Universitatea Tehnica Gh. Asachi IasiFacultatea de Constructii Masini Si Management Industrial
PROIECT LA BAZELEPRELUCRARILOR PRINDEFORMARE PLASTICA
Profesor îndrum
ă
tor:
 
Student:Gr:2011
 
 
TEMA PROIECT:
S
ă
se conceap
ă
procesul thenologic
ș
i s
ă
se proiecteze o matri
ță
pentru executarea reperuluiconform desenului de execu
ț
ie.
 I. Analiza datelor ini
 ț 
iale
Temperaturile la care au loc deform
ă
rile plastice la rece sunt sub temperatura derecristalizare, adic
ă
400-500
o
C, urm
ă
rindu-se ca semifabricatul s
ă
fie adus la o form
ă
 
ș
idimensiuni cât mai apropiate de cele ale piesei finite astfel încât dup
ă
prelucrarea prin deformareacesta s
ă
nu mai necesite decât eventual opera
ț
ii de finisare.Alegerea corect
ă
a materialului reprezint
ă
factorul economic hot
ă
râtor deoarece 60 - 80%din costul total al pieselor ob
ț
inute prin opera
ț
ii de matri
ț
are este reprezentat de costul acesteia.Din acest motiv este necesar ca întotdeauna s
ă
se efectueze un calcul de economicitate pentru oalegere optim
ă
a materialului.Materialele folosite în fabricarea pieselor prin deformare plastic
ă
 
ș
i separare la rece sunt:-
 
materiale metalice feroase
ș
i aliajele lor ;-
 
materiale metalice neferoase
ș
i aliajele lor ;-
 
materiale nemetalice.
 fl
= 32 mm diametrul flan
 ș
eid = 22 mm diametrul interior 
 fl
= 3 mm raza flan
 ș
ei
 f 
= 3 mm raza la fundul piesei H = 16 mm în
ă 
l
 ț 
imeaS = 0,3 grosimea
1.1
 
Analiza materialului din care se confec
ț
ioneaz
ă
piesa
Alegerea materialului din care se execut
ă
o pies
ă
este o problem
ă
deosebit de important
ă
 deoarece acesta determin
ă
în mare parte atât calitatea pieselor prelucrate prin separare
ș
ideformare plastic
ă
la rece cât
ș
i procesul tehnologic prin care se ob
ț
ine aceasta. Pentru alegereamaterialului trebuie s
ă
se
ț
in
ă
seama de : condi
ț
iile func
ț
ionale ale pieselor asigurându-serezisten
ț
a mecanic
ă
, duritatea rigiditatea, rezisten
ț
a la coroziune, conductibilitatea,
 
permiabilitatea; dimensiunile rezultate din calcule s
ă
se încadreze în cadrul dimensiunilorstandardizate; condi
ț
ii impuse de tehnologie, cum ar fi prelucrabilitatea prin matri
ț
are,capacitatea de deformare plastic
ă
la rece, prelucrabilitatea ulterioar
ă
; factorii economici.Propriet
ăț
ile tehnologice ale metalelor
ș
i aliajelor sunt determinate de: propriet
ăț
i mecance,compozi
ț
ie chimic
ă
, caracteristici microstructurale, precizia dimensiunilor, calitateasuprafe
ț
ei,gradul de ecruisare.
a)
 
Propriet 
ăț 
i fizico-mecanice
Alamele sunt des folosite în aplica
ț
iile industriale datorit
ă
conductivit
ăț
ii lor excelente,atât electrice cât
ș
i termice, rezisten
ță
bun
ă
atât la coroziune cât
ș
i la oboseal
ă
. Rugozit
ăț
ile încazul alamelor sunt reduse dac
ă
lipse
ș
te plumbul, iar con
ț
inutul de cupru este de minimum 63%.Crescând procentajul de cupru din aliaj ob
ț
inem rezultate mai bune.
 
b)
 
