Documents

2013-ilkbahar-yds-sorulari.pdf

Description
Z T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 Nİ
Categories
Published
of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.  YABANCI DİL BİLGİSİSEVİYE TESPİT SINAVI(YDS) (İlkbahar Dönemi)7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE  AÇIKLAMA .Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.Bu test için verilen cevaplama süresi 5  (.5 )..Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır .şaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız5.           .6.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.ınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-pağında belirtilmiştir  YDS İİGİLİZE İGİLİZE     .  .  6.       ö    .UIEF       w w               q . BCaccessedicationinsightaddictiontendencyI       R            . BCapplicablepenetrablenotablesustainableprovable   w            w    . BC incidentallyhazardouslythoroughlyatallyoensively ...M           w      . BC xtractingulillinguniyingensuringostering I             –         w  . BC taken ohanded donthron upkept o rooted out   q    AD   w  w     . BC taken output asidebrought donigured outounted upon .5.6.  f    YDS İİGİLİZE .  6.       ö    .T                w     . BChas been distinguished / as predictedistinguished / is being predictedas distinguished / had been predictedis distinguished / has been predictedhad been distinguished / as being predictedA     F W W        V      w  GA    . BCtried / ould have to payhad tried / must have paidere trying / ere payingused to try / might have paidould try / should have paid             w     . BCo have established / could needHaving established / needsstablishing / had neededstablished / neededBeing established / ill need..9.  w          S A         . BC  / ithoutby / aboutupon / overat / under in / across A A          w        . BC gainst / inover / toround / alongon / or rom / behind   w w w                    . BC incencenly henven thoughiven that ...  f  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks