Education

Informe errors i proposta millora

Description
1. GES 1/2 CFPOS Curs 2016-17 INFORME D'ERRORS I PROPOSTA DE MILLORA DELS EXERCICIS D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA Títol del text: Data: PAS 1 - Corregeix totes…
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
 • 1. GES 1/2 CFPOS Curs 2016-17 INFORME D'ERRORS I PROPOSTA DE MILLORA DELS EXERCICIS D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA Títol del text: Data: PAS 1 - Corregeix totes les paraules o grups de paraules que no hagis escrit correctament. Al mateix temps, afegeix al costat quina mena d'error és i a quin calaix gramatical has de desar-lo (ortografia i puntuació, morfosintaxi, lèxic). Exemples: Baig hanar a Múrcia. > Vaig anar a Múrcia. (ortografia) El princep ens visitara demà. > El príncep ens visitarà demà. (ortografia) Estic content de que hagis vingut > Estic content que hagis vingut. (morfosintaxi i puntuació) No et descuidis el bocata! > No et descuidis l'entrepà! (lèxic) El professor/a t'ha afegit algun comentari relacionat amb l'organització del text per paràgrafs, repeticions, ...
 • 2. GES 1/2 CFPOS Curs 2016-17 PAS 2 - Emplena aquesta graella: EL TEU TEXT... SÍ NO Evidències S’entén el que vull explicar? El text està ben presentat? El text s’adequa al destinatari i al context? Les idees estan ben ordenades? El text està ben lligat? Hi ha errors gramaticals? Si vols, tens espai per ampliar algun punt aquí: PAS 3 - Reescriu el text novament amb els errors ortogràfics i textuals ja corregits:
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x