Compozi
 ț 
ia chimic
ă 
 
Cuprul este un metal de culoare ro
ș
ie cu re
ț
ea cristalin
ă
CFC, ceea ce ii confer
ă
 plasticitate foarte bun
ă
(A=40%) dar rezisten
ț
a mecanic
ă
relativ sc
ă
zut
ă
(Rm=200...........250N/mm
2
în stare de laminat
ș
i recopt). Prin deformare plastic
ă
la rece cuprul se ecruiseaz
ă
 
ș
icaracteristicile de rezisten
ță
cresc (Rm=400....500 N/mm
2
), dar scade plasticitatea (
 A
= 1…5%).Cuprul ecruisat i
ș
i recap
ă
t
ă
propriet
ăț
ile de plasticitate prin aplicarea unui tratament termic ceconst
ă
din încalzire la 600...800
o
C
ș
i r
ă
cire brusc
ă
.Cuprul are o bun
ă
rezisten
ță
la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate, apereziduale
ş
i ape s
ă
rate, vapori de ap
ă
supraînc
ă
lzi
ț
i, solu
ț
ii slabe, neaerate de sulfa
ț
i, azota
ț
i,cloruri
ș
i acizi anorganici (sulfuric, clorhidric, azotic), substan
ț
e organice (benzin
ă
, motorin
ă
,benzol, glicerin
ă
etc.). Cuprul este atacat (se corodeaz
ă
) în medii care con
ț
in hidrogen, sulf,hidrogen sulfurat, amoniac, solu
ț
ii concentrate de acizi anorganici, anilin
ă
 
ş
i acid acetic.Cuprul formeaz
ă
un num
ă
r impresionant de aliaje; cu excep
ț
ia aliajelor Cu-Zn care senumesc
alame
, aliajele cuprului cu staniu, cu aluminiu, cu siliciu etc., se numesc
bronzuri
:
bronzuri cu staniu, bronzuri cu aluminiu
etc.Alamele sunt aliaje binare sau polinare cu baza de cupru, în care elementul principal dealiere este Zn. Alamele se utilizeaz
ă
datorit
ă
caracteristicilor mecanice
ş
i rezisten
ț
ei la coroziunemai bune decât ale cuprului
ş
i datorit
ă
costului mai sc
ă
zut (zincul are pre
ţ
ul mai redus decâtcuprul sau alte elemente de aliere).
 
Simbolurile m
ă
rcilor de alame (
ş
i aliaje neferoase în general) sunt alc
ă
tuite din simbolulchimic al componentului de baz
ă
, urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea descresc
ă
toare a importan
ț
ei lor, simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentrucare concentra
ț
ia este în jur de 1 % sau mai mare fiind înso
ț
ite de numere (de preferinta întregi)care indic
ă
concentra
ț
iile masice nominale (medii) ale acestor componente.
c)
 
Forme
 ș
i dimensiuni de livrare
Denumirea semifabricatului este tabla din aliaj CuZn10, CuZn10 (STAS289-88). Acestase g
ă
se
ș
te în trei st
ă
ri de ecruisare: O-moale, HA-jum
ă
tate tare, HB-tare. Domeniul de utilizarefiind: lucr
ă
ri de
ș
tan
ț
are, îndoire
ș
i ambutisare.
d) Caracteristici mecanice
- rezistenta de rupere la tractiune:Rm=290........350[N/mm
2
];- alungirea la rupere: A
5
=20%, A
10
=17%.- duritatea: Minima - 75Maxima - 105 HB.
e) Compozi
 ţ 
ie chimica
:- 90% Cu, 10% Zn.
 f) Adoptarea tipului de semifabricat si dimensiunile acestuia:
- masa: 8,5 Kg/m
3
;- tipul semifabricatului : colac de tabla de lungime 30 [m]
1.2
 
Analiza desenului de execu
ț
ie
a)
 
Verificarea
 ș
i studiul desenului de execu
 ț 
ie
of 18