Slides

3ra tecnologiaas

Description
1. DOCUMENTO v 7 T « . z u_ y w › ' _P . › F Y ' . v 4 1 t . ›x . -*Y r w y-Í' rf 2_ V. Í 'x w u , __? A _. ñnñsrmo n UCAClO…
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. DOCUMENTO v 7 T « . z u_ y w › ' _P . › F Y ' . v 4 1 t . ›x . -*Y r w y-Í' "rf 2_ "V. Í 'x w u , __? A _. ñnñsrmo n UCAClO ' ' 15.13.4115¡ 94H ! A ENAP l A
 • 2. ;ENE ! ICE í *Í 1<ÍZlÃllvA_CEiZkíFÍF'<Í> 2, ? Êlgllirzn , IJdIzlLUlJ1!IÇIÉIIÍIEJ o au __>T , ,¡ _é_ . L, : ¡P! I~_i, H.ÍÍ(-; ;tm. ¡_1 _Â w _I_L, !lÊlÍt-Ilñllekñ íkt-l_| .i_i_l! x¡_i! l_b> , »~ «» › -W , lll. oik-; léxexz-: _rifíu, uo Lb-JJ ;1i: d___ _ 'N _UL J, ¡_¡_ta1_a. ¡.¡, rLmih› E-; I . t-; I (e1_¡_¡_1!1.¡_r. Íi. t'~; _ri. | :4ahuàiítzxegnzzíadziz J YA. augun; .;¡. r.ta. ¡j, “re› j/ augIlu-; nñfsíu a_t:4_í. :1_1.: , __7 "A A V(&L' ; Á A Pidflxglzl! ) : N , :1.:1!l@:119> 31.1 _1_h. :l_= l!l_zlalêi, l!li, l É( , zljYllidhlinl : m ; IJI Í( ; UA
 • 3. iirruríiuurzvziõii¡ Lai: tniaiiiiiicnoiiiaiai aojliioiaiimaia oitlaiiian¡ aii¡ *iraniano _Ollll al ? Hama-i'm Qoíliioiailmo¡ Iniaiiiiiiçltoiiiall PLIL, guia¡ italia¡ inicia¡ vitgiaiiofla¡ cita 5¡ : mai: Start: : ae: al lniaiiiimianto¡ guia¡ sinta¡ baia . giram-tim aioioltoiiiaia› oital oianin¡ ailÍllmãinVllx, ,mir mailto¡ cita ta¡ oicgiaiiltaiafai¡ 7/ la¡ , aiaiiitçnpriorríim aiomua¡ dia¡ ojkoiciankaa. , prai-juan. , niaioiliraia, 9¡ iraapioiiia-. .IÍ-llaiai dia¡ ma. amiiioiliamtaia. . Piana¡ la¡ camarim-ima¡ cial ? Eli aa ataoiniain¡ iai; atgurkaniai: siialpiaia: 'L Elaílifmñi¡ cita¡ la¡ vmar-m, 'nm-STM a Ioílaiamo¡ ojtal aamn¡ aojliioiailtvzoi. 2'. . Ellalfoioiraiolfan¡ tnioilloiaidt-iiaia a cias¡ ln cial oíIiaLgiIi-'ieiitaol tii-ãmiiioltomail. , al oiiiail as¡ alaIÊ-ioira¡ a¡ , oiaiilir cita ¡altazctomair ; v/ aiiialltlair' act-us¡ leia iviailivloia cita¡ la¡ aiaiiralkaigna¡ ; Cura iilia¡ iomrinioiat' (Íianiiràii-_loieia ai¡ toi: ,omni-limitam , oiiroif-lkaniai: citam apita¡ toi: aialiioíliaintaia QIQIÍHIIOÍYSIIL, : L ; Ilalíoiciiaioifíni cita ms oifojkaiimie, _gianiatalkaia_ @pia piamíiian¡ all-taum¡ la¡ VII-mn¡ y/ nnatõh¡ @tal oianin¡ aojlqioialüvloi. AL, Poimicllaiolríln¡ cita b); pmwaoitoia cita Plan_ Pluwaoito¡ Cicunoilllalr ojkal Crailin¡ (PICK); aomikania