Documents

Inflammatory Bowel Disease Expert Summit - December 2011

Description
A summary of a Work Foundation Inflammatory Bowel Disease Expert Summit, held courtesy of Eric Ollerenhaw MP at the House of Commons in December 2011.
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   \bmp pykkm| hp pvajpatil d} Hdda|| Ehdath|atmip* \bi wmip irvtippil mj |bmp la`ykij| la ja| ji`ipphtme} tigei`| |bapi ag Hdda|| Ehdath|atmip* \bi _atc Gayjlh|majMjgehkkh|at} Dawie Lmpihpi Irvit| Pykkm|84 Li`ikdit 4688Baypi ag @akkajpDh`cotayjl \bi _atc Gayjlh|maj Mjgehkkh|at} Daie Lmpihpi Irvit| Pykkm| hp biel `ayt|ip} ag Itm`Aeeitijbh KV h| |bi Baypi ag @akkajp aj 84 Li`ikdit 4688* @tabj”p lmpihpi @tabj”p- hjl Ye`ith|mwi @aem|mp Y@- hti |}vip ag mjgehkkh|at} daie lmpihpi MDL- +h `btajm` `ajlm|maj mj bm`b |bi mj|ip|mjip di`aki paeeij% mjgehkil% hjl ye`ith|il* M| kap|`akkaje} hvvihtp mj |bi |iijp hjl ihte} |ij|mip m|b 49) ag `hpip vtipij|mjo mj hlaeip`ij`i hjl|bi kilmhj hoi h| lmhojapmp mp 4=*9 }ihtp*\bi Pykkm|% pvajpatil d} Hdda||% hp `heeil |a ijhdei irvit|p gtak |bi JBP% vh|mij| otayvp hjlvaem|m`mhjp% |a `aki |aoi|bit mj |bi emob| ag |bi ti`ij| JBP tigatkp% |a lmp`ypp bh| eiwitp `hj diypil |a mj`tihpi vtmatm|mph|maj ag hvvtavtmh|i |tih|kij|p hjl `hti gat MDL vh|mij|p mj atlit |ah`bmiwi oaal bihe|b hjl gyj`|majhe ay|`akip% py`b hp atc3 hjl |a ijpyti |bh| |bi ikitomjo JBPp|ty`|ytip% mj`eylmjo |bi JBP Ay|`akip Gthkiatc hjl Xyhem|} P|hjlhtlp% pym|hde} h``ayj| gat% hjlvtmatm|mpi pitwm`ip gat% viavei m|b MDL*\bi adni`|mwi ag |bmp pykkm| hp |a vtawmli vth`|m`he% ga`ypil ti`akkijlh|majp% ijlatpil d} |bih||ijlmjo irvit|p% gat vaem`} khcitp hjl mkveikij|itp% mj`eylmjo `akkmppmajitp% pa |bh| MDLvh|mij|p hti vtawmlil m|b hvvtavtmh|i `hti% pitwm`i vtawmpmaj hjl |tih|kij| |a ijpyti |bi} `hjirvitmij`i av|mkhe ay|`akip% mj`eylmjo ti|ytjmjo |a at tikhmjmjo mj |bi atcveh`i hp h gyj`|majheay|`aki*\bi _atc Gayjlh|ma j”p Dal} hjl Paye    tivat| mjlm`h|ip |bh| atc% vht|m`yehte} ‒oaal atc%” mp oaal gat bihe|b hjl oaal gat ti`awit}* Gyt|bitkati% dimjo hdei |a atc mp ag|ij mlij|mgmil d} vh|mij|p hp hwheyil mlit pa`mi|he ay|`aki*H``ipp |a |tih|kij| hepa tikhmjp hj mkvat|hj| mppyi* Gat irhkvei% |bi ti`ij| Jm`baepaj tiwmi ag  Mjjawh|maj% Bihe|b hjl _ihe|b ja|il |bi taei ag ea`he gatkyehtmip mj ijpytmjo |bh| JBP vh|mij|p bhwih``ipp |a `emjm`hee} hjl `ap|+iggi`|mwi ltyop hjl |i`bjaeaomip\bi ti`akkijlh|majp hti pi| ay| diea hjl hti pydkm||il |a |bi Livht|kij| ag Bihe|b gat |bimt`ajpmlith|maj pa |bh| mj |bmp |bithviy|m` htih% |bi Pi`ti|ht} ag