Others

43 2013 TT-BTNMT

Description
43 2013 TT-BTNMT
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc l! - T" #$ - H%&' !'(c---------------- Số: 43/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ  QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA V M!I T"#$NG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn ! thuật ngày 2" tháng # năm 200#$Căn cứ Ngh% &%nh '( 12)*200)*N+C- ngày 01 tháng . năm 200) c/ Chnh h/ uy &%nh chi ti4t thi hành một '( &iu c/ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn! thuật$Căn cứ Ngh% &%nh '( 21*2013*N+C- ngày 06 tháng 3 năm 2013 c/ Chnh h/ uy &%nh chức năng, nhi7m v8, uyn h9n và c: c;u t< chức c/ =ộ Tài nguyên và >?i t@ABng$ThD & ngh% c/ T<ng c8c t@AEng T<ng c8c >?i t@ABng, F8 t@AEng F8 GhDhc và C?ng ngh7, F8 t@AEng F8 -há ch4$=ộ t@AEng =ộ Tài nguyên và >?i t@ABng In hành Th?ng tA uy &%nh Quy chuẩn ! thuật u(c gi v giJi h9n chD hK c/ h ch;t IMD v7 thc vật tOn PAu thD m8c &ch ' R8ng &;t, Đ)*+ ,  B%& '(&' )*+ ,'. T'& , &( Q '5& )6 ,'7, 8ố 9% ;+9 ,<=&: QCVN >4:2013/BTNMT - Q '5& )6 ,'7, 8ố 9% ; &?&@  'D% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ' ,O&  ,'. +P R'  P& E, Đ)*+ .  T'& , &( D '9  ,'9 '(&' ) ,W &( 10 ,'X& 02 &+ 2014 Đ)*+ /  TZ& P ,<[& TZ& P M9 ,<=&\ T' ,<[& X & ] ,'^B^ T(9 &_& ( M9 ,<=&\ G9X+ ố S[ T(9 &_& ( M9 ,<=& X,`&'\ ,'(&' L'ố ,< ,'^ T<& & ( X ,Z 'a\ X &'& 9_& 8%& D,<X' &'9+ ,'9 '(&' T'& , &(/  Nơi nhận: - V& L'b& T<& & ( X B%& % Đ&c- V& L'b& Qố '^9c- V& L'b& C' ,]' &dc- Tb% X& &'& & ,ố9 %.c- V9& )9+ X, &'& & ,ố9 %.c- CX B^\  8%& &%& B^\  8%& ,'^ C'R&'L'c- C 8%& T<& & % X .(& ,'c- HĐNe\ UBNe X ,`&'\ ,'(&' L'ố ,< ,'^ T<&&c- S[ T(9 &_& ( M9 ,<=& X ,`&'\ ,'(&' L'ố ,< ,'^ T<& &c 0T BỘ TRƯ1NGTH2 TRƯ1NGB3) C4c' T+56&  - CP K9+ ,<% & F& Qffg hB^ T L'XLic- C& FX.c CZ& TTĐT % C'R&' L'c- CX & ] ,'^ B^ TNjMT\ kF9, % B^TNjMTc- g: VT\ TCMT\ KHCN\ fC\ Vh230i   7CVN 89:.;,/<BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA V NG#lNG mn go HpA CHqT Brs VtTHuC VẬT HvU Cw KHp fHxN HyY TzN g#U TH{s M|C Đ}CH Sn e|NG ĐqT NtiDnP tchnicP @guPtiDn Dn @mRitiDn t@gt vPu' DS @'i'tnt D@gnic 'ticiR' ccD@Ring tD PnR u' =>) &?) @+ QCVN >4:2013/BTNMT . TZ .~& ,'. Q '5& )6 ,'7, 8ố 9% ;&?& @  'D% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ' ,O&  ,'.+P R'  P& E, F9_& .