Government Documents

Finansijsko planiranje

Description
Finansijsko planiranje
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  UVOD Potreba za planiranjem poslovne aktivnosti u preduzeću proizilazi kao rezultantadelovanja brojnih faktora. Pre svega, ubrzane stope promena u sredini (domaćoj imedjunarodnoj). Proces globalizacije svetske privrede ima za posledicu da se u svevećem broju grana i delatnosti oseća uticaj globalne konkurencije. Barijere ulaska na brojna nacionalna tržišta se smanjuju, tako da je sve manji broj preduzeća zaštićen od posledica zbivanja u svetskoj ekonomiji. U privredama mnogih zemalja uslužne delatnosti povećavaju svoje učešće udruštvenom proizvodu i strukturi zaposlenih, nastaju grane i preduzeća visoketehnologije. Brojne grane su značajno fundirane na informacionih tehnologijama. Pored pojava globalne konkurencije dolazi do stvaranje globalnih alijansi većeg broja preduzeća iz različitih nacionalnih privreda. Preduzeća obavljaju svoju poslovnu aktivnosti u grani ili granama koje doživljavajuznačajne promene. Opravdano se smatra da se odredjena grana razvija jer postoje snageu kretanju koje kreiraju podsticaje ili pritisak za promene. Te pokretačke snage delujuna način da tekuću strukturu grane pomeraju ka novoj strukturi, odnosno novoj situacijišto ima uticaja na odluke menadžmenta o pravcima akcija. Da se preduzeće ne bi preokupiralo nevažnim pitanjima i da bi usmerilo svoju pažnju na glavne pokretačke faktore promena ono mora da definiše suštinska pitanjakoja traže odluke i akciju. Postoji potreba da se sagledaju kritički faktori uspeha. Tozahteva odgovor na pitanje: koje su to bitne osobine koje su neophodne da bi preduzećeu jednoj grani moglo da obezbedi kontinuiran uspeh u poslovanju. Različite privredne grane zahtevaju različite vrste kompetentnosti. U tom smislukritički faktori uspeha variraju po granama i svako preduzeće m ora za sebe za definišekritične faktore uspeha. Ukupna aktivnost je deo integralnog procesa planiranja preduzeća u savremenoj privredi.1  1.STRATEGIJSKO PLANIRANJE Strategijsko planiranje je potrebno zbog promena u ekonomskoj, socijalnoj,demografskoj, pravnoj, tehnološkoj sredini, jer se promene u sredini na različite načineodražavaju na preduzeće. Preduzeće strategijskim planiranjem može nastojati da smanjiuticaj promena u sredini na njegovu poziciju u grani i privredi, da smanji zakašnjenja ireagovanju i da smanji troškove reagovanja. Način planskog reagovanja preduzećazavisi od karaktera promena u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnuaktivnost. Neophodnost planiranja proizilazi iz bitne razlike izmedju pasivnog i aktivnogreagovanja na promena u sredini, odnosno izmedju pasivnog i aktivnog prilagodjavanja.Pre donošenja poslovnih odluka kojima se inicira aktivno prilagodjavanje trebaustanoviti da li se radi o operativnom, konkurentskim ili strategijskim promenama usredini.  Na operativne promene reaguje se planskim prilagodjavanjem obima aktivnosti, nakonkurentske promene reaguje se planskim akcijama koje vode promeni položaja preduzeća u strukturi grane delatnosti. Na strategijske promene reaguje se promenomtržišta, tehnologije i kapaciteta preduzeća. Te promene traže vreme i zato se mora planski reagovati.Poslednjih godina se često govori i piše o planiranju. Pojam se različito definiše. Za jedne je planiranje način upravljanja neminovnim promenama u savremenoj privredi, zadruge metod alociranja ograničenih izvora preduzeća da bi se kreiralo poslovanje u budućnosti, za treće proces izbora optimalnog puta od današnjeg do budućeg poslovanja, za četvrte metod suočavanja sa