Travel

In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is (2019)

Description
In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is (2019)
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  9/11/2019In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is - NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a39728241/13 N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. In de koranschool lerenkinderen dat Nederlandniet hun land is Salafistisch onderwijs Salafisten krijgen meer greep op hetislamitisch onderwijs in Nederland, zegt inlichtingendienst AIVD. Wat leren jongeren bij salafistische organisaties? „Het iseen verplichting van elke moslim om afkeer te hebben van de ongelovigen.” Andreas Kouwenhoven & Milena Holdert10 september 2019Leestijd 13 minuten  9/11/2019In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is - NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a39728242/13 Wat is het nieuws? Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een andergeloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen . Ook leren ze zich af te keren vande Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van  NRC   en  Nieuwsuur  .De fractievoorzitters Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Klaas Dijkhoff (VVD) willen naaraanleiding van dit onderzoek de wet aanpassen  zodat de onderwijsinspectie kaningrijpen in het informele onderwijs, terwijl die nu alleen reguliere scholen kaninspecteren.Ook de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageert geschokt . Een sjeik, een imamen een islamdocent, actief in traditionele Marokkaanse moskeeën, noemen desalafistische lessen „afschuwelijk”. Said Bouharrou van de Raad van MarokkaanseMoskeeën maakt zich ernstige zorgen over de invloed van het salafisme binnen hetislamonderwijs, die ook hij ziet groeien. „ Het is vijf voor twaalf  ”, zegt hij. Was dit kader nuig? ‘Per consensus verboden!”, roept Aboe Aicha door het leslokaal tegen de jongeren. Hetis „een verschrikkelijk grote zonde” als jij je buren of collega’s prettige kerstdagenwenst.Van achter een tafel in een Eindhovense moskee windt de islamdocent zich al tienminuten op over moslims die niet genoeg afstand nemen van Kerstmis. Een opnamevan de les is te bekijken via YouTube. Vanaf een laptop leest Aboe Aicha, met eengeruite sjaal om zijn nek gewikkeld, teksten voor van Saoedische geleerden dieuitleggen dat moslims niet mogen lijken op de ongelovigen, laat stáán zich mogeninlaten met hun feestdagen.Een felicitatie met kerst, zegt Aboe Aicha, houdt in dat je er tevreden mee bent datchristenen God een zoon hebben toegekend. „Maar Allah heeft geen zoon, Allah heeftgeen zoon nodig!” In het onderkomen van Stichting Taubah in Veenendaal leerden kinderen onder andere over degrote risico’s van het aanbidden van meerdere goden. Foto Bram Petraeus  9/11/2019In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is - NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a39728243/13 Je kunt nog beter iemand feliciteren met eenmoord, dan met kerst, zegt Aboe Aicha. Datlaatste is een „grotere zonde”.Dertiger Mohammed Riani – die zichzelf AboeAicha noemt – hoort bij een nieuwe generatie jonge predikers die in Nederland hetsalafisme onderwijst. Kenmerkend voor deze fundamentalistische stroming: hetstreven om terug te keren naar de ‘zuivere’ islam van de eerste generaties moslims, de  salaf  . Inclusief de omvangsvormen, wetgeving en staatsinrichting uit die tijd,vijftienhonderd jaar geleden.Salafisten krijgen steeds steviger greep op het islamitisch onderwijs in Nederland,schreef de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dit jaar in zijn jaarverslag. Zij leren kinderen een „onverdraagzame boodschap” die hen vatbaar kanmaken voor gewelddadig jihadisme. De waarschuwing maakte verschillende reactieslos. Moskeebestuurders riepen de geheime dienst op met concrete voorbeelden encijfers te komen, omdat op deze manier het héle islamitische onderwijs in een kwaaddaglicht zou worden gesteld. Ook de Tweede Kamer wil weten wat salafisten preciesaan kinderen