CCUUPPRRIINNSS
 
INTRODUCERE I. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRAL
Ă
 CORTICAL
Ă
 1. Lobul frontal 2. Lobul parietal 3. Lobul temporal 4. Lobul occipital II. SINDROAME DE LOCALIZARE CEREBRAL
Ă
 SUBCORTICAL
Ă
 1. Talamusul 2. Nucleii centrali (ganglionii bazali) 3. Cerebelul III. APRAXII IV. AGNOZII V. TULBUR
Ă
RI DE LIMBAJ EXERCI
Ţ
II
 
LL
EECCTT
..
DDRR
.. AA
NNDDRREEII
 DDUUMMBBRRAAVV
ĂĂ
 
NNEEUURROOPPSSIIHHOOLLOOGGIIEE
 
 
 
S
COPUL UNIT
ĂŢ
II DE CURS
 
 
s
ă
 familiarizeze cititorii cu problematica general
ă
 a neuro
ş
tiin
ţ
elor, ca premis
ă
 a în
ţ
elegerii vie
ţ
ii psihice;
 
s
ă
 ofere temei elimin
ă
rii definitive a r 
ă
spânditului „medievalism” al existen
ţ
ei psihicului în afara creierului.
O
BIECTIVE OPERA
Ţ
IONALE
 
 
S
ă
 cunoasc
ă
 
ş
i s
ă
 recunoasc
ă
 principalele structuri neuroanatomice
ş
i relevan
ţ
a lor comportamental
ă
.
 
 
S
ă
 în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
 explice bazele neurale ale proceselor psihice fundamentale.
 
 
S
ă
 identifice
ş
i s
ă
 diferen
ţ
ieze principalele sindroame neuropsihologice.
 
E
VALUARE
 
Examen mixt.
 
 
 N
EUROPSIHOLOGIE
 153
 
INTRODUCERE
Spre deosebire de majoritatea disciplinelor socio-umane, cu care sunte
ţ
i deja familiariza
ţ
i sau pe care le ve
ţ
i întâlni între coper 
ţ
ile acestui manual (sau ale altora de acela
ş
i tip), domeniul neuro
ş
tiin
ţ
elor prezint
ă
 – din perspectiv
ă
 didactic
ă
 – unele particularit
ăţ
i limitative. De pild
ă
, chiar atunci când în demersul s
ă
u
ş
tiin
ţ
ific se str 
ă
duie
ş
te s
ă
 le circumscrie mai exact, psihologia general
ă
 
ş
i ramurile sale se refer 
ă
 la no
ţ
iuni ale c
ă
ror denumire
ş
i sens sunt deja familiare limbajului comun (aten
ţ
ia, memoria, percep
ţ
ia sunt, în esen
ţă
, acelea
ş
i
ş
i pentru sim
ţ
ul comun al ‘omului de pe strad
ă
ş
i pentru cel mai savant psiholog); neuro
ş
tiin
ţ
ele, ca
ş
i psihopatologia (cum ve
ţ
i constata ceva mai târziu), au îns
ă
 un vocabular specific, în mare m
ă
sur 
ă
 asimilabil unei veritabile “limbi str 
ă
ine”, c
ă
ci ele fac referire la situa
ţ
ii neîntâlnite, cel mai adesea, în via
ţ
a de zi cu zi (în afara laboratoarelor sau clinicilor neurologice sau psihiatrice). Pentru însu
ş
irea adecvat
ă
 a neuro
ş
tiin
ţ
elor va fi nevoie, pe lâng
ă
 familiarizarea cu o asemenea terminologie specific
ă
 
ş
i de efortul de asimilare (pentru unii dintre dumneavoastr 
ă
, poate, de reamintire) a cuno
ş
tin
ţ
elor generale de biologie
ş
i orientare bazal
ă
 asupra corpului uman. Acesta va fi în mare m
ă
sur 
ă
 un efort lipsit de îndrum
ă
ri adi
ţ
ionale, f 
ă
când crucial apelul la atlasul (neuro)anatomic
ş
i la bibliografia auxiliar 
ă
.
C
ÂTEVA PRECAU
Ţ
II
 
