Documents

1 Anexa 2 CADRE DIDACTICE FISA DE EVALUARE buna.doc

Description
Anexa 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 (Anexa 2 la Metodologie) ANTET FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    Anexa 1 la Ordinul ministrului educaiei naionale nr.3597/18.06.2014 ț ț (Anexa 2 la Metodoloie! ANTET FIA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Ș PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  Ț Numărul fiei po!ului ################################ ș Numele i pre$umele %&'rului 'i'&%!i% ################################################### ș Spe%i&li!&!e& ############################################################################################C&lifi%&!i(ul &%or'&! ############################################################################### Dome$ii&le e(&luăriiCri!erii 'e perform&$ă ț I$'i%&!ori'eperform&$ă ț Pu$%!& )m&*imPu$%!&) &%or'&!V&li'&re%o$iliulprofeor&lAu!oe(&lu&reE(&lu&re%omiieE(&lu&re%o$iliu'e&'mi$i!r&+ie,#Proie%!&re& &%!i(i!ăii ț 1.1 es#ectarea #roramei colare$ a normelor de ș ela%orare a documentelor de #roiectare$ #recum i ș ada#tarea acesteia la #articularit&ile ru#ei/clasei. ț   1.2. 'm#licarea n acti)it&ile de #roiectare a o*ertei ț educaionale la ni)elul unit&ii. ț ț  1.3 +olosirea te,noloiei in*orm&rii i comunic&rii ș (-'! n acti)itatea de #roiectare.  1    1.4 roiectarea unor acti)it&i extracurriculare corelate ț cu o%iecti)ele curriculare$ ne)oile i interesele ș educa%ililor$ #lanul manaerial al unit&ii. ț   ,-   .#Re&li&re&&%!i(i!ăilor 'i'&%!i%e ț 2.1 tiliarea unor strateii didactice care asiur&caracterul a#licati) al n)&&rii i *ormarea ț ș com#etenelor s#eci*ice. ț  2.2 tiliarea e*icient& a resurselor materiale dinunitatea de n)&&mnt n )ederea o#timi&rii ț acti)it&ilor didacticeinclusi) a resurselor -'. ț  2.3 iseminarea$ e)aluarea i )aloriarea acti)it&ilor  ș ț realiate. 2.4 Oraniarea i des*&urarea acti)it&ilor  ș ș ț extracurriculare$ #artici#area la aciuni de )oluntariat. ț  2.5 +ormarea de#rinderilor de studiu indi)idual i n ș ec,i#& n )ederea *orm&rii/de)olt&rii com#etenei ț de $$a n)&a s& n)ei. ț ț   .-   0#E(&lu&re& reul!&!elor 1$(ăării ț 3.1 Asiurarea trans#arenei criteriilor$ a #rocedurilor  ț de e)aluare i a reultatelor acti)it&ilor de e)aluare. ș ț  3.2 A#licarea testelor #redicti)e$ inter#retarea i ș comunicarea reultatelor  #  3.3 tiliarea di)erselor instrumente de e)aluare$inclusi) a celor din %anca de instrumente de e)aluareunic&. 3.4 romo)area autoe)alu&rii i intere)alu&rii. ș  3.5 )aluarea satis*aciei %ene*iciarilor educaionali. ț ț   3.6 oordonarea ela%or&rii #orto*oliului educaional ca ț element central al e)alu&rii reultatelor n)&&rii. ț   .2   2    3#M&$&4eme$!ul%l&ei 'e ele(i 4.1 ta%ilirea unui cadru adec)at (reuli de conduit&$atitudini$ am%ient! #entru des*&urarea acti)it&ilor n ș ț con*ormitate cu #articularit&ile clasei de ele)i. ț  4.2 Monitoriarea com#ortamentului ele)ilor i ș estionarea situaiilor con*lictuale. ț  4.3 unoaterea$ consilierea i tratarea di*ereniat& a ș ș ț ele)ilor. 4.4 Moti)area ele)ilor #rin )aloriarea exem#lelor de %un& #ractic&.  ,.   -#M&$&4eme$!ul %&rierei i &l ș 'e(ol!ării pero$&le 5.1 alori*icarea com#etenelor tiini*ice$ didactice i ț ș ț ș metodice do%ndite #rin #artici#area la #roramele de*ormare continu&/#er*ecionare. ț  5.2 'm#licarea n oraniarea acti)it&ilor metodice la ț ni)elul comisiei/catedrei/res#onsa%ilului. 5.3 ealiarea/actualiarea #orto*oliului #ro*esionali dosarului #ersonal. ș  5.4 e)oltarea ca#acit&ii de comunicare i ț ș relaionare n interiorul i n a*ara unit&ii (cu ele)ii$ ț ș ț  #ersonalul colii$ ec,i#a manaerial& i cu %ene*iciarii ș ș din cadrul comunit&ii*amiliile ele)ilor!. ț  5.5. Mani*estarea atitudinii morale i ci)ice (lim%a:$;inut&$ res#ect$ com#ortament!$ res#ectarea i #romo)area deontoloiei #ro*esionale  5   6#Co$!ri7ui& l& ț 'e(ol!&re& i$!i!uio$&lă i l& ț ș promo(&re& im&4i$ii u$i!ăii %ol&re ț ș 6.1 e)oltarea de #arteneriate i #roiecte ș educaionale n )ederea de)olt&rii instituionale. ț ț  6.2 romo)area o*ertei educaionale. ț  6.3 romo)area imainii colii n comunitate #rin ș   3     #artici#area i reultatele ele)ilor la olim#iade$ ș concursuri$ com#etiii$ acti)it&i extracurriculare i ț ț ș extracolare. ș 6.4 ealiarea/#artici#area la #rorame/acti)it&i de ț  #re)enire i com%atere a )iolenei i ș ț ș com#ortamentelor nes&n&toase n mediul colar$ ș *amilie i societate. ș  6.5 es#ectarea normelor$ #rocedurilor de s&n&tate i ș securitate a muncii i de ' i ' #entru toate ș ș ti#urile de acti)it&i des*&urate n cadrul unit&ii de ț ș ț n)&&mnt #recum i a sarcinilor su#limentare. ț ș  6.6 'm#licarea acti)& n crearea unei culturi a calit&ii ț la ni)elul oraniaiei. ț   ,-8#Co$'ui!& profeio$&lă 7.1. Mani*estarea atitudinii morale i ci)ice (lim%a:$ ș inut&$ res#ect$ com#ortament!. ț 27.2. es#ectarea i #romo)area deontoloiei ș  #ro*esionale.3 -   ,22  ata< =umele i #renumele< ș emn&turi< ã adru didactic e)aluat< ã es#onsa%il comisie< ã irector< ã Mem%rii consiliului de administra;ie 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x