teia. anular-jim. "caiam-tiara 'piçir teia oitoioiantaia paira¡ aioíkaaiiair' al aluminio¡ a¡ iai: ¡iaoiaiamílaioítaia dia¡ m: aiaiiioíltaintaiax; ?Nov/ agita cita¡ Giaaifñn¡ km1), oiomíkania¡ aioiiiacoiloie; grain¡ aigiowai¡ ta¡ cialluaiatñi¡ cial plug, raoiilnioia. , ¡iom¡i: _i: ., ; oiiroxaaaois aioílciflmalitalnvzoia, ouglallltlaiihlçla y/ iilniaiciatacçiçx; Plrquaoitoia. Ctoimpitanianiamoie; CP' ), aipiowan¡ ta¡ matava 't- toi: ilplíêlllíitlãfíf-B , v/ oíkan¡ iaiapiiiciaia¡ cias-cromo¡iratoiauilal-oianniouacliioiaiilvloi, oiamilT-llur/ anic o¡ am¡ toi: aioiiiaiiojtoia “Íollilêlíhiçi ai¡ al PIC! ? 7/ al PGL Para¡ oiçmairaiteir' al ? '51 aa¡ atrai-ia¡ alaIÊ-içuai¡ al Mais¡ _ãeioiolklr Manari PSA), guia¡ : s: al liiaiiiiinianko¡ guia¡ , oiamrlta alpiacaiiwtmctc¡ çiaioita¡ . .oi-mir grana¡ aitoiaiiuai¡ bb* aan múmia oii: : ta¡ ao Ill . í, citam-ih¡ Kaiapiiiaiaiia¡ a¡ iai: ¡iaoisnitoílaioikaia cial lÍiklglliñzmoioi, _ptãliãl koigirair h): alfonaillvula _V/ :mural-tina cial PUC 7/ cial PGL Eleita oíkçioiclnianiç¡ , iiraiialiioíkal çmanlialr a¡ ma¡ Enlaoiiollaiciblej), liflâllllÍtlloia dia¡ ma. OIQEIIYHIIIOR¡ cita-aiii 'Hllhiilildñüllaf-I-fíoíolhlr (ciriaairfa, ciaiciai¡ y oiomiinflcílaioíl aoíliioiamvta¡ ai¡ QKÊÍIIHÍEÍL, ai¡ la¡ aialfoiçiraimi¡ oital : ram
 • 4. Il . ltraria-iíuirírifri¡ ! tania aíigraiciniaaiiar ara aicraitania¡ an¡ al ? liam ñiaiananrail cia¡ , q Eiclciaraiarraüi¡ ! BEL = lll Imara¡ araiiaaiiàgflara¡ "Elciacrara ? viram-raia 7 "“ v, cia¡ Gtaialiiõlnr", cicia¡ araiiaifariaaia¡ cicia¡ iara iirailllciaiianiaia __, ; aaílciaraiiivrar: 7/ iara alivia-Imara iaraiiiiciaiianiar: aaiaiiaiiais. , aacài¡ ' al niaaília¡ grana¡ al iagng¡ dia¡ iara grfajiaiiiviara aíia¡ ia¡ aiaíicigraiaiiiüc¡ 'aiaiaiiaraiaii 7/ iara cicia¡ _grurniaxvzaraia¡ ias¡ Íarciairara gnãiaiiiaraia ai¡ inicia¡ all grcariagçigriiiaigiic¡ cia¡ iara¡ _crarciicarar araíiciar-. iiivzaia, all x 'O aiiassraiiirarliar 'lliainliclcíiollrall 7/ ia¡ graiiiiiaiigraiaiiín¡ . suiormt. l_. a¡ Êararaa¡ grana¡ ac¡ aianiaiiiciaraiiaüai, aa al ajiaiaiciniaaiia¡ "elcliar l l l _granai ia¡ aliaifaignaiaiiírn¡ a¡ cairam. . cial ? way/ agitar ãailcigrailivlar “ l I iaialliciariaiarail Walt) 7/ ? liam Eiaaiariair' Aiaicrail | ?lEvA)"“ . i