Court Filings

John Paul II and Liturgical Renewal after the Second Vatican Council

Description
The first part of the article presents facts leading to the renewal of liturgical life which was initiated by the Liturgical Movement at the turn of the 20th century. Moreover, this part includes papal documents which started the process of
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  nauczania Jana Pawta ll w 4o. rocznicę wyboru na Stoticę Piotrową |<s. lk zy s zt"'J I j J::-iĘ: WDAWNICMO NAUKOWE U N IWERSYTETU MIK*A'A KOPERNIM Toruń 2o18  Recenzent k. dr hab. ErwinMateja, Prof' UO Redaktor wYdawniczY Mirostawo BuczYnska sPls TREŚCI Wstęp Magdalena Motyka Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II podczas IV pielgrzyrnki do polski w dniach I-9 czerwca 1991 roku Decalogue in the Teaching of John paul II During His Fourth pilgrimage to Poland From June I-9, 1991 Ks. Jakub Zinka Model życia chrześcijariskiego w nauczaniu św. Jana Pawła II The Model of Christian Life in the Teaching of St John paul II Projekt okładki i stron tytułowychKrzYsztof SkrrYPczYk Na okładce wykorzystano zdjęcie: Portret Jana Pawła II autorstwa'';ilffi;iliłł''ęr*"łjem:rDuchovm}-łnwLublinie)' Printed in Poland@ Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersyetu Mikołaja Kopernika Torufi 2018 Opracowanie redakcYjne Mirosława Buczynska rsBN 978-8 3 -237 -4067 -2 WYDA\^INICTWo NAUKoWE UNIWERSYTETU MIKoŁAJA KoPER)gs Joanna Aszkowska Niedziela w nauczaniu Jana Pawła I Sunday in the Teaching of John paul II Jakub Woźniak Jan Paweł II i odnowa liturgiczna po John Paul II and Liturgical Renewal after Ks. Maciej Flader Piotr Rafał K1awczyriski Niestrudzony promotor świętości duchowych syn w księdza Jana ' II Soborze Watykariskim the Second Vatican Council 27 41 6s 87 efinicja duchowości liturgicznej według św. Jana Pawła I] Definition of Liturgical Spiritualiry According to Sr John paul II Marta Cołbecka Cierpienie chrześcijanina anamnezą cierpiącego Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II suffering of a christian as the Anamnesis of the suffering of christ in the Teaching of John paul II 105 Redakcja: ul. Gagarina 5, 87-100Torufi tet. (056) 671 42 95, fax (056) 611,47 0s e-mai1: wydawnictwo@umk'Pi Dystrybucja: tel'/fax (056) 611 42 38e-mail: books@umk'Pl www.vtrydawnictwo' umk' Pl Druk: Wvdawnictwo Naukowe Uniwers1tetu Mikołaj a salezjariskiej. Sylwetki polskichBosko w}miesionych na ołtarze przez Jana Pawła ] A Tireiess Promoter of salesian life. polish priests, spiritual followers of Fr Jan Bosko, Beatified by John paui II *"3głł )1, t3rY,1 i.11rr,..*u$ Kopernika Ą13s 135  Z NAUCZANlAJANA PAWŁA Il W 40' RocZNlcĘ WYBoRU NA sTollcĘ PloTRoWĄ pod redakcją ks. Krzysztota l(oneckiego, Toruń 2o18 Jakub J To r u ń WoŹnial<x JAN PAWEŁ ll l oDNoWA LITURGICZNA Po ll SoBoRZE WATYl(RŃsrnn W roku 2o7B przypadają dwie rocznice związane z opubliko-waniem dokumentów odnoszących się bezpośrednio do Konsrytucji o litur- gii Sacrosanctum concilium II Soboru Warykańskiego, które nalezy ponow-nie przypom niec. Trzy dziesta rocznica opublikowania Listu apostolskie goVicesimus quintus anntls w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytu- cji soborowej