Art & Photos

17 sunday a (1)

Description
1. Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year A Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A 30/07/2017 Hùng Phương & Thanh Quảng Thự Hiện 2. Seventeenth Sunday in…
Categories
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
 • 1. Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year A Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A 30/07/2017 Hùng Phương & Thanh Quảng Thự Hiện
 • 2. Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year A Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A
 • 3. Gospel Matthew 13:44-52 Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu 13:44-52
 • 4. Khi ấy, Đức kể cho dân chúng dụ ngôn này : Jesus said to the crowds,
 • 5. Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, ‘The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which someone has found; he hides it again,
 • 6. goes off happy, sells everything he owns and buys the field rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
 • 7. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. ‘Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls;
 • 8. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. when he finds one of great value he goes and sells everything he owns and buys it.
 • 9. Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea that brings in a haul of all kinds.
 • 10. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. When it is full, the fishermen haul it ashore; then, sitting down, they collect the good ones in a basket and throw away those that are no use.
 • 11. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, This is how it will be at the end of time: the angels will appear and separate the wicked from the just
 • 12. rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. to throw them into the blazing furnace where there will be weeping and grinding of teeth.
 • 13. "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?" Họ đáp : "Thưa hiểu." ‘Have you understood all this?’ They said, ‘Yes.’
 • 14. And he said to them, Người bảo họ :
 • 15. ‘Well, then, every scribe who becomes a disciple of the kingdom of heaven is like a householder who brings out from his storeroom things both new and old.’ "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.“
 • 16. Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year A Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A
 • 17. Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year A
 • Search
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x