Lar-fuiniaiiiiciaiiaraiaxéuciairac¡'iaaiar aliaiiiaíiaiaíi-aíiauiara 'aiaaiaraltaíiaiaíiarca 5 j, araiiciarailivrara 7/ cia ia¡ cicra¡ ciciiaiai¡ iargiiair a¡ ia › griauar, l 9 ¡ ) _grana gracrar-air' cicia¡ 'araiaiararaiaíiar a ai: aicicil aíiaraiaíia¡ al ? liam ¡ -í J í ãaiaiariaii Ainiciail PEA! ) catarina¡ im, griiainiaíiar. al ? lãA , a: ia¡ griaiiiiiiaraiariôri¡ cial aiiim-araaiariairai¡ ai-aar-aruraiiitaic¡ iarariaarciraiara. , al iianigraryiara iaragrarcraraifariaia. Lara areraiifiarniara cia¡ aiaílnrliiiaiiraimi¡ aaaiariair 7/ al giaaaarciail aíiaraiaciia¡ aii griaiaiiiiarair aíiagraa¡ aaiiararanaia¡ ai¡ ac¡ Illklmll. " Guia¡ iara araiiciaíliaiaiiara aigrcaiiaíiaia¡ 7/ cicia¡ ia¡ grraaicliaiia¡ iara¡ air-ria¡ grana¡ ia¡ vii alia¡ caaicriara aicia¡ al griainiarainiiaciiar araaiariair anicrail ara¡ aríianta 'araiafiar ia¡ mataria¡ cia: iara aignaciaílttaliara cia¡ iara aiailciaíliarciiarai iaialllliaiiiafia¡ iara aiaraiaíliaiiaraiaia ¡iaaiaaraimia grana¡ aicia aata¡ aaa iaigica. Baita¡ aiiaiarciniaaita¡ : raiar infancia¡ a¡ iara arcgianiiaciiara cia¡ aiclaiiiaiicinaiaibin¡ aaaiariaip, a¡ ac¡ giauaararall aílilsiamnai, acicngrara aíiaraianiara 7/ iãraiciiaiara aíial iiiliniaail aicia¡ gríiaiiian¡ 7/ aiarariaílliiaii¡ al icaiíara tia¡ iara¡ aranliaia. aaíiciaiaiiivlara ai¡ = _morram dia¡ iara aigrcaaiaílktafiaia, acima¡ grana¡ : iaiariliiair ia¡ araraiaiiciaiariíra¡ aíial »am an¡ iara iaraiiliciaiiarciarai aaíiciaraiiivrara cial guria, cia¡ cum igianiaca¡ graiifiaílgraiiivta¡ 7/ aigiagraiaíia¡ a¡ ia¡ rarailiajiaiajl iararaii. ai. . al ara¡ griaíiamn¡ iara aiaiiiviiaiiaiaíiars aiararaiaíiaraicicim al araiiaciaíiailia¡ aaaraliaic. *Í1§'. .IE"l'Ài! lÍÉ~ [IEL MFÍIEILILJÍ* tínianiair a¡ iara areraimamiara cia¡ aiaílnniiiaiicaidmi¡ aaaiariair 7/ aiarnii 'iiaíiaiajiaia aailciaraiiivrara. , an¡ ia¡ aiaifararcaiamüi¡ aíial ? liam _É-'ilmiãli' Aiiicrail aiarnia¡ iiaccainiiaaiia¡ 7/ giciia¡ aiia iara aiamvnaíiaiaíiaia aajiciaraiiirrara a¡ lâiilitlâlr aa¡ al ama¡ araiaiariair. ? iaiaílliiair ia¡ aiarcraiiiciaiaiiõün¡ 7/ aiaaiciaibrn¡ ajial ? liam ; iaiaiariaii Aiaicrail ai¡ iara iirailiiciaiiarciara aaílciaraiíivtaiar, “niaiaiiaaiaiim creia¡ atacama cia iara iaiailliaiarar grana¡ al aigriairamaria.
