Documents

LUCRARE_NOTATA_DE_ASISTENT_2015-2016_-1-_MArian_MArio_1.docx

Description
Universitatea din București Facultatea de Administrație și Afaceri Marketing, anul 1, grupa 103 LUCRARE NOTATĂ DE ASISTENT Management General Student: Marian Mario București 2016 1 Cuprins: Introducere Analiza swot Rolurile Managerului Beneficiile climatului managerial Pepsi Co Analiza PEST Introducera unui produs nou Comunicarea deciziei Concluzii
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Universitatea din Bucureti ș Facultatea de Administraie i Afaceri ț ș Marketing, anul 1, grupa 103LUCRARE ! A # $E A%&% E Management 'eneral%tudent( Marian Mari) Bucureti ș *01+ 1  Cuprins(  Introducere  Analiza swot  Rolurile Managerului  Beneficiile climatului managerial Pepsi Co Analiza PEST  Introducera unui produs nouComunicarea deciziei Concluzii  2   Introducere epsi C) Compania înfiinată în 1898 la 12 ani după Coca-Cola, este al 2 mare producător de băuturi carbogazoase ț la nivel mondial după Coca-Cola Company.  cumpărat în 1998 compania ! Tropicana”  i a fuzionat cu ș Frito-a!  în 19 # i cu ș T e #uar$er %ats Compan!  în 2$$1. epsi C) -n R)m.nia %rezentă pe piaa rom&nească din ani 19 #, compania a suferit în perioada 199$ -199' o pierdere ma(ora ț de capital de imagine din cauza asocierii acesteia cu trecutul i regimul comunist, în special din cauza ș accesului limitat pe care populai îl avea la produsele companiei. ț   „Singura greseala pe care am facut-o a fost sa credem ca, datorita faptului ca Pepsi exista deja pe piata din Romania in timpul regimului comunist, avem un avantaj in timp ce Coca-Cola era un jucator nou si trebuia saeduce consumatorii !are greseala e ce# Pentru ca romanii stiau de Pepsi insa asociau brandul cu vec$iul regim Pepsi era disponibil in cantitati reduse, in special celor apropiati conducerii”-  A&iad Meitar pentru 'all Street    3   Analiza swot  Rolurile Managerului )n cazul studiului nostru roulurile managerului*  Interpersonal  %iders$ip  - inspiră i comunică viziunea celor din structura pe care o ș administrează.  Informaional  ț     !onitori&ea&' procesul   ( urmărete implementarea planului ș  )ecizional  (loc' Resurse  + pentru îndeplinirea obiectivelor  Comunicati& Raporteaz* i se consult* cu superiorul s*u  ș 4

masoneria

Aug 1, 2017

Rep Admin

Aug 1, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x