Documents

Introducere in Retele de Calculatoare.ppt

Description
INTRODUCERE ÎN REŢELE DE CALCULATOARE 1. CE ESTE O REŢEA 2. EVOLUŢIA REŢELELOR 3. TERMINOLOGIE ã Mesaje ã Modele structurale de reţea ã Tipuri şi dimensiuni ale reţelelor 4. COMPONENTE DE BAZĂ ã Hardware ã Software 5. ADRESE FIZICE (MAC) 1. Ce este o reţea Hub / Switch PC-1
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   1 INTRODUCERE ÎN REŢELE DE CALCULATOARE 1.CE ESTE O REŢEA2.EVOLUŢIA REŢELELOR3.TERMINOLOGIE ã Mesaje ã Modele structurale de reea ã T! ur! #! d!$e%s!u%! ale reelelor &.COM'ONENTE (E )A*+ ã ,ard-are ã Sot-are/. A(RESE 0I*ICE MAC ,u 4 S-!tc5'C61'C62'C la 'C co%e7!u%e d!rect8sau 1. Ce este o reea   2 2. Evoluţia reţelelor  a.Sneaker Net  $ed!u 8r8 reea 'C61'C62 !. Reţele i#i $%eerto %eer& ' a(.1) #al#ulatoare*  Resurse artajate  Modul de lucru9  #o%ierea +i,ierelor -au #one#tare ire#t/ la #al#ulatorul #e eţine re-ur-a0ie#are #al#ulator in ru% e-te %ere#ea #elorlalte0ie#are utili3ator %oate ot/r4 #e re-ur-e %ro%rii %ot +i a##e-ate e alţi utili3atori5 ar nu are ni#i un #ontrol a-u%ra #elorlalte 6Curi. $ed!u de reea0lo : d!s;   7 #.Reţea #o %le(/   8 3. TERMINOLOGIE 3.1. MESA<E9 ac5ete= cadre ra$e=data>ra$e= celule1.(e%u$!r!le $esajelor   Multe te5%olo>!! de reea se a?ea?8 e co$utarea ac5etelor= ceea ce resu u%e creare de locur! $!c! de date= care su%t tr!$!se @% reea  (e%u$!rea >e%er!c8 t. ac5ete9 MESA<E  Ut!l!?area altor de%u$!r! e%tru $esaje er$!te asoc!erea cu a%u$!te rotocoale #! te5%olo>!! ce o erea?8 e d!er!te %!ele ale $odelulu! OSI9 o 'ac5et  B se reer8 la u% $esaj tr!$!s de re>ul8 de u% rotocol ce o erea?8 la %!elul de reea ac5ete I' ter$e%ul de ac5et se ut!l!?ea?8 #! >e%er!c e%tru $esaj o (ata>ra$8  B s!$!lar ac5etulu! se reer8 la %!elul de reea= dar #! t. a reer! u% $esaj tra%s$!s la u% %!el su er!or 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x