 • 5. L/ PÍVÃHL. . _ w 4*. _____, , a an* a_ a a n W ~~~~~ nt aigmairirnvêiifini tiaii_ : ram Ell ? EVA _cia liill oxompra pia: : 'Html tai çigmimitil-iõl aiçluoiaiitviai ÍÍãVIãIFf-. l tai 'oinãioiltoiai lcizwifojtaiikvxoiei 7/ Hmâmwñíhlilâlñ guia ; lia 'nai piio]o1l(ai; i'(c› ma¡ fall, 'nai-Hama o) mami ! mol y/ _graieiifílni at: to): incluímos. . v A , É _ l P _ '/ ». 'L ; Vlñtlnxfilflnl : iaiL : raul el. . ãulãíÍlllíÍlllÍlnl Hill_ : tam : a : Iriaiçiainrmvgnfimi mai; “rlanx LA «íntimiunlimmrn . *r P k P ail : nas cita oillioiamviai ÊÍIIIHIIÍ ta» ail nm: itai oioiigiíoira ñ? ! avnilgrai y . sia QEIÍoiQIraI ail tratam-i ? IgA 'Onliãl ; Wii aipimíoraidkoi : ni 'xoirall oieiainilanhiouoítaw nm. ÍEIOJÍÕIPSHOÍÇIÇIFY/ [llagbhtiãlr -mainiiaioilowai ! ami qlail amu asiàioilaiL, ,anual a , oral-situam ataioiaroimnt ail Mint» ll "Toi-fim ! gm ORIIÍÍIOM : :iluminam ai/ mimar :1/ aim : xmoitair @falharam 'tamair em ; liam aremuitair amtrai/ ãhlôiolmdlof" Mirai “tanxair alkalíoioirarojto» all Plan¡ ; Hololklr Ahiuralt, :: a -íkaiíoxani IaraIItAair tata -, quitar-italia auomvnoítaxoitaiai' A 't an¡ quantia¡ to); atuará-noticia IÍÍ=1| #C101 -íkail at) ¡llgifoxoirair m: olÍo amv-ia : Ieipiaoiíítçioia oítail P' _ _ A qtail #É , orairau all : moi P16' 7/ ma. Ilâllláb Claudia: : piíkoifrgaioitaia an¡ all . . Elallllpltni
 • 6. :: Q1115 aiqilvnaíkaiaílai: aílatgxamiaia qgntílaítatlaii an¡ all PEPE' Piana¡ aítatihtlilale; Íanuanuaia. an¡ quantia¡ attgiuaiaia. 'nmaniraiew *L Lola aiquanaíiai: gira¡ glêliímãlt. à”. Lat: : aiatikvnoílaiaítaia ajiatl atl qaliataioílaiua¡ ataiqatlalt Sl. Lata : mma-tratam: qamtqiillainiaia 7/ »záiiaiquiianquillairaia anta¡ ¡arailttaimaia an¡ atl ama¡ amaiatiaii. AL. ;Il nttaita¡ 7/ atl m¡ aikatl ama¡ aieiqatiait. : L tatiana¡ otra¡ citam-ai: 7/ gxainaiaítaia otra¡ avlailuaimn¡ cita raia aignaniaíltnftaia. . à. Lat: : aiatüvnoíiaiaílaia ntaiaianlalual: grana¡ atl lama¡ cita¡ tata; atfajtatnvzaia. gilantiaiaioikais_ aniira¡ otima. . Pana¡ -Hãbmãl01llall' lata amami ' Ííãelais-Iexxi niaiatqtaiaitlaniigt, íaiatlkaiilaiej). citam anta¡ a XOÍÍEIWIÇB Iaialltmr' an¡ atl ? HA aítatfaxaitgrai: Íillllilf an¡ quantia¡ Ia¡ É( IIÍaIlII-ílaiaíl 'gigmolllall aí ugxan Íattat, y/ ta¡ atua¡ gxaxaíianuata glanmolllãlr' otollilo¡ qamira¡ aioíluqat m¡ grana¡ Lina¡ V177; aura¡ aa¡ itanian¡ aílatílntloílata lata aiqüvnaílaiaítaia aa¡ aíkatíaia¡ gnaxgtuatiait. ; C3 . matam sun¡ lata; Iaiqgiatnaialgttaia; dia¡ lata aiatikvnailaiailaia: 'gtlantiilautaflaiaf ma¡ animar: .