situacijama na tržištu. Takodje, smatra se da je to proces da se poslovanje učini osetljivim na mogućnosti i opasnost u sredini, odredeciljevi i alociraju izvori da se oni ostvare, kao i pozicioniranje preduzeća na način damože da prosperira u budućnosti.Strategijsko planiranje je proces koji uključuje:-sagledavanje tržišnih uslova-potreba potrošača-konkurentskih snaga i slabosti-pravnih i ekonomskih uslova-tehnološki razvojPrema nekim autorima strategijsko planiranje je logičan analitički proces za izbor  buduće pozicije preduzeća u odnosu na sredinu. Stvoreno je preduzeće koje je nastojaloda izbegne skromne stope rasta i tehnološku zastarelost. Za razliku od konceptadugoročnog planiranja, strategijsko planiranje je kompleksniji proces koji unosiuznemirenje u preduzeće. U nekim, ne retkim slučajevima njegovo uvodjenje izazvalo je otpor i nije davalo željene rezultate u poslovanju preduzeća. Postavljalo se pitanje da2  li je bilo uspešno ili više odgovara da se koristi intuicija i iskustvo menadžera da sereaguje na strategijske izazove. Istraživanja pokazuju kada je strategijsko planiranje biloadekvatno uvedeno od strane menadžmenta preduzeće davalo je dobre rezultate poslovanja. 2.FINANSIJSKO PLANIRANJE I POLITIKA PREDUZEĆA Finansijsko planiranje pretvara dugoročne ciljeve koji su formulisani u poslovnom planu u brojke i prognozira prihode, rashode i dobit. Takođe se bavi budućimimovinskim stanjem i likvidnošću. Finansijsko planiranje obavezuje poslovnorukovodstvo da se aktivno bavi budućnošću firme.Finansijsko planiranje nudi sledeće prednosti:  samo sa prethodno urađenim finansijskim planiranjem mogu kontinuirano dase porede planirani zadaci sa poslovnom realnošću   problemi se na vreme prepoznaju i mogu odmah da se preuzmu protiv mere,  za vreme planskog perioda pruža se mogućnost da se aktuelna situacija u preduzeću dobro proveri.Troškovi predstavljaju ključne ekonomske odrednice kvaliteta ekonomike poslovanja svakog preduzeća. Stoga je izučavanje i praćenje kategorije troškova starokoliko i samo preduzeće.Troškovi označavaju složenu ekonomsku kategoriju. Razni autori definišu pojamtroškova u zavisnosti od sopstvenog pristupa i cilja istraživanja, respektujući pri tometeorijska saznanja, praktična iskustva i obeležja konkretnog privrednog sistema.-Troškovi predstavljaju one vrednost kojima se u kalkulaciji izražava potrošnjadobara, prouzrokovana proizvodnjom novih proizvoda ili učinaka-Troškovi su potrošnja dobara uslovljena proizvodnjom, podrazumevaju da sutroškovi samo ona trošenja koja su potrebna za ostvarivanje učinaka-Troškovi su novčani izraz materijalnih dobara, rada, usluga i izdataka koji su potrebni za ostvarivanje zadataka preduzeća-Troškovi predstavljaju u novu izraženu vrednost utrošenog rada, svih sredstava idobara koja su u preduzeću utrošena u cilju proizvodnje novih proizvoda iliostvarivanja odredjenih učinaka-Troškovi su u novcu izražena količina živog radaTroškovi se mogu klasifikovati sa stanovišta:-naturalnih rezultata, -elemenata proizvodnje, -nosioca troškova, -načina rasporedivanja, 3  -promene obima proizvodnje-vremena1.Sa stanovišta naturalnih rezultata troškovi se dele na:-ukupne troškove-prosečne troškove-ukupne marginalne troškove-marginalne troškove po jedinici proizvoda2.Sa stanovišta elemenata proizvodnje troškovi se dele na:-troškove materijala-troškove rada-troškove sredstava za rad3.Sa stanovišta nosioca troškova dele se na:-pojedinačne troškove-opšte troškove4.Sa stanovišta načina rasporedjivanja dele se na:-direktne troškove-indirektne troškove5.Sa stanovišta promena obima proizvodnje troškovi se dele na:-varijabilne-fiksne