Documents

30 Topics

Description
30 Speaking Topics
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  FREE TIME to relax/take a restto unwind (inO/dfll (out) (inO to forget about sthto take one's mind offsth to take a good restto have (some days ...) off to enjoy a well-earned rest lazing about/lazing around to slob out/slob around to spend time doing sthto busy oneself with sthto take time out (to do sth)to while away the evening etc. to pass the time We played cards to pass the time. to go in for sthhobby/interest/pastimehandyman collector to be enthusiastic about sth vtsrrs odpoiinout sirelaxovat, vypnout zapomenout na co vlpustit co z hlavy, zapomenout na co poiddnd si odpodinout, qpi6hnout mit (pdr dnri...) volno uiit si zaslouZeny odpodineknicned6l6ni, lenodeni lind se povalovat tr6vit fas ndjakou iinnosti zamdstnat se dim uddlat si das (na co) proiit, kr6tit si veter atd. krAtit si ias, zabavit se Hrrlli jsme karty z dlouh6chvile. zabiTrat se dim, vdnovat se demu koniiek, zijem,zibava dom6ci kutil sbdratel bjt nad5eny pro co to be keen on sthto go jogging to practise yoga to give sth awhirl (inf)/ a go (inf) to chat/gossip with sb on the phoneto attend language courses to take dancing/ music lessons to go to the cinema/theatre/museum ... to be an amateur actorto socialize/go out to go out an evening out sociable/outgoing a good companyto keep sb companyto go out for a beer/meal ... to go down to the pub/club/park... to get out oftown to walk through the forest byt ce$ pryd do deho chodit bdhatcvidit j6gu zkusit ndco nov6ho(golf apod.)kldbosit s hiim po telefonunavitdvovat j a'zykov 6. kur zy chodit na hodiny tance/ hudbychodit do kina/divadla/ muzea...hr6t amat6rsk6 divadlochodit do spolednosti jit do spolednosti, vy'razitndkam (zaz6bavou) veder ve spolednosti spoledensky (dlovdk) dobry spolednik ddlat komu spolednost zajit si na pivo/jidlo ... zajit do hospody/do klubu/ do parku... qpadnout z m6sta prochizel se po lese a visit to sb/a call on sb quick/ (un) expected visit to drop in on sb to go to see sb to come overto come for (the weekend)to be on a (short) visit to have somebodyover n6v5t6va u koho bleskov6/ (ne)odek6van6ndv5tdvazastavit se u koho, navStivit koho jit nav$tivit koho piijit na n6v5tdvu, stavit se piijet na (vikend) b1t na (kr6tk6) n6v5tdv6 mit koho na ndv5tdvd to have a visitor/visitors/ comPanyWe're expecting companythis evening. not be in to take offone's coat/jacket etc. Make yourself comfortable.to offer sth to drink to refurn a visit mit n6v5tdvu, spolednostDnes veder odek6vdmendv5tdvu. nebyt doma odloiit si Uddlejte si pohodli.nabidnout ndco k piti oplatit ndv5tdlu22  6.FNETE )mpare and contrast these pictures. What do you like doing in your free time? b{\ -7>o\1, TOTES 23 ruinLsaLz I hav,  HOLIDAY to be on holiday to go on holiday to takeaholiday to have a holiday to take (a few) days offwork to spend one's holiday (at the cottage) holiday abroad seaside holiday the ideal place for a (romantic) holidayholidaymaker seaside hotelholiday resort byt na dovolen6jet na dovolenou vzit si dovolenou mit, ud6lat si dovolenou vzit si v pr6ci (p6r) dnt volna trivit dovolenou (na chatd) dovolen6 v zahranidi dovoleni u moie iderilni misto pro(romantickou) dovolenourekreant piimoish.i hotelrekreadni oblast holiday destination