Slides

Biobibliografija dr Momcilo D

Description
Biobibliografija dr Momcilo D
Categories
Published
of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    Dr Mom č ilo D. Pejovi ć , viši nau č ni saradnik B I O G R A F I J A Ro đ en 08. avgusta 1950. godine u selu Orasi-opština Podgorica. Osmogodišnju školu i gimnaziju (društveno-jezi č ki smjer) završio na Cetinju 1972. godine. Školske 1972/73. godine upisao studije istorije u Sarajevu na Filozofskom fakultetu i iste završio-diplomirao 04. juna 1976. godine. Postdiplomske studije upisao školske 1981/82. godine, na Filozofskom fakultetu, grupa za istoriju, u Beogradu. Položio sve propisane ispite u redovnom roku. Magistrirao 17. decembra 1987. godine sa tezom „Školovanje crnogorskih studenata na Beogradskom univerzitetu 1905-1915. godine“. Doktorsku disertaciju pod radnim naslovom „Školovanje omladine iz Crne Gore i Boke, njen uticaj i djelovanje po povratku u zemlju 1848-1918. godine”   uspješno odbranio na Filozofskom fakultetu, odsijek istorija, u Novom Sadu 08. juna 1993. godine. Od 1976. godine pa sve do po č etka 1981. godine bio zaposlen kao profesor istorije u Obrazovnom centru za usmjereno srednje obrazovanje i Gimnaziji na Cetinju. Vojnu obavezu regulisao 1977/1978. godine. U Istorijskom institutu Crne Gore - Univerzitet u Podgorici stalno zaposlen od 15. januara 1981. godine. Kratko vrijeme bio je direktor Državnog arhiva Crne Gore na Cetinju (jun 1996. april 1998. godine). Od 29. marta 2015. godine pa sve do 08. avgusta 2017. godine, kada je stekao uslove za penziju, bio je direktor Istorijskog instituta Crne Gore - Univerzitet Crne Gore u Podgorici. U Istorijski institut Republike Crne Gore u Podgorici zasnovao stalni radni odnos 15. januara 1981. godine, kao asistent pripravnik za izu č avanje nacionalne istorije - Istorije Crne Gore u XIX vijeku. Biran u stru č na i nau č na zvanja po č evši od: asistenta istraživa č a, višeg istraživa č a, nau č nog saradnika i višeg nau č nog saradnika. U Istorijskom institutu bio je angažovan na tri nau č no-istraživa č ka projekta, od kojih dva iz oblasti prosvjete i obrazovanja. 1) Školovanja crnogorske omladine u inostranstvu u periodu od sredine XVIII vijeka pa sve do kraja prve polovine XX vijeka. 2) Školovanje crnogorske srednjoškolske i studentske omladine u Rusiji od sredine XVIII vijeka do kraja druge decenije XX vijeka. 3) Crnogorsko - ruski odnosi u prvoj polovini XIX vijeka. Izabran u zvanje nau č nog saradnika 10. 02. 1994. godine. Izabran u zvanje višeg nau č nog saradnika 09. 07. 2002. godine .  Od školske 2002/03. do 2005/06. godine honorarno angažovan kao vanredni profesor na Filozofskom fakultet u Nikši ć u - Odsijek Sociologija - za predmet Opšta istorija novoga vijeka, Istorija Evrope u XIX i XX vijeku, Socijalna istorija Evrope i Balkana u XIX i XX vijeku.  Na novootvorenim postdiplomskim studijama u Istorijskom institutu obavljao je funkciju  prodekana za nastavu i ujedno bio profesor na predmetima opšte-nacionalne istorije i istorije kulture.    SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA U toku nau č nog rada predmet interesovanja bila je problematika prosvjete i školstva u Crnoj Gori u periodu XIX vijeka i prvim decenijama XX vijeka sa posebnim osvrtom na školovanje crnogorske srednjoškolske i studentske omladine u inostranstvu. Iz navedene problematike objavljena su dva posebna izdanja monografskog tipa: 1)   „Školovanje Crnogoraca u inostranstvu 1848-1918.“ , Podgorica 2000., str. 1-674; 2)   „Cetinjska gimnazija 1880-1920.“ , Cetinje 2007, str. 1-1104. Iz problematike školovanja crnogorske omladine u inostranstvu u periodu od po č etka XIX vijeka pa sve do prvih decenija XX vijeka u vidu č lanaka, prikaza, bilježaka, notica i tome sli č no objavljen je izvjestan broj radova, koje navodimo hronološkim redom onako kako su objavljivani. 1) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  O školovanju crnogorskih đ aka u Carigradu krajem XIX i po č etkom XX vijeka, Istorijski zapisi, Titograd 1986., br. 1-2, str. 171-182. 2) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Dr Jevto M. Milovi ć -Petar II Petrovi ć  Njegoš, Gra đ a 1830-1851., Knjiga 4 (1845-1847), Titograd 1986. Prikaz, Prosvjetni rad, od 1. oktobra 1987. godine, Titograd. (Bibliografija Prosvjetnog rada, Podgorica, 1999.) 3) Pejovi ć , Mom č ilo D., Dr Jevto M. Milovi ć -Petar II Petrovi ć  Njegoš, Gra đ a 1830-1851., Knjiga 4 (1845-1847), Titograd 1986.  4) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje crnogorskih studenata na Beogradskom univerzitetu 1905-1915., str. 149-168. Referat podnijet na simpozijumu održanom u Beogradu od 15-17. novembra 1988. godine. Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas: saopštenja i  prilozi sa Simpozijuma održanog u Beogradu, 15-17. novembra 1988., Knjiga 1, Beograd, Centar za marksizam Univerziteta: Prosveta, 1989. 5) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Logori i zatvori u Crnoj Gori 1941-1945., (Zatvor-logor u Branelovici kod Danilovgrada 1942. godine. Rukopis - neobjavljeno). 6) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Prilog prou č avanju školovanja omladine iz Boke Kotorske u XIX vijeku i po č etkom XX vijeka. Ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske 1813-1814. godine. Zbornik radova sa nau č nog skupa održanog u Kotoru od 10-12. novembra 1988. godine.Titograd 1991. godine, str. 257-265. 7) Pejovi ć , Mom č ilo D., Školovanje crnogorskih studenata na Beogradskom univerzitetu 1905-1915. (Magistarska teza odbranjena 1987. godine na Univerzitetu u Beogradu - Filozofski fakultet-odsijek istorija. Rukopis - neobjavljeno). 8) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje crnogorske omladine u inostranstvu u periodu od 1848-1918. godine. (Prosvjetni rad, Podgorica 1993. godine, feljton: br. 9-14; br. 9, 14. septembar 1993. godine; br. 10, 01. oktobar 1993. godine; br. 12, 01. novembar 1993. godine; br. 13, 15. novembar; br. 14, od 1. decembar 1993. godine). 9) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje omladine iz Crne Gore u srednjim školama u XIX vijeku u Makedoniji. Me đ unarodni nau č ni skup „Migracioni pokreti i etni č ke promjene u Makedoniji od  antike do danas“, 7-9. jun 1994. godine, Skoplje, Istorijski zapisi, br. 1-2, 1994., Podgorica 1995. godine, str. 225-226. 10) Pejovi ć , Mom č ilo D., Kako su se Crnogorci školovali u inostranstvu, Pobjeda, Podgorica, nedjelja, 24. septembar 1995., str. 7, (I) 11) Pejovi ć , Mom č ilo D., Kako su se Crnogorci školovali u inostranstvu, Pobjeda, Podgorica, nedjelja, 1. oktobar 1995., str. 9, (2) 12) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje crnogorske omladine na tehni č kim fakultetima u inostranstvu u periodu druge polovine XIX vijeka pa do kraja druge decenije XX vijeka. Pinus zapisi. Br. 1/ (urednik Vladimir B. Šolaja). - Beograd: Zajednica tehni č kih fakulteta Univerziteta: Muzej nauke i tehnike: Lola institut, 1995. - Serija Putevima inženjerstva u Srbiji (i u Srba) – Pinus; knj. 2. - ISBN 86-82407-01-9. - (1995), str. 107-118. 13) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Prilog izu č avanja školovanja u č enika Podgori č ke gimnazije u zemlji i inostranstvu od 1907-1918. Istorijski zapisi, Podgorica, br. 4/1995., str. 157-180 . 14) Pejovi ć , Mom č ilo D.,   Školovanje Crnogoraca u inostranstvu 1848-1918. godine , Podgorica 2000. godine, strana 1-674. ( Monografija - spiskovi đ aka i studenata, statisti č ke tabele i grafikoni, analiza socijalne strukture crnogorske srednjoškolske i studentske omladine školovane u inostranstvu). 15) Pejovi ć , Mom č ilo D., O školovanju Crnogoraca u inostranstvu od 1848-1918., Pobjeda, Podgorica, nedjelja, 26. novembar 2000., str. 7. 16) Pejovi ć , Mom č ilo D.,   Č asno živjet, drugog ne oštetiti, svakom svoje dati - Honeste vivere, alterum non laedere, sum cuique tribuere. Me đ unarodni simpozijum „Teku ć a crnogorska istoriografija i povijesna leksikografija“, Cetinje, 28-29. septembar 2006. godine, str. 377-400. 17) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Kroz Zapise - Istorijske zapise, O prosvjeti i obrazovanju u Crnoj Gori i školovanju crnogorske omladine u zemlji i inostranstvu. Istorijski zapisi, Podgorica 2007.,  br. 1-4, str. 51-63. 18) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Uticaj Crnogoraca školovanih u Rusiji na društveno-politi č ki život u Crnoj Gori u periodu 1830-1918. godine. (Projekat. Rukopis pripremljen za objavljivanje). 19) Pejovi ć , Mom č ilo D., Cetinjska gimnazija 1880-1920. godina (monografija) , Cetinje 2007. godina, str. 1-1104. 20) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Cetinjska gimnazija 1880-1920. godina. (Feljton u dnevnom listu DAN, Podgorica, 15. aprila do 23. april 2008. godine, 1-9; br. 1, utorak, 15. 04; br. 2, srijeda, 16. 04; br. 3, č etvrtak, 17. 04; br. 4, petak, 18. 04; br. 5, subota, 19. 04; br. 6, nedjelja, 20. 04; br. 7,  ponedjeljak, 21. 04; br. 8, utorak, 22. 04; br. 9, srijeda, 23. 04. 2008. godine). 21) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  O iseljavanju i školovanju Crnogoraca u Rusiji od XVIII vijeka do kraja druge decenije XX vijeka. Istorijski zapisi, Podgorica, 2008., br. 1-4, str. 213-222.  22) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Mr Pavle Kondi ć -Cetinjska bogoslovija 1863-1945., Cetinje 2006. godina. Prikaz. Istorijski zapisi, Podgorica, 2008., br. 1-4, str. 321-324.  23) Pejovi ć , Mom č ilo D., Školovanje crnogorske omladine u Hrvatskoj u XIX vijeku i prvim decenijama XX vijeka. Referat podnijet na Me đ unarodnom nau č nom skupu „ Hrvatsko-crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja “ , održanom u Kotoru, 4 - 6. oktobar/listopad 2007. godine. (Hrvatsko - crnogorski dodiri / crnogorsko - hrvatski dodiri: identitet povijesti i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, Zagreb, 2009., str. 521-530. 24) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  O iseljavanju Crnogoraca u Rusiju i školovanju crnogorske srednjoškolske i studentske omladine u periodu od XVIII vijeka pa sve do kraja druge decenije XX vijeka. Referat podnijet na me đ unarodnom nau č nom skupu: Rusko-crnogorske nau č ne veze u minulom i našem vremenu, odražnom u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Podgorica, 5. i 6. oktobar 2009. godine. 25) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Crnogorci na školovanju u inostranstvu kao stipendisti stranih vlada. Referat podnijet na me đ unarodnom nau č nom skupu: Sto trideset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa velikim silama nakon sticanja nezavisnosti 1878., Podgorica, Sve č ana sala Rektorata Univerziteta Crne Gore, 20-21. oktobar 2009. godine. 26) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje u č enika iz Boke Kotorske u pomorskim školama od druge  polovine XIX vijeka pa do kraja druge decenije XX vijeka. Referat podnijet na me đ unarodnom nau č nom skupu: XII vjekova Bokeljske mornarice, Kotor, 27, 28. i 29. novembar 2009. godine. Zbornik radova, Kotor 2010, str. 357-365. 27) Pejovi ć , Mom č ilo D., Analiza socijalnog porijekla omladine iz Crne Gore i Boke školovane u inostranstvu 1848-1918. godine. Istorijski zapisi, Podgorica 2009., br. 1-2, str. 33-52. 28) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Rusko-crnogorske nau č ne veze u minulom i našem vremenu. (Nau č ni skup. Podgorica, 5- 6. oktobar 2009. godine). Istorijski zapisi, Podgorica 2009., br. 1-2, str. 223-225.  29) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje državnih stipendista i uloga knjaza-kralja Nikole I Petrovi ć a u dodjeli stipendija. Saopštenje na me đ unarodnom nau č nom skupu „Nikola I Petrovi ć   Njegoš u društvenom životu Crne Gore i Balkana“, Cetinje 25. i 26. oktobar 2010. godine. 30) Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Istoriografsko-bibliografski esej o Petru II Petrovi ć u Njegošu. Istorijski zapisi, Podgorica 2010., br. 1/2010., str. 33-54. 31)   Pejovi ć , Mom č ilo D., Novak Kilibarda u totalu i svome ogledalu . (Kriti č ka studija  politi č kog portreta Novaka Kilibarde). Podgorica 2010., str. 1-245, format A4. (Izvori i literatura, Registar li č nih imena. Elektronsko izdanje. Objavljeno: IN4S.NET) 32) Pejovi ć , Mom č ilo D., (Ne)mo ć  rije č i.  Zbornik (ne)objavljenih tekstova u periodu 1991-2014. godina. Podgorica 2014. godine, str. 1-508, format A4). Elektronsko izdanje. Objavljeno:  IN4S.NET). Dopunjeno izdanje, str. 1-850, format A4, od broja 1 do 275, (sajt: academia.edu; dr Momcilo D. Pejovic).    PREGLED RADOVA I BODOVA DO POSLJEDNJEG IZBORA Knjige studijskog karaktera izdate kod nas 1. Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje Crnogoraca u inostranstvu 1848-1918., Podgorica 2000., str. 1-673. Izdava č : Istorijski institut Crne Gore, Službeni list Crne Gore.  (CIP-Katalogizacija u publikaciji , Centralna narodna biblioteka, Republike Crne Gore „ Đ ur  đ e Crnojevi ć “, Cetinje; 37(497.16) „1848/1918“; ISBN 86-7015-007-7, ID= 1166352 ) Radovi objavljeni u č asopisima koji se nalaze u me đ unarodnim bazama podataka 2.  Pejovi ć , Mom č ilo D.,  ,Školovanje crnogorskih studenata na Beogradskom univerzitetu 1905-1915., str. 149-168. Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas: saopštenja i prilozi sa Simpozijuma održanog u Beogradu, 15-17. novembra 1988., Knjiga 1, Beograd, Centar za marksizam Univerziteta: Prosveta, 1989. (ISBN 86-7143-031-6; UDK 378.4(497.111).96 „1838/1988“, 378.18(497.111)(091)(082); COBISS.SR. - ID 41928455) 3. Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje omladine iz Crne Gore u srednjim školama u XIX vijeku u Makedoniji. Istorijski zapisi, br. 1-2, 1994., Podgorica 1995. godine, str. 225-226. ( U:  IZ. - God. LXVII, br. 1-2 (1994), str. /225/-226).   325 (497. 17) (091); ISSN 0021-2652.-67, 1-2, str. 225-226; UDK 325(497.17)(091); COBISS.SR-ID 43619842 4.  Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Prilog prou č avanju školovanja omladine iz Boke Kotorske u XIX vijeku i po č etkom XX vijeka. Ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske 1813-1814. godine. Zbornik radova sa nau č nog skupa održanog u Kotoru od 10-12. novembra 1988. godine. Titograd 1991. godine, str. 257-265. ( UDK: 949.716 „1813/1814“;COBISS.CG-ID 561936 ) Radovi objavljeni u doma ć im č asopisima 5. Pejovi ć , Mom č ilo D.,  O školovanju crnogorskih đ aka u Carigradu krajem XIX i po č etkom XX vijeka, Istorijski zapisi, Titograd 1986., br. 1-2, str. 171-182. ( U:  IZ. - G XXXIX, LIX, 1-2 (1986), str. 171-182.) 37 6.  Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Prilog izu č avanja školovanja u č enika Podgori č ke gimnazije u zemlji i inostranstvu od 1907-1918. Istorijski zapisi, Podgorica, br. 4/1995., str. 157-180 . ( U:  IZ. - God. LXVIII, br . 4 (1995), str. /157/-179. Literatura uz tekst).  371.212  7.  Pejovi ć , Mom č ilo D.,  Školovanje crnogorske omladine na tehni č kim fakultetima u inostranstvu u periodu druge polovine XIX vijeka pa do kraja druge decenije XX vijeka. Pinus zapisi. Br. 1/ (urednik Vladimir B. Šolaja). - Beograd: Zajednica tehni č kih fakulteta Univerziteta: Muzej nauke i tehnike: Lola institut, 1995. - Serija Putevima inženjerstva u Srbiji (i u Srba) - Pinus; knj. 2. ISBN 86-82407-01-9. (1995), str. 107-118.   UDK:378.662(4=861)“18/19“; COBISS.SR-ID: 68828162 Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima Me đ unarodni kongresi, simpozijumi i seminari 8.  Pejovi ć , Mom č ilo D.,  ,,Školovanje crnogorskih studenata na Beogradskom univerzitetu 1905-1915., str. 149-168. Referat podnijet na simpozijumu održanom u Beogradu od 15-17. novembra 1988. godine. Ideje i pokreti na Beogradskom univerzitetu od osnivanja do danas: saopštenja i  prilozi sa Simpozijuma održanog u Beogradu, 15-17. novembra 1988., Knjiga 1, Beograd, Centar za marksizam Univerziteta: Prosveta, 1989. (ISBN 86-7143-031-6; UDK 378.4(497.111).96 „1838/1988“, 378.18(497.111)(091)(082); COBISS.SR. - ID 41928455)
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x