troškove6.Sa stanovišta vremena troškovi se dele na:-planske i stvarne-kratkoročne i dugoročnePodela troškova prema elementima procesa rada predstavlja prirodnu podelutroškova koja sledi proces rada preduzeća i trošenja njegovih komponenti. Osnovnielementi tog procesa su: predmeti rada, radna snaga i sredstva za rad. Postoje trikategorije ovih troškova, ali se u ovu podelu mogu uvrstiti i troškovi tudjih usluga.Troškovi rada sačinjavaju ugradnju nove, do tada nepostojeće vrednosti u novi proizvod ili uslugu, a izračunavaju se tako što se utrošci rada vremenski izraženi pomnože cenom rada. Ukupni troškovi rada jednaki su masi ukalkulisane bruto zarade,obračunatih na bazi količine i kvaliteta rada na pojedinačnim ili grupnim radnimmestima.Troškovi sredstava za rad vrednosni su izraz sredstava za rad i obračunavaju se kaoamortizacija. Amortizacija je ekonomska kategorija koja predstavlja smanjenjevrednosti osnovnih sredstava i prenošenje dela te vrednosti na nove proizvode i usluge.Taj preneti deo sačinjava trošak preduzeća u obračunskom periodu. Parametri zautvrdjivanje troškova sredstava za rad su njihova nabavna vrednost, vek trajanja istepen trošenja.4  Troškovi predmeta rada vrednosni su izraz utrošenih predmeta rada nastalih u procesu proizvodnje ili prometa. U troškove predmeta rada ubrajamo sirovine i onematerijale koji svojim trošenjem odnosno supstancom omogućavaju odgovarajuću proizvodnju, odnosno obavljanje delatnosti preduzeća.Ukupni troškovi koji nastaju u preduzeću mogu se izraziti i kao zbir troškova kojinastaju u pojedinim funkcionalnim delovima preduzeća. Podela troškova premafunkcijama označava njihovo grupisanje i sistematizaciju prema tome koja ih funkcijaodnosno deo preduzeća stvara. Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća.U okviru ove podele mogu se razlikovati:- troškovi upravljanja- troškovi nabavke- troškovi proizvodnje- troškovi prodaje- troškovi finansijske funkcije- troškovi administrativne funkcijeDeo ovih troškova ulazi direktno u cenu koštanja proizvoda ili usluga. Jedan deo proizvodnje se prodaje na tržištu, a drugi deo ostaje na zalihama u preduzeću, Deotroškova sadržan u prodatim proizvodima predstavlja rashod koji treba da bude pokriven iz prihoda. Deo troškova sadržan u lagerovanim proizvodima u magacinu preduzeća ili nedovršenoj proizvodnji, čini budući potencijal i angažovana sredstva preduzeća.Troškovi poslovnih funkcija se mogu dalje razvrstavati i razlagati shodnorazudjenosti tih funkcija, odnosno poslova u preduzeću. Tako na primer troškovi prodajemogu se analitički posmatrati kroz troškove istraživanja tržišta, reklame, ugovaranja,servisiranja.U postupku analize i obračuna troškova, na svaki proizvedeni proizvod ili uslugutreba preneti troškove koje je proizvodnja istih prouzrokovala. Zadatak obračunatroškova je da utvrdi realnu cenu koštanja svakog proizvoda i udeo svih elemenata u tojceni.Direktni ili pojedinačni troškovi su oni troškovi koje je moguće direktno vezivatiza nosioca, tj, proizvode ili usluge ostvarene u preduzeću i neposredno ih ukalkulisati ucenu koštanja proizvoda. Reč je o troškovima koji nastaju tako da se moženedvosmisleno utvrditi i evidentirati njihovo učešće u stvaranju proizvoda. U direktnetroškove ubrajaju se: materijal za izradu, zarade radnika koji su neposredno učestvovaliu procesu izrade proizvoda.Opšti ili indirektni troškovi se ne mogu direktno uračunavati i ugraditi u cenu koštanja proizvoda. U ove troškove ubrajaju se zarade radnika koji ne rade neposredno u proizvodnji pogonski materijal, osiguranje.5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x