leren en in welke omvang ze dat doen. Reden voor  NRC  en  Nieuwsuur  om onderzoek te doen.We beginnen met het aanleggen van een salafistische ‘kaart’ van Nederland. Daarvoorraadplegen we salafisme-experts, interne overheidsmemo’s, openbare rapporten en bekijken via sociale media waar salafistische predikers lessen verzorgen. Zoidentificeren we vijftig onderwijsorganisaties met sterke salafistische invloeden. Demeesten zitten in de Randstad, opvallend vaak in Amsterdam.Vergeleken met het totale aanbod vanislamitisch onderwijs is vijftig organisaties een beperkt aantal. Zo telt Nederland minstensvijonderd moskeeën die vaak ook iets doenaan educatie. Tegelijkertijd vertellen dieabsolute getallen niet het hele verhaal. Wieonline op zoek gaat naar islamitische kennis,komt vrijwel zeker uit bij salafisten. Wat betreft communicatie en financiële middelenloopt de beweging ver voor op de rest. Waartraditionele moskeeën nog discussiëren overde vraag of zij op Facebook moeten, zijnsalafisten al bezig met het ontwikkelen van Luister het fragment over feliciterenuister het fragment over feliciterenuister het fragment over feliciterenuister het fragment over feliciteren Luister het fragment over feliciteren met kerstet kerstet kerstet kerst met kerst 00:00  9/11/2019In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is - NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a39728244/13 eigen apps. Ze streamen bijeenkomsten live opsociale media, leiden eigen docenten op,ontwikkelen Nederlandstalig lesmateriaal, boeken, flyers en cartoons,  bijgestaan doorgeldschieters uit Koeweit, Qatar en Saoedi-Arabië. Zo hebben salafisten, hoewelrelatief klein in aantal, een veel groter bereik dan de andere spelers in het islamitischeonderwijsveld.Om een beeld te krijgen van salafistische educatie, besluiten NRC en Nieuwsuur tienvan de vijftig organisaties te bekijken waarvan we de meeste lesstof weten te bemachtigen. We beluisteren en bekijken zo’n zeventig uur aan audio- en video-opnames van lessen die de organisaties zelf online zetten. Ook bellen of schrijven wenaar organisaties met de vraag welk onderwijsmateriaal zij gebruiken, ons voordoendals ouders die hun kind overwegen in te schrijven. Dit doen we nadat we merken datde deur dichtgaat zodra we met open vizier te werk gaan. Zo krijgen we een beeld vanwat salafisten in buurtcentra en moskeescholen, buiten het zicht van de Inspectie vanhet Onderwijs, leren aan Nederlandse kinderen. DEEL I De ander, de vijand Op het raam van een voormalig glasbedrijf, ingebouwd tussen de garages, hangt eenvel papier met daarop ‘Stichting Taubah’ en een telefoonnummer. Het is de ruimte inVeenendaal die Aboe Aicha een paar jaar geleden betrekt met een aantalgelijkgestemden. Ze zijn dan net uit de Marokkaanse moskee van Veenendaal gewerkt,waar geloofsgenoten niet op hun lessen zaten te wachten.Taubah, volgens haar website „opgericht om de Veenendaalse gemeenschap teadviseren, onderwijzen, begeleiden en bij te staan waar nodig”, gaf vsrc jaar aan 65kinderen wekelijks islamitische les, in de weekenden en op vrijdagavond.  9/11/2019In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is - NRChttps://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a39728245/13 Foto Bram Petraeus In het onderkomen van Stichting Taubah in Veenendaal leerden kinderen onder andere overde grote risico’s van het aanbidden van meerdere goden. In een video van zo’n les is te zien hoe tientallen kinderen van basisschoolleeftijd ineen kring om de docent heen zitten. Een voor een komen ze voor hem staan om iets tevertellen wat ze in de les hebben geleerd. Een jongetje in een bruine trui vertelt overpolytheïsme (het aanbidden van meerdere goden).Met zachte stem: „Polytheïsme is dat je eerst in Allah gelooft maar dan denk je: ‘Nee,ik geloof in Jezus.’ En dat is niet goed. Allah wordt dan boos.”„Allemaal effe opletten!” De docent knipt in zijn vingers. „Dus polytheïsme, is datgoed of fout?”Fout, zegt het jongetje.„Ja, maar is dat fout of heel erg fout?”
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x