Articles & News Stories

Thiru tiru Thuru thuru _ script.pdf

Description
Description:
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Thiru Thiru Thuru Thuru (Feature Film)Language - Tamil (Written by) Nandhini JS (Produced by) Sathyam Cinemas and Real Image Media Technologies (Original Script) SWAN REG NO: 01841 ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©Sathyam Cinemas and @Real Image Media Technologies. NO PORTION OF THIS SCRIPT MAY BE PERFORMED, PUBLISHED, REPRODUCED, SOLD OR DISTRIBUTED BY ANY MEANS, OR QUOTED OR PUBLISHED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE AUTHOR (NANDHINI JS). DISPOSAL OF THIS SCRIPT COPY DOES NOT ALTER ANY OF THE RESTRICTIONS SET FORTH ABOVE.  INT. WHITE BACKGROUND - SET 1 Introduction of the main characters ARJUN and ARCHANA interacting with the animated titles.Similar to the pink panther cartoon title sequence... amusing,  witty and wacky. Titles End.FADE TO:EXT. CHENNAI ROADS - MORNING 2 We see Arjun... the tall, handsome and slightly rebellious looking young man riding his bike through the early morning traffic of Chennai roads. Dashing and confident, he TEARS through the roads, past red lights and cursing traffic cops,  while checking himself out in the rear view mirror, only to be distracted by young college girls passing by. CUT TO:EXT/INT. PAPER BOAT OFFICE - SEVERAL MINUTES LATER 3 Arjun parks his bike at the parking lot and rushes into his office. As he sprints through the corridor he accidentally dashes against a female staff. Papers flying across mid-air!.. we see the annoyed lady sitting awkwardly flat on the floor with crooked glasses. Arjun sheepishly smiles and apologizes. ARJUN Sorry sorry sorry. Dinesh and Michael (his office buddies) peep out of their cubicles and laugh at this scene. DINESH †£  †£  †£ ... ¼Á¡ø'Û ºò¾õ §¸ìÌõ §À¡§¾ ¿¢¨Éý... þÅÉ¡ò¾¡ý þÕìÌõÛ... ¦ºÕôÀÊ Å¡í¸ô§À¡È¡ý. Arjun picks up the scattered files from the floor and gives his hand to help the lady up. Dinesh teases. DINESH (CONT’D) Helping tendency'¡Á¡! The lady frowns at Arjun and slaps his hand away. Arjun makes funny face. Now Michael teases. MICHAEL ±ýÉ ¦ºøÄõ? ¨¸ ÅÄ¢ì̾¡? hee hee heee! The lady grabs the files from Arjun and walks away. Arjun instantly forgets the incident and walks towards the guys. ARJUN Excuse me... 1.  He completely ignores the guys and goes towards the young female co-workers sitting beside their desks. ARJUN (CONT'D) Hey Shilpa... Hi Keerthi.... Hi Shammu... The girls wish him back. Dinesh and Michael exchange looks. MICHAEL ¿ÁìÌ ´Õ Hi ¦º¡ýÉ¡É¡ À¡ò¾¢Â¡? Their boss Srinivasan, a humble-looking sixty year old man  walks towards Dinesh. There's something very friendly, warm and likeable about him. SRINIVASAN