to enjoy one's holiday/ have a nice time to book a package tour to go on one's own to rent/hire a car car hire to get out of town to go campingto pack/unpack one's thingsto take a photo ofsth/sb holiday snaps to come back/ return from holiday cil dovolen6uZit si dovolenou zamluvit si organizovanj' zijezd jet na vlastni pdst najmout si autoprijdovna aut vypadnout z mdsta jet t6boiit sbalit si/vybalit si vdcivyfotografovat co/kohofotky z dovolen6 w6tit se z dovolen6 HOTET ACCOMMODATION accommodation at the hotel boarding house/guest house motel inn B&B (Bed and Breakfast)to put sb up to put up at (a hotel) for the night to stay atlin a hotel hotel room/bar/lobby ... to reserve/book a room (in advance) reservation/booking in the name of ... fullybooked/booked up to have no vacancyto be occupied to try one's luck elsewhereto check/book into a hotel to check out of a hotel (by 10 o'clock) single room ubytov6ni v hotelu penzi6n motel hostinecnocleh se snidani ubytovat ndkohoubytovat se na noc v (hotelu)bydlet v hotelu hotelov',f pokoj/bar/vestibul ... rezervovat si pokoj (dopiedu, piedem) rezervace na jm6no... plnd obsazen nemit volnj'pokoj byt obsazen zkusit 5t6sti ndkde jinde zapsat se, ubltovat se v hoteluodhl6sit se z hotelu(do 10 hodin) jednoltiZkov,.i pokojdouble roomtwin room suite including breakfast with a bath air-conditioning guestat the reception desk desk clerk to getlleave one's keyto fill in the form to pay the bill hotel staffbellboy/bellhopmaid/chambermaidnonstop/friendly/helpfu I servicewake-up call service fullboard halfboardin/atlduring high/peak season in the low season/offseason dvoulfrikory pokojpokoj se dv6ma jednoltiiky apartm6 vdetn6 snidand s koupelnou klimatizacehost na recepci receptni dostat/odevzdat sruj klii vyplnit piihl65ku zaplatit ridetzamdstnanci hoteluhotelou.i poslidekpokojsk6 nepietriit6/pi ij emni ochotn6 sluiba buzeni telefonem plnipenze polopenzev sez6nd mimo sez6nu 24  7. HOLIDAY \ ) BEACH nndy/shingle/nude beach gnd 9A ritl€ b have a swim b go for a swim $imsu't Ekini lcach towel bcech ball rimmingbelt ndcasde &il: rzlk on the beach l-.h umbrella CAMPING pisedn6/obldzkov6/ nudisticki pl6Z pisek moievlna zaplavat si jit si zaplavat plavlqbikinypl|Lovi osu5ka nafukovaci midplovaci kruh hrad z pisku Skeble prochizet se po pl6ii slunetnikdeckchairto lie/lie around on the beach to sunbatheto sunburn to get tannedlgetatan to lie in the sun/in the shadesuntan lotion/oil/cream sunglasses protection against the sunsunhatsunstroke/heatstrokeoverheatingto avoid (the) sunshineto dive lifeguard to splash about/around leh6tkoleZetlpovalovat se na pl6Zi opalovat se spiilit se na slunciop6lit se leZet na slunci/ve stinu opalovaci kr6m slunedni brfle ochrana proti slunci klobouk proti slunciripal, riZeh piehi6ti vyhfbat se slunci pot6pdt se plavdik stiikat, c6kat kolem Drlnp Dtitch camp/make camp qsiteampply tr EtlrfrrGirnD1r up/pitch a tent 'Dr*cdown a tent stanovat ut6boiit se kemp piivod vodytoalety stan piistieSek karavan, piivds postavit stan zbourat stan tent polerope Peg sheet ground sheet waterproof sleeping bag air mattress mosquito net insect repellent stanov6 tyd lano kolik plachta podl6ikanepromokaqi spaci pytelnafukovaci matrace sit'proti kom6rrim repelent 25
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks