Condiiile fizice ale postului de muncă ț   : %un'a )e 7ir,u o  Instrumente &tila'e (aini   ș   : 'a&'u&at,r8 9er,98 i%(ri%ant38 re/istru )e evi)enta a  (ers,ane&,r. )III.Indicatori de perfor'an! ț o Ca&itatea &u'rari&,r 5(re'i0ie6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x