Sacrosanctum concilium o świętej iturgii (4 grudnia 19BB r.) oraz piętnasta rocznica rłT.dania Listu apostolskiego Spiritus et Sponsa z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej So- crosanctum concilium (4 grudnia 2003 r.)1. Liturgia Kościoła ako czynność dynamiczna i stale rozwijająca się posiada dwa wymiary, jak uczy II Sobór Watykański: nymiar boski, który nie podlega zmianom z tej racji, ze jest z ustanowienia Bożego, oraz W- miar ludzki, który podlega zmianom2. Dlatego pojawia się potrzeba po- " Lic. mgr Jakub J. WoŹniak _ doktorant nauk teologicznych na Wydziale Teo1ogicz- nym Uniwersy.tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; student drugiego stopnia Nauk o Rodzi- nie; przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia w Samorządzie StudenckimUMK; wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK; przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UMK; prezes Koła Naukowego Co- opero"tores Veritatis im. Benedykta XVI. Zainteresowania: nauczanie Josepha Ratzingera--Benedykta X\li, teoiogia liturgii, teologia dogmaryczna. 1 Por. D. Brzeziński' odnowa liturgii rzymskiej po Soborze Watykańskim II w śwtetle Ii"stów apostokkich,,Vicesimus quintus annus" oraz ,,Spirirus et Sponsa" Janą Pawła II' w: Stu- dią soborowe. HistoriąirecepcjaVaticanumll, M. Białkowski (red.), Toruń2oI4, s.745-763. 2 Por' II Sobór Watykański, Konstytucja o świętej 1iturgii Socros anctum concilium (dalej: KL)' Rzym 1963, nr 21: Acta Apostolicae sedis (dalej: AAs) s6 (7964) nr 2, s.105-106.  67 6 ']akub J. WoŹniak nownego spojrzenia na już istniejące przepisy, kt re zostały zatwierdzone przez odpowiednią wŁadzę, i konieczność ch zrewidowania' Wezwanie ojc w soborowych jest następujące: ,,Staranie o rozw j i odnowienie li-turgii słusznie uwaza się za znak opatrznościowej działalności Bozej dla naszych czas w, jakby za przyjście Ducha Świętego w Jego Kościele''3. Stąd nie dziwi nas, że papież Jan Paweł II, jako bezpośredni uczestnik II Soboru Watykariskiego,'będzie wielokrotnie rozwijał poszczeg 1ne punkty i zagadnienia soborowego nauczania o liturgii oraz wielokrotnieprzypominał jej znaczenie dla życia Kościoła raz jego misji we wsp łcze-snym świecie''a. 1. l(u odnowie liturgicznej ll soboru watykariskiego Jan Paweł II w Liście apostolskim Vicesimus quintus o'nnus Za- tważa, że sob r trydencki koriczący dwudziestą piątą sesję (4 grudnia 1563 r.) zalecił podjęcie reformy mszału i brewiarzas. Reforma polegała na Wprowadzeniu ujednoliconej formy liturgii dta całego Kościoła rzyjednoczesnym zachowaniu kształtu liturgii dla niekt rych Kościoł w 1o- kalnych i zakonnych, kt re mogły wrykazaĆ, ponad dwustuletnią ciągłość ,yrłasnej'' liturgii. Ponadto dano konkretne wskazania, aby w kształtowa- niu ,,nowej'' liturgii wr cić do tradycji Kurii Rz}rmskiej, nie wprowadzać do liturgii żadnych udziwnieri, niezgodnych z jej naturą, a takze usunąć wszelkie naduzycia i na1eciałości6. Papież Pius IV w 1564 roku powołał specjalną komisję, a Pius V zmienił jej skład, kt rej zadaniem było przeprowadzenie reformy brewia- rza i mszahL Efektem sześcioletniej pracy Komisji było poprawienie i zak- tualizowanie Mszału Kurii Rzymskiej, kt ry wydawany był po I474 roku7. 3 KL, nr 43: AAS 56 (1964) nr 2, s. 105-112.a K. Konecki, Liturgia w zyciu i- postannictwie Kościotą, w: ocalić dziedzictwo. Święte' mu Jąnowi Pawłowi II w X rocznicę nądanią Doktoratu Honoris Causa [Jniwersytetu MikołajaKopernikaw Toruniu, J. Bagrowicz, W. Karaszewskl (red.), Toruri 2075, s' 22I's por. A. Baron, H. Pietras (oprac.),Dokumenty sobor w Powszechnych,t.4/2,Kra' kow 2007, s. 849. 6 Por. J. Miazek, CzterystalatMszatuPiusav (1570-1970),,,Warszawskie studia Teologiczne" 22 (2OO9) nr 2, s. 97.7 Por. J. Miazek, Czterysta lat Mszatu Piuso V (1 570-1970), s. 97' Jan Paweł ll i odnowa liturgrczna po ll Soborze Waqlkariskim Papiez Pius V 14 lipca 1570 roku bullą Quo primum promulgował wyda-nie nowego Mszału dla Kościoła atolickiego. Z kolei dwa lata wcześniej, 9 lipca 1568 roku, bullą Quoad a nobis promulgowano noury brewiarz.Jak zauważa Jan Paweł II, w odniesieniu do reformy ksiąg liturgicznych, ,,Ten sam cel przyświecał w ciągu następnych wiek w Biskupom Rzymu, kt rzy troszczyli się o odnowę lub dokładnie ustalaii laztałt obrzęd w i lsiąg liturgicznych, a p źniej, od początku naszego stulecia podejmowali zadania bardziej generalnej reformy"s.Bezpośrednią przyczyną do wyznaczenia kolejnej reformy liturgicz- nej był, powstały na przełomie XIX i XX wieku na terenie Francji (Sole_ smes) ruch liturgiczny, kt rego inicjatorem był francuski benedyktyn domProsper Gućranger (1805-1B75). Ten benedyktyn po czasach Rewolucji Francuskiej pragnął odbudować życie zakonne i liturgiczne we Francji. W swoich najważniejszych dziełach l] nnće liturgique i Institutiones litur-giques ukazał tradycję i piękno liturgii. W badaniach naukowych kładłnacisk na charakter wsp lnotowy życia religijnego, negując tym Samym przesadny ind1r'vidualizm występujący W praktyce religijnej, a takze uka- zryał wartość modlirwy wsp lnotowej jako sensu liturgii. W swoim na- uczaniu francuski benedyktyn stanov/czo podkreślał aspekt kultyczny od- dawania czci Bogu (tzw. nurt wstępujący liturgii)9. Ruch liturgiczny jako oddolny, otrzymał akceptację Piusa X, czego przykładem jest powołanieprzez tego papieża specjalnej komisji, kt Ę zadaniem było reforma litur-giczna. Pierwszyrn zadaniem, kt re zostało zrealizowane i dało impuls dodalszych prac, było przy,vr cenie należnego miejsca obchodom niedzieli oraz zreformowanie Brewiarza Rzymskiegolo' Jak zauważa Jan Paweł II w Spiritus et Sponsa: Niedziela, dzieii Pafiski, w kt r1'rn wspomina się w spos b szczegÓny zmar- twychwstanie Chrystusa, stanowi centrum życia 1iturgicznego jako ,,podsta- 8 Jan Paweł II, List apostolski Vicesimus qutntus onnus w 25 rocznicę ogłoszeniaKonstytucji soborowej Sacrosanctum conctlium o świętej iturgii (dalej: VQA), Rzyrn 19BB, nr 3: AAS 81 (1989) nr B, s. 899. 9 Por.D.Btzeztnski,Wposzukiwaniuteo\ogicznegosensuliturgii.ReJlel<sjeną200o-le- cie chrześcija stwa, ,,Studia Płockie'', t. 28 (20Oo), s.39-40; S. Mieszczak, Niekt re źr dtareformy liturgicznej w Kościele, w: Źr dto i szczyt. Konstytucja o liturgiiśrvigrE sacrosanctum Concilium dzisiaj, K. Porosło (red.), Krak w 201 1, s. 41 1:114o6t'*a Kościoła, ' 11). 10 por. VQA, nr 3: AAS 81 (1989) nr B, s. 899.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x