ÍÍÍQI grana¡ gratuita¡ aiatikvnaílaloít. nlííluiaflniajta¡ aa¡ Iar-. lltlalfâni tai: aiamvnaílataítasrt* às¡ ta¡ atattaiaia¡ titaiatigxa¡ a¡ arataíla¡ aiamvnal» a'l ; Cauã : amarra-r: ¡iumaiaiaia y/ ¡aiaitamattaia . qa iitillttaiñha¡ cia¡ atzitgniaia¡ raiumaia gralial oral-fla¡ aiqltvitaítaiaíl' : :Cluafll as» all nrantta¡ grana¡ amaíia¡ aiamvnaílaiaíl” 01|) : :smart-tiara atiajjamuai¡ ammnaílaiaítaia. , raieigiatniçiaiíatlaiag, itamigia¡ ajta¡ ataiquaifànt, raiquimgle , V/ tniaiuattainttanttat, cia¡ aiillrga¡ un¡ íannialta¡ aianiqtlla¡ grana¡ airaitaiarair' ta¡ ntfannnaiqmat, cita : Emil ¡iraniajtav grana¡ ttaxaíla¡ la¡ qatntantlaítaiaíl aiaílarqatitvtat. . t À l. z a - A F l iai r “T _ a ) . l . x “"i > . N. , É . _¡ >_ _w f' 'NEW ' “igual í l , rj _ -K L, f, x5 A xÍ L * -3 3 E
 • 7. Objetivos Específicos: PLAN ESCOLAR ANUAL 1. Mejorar Ia comprensión lectora en Ios estudiantes del centro educativo. 2. Implementar el refuerzo académico en todos Ios grados del centro educativo. ACTIVIDADES RESPONSABLES Reparación de Libros con padres de familia (Obj. 1) Elaboración de guias de refuerzo académico (Obj. 2) Refuerzo académico (Obj. 2) Organización de espacios para Ia Iectura libre (Obj. 1) Organismo y Sr. Gustavo Pérez y Sra. Magdalena Hernández Prof. Rigoberto Melgar Equipo pedagógico: Profa. Virginia Hernández Director: José López Equipo de gestión Reina Melgar FECHAS RECURSOS COSTO FUENTE DE ESTIMADO$ FINANCIAMIENTO 18 de Feb_ 20 de Marzo 15 d Material Marli 30 de Marzo gastabre y fotocópias 15 de Guías de 30 de Octubre refuerzo 30 de J““¡° Mano de obra 73 Transferencia MINED Aporte de Ia Alcaldía
 • 8. . IÊIFCINIIIVAWIEÍC* A) LA, VÃIÍIIIIILIEIIEIÀEJ iIíll-alfjiifCFllliix, at) ; ll aiqilflgro¡ cita¡ gtarçilfan¡ girararatnna¡ all PLHA all atgranfktuata¡ cita¡ arailrtnattatiraiattâa¡ araqattan, grana¡ en¡ aigiratíaraiatfaünt. g1) ; Il aigarantlçinta¡ alla¡ atailarnutlatiraiqtqa¡ aiaqatran, gnalgraira¡ Ia¡ gnamatanaiatbía¡ a¡ ra¡ qanmmtajraraj; grana¡ CIIÍUI. Erattanntlnra¡ ? atalh- arana¡ : amam graxqtaita¡ Ia¡ iannra¡ qanua¡ : ta: giraraatatiaiía¡ ta¡ latiannrararfaünt, I. IlIIV_4anra2la› íêiqmararz-t, qraratltvlara 7/ graiiitqtgratitvrar: qanna¡ aillíaiutare. , araiikattaia. , ¡iraigrara 7/ gritam. :ta: aíllciiilíairtv/ aia¡ Iara "tanarara 7/ aa¡ giraigrairan¡ raia nrattaiíratkara. ai) Elurantta¡ l» gnareiaianaiqtaün¡ aa¡ aiaqnfaxara¡ lar: Olgnlflolllaitx, aigxantara 7/ ajtaiattattaiatara. atua¡ *ian¡ra¡ ta¡ qanntuattaíraiaíl axilar-ranma¡ 7x. ;iaiciriiiviiiairrina '. awntsnxcirõiri piaiL Pau¡ Plana¡ atl aauilnnttantta¡ 7/ atviailuaiqfàn¡ aítatl PEA aa¡ ! lilltlai ta¡ girgigtuiaistta¡ ¡iraikaiaítattíganarai ajla¡ la¡ aiatirattargna¡ ; Català ruta¡ tamraimaraf na¡ (cvlkialll taraíltqarajtanarz¡ axailararatitvxara , arvranrqa¡ sita¡ lar: arquiva-transitar: luana cita¡ atíajtatimarz¡ giraigiuraiaitara. 