Social Media

MADA YA KWANZA DHANA YA LUGHA KWA UJUMLA WAKE

Description
Fahamu maana ya Lugha kutoka kwa wataalamu mbalimbali kama Massamba, Msokile, Nkwera, TUKI n.k Lugha ni …. Sifa za lugha ya binadamu Je unafahamu kuna sifa ngapi za Lugha ya Binadamu? Kuna sifa Tisa (9) za lugha ya Binadamu. Je ni zipi? Je unafahamu
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Swahiliteacher.com Call / Whatsapp - +255 758 018 597 MADA YA KWANZADHANA YA LUGHA KWA UJUMLA WAKE Fahamu maana ya Lugha kutoka kwa wataalamu mbalimbali kama Massamba, Msokile, Nkwera, TUKI n.k Lugha ni ….Sifa za lugha ya binadamuJe unafahamu kuna sifa ngapi za Lugha ya Binadamu? Kuna sifa Tisa (9) za lugha ya Binadamu. Je ni zipi?Je unafahamu umuhimu wa Lugha?Fahamu hoja kuu tisa zinazoelezea sifa za lugha ya BinadamuJe unafahamu Asili ya Lugha ya Binadamu?Fahamu nadharia kuu zinazoelezea asili ya lugha ya binadamu na hoja kuntu ndani yake.Je unafahamu Utofauti uliopo katika ya Lugha ya binadamu na mawasiliano ya wanyama?Fahamu hoja kuu (10) kumi zinazoonyesha utofauti katika lugha ya binadamu na mawasiliano ya wanyama Email – emanmic@yahoo.com  Swahiliteacher.com Call / Whatsapp - +255 758 018 597 HAYA NDIO MAMBO MAKUU KATIKA MADA HII KATIKA KIWANGO CHA CHUO (yaani kwa wanachuo)WASILIANA Mr. Emanuel Kupitia +255 758 018 597  unaweza pia kutumia whatsapp au Email – emanmic@yahoo.com Utaweza kusoma mada hii nzima na ikiwa upon je ya Dar es Salaam (Tanzania) utaweza kusoma kupitia mtandao, na ikiwa una swali kuwa huru kuuliza ila kumbuka tu kujitambulisha kwanza. Email – emanmic@yahoo.com
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x