Pentru mai facila în
ţ
elegere a textului am recurs la unele simplific
ă
ri, din punctul nostru de vedere excesive. [Ceea ce a rezultat reprezint
ă
 o palid
ă
 imagine a complexit
ăţ
ii creierului
ş
i a intercondi
ţ
ion
ă
rilor sale cu via
ţ
a psihic
ă
.] De pild
ă
, am re
ţ
inut spre prezentare doar datele clasice (chiar dac
ă
 sistematizate dup
ă
 criterii actuale), ceea ce ar putea da impresia c
ă
 ne referim la un domeniu complet lipsit de controverse
ş
i dezbateri; am suprimat orice referin
ţ
e
ş
i trimiteri bibliografice, ceea ce ar putea p
ă
rea lipsit de onestitate intelectual
ă
. Totu
ş
i, parcurgerea bibliografiei generale (
ş
i ea extrem de “rarefiat
ă
”, din p
ă
cate) v
ă
 va convinge c
ă
 neuro
ş
tiin
ţ
ele sunt departe de a fi un domeniu deplin clarificat
ş
i c
ă
 toate datele prezentate se bazeaz
ă
 pe minu
ţ
ioase studii, clinice
ş
i experimentale deopotriv
ă
, prea numeroase – îns
ă
 – pentru a fi fost prezentate explicit.
 
A
NDREI
D
UMBRAV
Ă
 154
 
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE GENERAL
Ă
 
 
Arseni C., Golu M., D
ă
n
ă
il
ă
 L., 1983,
Psihoneurologie
, Bucure
ş
ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România
 
Botez M.I. (red.), 1996 (ed. a II-a),
Neuropsihologie clinic 
ă
 
ş
i neurologia comportamentului 
 (traducere din limba francez
ă
), Bucure
ş
ti: Editura Medical
ă
 
 
Botez M.I., Alexandru S., Drobot
ă
 I., 1971,
Elemente de neuropsihologie
, Bucure
ş
ti: Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
 
Ciofu I., Golu M., Voicu C., 1978,
Tratat de psihofiziologie
,
vol.I 
 
Senzorialitate. Emo
ţ 
ie. Diferen
ţ 
e individuale
, Bucure
ş
ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România
 
D
ă
n
ă
il
ă
 L., Golu M., 2000,
Tratat de neuropsihologie
,
vol.I 
, Bucure
ş
ti: Editura Medical
ă
 
BIBLIOGRAFIE AUXILIAR
Ă
 
 
Andronescu A., 1979,
 Anatomia func 
ţ 
ional 
ă
 a sistemului nervos central 
, Bucure
ş
ti: Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
 
 
Kreindler A., 1976,
Structura
ş
i func 
ţ 
iile sistemului nervos central 
, Bucure
ş
ti: Editura Academiei Republicii Socialiste România
 
Ifrim M., Niculescu G., Bareliuc N., Cerbulescu B., 1985,
 Atlas de anatomie uman
ă
,
vol.III 
 
Sistemul nervos
ş
i organele de sim
ţ 
, Bucure
ş
ti: Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i Enciclopedic
ă
 
 
Petrovanu I., Antohe D.S., Varlam H., 1996,
Neuroanatomie clinic 
ă
. Sistem nervos central 
,
vol.1
, Ia
ş
i: Edit-Dan
 
Petrovanu I., Zamfir M., P
ă
duraru D., Stan C., 1999,
Emisferele cerebrale sisteme informa
ţ 
ionale
, Bucure
ş
ti: Intact
 
Trandafir T., 1996, 1997,
Neuroanatomie
,
vol.I 
 
 Anatomia macroscopic 
ă
 
ş
i sec 
ţ 
ional 
ă
,
vol.II 
 
Substan
ţ 
a cenu
ş
ie
,
vol.III 
 
Substan
ţ 
a alb
ă
, Bucure
ş
ti: Newa
 
Young P.A., Young P.H., 2000,
Neuroanatomie general 
ă
 
ş
i clinic 
ă
 (traduc
ă
tor
ş
i editor Cuculici G.), f.l.: Callisto
of 50