7/ aa¡ vtantitan¡ la¡ . siugxaiaatqfaím otra¡ tar: aíliitqailiaiaítaia. . ara¡ raiqairattantajra¡ 'aratqatr atI aargiannftantta¡ an¡ nrawa¡ 7/ an¡ . tiatgmaiuaiíairat, a¡ quaniajta¡ aa¡ qanrattailatra glgxatitaiaiar; 7/ P¡ axvrailuraxqmn¡ an¡ atI : nara ara axatlufarlat, all «atingia» cita alnalllrarothh¡ a¡ apittan¡ anaiua¡ anna¡ tuatqtaün¡ ara : ll 'raiqgianrçrtÊ-tta¡ ua¡ ar-iia¡ aramvnajlaioit. L51§~ildnVlÍ0ÍIilQI= R= ajlatl PãAuItatÍaiam-areiiair"amaraintluaiatara@Laiqaftaniara «ajlauaiataitai 7/ 'tara . atíajtatitvxara . a›-aian¡| gnan¡t'laaia. . a: langiaiiiantta ¡amtmrr tara atfajtatitvxara 7/ tar: : aiatitvnailaiaítare. gnqgiaiaiaiiara an¡ atI PEI 7/ an¡ atl ? Em grana¡ araargrlnair ta¡ : nai-im qantiniua¡ cita¡ tara aigiratnraíltmtara cita¡ kara arztiniraltaiattaia. . La¡ axvratluarma¡ aitatl #EVA ara atl araxgtannttaiatta¡ atl Pat, gianatua¡ a¡ : trauma aíta¡ atira¡ : ia rraitana¡ atI atvtanrqa¡ gira¡ tora atfajtatitvzara , giatntanaitaia ajtatl ? lili 7/ a1| qqinigtlluattaiatta¡ cita¡ tata. atquairaitara; ailatl Play/ atari» Cllliüollllalr' aítatl Ctatnira¡ ( PWIKÍI) . , Mou/ aliar: cita¡ ttaistimn¡ WG! ) 7/ ? Naval-tiara Cramigttanuantiamoia dPlÓ).
 • 9. :IEVAYLJÇÍEIIÚICÊ LAS* 'ÇIIÇIUIIEIEIIEÉ : C*77llVÁI_| IA1_| l§~Í$: Inralinttara: 55| ? Em an¡ attaiqgtqfgüa¡ "L. a¡ aratirattatgfta¡ ; Cauã luta¡ tgiatrantrgiet' al) Sta¡ aietqifaia¡ an¡ ta¡ araiitattanat, gm¡ araiaita¡ anta¡ ata¡ tara atfajtaiitvlgw aiatgxaiattítqara. , tata aiqimtaítaraítaia 7/ terei rarqgiaiamltttaia anta¡ tamanha): an¡ all PEA. Tal) its¡ gttanttaraia¡ ELF¡ ettgtlttaiattaw giratgiuattast: ; Sta iran¡ raratlttaiajta¡ tara; aiatimtaítaiaítara gnargiuarzttara. an¡ atl 957m' 351a¡ iran¡ rantltziara. g¡ tales arqimtaítataftara an¡ atl itanrtpl” = lsítalgltaltltoítgt' ¡eta-uilluüatl-allaiaimgiraraiugnrarzttatat grana¡ ta¡ rarailtniqró)rudta~taiwaiqltvitataiatara~gttanitítoraiataral' um¡ atua¡ na¡ ; qa iran¡ ianllttataíta¡ attgtanrn argmvttaítaraftasàfí' 451a¡ aitatÍaxan¡ raratlttarrf' : :Jíluàattaa . sia brain¡ tqg| ralito› cita¡ tara aiíattatttvtar: : giraigivirarettaien' ; Cauã aíliítaiaiitataítar: aa¡ train¡ 'tallftoílm grana¡ tgan- atue! ” ¡Claraitara atíajtatitrzaia arslgiaiqíitqaia 7/ illínVlÍOÍtíltIÍâi-? l ¡taiqastltani qantttatutaítaiail atl girôznntta¡ ama! Lgr; gltjlatlkmxa araaxarotiitaiaie; a¡ tara; çtuawia¡ tara; aítana¡ qantlntutaitaial, «aim tanrraiaítaia an¡ quantia¡ grana¡ aliam-trair' Pá# ajtatl _INÓX ma¡ aiítat 0)) Plana¡ atl aianivrnnttantta¡ 7/ axvrailuratattítn¡ aítatl #SIL ara¡ giratgtuattar. 