P|h|i `hj di||it h`bmiwi bmp p|h|ilhmk ag mkvtawmjo atel `ehpp ay|`akip*    4 Pykkht} ag lmp`yppmajp M| hp hotiil |bh| MDL `hj va|ij|mhee} bhwi h pmojmgm`hj| mkvh`| aj h vitpaj”p hdmem|} |a atc he|bayob% bij giiemjo iee% viavei m|b MDL `hj di kati vtaly`|mwi |bhj |bi hwithoi vitpaj*\biti hp `ajpijpyp hkajo h||ijliip ag |bi jiil gat h gat h kati namjil+yv hvvtah`b |amj`ij|mwmpi `emjm`mhjp |a vtawmli bmob xyhem|} `hti% hp iee hp khjlh|at}% jh|majhe p|hjlhtlp ag `htigat MDL |a hwaml oiaothvbm`he whtmh|maj*\biti hp pmojmgm`hj| lmp`yppmaj htayjl |bi mkvat|hj| taei ag pvi`mhemp| jytpip% |a h`| hp hj mjgatkilvamj| ag `aj|h`| gat MDL vh|mij|p |a tipvajl bij h `ajpye|hj| kmob| ja| di hwhmehdei% |a vtawmli hdtmloi di|iij hvvtavtmh|i `akkyjm|} dhpil `hti gat vh|mij|p hjl ihte} h``ipp |a pvi`mhemp| `hti%hjl |a vtawmli wm|he vp}`ba+pa`mhe pyvvat|*M| hp hotiil |bh| |biti hp h taei gat mj`tihpil ypi ag |ieibihe|b da|b gat vtawmlmjo mjgatkh|maj |avh|mij|p gat pyvvat|il pieg+khjhoikij| hjl |a khci kati iggi`|mwi hjl iggm`mij| ypi ag |mkihwhmehdei gat `ajpye|h|majp*\biti hp paki lmp`yppmaj htayjl |bi taei ag `emjm`he pijh|ip hjl ji|atcp* _bmei |bi} iti piijhp va|ij|mhee} dimjo dijigm`mhe% xyip|majp tikhmjil ba |bi} ayel avith|i mj vth`|m`i*M| hp hotiil |bh| khj} OVp hjl paki `ajpye|hj|p bhl em||ei hhtijipp ag |bi mkvh`| ag MDL aj h vitpaj”p hdmem|} |a atc at h||ijl ily`h|maj* M| hp hepa gie| |bh| khj} OVp iti ―mee ixymvvil‛ |akhci h gm|jipp |a atc hppippkij| mj oijithe hjl kh} hepa jiil hllm|majhe ily`h|maj hjl pyvvat| mj|bi `hpi ag MDL*\biti hp lmp`yppmaj htayjl |bi _atc @hvhdmem|} Hppippkij|% m|b `aj`itj hkajo paki lieioh|ip |bh| viavei m|b MDL hjl a|bit `ajlm|majp giie yjlit mj`tihpmjo vtippyti |a ―vtawi |bikpiewip‛ hjl  nyp|mg} |bi mkvh`| ag |bimt `ajlm|maj*  0 Vtmatm|} H`|majp \bi vtmatm|} h`|majp ijlatpil d} |bi h||ijlmjo irvit|p gat |bi Oawitjkij| hjl JBP hti>8*   Mkvtawil h``ipp |a hvvtavtmh|i |tih|kij|p% m|b p|tihkemjmjo ag vta`ipp gat `emjm`mhjp |a piichvvtawhe gat |tih|kij| mj ―ir`iv|majhe `mt`ykp|hj`ip‛*  4*   Taee+ay| hjl hlav|maj d} JBP |typ|p ag khjlh|at} MDL p|hjlhtlp ag `hti*0*   Vtmatm|mpil liwieavkij| ag h JM@I Xyhem|} P|hjlhtl gat MDL*<*   Liwieavkij| ag h baemp|m` ―}iht ag `hti‛ |htmgg gat MDL |a mj`ij|mwmpi di||it `hti*  9*   Mj`tihpil gyjlmjo ag MDL pvi`mhemp| jytpip*7*   Mj`tihpil vp}`baeaom`he pyvvat| gat viavei m|b MDL% ipvi`mhee} }ayjo viavei*?