Graphic Art

Komunikacija s bolesnicima

Description
Osnovni alat prijenosa poruke- komunikacija. Pojedinosti komunikativnosti između zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Literatura: prof. dr. sc. Mladen Havelka Zdravstvena psihologija, Zagreb, 2009.
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Komunikacija s bolesnicima Kao jedan od najbitnijih segmenata u uspostavljanju odnosa među ljudima  je komunikacija. Komunikacija mo že biti verbalna i nev erbalna. Neverbalna komunikacija dolazi do izražaja putem mimike, geste te izraza lica, odnosno govorom i  položajem  tijela i pokreta, dok je osnovno sredstvo verbalne komunikacije govor. Iznimno veliku važnost komunikacija predstavlja u situacijama kada bolesnik tra ži pomoć medicinskog tehničara. Nedostatna komunikacija s bolesnicima Samim prijemom, uzimanjem anamneze metodom intervjua i fizikalnim  pregledom stječe se prvi utisak. Poznato je kako sami intervju ima dvije faze, informativnu i emocionalnu. Me dicinski tehničar   upravo mora biti usmjeren na obje faze i njegovu cjelovitost. U potpunosti je normalno da apsolutno svakog  bolesnog čovjeka zanimaju pojedinosti patologije, uzrok, faze , dijagnostika, liječnje i rehabilitacija njegova stanja i popratnog oboljenja. Naravno, cilj je vratiti bolesnika u prvobit no stanje ili u najveće moguće dopušteno. Međutim, ponekad zbog nedo statka vremena ili nedostatka osoblja u timu, te pretpostavke da većina bolesnika nema potrebno osnovno znanje o funkciji ljudskog tijela ni medicinsko- tehni čkim postupcima, zdravstveni djelatnici nisu u mogućnosti podrobnije razgovarati s bolesnikom o njegovoj bolesti. Gotovo  pa nikad se bolesnici ne žale na nestručnost zdravstvenih djelatnika, već je problem nedovoljn a posvećenost ti  jekom pregleda odnosno medicinsko- tehničkog postupka. U čitavom postupku liječenja, dobra komunikacija je vrlo važan segment.  Komunikacija između zdravstvenih djelatnika i bolesnika u općoj medicini mora biti usmjerena ka stvaranju međuljudskih odnosa a razlog tome je motivacija kako bi se sami bolesnik što češće odazivao zdravstvenoj službi, surađivao i prihvaćao uputa i savjeta. Dakle, cilj je prvenstveno stv oriti međuljudski odnos koji će biti pogodan za oblikovanje bolesnikova pozitivnog zdravstvenog ponašanja. Takav način ponašanja omogućio bi mu usporavan tijek bolesti, ublaživanje simptoma i neovisnost o tuđoj pomoći. Ono što bi omogućilo negativan ishod je ustvari ne pridržavanje dobivenih uputa i savjeta. O samom načinu shvaćanja ozbiljnosti bolesnikova stanja utječe i trajanje razgovora. Bolesnici će se sigurno više pridržavati uputa i savjeta o uzimanju lijekova ukoliko je razgovor bio duži i precizniji. Naravno, ono što to me  prethodi je bolesnikovo znanje o svojoj bolesti. Također, potrebno je omogućiti sudjelovanje u odluci o načinu i tipu liječenja kako bi sami prolaz k  roz faze  bolesti bio što blaži. Komunikacija, os im što  ima informativno, emocionalno i dijagnostičko značenje sadrži i psihoterapijsko. Prilikom pristanka i dolaska na  proces hospitalizacije, najčešće dolazi do stanja kao što su tjeskobnost,    potištenost i uzrujanost. Tijekom liječenja, uspješna komunikacija z dravstvenog osoblja i bolesni ka ima učinke i nakon povratka na   kućnu njegu.  Ukoliko je bolesnik bio zadovoljan odnosom zdravstvenih djelatnika tijekom boravka u bolnici, bolje se  pridržava savjeta i uputa nakon procesa hospitalizacije.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x