1st: bra¡ qaiatiilÍaillt-íta¡ all mana¡ OÍta¡ tai; atfajtatitvlara gtanianaltar: aítatl P132' _i1_ v¡ 'ataI-imniua¡ ãnlkfiiali tar-à¡ atquanaitaia aita¡ PICK? 7/ aitatl PIG: grana¡ atl tgxgln¡ aíta¡ tara¡ . it-naum gtaratamttar-ft' -ãta raxvtteiaia¡ tara luoíltaraiaitanar: aíta¡ Iantaillnttanttat, iatgtttatnrartat, agtgiraiataitatal, arçttçttanratta¡ 7/ ara¡ 'gnantunttarz . z-Lmtgiranuora atua¡ tara¡ atatiltaíltaiattaia aigiraniaítan¡ 7/ atua¡ ta¡ aignaniaíltaíta¡ tara clima¡ grana¡ Ia¡ vltoítat' ¡nêta ira¡ glllnlgtltoítg¡ ta¡ -àl ug¡ 'naturais tgL-_nai na¡ aa¡ ira¡ tatgnai' vitima¡ 7/ ta¡ aan-mt¡ ajtatl qantin¡ aiaituaiatllvtglz' › ¡trajtanair tara aignaia _Itatiaia att: : tara aiatiuaíltanttaia_ ; Panauirã ta', ;Cauê aa¡ amanita¡ trataram”. . »Cauã aa¡ annan cita¡ ta¡ arzqgxaiítaniatkt' »zxcguta ata¡ a. . ratanair arana¡ ta¡ attaiquattítn¡ aitatl ¡tuawm Pill' »yêta tuguõ¡ ta¡ graiiltaltgrat a n¡ cita¡ taxaíta¡ ta¡ qqnrunttaítaiaíl aiaílniiaratitvrat' ›<4¡_ 3 ¡raiqaL-railta¡ tantaltarqarr' ta¡ giaiiltotlgraratbnt" _Il ? Em = tannia¡ giant: ajtatl gttanraraiaittatattg¡ laratlituattataratt, ta¡ Tanraiara¡ attaiquqtiía¡ aítatl nitania¡ lotam¡ an¡ anima¡ aiitaia qantqrattatr › atqairaítaiajta. an¡ atl ? EL
 • 10. OC>UWO . _ _umoommo _um m_. >wom>o_oz < mm<_w_oz _um_. _um_ < um. . _um> _: _n_o no _m m_mco_. mo_oa < _. m<_m_a: am_ um_ < um» _u>mm â _uoãmõorsrwano ao_ _um_ N w . .m <_m_o: ao _um 36x. : am m_ _ammzo am : :mwqo 095.0 : :mwqo 095.0 : :mwzd 09:3 macomnzo macomnão macomzã m. _muoamn_a: am_ aõmzomzno no: cmmm m: _âñmaonmw macomzãm < 23m Uqouõamm < _ooõw , u_ . .na _T . ..H9 mzu . , . ,. . . . : .. m=m__zm_ . ymu_<ãã. ._. __wu_ . . . . ç a . . . . . _. .__ . . uwwmwmmmwmmmm_ . ñ . ,. ooacsãma zcmwxow oa_. m._<ow mmzmõõm ao_ _um_ . , _uõ mao Ocínímq am mané _uaovôono am mama: _uõvõonom . ooãuzwãmãmzow macoaâa am_ Uoocãmzõ am_ _um_ 954.553¡ Em! .. _um_ m V w . _ uaaââum. : mmãâawãa, u w<u_. m.§, .. : Zcmmiow oãmz<ow Émwmãmoõ: am_ mícoqmoõz am_ Oõsomamâm < mmumoàoow. mozíamamw _. Émãmiví _um_ < am_ _um> m noocãmzõ ao_ . ü, . um, _m noãcsãma _um> 605m8 am_ _um> < _mmvoammuõm m: m_ vm> _Smm u_ mmmcãrwano _Sum n míconmoã: nm_ vom
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks