News & Politics

Agriculture5 DLP

Description
Lesson Plan in Agriculture for Grade 5 Pupils
Published
of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  DETAILED LESSON PLAN DLP Blg.: 1 Asignatura: EPP (Agrikultura) Baitang: 5 Markahan: 1 Oras: 50 minuto Mga Kasanayan    Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay Code: EPP5AG-0a-1 Petsa:  ________________ Susi ng pag-unawa na Linangin: Magiging maayos ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay. 1. Mga Layunin:   Kaalaman Natutukoy ang mga uri halamang gulay na maaring maitanim sa kanilang pook. Kasanayan Natatalakay ang iba’t -ibang uri ng gulay na maaaring itanim ng isang mag-aaral. Kaasalan Natatamo ang wastong saloobin sa pagtatanim ng halamang gulay. Kahalagahan Napapahalagahan ang kasipagan at pagkamatiyaga sa pagtatanim ng halamang gulay. 2. Nilalaman Mga Uri ng Mga Halamang Gulay 3. Mga Kagamitan sa Pagtuturo Mga larawan at iba pang visual aids   Batayang Aklat sa EPP 5 pahina 58-60 4. Mga Pamamaraan   4.1 Panimulang Gawain (5 minuto)   Pagpapakita ng mga larawan ng mga gulay at hayaan ang mga batang pangalanan ang mga ito. 4.2 Mga Gawain o Estratehiya (5na minuto)  Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat at bigyan sila ng activity sheets.  Bago umpisahan ang paggawa ay ipasaalang-alang muna nila ang mga pamantayan sa pagkakaroon ng pangkatang gawain. 4.3 Pagtatalakay (10 minuto) Talakayin ang mga uri ng gulay at ang mga halimbawa sa bawat uri nito. Ipakita ito sa klase sa pamamagitan ng visual aids  . 4.4 Pagsusuri (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1.Sa anong paraan nakatutulong ang mga gulay sa kalikasan? 4.5 Paglalahat (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1.Ano-ano ang mga pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng gulay? 4.5 Paglalapat (10 minuto) Pangkatin ang klase sa apat at bigyan ang bawat pangkat ng activity sheerts na may tanong: Anu-ano ang mahalagang mga kaisipan ang nalinang ninyo sa ating tinalakay? (Gamit ang mga pinaghihiwalay na mga strips bubuoin ang wastong salita) *Ang pamantayan sa pagkakaroon ng pangkatang gawain ay ipakita muna sa mga mag-aaral bago umpisahan ang pangkatang gawain. 4.6 Pagtataya (5 minuto)  Sabihin: Kunin ninyo ang inyong kwaderno sagutin ang pahina 60 sa SUBUKIN NATIN mula una hanggang pito. Isulat ang tama kapag wasto ang kaisipan; Isulat naman ang mali kung hindi wasto ang kaisipan. 4.7 Takdang-Aralin (5 minuto)  (Ipasulat ito sa kanilang kwaderno) Magbigay ng walong uri ng halamang gulay na angkop na itanim sa inyong lugar. 4.8 Paglalagom o Panapos na Gawain (2 minuto) Tatawag ng isa o dalawang mag-aaral at ipasabi kung ano ang natutunan niya o nila sa araling ito. 5. Remarks 6. Pagninilay  (Reflections) a. No. learners who earned 80% in the evaluation c. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson b. No. of learners who require additional activities for remediation d. No. of learners who continue to require remediation. e. Which of my learning strategies worked well? Why did these work?  f. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve?  g. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: Name: Odessa B. Avenido School: Luyang Elementary School Position: Teacher 3 Division: Cebu Province Contact Number: 09290814285 Email Ad: odessa.avenido001@deped.gov.ph  DETAILED LESSON PLAN DLP Blg.: 2 Asignatura: EPP (Agrikultura) Baitang: 5 Markahan: 1 Oras: 50 minuto Mga Kasanayan    Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay Code: EPP5AG-0a-1 Petsa:  _________________ Susi ng pag-unawa na Linangin: Magiging maayos ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay. 1. Mga Layunin:   Kaalaman Natutukoy ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan. Kasanayan Natatalakay ang mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan. Kaasalan Natatamo ang wastong saloobin sa pagtatanim ng halamang gulay. Kahalagahan Napapahalagahan ang kasipagan at pagkamatiyaga sa pagtatanim ng halamang gulay. 2. Nilalaman Pakinabang sa Pagtatanim ng Mga Halamang Gulay 3. Mga Kagamitan sa Pagtuturo Mga larawan at iba pang visual aids   Batayang Aklat sa EPP 5 pahina 58-60 4. Mga Pamamaraan   4.1 Panimulang Gawain (5 minuto) Pakantahin ang mga bata sa awit na “Bahay Kubo”  (Hayaan ang mga mag-aaral na pangalanan ang mga gulay na nasa awit) 4.2 Mga Gawain o Estratehiya (5na minuto)  Pabuksan sa mga mag-aaral ang kanilang aklat sa pahina 58-59.  Pag-usapan ang dalawang dahilan kung bakit nagtatanim ang mga magsasaka o ang mga tao. 4.3 Pagtatalakay (10 minuto) Talakayin ang mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, at pamayanan. Ipakita ito sa pamamagitan ng visual aids  . 4.4 Pagsusuri (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1.Paano nakatutulong sa kalusugan ng matatanda ang pagtatanim ng gulay? 4.5 Paglalahat (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1.Ano-ano ang mga pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng gulay? 4.5 Paglalapat (10 minuto) Pangkatin ang klase sa apat at bigyan ang bawat pangkat ng activity sheerts na may tanong: Anu-ano ang mahalagang mga kaisipan ang nalinang ninyo sa ating tinalakay? (Gamit ang mga pinaghihiwalay na mga strips bubuoin ang wastong salita) *Ang pamantayan sa pagkakaroon ng pangkatang gawain ay ipakita muna sa mga mag-aaral bago umpisahan ang pangkatang gawain. 4.6 Pagtataya (5 minuto)  Sabihin: Kunin ninyo ang inyong kwaderno sagutin ang pahina 60 sa SUBUKIN NATIN mula una hanggang pito. Isulat ang tama kapag wasto ang kaisipan; Isulat naman ang mali kung hindi wasto ang kaisipan. 4.7 Takdang-Aralin (5 minuto)  (Ipasulat ito sa kanilang kwaderno) Gumawa ng Kalendaryo ng pagtatanim na makikita sa pahina 62. Isulat ito sa short bond  paper.   4.8 Paglalagom o Panapos na Gawain (2 minuto) Tatawag ng isa o dalawang mag-aaral at ipasabi kung ano ang natutunan niya o nila sa araling ito. 5. Remarks 6. Pagninilay  (Reflections) a. No. learners who earned 80% in the evaluation c. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson b. No. of learners who require additional activities for remediation d. No. of learners who continue to require remediation. e. Which of my learning strategies worked well? Why did these work?  f. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve?  g. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: Name: Odessa B. Avenido School: Luyang Elementary School Position: Teacher 3 Division: Cebu Province Contact Number: 09290814285 Email Ad: odessa.avenido001@deped.gov.ph  DETAILED LESSON PLAN DLP Blg.: 3 Asignatura: EPP (Agrikultura) Baitang: 5 Markahan: 1 Oras: 50 minuto Mga Kasanayan    Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay Code: EPP5AG0a-2 Petsa:  __________________ Susi ng pag-unawa na Linangin: Magiging maayos ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay. 1. Mga Layunin:   Kaalaman Natutukoy ang wastong pagsagawa ng survey   upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim ayon sa lugar, panahon, pangangailangan, at gusto ng mga mamimili na maaaring pagkakitaan Kasanayan Nakapagsasagawa ng survey   upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim ayon sa lugar, panahon, pangangailangan, at gusto ng mga mamimili na maaaring pagkakitaan Kaasalan Natatamo ang wastong saloobin sa pagsasagawa ng survey  . Kahalagahan Napapahalagahan ang pagiging mapanuri sa pagsasagawa ng survey   sa pagtatanim. 2. Nilalaman Pagsasagaw ng Survey   sa Pagtatanim 3. Mga Kagamitan sa Pagtuturo Mga larawan at iba pang visual aids   Batayang Aklat sa EPP 5 pahina 61-62 4. Mga Pamamaraan   4.1 Panimulang Gawain (5 minuto) Pagpapakita ng isang Kalendaryo at Pakantahin ang mga bata sa Kantang Lubi-lubi kung saan ibinanggit ang mga Buwan ng Taon at iugnay ito sa mga tanim ng tumutubo sa bawat buwan. 4.2 Mga Gawain o Estratehiya (5na minuto)  Pangkatin ang klase at bigyan sila ng activity card   kung saan aayusin nila ang mga dapat isa-alang-alang bago magtanim mula sa una hanggang sa huli o 1-4.  Pag-uulat sa kanilang mga napagkasundaung sagot sa bawat gawain. 4.3 Pagtatalakay (10 minuto) Talakayin ang tungkol sa pagsasagawa ng survey bago ang pagtatanim ng iba’t -ibang gulay na matatagpuan sa kanilang batayan aklat sa pahina 61-62. 4.4 Pagsusuri (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1. Ano-ano ang dapat na alamin bago gawin ang pagtatanim ng halamang gulay? 4.5 Paglalahat (5 minuto) Itanong at tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang tanong na ito: 1.Bakit kailangan nating magsagaw muna ng survey bago magtanim ng halamang gulay? 4.5 Paglalapat (10 minuto) Pangkatin ang klase at bigyan sila ng activity cards   kung saan sila ay gagawa ng isang Kalendaryo ng Pagtatanim at mamimili sila kung anong buwan nila dapat itanim ang mga halamang gulay na nasa talaan. 4.6 Pagtataya (5 minuto)  Isulat ang A kung ito ay ayon sa Lugar, B kung ito ay ayon sa Panahon at C kung ito ay ayon sa Pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili. 1.Bawang 3. Patola 5. Petsay 7. Luya 2. Sitaw 4. Bataw 6. Mani 8. Malunggay 4.7 Takdang-Aralin (5 minuto)  Magbigay ng limang uri ng halamang gulay na maaaring itanim sa ating Lugar sa buwan ng Hunyo. 4.8 Paglalagom o Panapos na Gawain (2 minuto) Tatawag ng isa o dalawang mag-aaral at ipasabi kung ano ang natutunan niya o nila sa araling ito. 5. Remarks 6. Pagninilay  (Reflections) a. No. learners who earned 80% in the evaluation c. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson b. No. of learners who require additional activities for remediation d. No. of learners who continue to require remediation. e. Which of my learning strategies worked well? Why did these work?  f. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve?  g. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: Name: Odessa B. Avenido School: Luyang Elementary School Position: Teacher 3 Division: Cebu Province Contact Number: 09290814285 Email Ad: odessa.avenido001@deped.gov.ph  DETAILED LESSON PLAN DLP Blg.: 4 Asignatura: EPP (Agrikultura) Baitang: 5 Markahan: 1 Oras: 50 minuto Mga Kasanayan    Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay Code: EPP5AG0a-2 Petsa:  _________________ Susi ng pag-unawa na Linangin: Magiging maayos ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay. 1. Mga Layunin:   Kaalaman Natutukoy ang wastong pag- aalaga ng iba’t -ibang gulay Kasanayan Naipapaliwanag ang mga wastong pag- aalaga ng iba’t -ibang gulay Kaasalan Natatamo ang wastong saloobin sa pag- aalaga ng iba’t -ibang gulay. Kahalagahan Napapahalagahan ang pagiging maalaga sa bawat pananim o halaman 2. Nilalaman Wastong Pag- aalaga ng Iba’t -ibang Gulay 3. Mga Kagamitan sa Pagtuturo Mga larawan at iba pang visual aids   Batayang Aklat sa EPP 5 pahina 63-65 4. Mga Pamamaraan   4.1 Panimulang Gawain (5 minuto) Pagpapakita ng mga larawan ng iba’t -ibang halamang gulay at hayaan ang mga batang alamin kung ano ang uri nito. 4.2 Mga Gawain o Estratehiya (5na minuto) Pagkakaroon ng pangkatang gawain. Bigyan ng activity sheets   ang bawat pangkat at bigyan sila ng kaukulang oras upang gawin ang nakatakdang gawain. Patandaan muna ang mga pamantayan sa pagkakaroon ng pangkatang gawain. Pagpapaulat sa bawat pangkat. 4.3 Pagtatalakay (10 minuto) Pabuksan ang batayang aklat ng mga bata sa pahina 63 hanggang 65 at talakayin ang wastong pag- aalaga ng iba’t -ibang gulay na maaaring itanim sa kanilang mga bakuran. 4.4 Pagsusuri (5 minuto) Magbigay ng isang katanungan upang malinang nang husto ang kaalaman ng bawat isa at hayaan ang mga batang magbigay ng kaukulang paliwanag. Itanong: Bakit kailangang alagaan ang mga pananim na mga halaamang gulay? 4.5 Paglalahat (5 minuto) Itanong: Paano ninyo inaalagaan ng wasto ang mga halamang gulay sa inyong bauran? Saan mo ito maiihahalintulad sa mga karanasan mo sa buhay? 4.5 Paglalapat (10 minuto) Pagkakaroon ng dula-dulaan patungkol sa wastong pag-aalaga ng pananim na halamang gulay. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng kaukulang eksena upang kanilang gagampanan sa isang dula-dulaan. 4.6 Pagtataya (5 minuto)  Isulat ang WASTO kapag wasto ang pag-aalaga ng halamang gulay at DI-WASTO naman ang isulat kapag hindi wasto ang pag-aalaga nito. 1.Pagdidilig sa mga punlang bagong lipat sa mga taniman. 2.Pagbubungkal paminsan-minsan ng lupa sa paligid ng halaman. 3. Pag-aani sa mga bunga ng halamang gulay pagkalipas ng isang buwan. 4. Pag-gamit ng isang punlaan upang itanim ang mga buto ng mga bungang gulay. 5. Paglalagay ng pataba sa paligid ng lupang pinagtaniman. 6. Pagbibilad sa matinding sikat ng araw sa mga punlang kaausbong pa lamang. 4.7 Takdang-Aralin (5 minuto)  Ipasagot ang tanong na ito: Paano nakakatulong sa kalusugan ng matatanda ang pagtatanim ng gulay? 4.8 Paglalagom o Panapos na Gawain (2 minuto) Tatawag ng isa o dalawang mag-aaral at ipasabi kung ano ang natutunan niya o nila sa araling ito. 5. Remarks 6. Pagninilay  (Reflections) a. No. learners who earned 80% in the evaluation c. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson b. No. of learners who require additional activities for remediation d. No. of learners who continue to require remediation. e. Which of my learning strategies worked well? Why did these work?  f. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve?  g. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: Name: Odessa B. Avenido School: Luyang Elementary School Position: Teacher 3 Division: Cebu Province Contact Number: 09290814285 Email Ad: odessa.avenido001@deped.gov.ph  DETAILED LESSON PLAN DLP Blg.: 5 Asignatura: EPP (Agrikultura) Baitang: 5 Markahan: 1 Oras: 50 minuto Mga Kasanayan    Naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay Code: EPP5AG0b-3 Petsa:  __________________ Susi ng pag-unawa na Linangin: Magiging maayos ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay. 1. Mga Layunin:   Kaalaman Natutukoy ang mga masistemang pamamaraan ng pagtatanim ng gulay Kasanayan Naipapakita ang mga masistemang pamamaraan sa pagtatanim ng gulay Kaasalan Natatamo ang wastong saloobin sa pagpapakita sa masistemang pamamaraan sa pagtatanim ng iba’t -ibang gulay. Kahalagahan Napapahalagahan ang pagiging maalaga sa bawat pananim o halaman 2. Nilalaman Pamamaraan sa Pagtatanim ng Halamang Gulay 3. Mga Kagamitan sa Pagtuturo Mga larawan at iba pang visual aids   Batayang Aklat sa EPP 5 pahina 67-70 4. Mga Pamamaraan   4.1 Panimulang Gawain (5 minuto) Pagpapakita ng mga larawan ng iba’t -ibang uri ng lupa; balik o loam  , luwad o clay   at mabuhanging lupa o sandy.   4.2 Mga Gawain o Estratehiya (5na minuto) Palabasin ang mga bata at papuntahin ang  garden area at hayaan silang alamin kung anong uri ngg lupa ang nasa kanilang mga harden. Pagpapatingin sa kanila sa aktwal na lupa. Pagkatapos ay pabalikin sila uli sa silid aralan. 4.3 Pagtatalakay (10 minuto) Pabuksan ang batayang aklat ng mga bata sa pahina 67 hanggang 70 at talakayin ang Paghahanda sa lupang pagtataniman at ang wastong pangangalaga ng lupa at ang paraan ng pagtatanim ng gulay. 4.4 Pagsusuri (5 minuto) Magbigay ng isang katanungan upang malinang nang husto ang kaalaman ng bawat isa at hayaan ang mga batang magbigay ng kaukulang paliwanag. Itanong: Bakit kailangang alamin o malaman ang wastong pamamaraan sa pagtatanim ng halamang gulay? 4.5 Paglalahat (5 minuto) Itanong: Paano ninyo maisasagawa ang mga wastong pamamaraan ng pagtatanim ng halamang gulay? 4.5 Paglalapat (10 minuto) Pagkakaroon ng pangkatang paggawa ng pamamaraan sa pagtatanim ng halamang gulay at gagawin ito sa mga lupang inihanda para sa harden. 4.6 Pagtataya (5 minuto)  Isulat ang A kapag ito ay tuwirang paraan sa pagtatanim at isulat naman ang B kapag ito ay Di-tuwirang paraan ng pagtatanim.. 1.Paghahanda sa maliliit na butas sa kamang-taniman. 2.Pinapatubo muna sa isang maliit na punlaan ang mga buto. 3. Inihahanda ang lupang paglilipatan ng mga bagong tubong halaman. 4. Ginagamit ang panandang tulos sa paglalagay ng mga buti sa butas na nakahanda. 5. Paghulog sa hukay ng dalawa o tatlong butong ibinabad sa tubig.. 6. Hinahaluan ang lupa ng compost   o organikong pataba. 4.7 Takdang-Aralin (5 minuto)  Ipakuha ang kwaderno sa takdang-aralin at ipasulat ito. Sagutin: Ano-ano ang mga hakbang sa paglilipat-tanim: 4.8 Paglalagom o Panapos na Gawain (2 minuto) Tatawag ng isa o dalawang mag-aaral at ipasabi kung ano ang natutunan niya o nila sa araling ito. 5. Remarks 6. Pagninilay  (Reflections) a. No. learners who earned 80% in the evaluation c. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson b. No. of learners who require additional activities for remediation d. No. of learners who continue to require remediation. e. Which of my learning strategies worked well? Why did these work? f. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? g. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: Name: Odessa B. Avenido School: Luyang Elementary School Position: Teacher 3 Division: Cebu Province Contact Number: 09290814285 Email Ad: odessa.avenido001@deped.gov.ph
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x