Documents

Antidiabetice Orale

Description
MS RM Universitatea de Stat de Medicina si Faracie “N.Testemitanu” Catedra farmacia sociala “VasileProcopisin” Lucrarede curs :Analiza sortimentului de produse antidiabetice perorale pe piata farmaceutica A efectutrezidentaanul I GutuMariana A verificat Mihai lupu Cuprins Clasificarea antidiabeticelor orale…………………………………………….1 Derivaţii de sulfonilure……………………………………………………….3 Indicaţii terapeutice, mod de administrare şi doze …………………………..5 Reacţii adverse, contraindicaţii şi precauţii……………………
Categories
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  MS RM Universitatea de Stat de Medicina si Faracie “N.Testemitanu” Catedra farmacia sociala “Vasile Procopisin” Lucrare de curs : Analiza sortimentului de produse antidiabeticeperorale pe piata farmaceutica A efectut rezidentaanul IGutu MarianaA verificatMihai lupu  C uprins Clasificarea antidiabeticelor orale…………………………………………….1Derivaţii de sulfonilure……………………………………………………….3Indicaţii terapeutice, mod de administrare şi doze …………………………..5Reacţii adverse, contraindicaţii şi precauţii…………………………………..7Interacţiuni, eficienţa terapeutică……………………………………………..9Forme farmaceutice-preparate autorizate în R.Moldova…………………….10Antidiabetice biguanide………………………………………………………11Indicaţii terapeutice, mod de administrare şi doze …………………………..12Reacţii adverse, contraindicaţii şi precauţii………………………………….14Interacţiuni, eficienţa terapeutică…………………………………………….16Forme farmaceutice-preparate autorizate în R.Moldova……………………..17  Tratamentul modern al diabetului zaharat cuprinde numeroase clase terapeutice,grupate în 2 categorii: insuline şi antidiabetice orale . Această împărţire bazată pemodalitatea de administrare: injectabilă (insulina) sau per os (antidiabeticele orale) este,deja, pusă în discuţie, întrucât au apărut şi tratamente injectabile care nu conţin insulină,clasificate, deocamdată, la „antidiabetice orale”. Este posibil ca în viitor să apară şi preparate de insulină care să se administreze altfel decât injectabil, însă, în prezent, astfelde terapii nu se comercializează (în Europa occidentală, un preparat de insulinăinhalatorie a fost prezent, temporar, pe piaţă, însă producţia a fost oprită, din motive de preţ.I.Derivaţii de sulfoniluree(antidiabetice orale)Clasificare:1.Generaţia I: acetohexamidă, clorpropamidă, tolazamidă, tolbutamidă2.Generaţia a II-a: glipizid, glibenclamid, gliclazid, gliquidon, glibornurid3.Generaţia a III-a: glimepiridAcţiunea principală a tuturor sulfonilureelor este de a stimula producţia şi secreţiainsulinei indusă de glucoză la nivelul celulelor β ale insulelor pancreatice Langerhans.Mecanismul de acţiune constă în legarea medicamentului de receptorii specifici pentrusulfoniluree (SUR) cu închiderea consecutivă a canalelor de potasiu dependente de ATPdin membrana celulelor insulare. Aceasta duce la depolarizarea membranei şi ulterior ladeschiderea canalelor de calciu voltaj-dependente. Se produce astfel un influx de calciu,care va acţiona ca mesager secundar în interiorul celululei, determinând secreţia deinsulină. Mai mult decât atât, toate preparatele sulfonilureice prezintă şi un efectextrapancreatic în sensul îmbunătăţirii acţiunii periferice a insulinei. Din punct de vedereal efectului hipoglicemic acest aspect este însă prea redus la majoritatea sulfonilureicelor  pentru a fi important clinic. O excepţie o constituie însă glimepiridul, unde efectul periferic joacă un rol mai important, observându-se comparativ cu restul preparatelor,nivele mai scăzute ale insulinei sangvine la acelaşi efect