Documents

3D Ultrasound for Quantitative Echocardiography

Description
This thesis has been submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Medicine of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The research was funded by the Liaison Committee between the Central Norway Regional Health Authority and the Norwegian University of Science and Technology, and was carried out under the supervision of Professor Hans Torp in the Department of Circulation and Medical Imaging, NTNU and co-supervised by Professor Knut Matre at the Institute of Medicine, University of Bergen.
Categories
Published
of 146
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Torbjørn Hergum 3D ultrasoundfor quantitative echocardiography Thesis for the degree of philosophiae doctorTrondheim, June 2009Norwegian University of Science and TechnologyFaculty of MedicineDepartment of Circulation and Medical Imaging  NTNU Norwegian University of Science and TechnologyThesis for the degree of Philosophiae DoctorFaculty of MedicineDepartment of Circulation and Medical Imagingc  Torbjørn HergumISBN 978-82-471-1656-2 (printed version)ISBN 978-82-471-1658-6 (electronic version)ISSN 1503-8181Doctoral theses at NTNU, 2009:135Printed by Tapir Uttrykk  Klaffelekkasjer i hjertet m˚alt med tredimensjonal ultralyd I hjertet er det fire klaffer som sørger for at blodet strømmer den riktige veiengjennom hjertet og ut i kroppen. Hvis disse klaffene ikke er helt tette, vil en del avblodet klemmes tilbake gjennom hullet slik at kroppen f˚ar for lite blod. Dermed m˚ahjertet pumpe hardere for at kroppen skal f˚a dekt oksygenbehovet. Hvis lekkasjen erstor og ikke blir behandlet i tide vil hjertemuskelen etter hvert svekkes p˚a grunn av atden hele tiden er overarbeidet, og hjertepumpa vil til slutt stoppe.Vi har derfor utviklet en ny tredimensjonal ultralydmetode for˚a m˚ale størrelsen p˚ahullet i utette hjerteklaffer, og vi kan ogs˚a m˚ale hvor mye blod som strømmer tilbakefeil vei. Metoden benytter seg av Doppler-prinsippet til ˚a m˚ale farten til blodet.Ultralydsignalet som sendes inn i kroppen vil reflekteres med en litt endret frekvensavhengig av om det treffer blod som beveger seg eller vev som st˚ar stille, og denneendringen i frekvens kan vi m˚ale. I tillegg utnytter vi fenomener en ser i væskestrømsom passerer gjennom en ˚apning. I det smaleste omr˚adet i væskestrømmen nedenfor˚apningen, kalt vena contracta, strømmer alt blodet med samme fart og det egner seggodt til m˚aling med ultralyd Doppler. Størrelsen p˚a vena contracta samsvarer godtmed størrelsen p˚a lekkasjen.Den nye metoden har først blitt testet med simuleringer i en datamaskin. Deretterhar vi klipt hull i hjerteklaffer fra en gris og studert dem i et kunstig hjerte i laborato-riet. Til slutt har vi sammenlignet m˚alingene v˚are med magnetisk-resonans-avbildningi 27 pasienter med varierende lekkasjegrad. For mellomstore og store lekkasjer fun-gerer v˚ar nye metode fint, men de sm˚a lekkasjene er vanskelig ˚a m˚ale helt riktig.Dette er imidlertid ikke s˚a viktig, siden disse pasientene enkelt lukes ut med standardfarge-Doppler avbildning.I tillegg har vi utviklet nye simuleringsmetoder for 3D ultralyd, samt at vi harfunnet en ny metode til fjerning av artefakter som stammer fra parallel str˚aleforming,b˚ade for vanlig avbildning og Doppler-metoder. Dette gjør det mulig˚a kombinere høybildekvalitet ved høyere bilderate enn før. Siden god bildekvalitet er en avgjørendefaktor ved all medisinsk avbildning vil dette gjøre det lettere˚a stille riktig diagnose.Torbjørn HergumInstitutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNUHovedveileder: Prof. Hans TorpBiveileder: Prof. Knut MatreFinansieringskilde: Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU Ovennevnte avhandling er funnet verdig til˚a forsvares offentlig for graden Philosophiae Doctor (PhD) i medisinsk teknologi. Disputas finner sted i Seminarrommet i 1902-bygget, fredag 16. oktober kl. 12:15. 3
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks