Documents

30 de Adevăruri Despre Zodia

Description
zodia
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  30 DE ADEVĂRURI DESPRE ZODIA BALANĂ Ț  201 Votes 1.Își țin viața personală departe de ochii curioșilor, așacă să nu crezi că le cunoști bine. Cunoști doar parteape care vor să ți-o dezvăluie.2.Odată ce le-ai trădat încrederea, niciodată nu o maipoți recupera.  .Oric!t de multe ori vei asi ura o #alanță că eștibine, nu vor înceta să se în ri$oreze p!nă c!nd nueste 1%%& si ură de asta.'.(e pricep să insulte subtil, )olosind cuvinte)rumoase. *.(unt )oarte intuitive, d!ndu-și seama de adevăratulcaracter al unui om încă de la prima înt!lnire.+.u-și pot controla mimica )eței atunci c!nd ceva lederan$ează..eși pot purta o durere mare în interior, tot se vortrezi cu un z!mbet pe )ață în /ecare dimineață.0.u pot avea un sin ur hobb. e place săe3perimenteze din toate.4.#alanța este enul de persoană care atunci c!nd)ace un lucru pentru cineva, nu așteaptă nimic înschimb.1%.5tunci c!nd este supărată sau are o dispozițieproastă, se va retra e în lumea ei.11.#alanțele sunt mai nebune dec!t ai / tentat săcrezi. u totul este lapte și miere în privința lor.12.5doră să socializeze, dar îi place și sin urătatea.1.(unt at!t de )ermecătoare, înc!t nici nu îți vei daseama c!nd te vor hipnotiza să )aci ceva pentru ele.1'.Cel mai rapid mod de a enerva o #alanță este să nu îi răspunzi la o întrebare arzătoare.1*.#alanțele adoră muzica și adau ă piese noi laplalist-ul lor în /ecare zi.  1+.Cred )oarte mult în 6arma. Încearcă să )acă binealtora pentru a li se întoarce binele )ăcut.1.În eneral sunt admirate și mulți oameni vor să /eca #alanțele.10.u le place să /e comparate cu alte persoane.14.7intea lor este creativă, inocentă și independentă.2%.5doră să r!dă.21.u se îndră ostesc de oricine, în eneral austandarde )oarte ridicate și bine stabilite.22.evin )oarte sarcastice atunci c!nd au de-a )ace cuidioți.2.ativii #alanță pot da impresia reșită că 8irtează,c!nd ei nu încearcă dec!t să /e prietenoși.2'.9na dintre cele mai mari calități ale #alanțelor estecă au o minte )oarte deschisă.2*. #alanțele pre)eră să /e ur!te pentru ceea ce sunt,dec!t să /e iubite pentru ceea ce nu sunt.2+.e cucerești cu o conversație bună și dacă reușeștisă le )aci să r!dă.2.(unt per)ecționiști în anumite cazuri.20.5doră să mear ă la shoppin mai mult dec!toricare alt semn zodiacal.  24.:adiază de )ericire și ener ie pozitivă, lucruri careatra ca un ma net.%. (unt )oarte încrezătoare și conștiente de)rumusețea lor.

teste o Frade.doc

Jul 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x