hipoglicemic. Acest preparat areşi avantajul unei durate lungi de acţiune (o administrare zilnică) şi a unei eliberări deinsulină pe termen scurt (mai fiziologică) la mesele principale. Preparatele ce determină oeliberare insulinică mai de scurtă durată, precum glipizidul şi tolbutamidul, împreună cugliquidonul, un preparat eliminat preponderent prin bilă, sunt din păcate puţin utilizate. Ostimulare de scurtă durată a eliberării insulinei la mesele principale scade pericolulhipoglicemiilor. Mai mult decât atât, insulina este oferită mai adecvat nevoilor organismului decât în cazul substanţelor cu acţiune prelungită. O poziţie de mijloc oocupă glimepiridul, care prezintă o acţiune de lungă durată precum şi o eliberare deinsulină rapidă şi cu durată redusă la momentul meselor principale. Gliquidonul şiglimepiridul (cel din urmă cu anumite limitări) pot fi administrate şi în condiţiile unei  insuficienţe renale cu condiţia monitorizării atente a parametrilor metabolici. Restulsulfonilureelor nu pot fi folosite la pacienţi cu insuficienţă renală de grad înalt (creatinină> 2mg/dl).Sulfonilureele se utilizează ca monoterapie la pacienţii cu diabet zaharat tip IInormoponderali, precum şi în combinaţie cu inhibitori de α-glucozidază, metformintiazolidindione, insulină.Noile recomandări ale Federaţiei Germane de Diabet DDG (Deutsche Diabetes-Gesellschaft) recomandă utilizarea de primă intenţie a glibenclamidului la pacienţiinormoponderali, la care schimbarea stilului de viaţă nu a dus la atingerea ţintelor terapeutice. În cazul eşecului monoterapiei cu glibenclamid, se recomandă asocierea cuinhibitori de α-glucozidază sau tiazolidindione. Nu se recomandă combinaţia metformin – glibenclamid. Alte preparate des utilizate sunt glimepiridul şi gliquidonul ( la pacienţiicu insuficienţă renală).Administrarea sulfonilureicelor se face în doze mici sau mijlocii, pornindu-se de la premiza că o stimulare maximală a celulelor β determină, pe lângă secreţia de insulină,eliberarea unui precursor potenţial aterogen (“preinsulină”). Terapia se iniţiază de obiceicu jumătate de tabletă şi în funcţie de efectul metabolic se poate creşte până la maxim 3tablete pe zi (în funcţie de preparat). Prima doză se administrează la micul dejun; în cazde administrare a mai multor tablete, acestea se distribuie la 2 mese principale (maxim 2-0-1). Excepţie face glimepiridul, care se administrează o dată pe zi, la micul dejun (timpde înjumătăţire prelungit). În locul utilizării dozelor maximale, se recomandă combinareatimpurie cu inhibitori de α-glucozidază, tiazolidindione sau metformin (mai puţinrecomandată este combinaţia metformin – glibenclamid) [10].Tolbutamida N-[(butilamino)-carbonil]-4 metil-benzen sulfonamidăIndicaţii terapeutice:Tolbuatamida este folosită în tratamentul diabetului zaharat non-insulino dependent,tipul II, în special la persoanele a căror tratament nu poate fi controlat numai prin dietă.Tolbutamida scade nivelul glicemiei prin stimularea pancreasului pentru a secretainsulină şi ajută organismul să folosească insulina eficient. Pancreasul trebuie să secreteinsulină, pentru ca tolbutamida să-şi facă efectul.Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze:Tolbutamida se prezintă sub forma unor comprimate orale, se administrează de obicei înmai multe doze, terapia prescrisă trebuie urmată exact, cu dozele prescrise, nu seîntrerupe tratamentul chiar dacă simptomatologia se ameliorează. Nu există o doză exactă pentru mentenanţa regimului în diabetul zaharat, atât pentru
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x