Michael... DINESH (sighs) Boss... ±ý §ÀÕ Dinesh... Not admitting the fact that he just mixed up the name, Srinivasan keeps a straight face and says, SRINIVASAN «ôÀ ¿£  ±ÐìÌ ÓýÉ¡Ê ¿¢ì¸¢§È... ¿¸Õ... (turns to Micheal) Michael.. MICHAEL Yes BOSS...? SRINIVASAN «ó¾ designs ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ready Àñ½¢ðÊ¡? MICHAEL Ready Àñ½¢Â¡îÍ Boss... Arjun and Michael pick up a campaign poster of a smiling politician and shows it to Srinivasan. Dinesh starts complaining. DINESH Boss... ¯í¸Ù째 þÐ ¿¢Â¡ÂÁ¡ þÕ측? ¿¡í¸ «ôÀÊ ±ýÉ ¾ôÒ Àñ½¢§É¡õ...? SRINIVASAN ¦º¡øÖí¸ ±ýÉ À¢ÃÉ? DINESH Sachin Teldulkar'§Ã¡¼ ´Õ pepsi ad... Madhavan'§É¡¼ ´Õ mobile ad... 'at least' Sneha'§Å¡¼ ´Õ saree Å¢ÇõÀÃõ Àñ½Ä¡õ'Û ÀÄ ¸É׸§Ç¡¼ Åó¾ ±í¸¨Ç... His voice breaks (pretends to be sad) MICHAEL ¿£  feel Àñ½¡§¾¼¡... ¿¡ý ¦º¡ø§Èý... (continues) ÀÄ ¸É׸§Ç¡¼ Åó¾ ±í¸¨Ç... þôÀÊ '¸¡¾½¢ ŢơŢüÌ ÅÕ¸'ý¦ÉøÄ¡õ º¢ýÉ º¢ýÉ designs Àñ½ ¦º¡øÄ¢ ¦Ã¡õÀ ¸‰¼ôÀÎòÐÈ£ í¸ À¡Š! 2.  SRINIVASAN ²õÀ¡ þôÀÊ ÒÄõÀÈ£ í¸?... þó¾ Á¡¾¢Ã¢ º¢ýÉ º¢ýÉ projects Àñ½¢É¡ò¾¡ý ¿¡¨ÇìÌ ¦Àâ ôᦃì𠸢¨¼ìÌõ... ¿£ í¸ §¸ûÅ¢ôÀð¼¾¢ø¨Ä¡? º¢ýÉ þ¾ §À¡ðÎò¾¡ý ¦Àâ þ¾ À¢Êì¸ÏõÀ¡í¸. DINESH Á£ ý º¡÷! «§¾¡¼ §À¨Ãì ܼ ÁÈóÐðËí¸Ç¡? SRINIVASAN «Ð ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. þýÉ¢ìÌ ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á! «¨ºÅõ '§ÀÃ'ìܼ ¿¡ý ¦º¡øÈÐ þøÄ! DINESH «¦¾øÄ¡õ §Å½¡õ Boss... þó¾ º¢ýÉ Á£ ¨É¦ÂøÄ¡õ ¬òÐìÌûÇ à츢 §À¡ðÎðÎ straight'¬ ¦Àâ Á£ Û째 Å¨Ä §À¡¼Ä¡§Á... SRINIVASAN ¿¡É¡ §Åñ¼¡í¸§Èý?.... ¸¢¨¼îº¡ò ¾¡§É! Íò¾¢ «ùÅÇ× competition þÕìÌ... †¤õ... (Looking at Michael) ºÃ¢ Dinesh... «¨¾¦ÂøÄ¡õ client'ìÌ «ÛôÀ¢Î... MICHAEL Boss... ¿¡ý Michael... SRINIVASAN «.... (not giving up) §À Á¡ò¾¡§¾!... «¦¾ýɼ¡ Boss, Boss'ýÛ츢ðÎ?! ¿¡ý ±ýÉ ¦¸¡û¨ÇìÜð¼ ¾¨ÄÅÉ¡? À¼Å¡... ÒÄõÀ¡Á §Å¨ÄÂô À¡Õí¸... He goes to his room. Michael and Dinesh get back to their seats. Arjun walks towards his cubicle... we see someone sitting in the adjacent one... a girl... about 22, slim, curly hair, medium fair and a little... NO... a lot disciplined.It is Archana. She seems to be typing something on her computer very seriously and very sincerely. Arjun pulls a chair beside her and sits casually with his legs crossed on the desk. ARJUN Hi Archuuuuuu.... ARCHANA  Desk §ÁÄ ¸¡ø ¦Å측§¾ Arjun... ´§Ã ÁñÏ... ôî! (mumbling to herself) ²ó¾¡ý þÅý Àì¸òÐÄ º£ ð¼ì ÌÎò¾¡í¸§Ç¡!! He puts his feet down. She takes a duster from a drawer and dusts his desk. ARCHANA (CONT'D) ¿¡ý þó¾ agency'墀 §ºóÐ 6 Á¡ºõ 13 ¿¡û ¬ÌÐ... þÐÄ ´Õ ¿¡û ܼ ¿£  correct time'ìÌ ÅóÐ ¿¡ý À¡ò¾¾¢øÄ... Punctuality'ýÉ¡ ±ýÉý§É ¦¾Ã¢Â¡¾¡?... ¯ý¨É¦ÂøÄ¡õ ±ôÀÊ §Å¨ÄìÌ ¦ÅÕì¸¡í¸§Ç¡!... He is about to say something but she is not finished yet. 3.

ASTM A181-2001.pdf

Sep 22, 2019

dragon support

Sep 22, 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x