*   Otih|it ypi ag |ieibihe|b |a ijhdei pyvvat|il pieg+khjhoikij| ag `ajlm|majp*2*   Tixymti bapvm|hep |a khmj|hmj vh|mij| |ieivbaji bievemjip% h`|mjo hp da|b h vamj| ag `aj|h`| hjlaggitmjo h |tmhoi `hvhdmem|}*=*   @tih|maj ag h `ij|the tiomp|it ag MDL vh|mij|p*  < \bi _atc Gayjlh|majMjgehkkh|at} Dawie Lmpihpi Irvit| Pykkm|84 Li`ikdit 4688 H||ijliip>    Vtag P|iwi Diwhj% Lmti`|at% @ij|ti gat _atcgat`i Iggi`|mwijipp% \bi _atc Gayjlh|maj `bhmt-    Tapp @httaee% Oawitjkij| Hgghmtp Khjhoit% Hdda||    Lt Kht|mj Oh}% Wm`i @bhmtkhj% @tabj”p hjl @aem|mp YC      Lt Hmeph Bht|% @ajpye|hj| Ohp|taij|itaeaomp|% P| Khtc/p Bapvm|he MDL Yjm|    Vtag Taoit Najip% Ilm|at% Dtm|mpb Naytjhe ag Oijithe Vth`|m`i    Lt Nhkip Emjlph}% @ajpye|hj| Ohp|taij|itaeaomp|% Dht|p hjl |bi Eajlaj JBP \typ|    Itm` Aeeitijpbh% KV gat Ehj`hp|it hjl Geii|aal    Bieij \itt}% Lmti`|at ag Mjgatkh|maj hjl Pyvvat| % @tabj”p hjl @aem|mp YC      Nabj Eyjj}% _idit Pbhjlm`c adpitwit- Mkvh`| ag Mjgehkkh|at} Dawie Lmpihpi aj ikvea}kij| 8*   M| hp ja|il |bh| aji vtani`|maj Whyobhj+Najip ' Dhtbhk% 466= 8 -bhl vtilm`|il |bh| d} 4606%|a |bmtlp ag viavei ag atcmjo hoi ayel di emwmjo m|b h eajo |itk `ajlm|maj* H| |bi phki|mki% |biti iti p|mee dhttmitp |a namjil+yv hvvtah`bip d} Oawitjkij|% pmj`i mjwip|kij| mjbihe|b ayel eihl |a phwmjop mj |bi Livht|kij| ag _atc hjl Vijpmajp |bayob tily`il dijigm|pvh}kij|p* Dhttmitp |a `hti 4*   M| hp hotiil |bh| vh|mij|p m|b mjgehkkh|at} daie lmpihpi MDL- ghee mj|a hj htih ag bihe|b`htibiti |biti mp ja khjlh|at} `ij|the p|hjlhtl% eihlmjo |a whtmh|majp mj `hti h`tapp |bi `ayj|t}*0*   @emjm`mhjp bhwi irvtippil `aj`itj |bh| |bi} hti yjlit vtippyti |a lmp`bhtoi ay|+vh|mij|p katixym`ce}% bm`b tily`ip eiwiep ag kajm|atmjo hjl gaeea+yv pmj`i |bmp mp ja| mj`eylil mj |bi Xyhem|}hjl Ay|`akip Gthkiatc XAG- gat vtmkht} `hti*<*   M| hp ja|il |bh| p|hjlhtlp ag `hti bhwi diij liwieavil gat MDL d} vtagippmajhe hjl vh|mij|atohjmph|majp% dy| |bh| |bipi hti ja| }i| khjlh|at}* Aji lieioh|i phml |bh| |bi} ayel hj| |apii |bi p|hjlhtlp khjlh|il gat |bimt ea`he |typ|* MDL pvi`mhemp| jytpip 9*   \biti hp `ajpijpyp aj |bi vapm|mwi taei veh}il d} MDL pvi`mhemp| jytpip% dy| |bh| |bi jh|majheMDL hylm| bhp bmobemob|il |biti iti |aa gi ag |bik*7*   H jykdit ag lieioh|ip bmobemob|il |bh| pvi`mhemp| jytpip `ayel biev `akkyjm`h|i di||it m|bvh|mij|p hjl |bimt ghkmemip% ayel ag|ij di hwhmehdei |a h vh|mij| bij h `ajpye|hj| hp ja|% hjlhp py`b `ayel biev lmhojapi MDL kati xym`ce} |btayob pvi`mhemp| |tmhoi hjl `a+atlmjh|maj ag thvmlh``ipp |a pvi`mhemp| `hti* 8  b||v>!!atcgayjlh|maj*`ak!hppi|p!la`p!vydem`h|majp!487QDyvhQtivat|*vlg  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x