~& TZ& P M9 ,<=&\ VP K'.% '• ( C&&'\ VP f'XL '€ ,<&' ,\ B^ T(9 &_& ( M9 ,<=& F%& '(&' ,'.T'& , ố 43/2013/TT-BTNMT &( 2> ,'X& 12 &+ 2013 % B^ ,<[&B^ T(9 &_& ( M9 ,<=&  7UY CHUN 0 THUDT 7UEC GIA VF NGƯNG X = HJA CHKT BLVỆ THC VDT HOU CP 0HJ QHN HỦY TSN =ƯU TH MC ĐCH W NG ĐKT National technical regulation on remediation target values of  persistent organic pesticides according to Iand use , 7UY ĐNH CHUNG,, Q'%Z [) @)*+ c'\&' Q '5& &( 8 ]&' &?& @  'D% 'E, F.  ,' 7, ,'^ &'D+'J  )'D L'& ' ,O&  ,'. +P R'  P& E, ,. Đ]) ^_`&a 4! #b&a: Q '5& &( XL P& ố9 d9 ,Z 'a\ X &'& D '.~, ^& 9_& 8%& €&9 @  E, F]  &'9‚+ . 'D% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ',O&  ,/ G)) ^'dc' ^'+^ &ae  131 HD% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ': ( &'J& 'E, ^ 'D%'• D ,'(&' L'ƒ& 'a% X ố 'J  )'D L'& '\ ,O& ,~9 F;& J& ,<.&+9 ,<=&\ D )' && L'& ,X& <^& ( ,R' ,P 9&' '• ,<.& X + %9&' 7,\  ,X '~9 &'9_+ ,<•& €& a )'„ .& &=9\ % ~& 9&' '•( +9 ,<=& ố&132 HD% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ' ,O& : ( &'J& 'D%'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ' …  P& ,<.& ,'=9 )† '9€&,<%&'\ ‡ F] E+  P& (   &'9‚+ +9 ,<=&  133 N?& @  ( 9X ,<] ,ố9 % '. L'ˆL % 'D% 'E, F.  ,' 7,'J  )'D L'& ' ,<.& E, % )'9 @ \ 9 ,~. ( L'P 'O9 +9 ,<=&E,134 ĐE, )' ( E, )' )9, XL P& ,'. TCVN ‰‰4Š:200Š - C'E, …&E,\ @   F^  L'& ,R' 'D% 13> CX &'D+ E, &_ ,~9 B& % Q '5& &( F%. O+:%i ĐE, && &'9L- N'D+ 1: ĐE, ,<O&  '(& &+ O+ E, ,<O& ‹%\ E, O& „ Œ& (.'& &9\ E, ,<O&  '(& &+ )'Xc E, &9 ,<O& ,' &c E, (++ố9- N'D+ 2: ĐE, ,<O&   &+c E, <W& & @E,c E, <W& L'b& '^c E,<W&  P&c E, && &'9L )'X ,'. 8 ]&' % C'R&' L'Fi ĐE, L'9 && &'9L- N'D+ 3: ĐE, [c E, @ & X & ,<&' & 'D%\  ,€\ 9X. P ( (.,~.\ ,' P ,' ,'%. L'P P …9 R' & ^&c E, D 9 ,R' ]'  - &'D%\ %&' %+ ,'Ž& &'c E, D & ,<&' ( &'\ ;&\ +9€\ %+\ ,W =&\ &'( ,'= '•c ĐE, . X  [ ,& 9X.  P&c E, (+ &'% ,<%&\&'% ]%- N'D+ 4: ĐE, @ & X )' & &'9Lc E, (+ +, F& @ & [ & @E,\ )9&' .%&'c E, @ & ,<P [  8%&\ @ & & ,<&' &'9Lc E,  P& (. +P R' 8ố L'b&\ %& &9&'c E, 9%. ,'&\,' …9c E, L'9 && &'9L )'X h)'& F%. O+ X .~9 E, ‡ &_ [N'D+ 3 9+ F MP 13> % Q '5& &(i . 7UY ĐNH 0 THUDT H(+ …& ,ố9 % '. L'ˆL % )'9 @  'D% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'DL'& ' ,O&  ,'. +P R'  P& E, … 8 ]&' ,~9 B& d9: B&a HfZ l_`&a ^]) @g c'$ !'h! ig+ j') k lm '?g c'n^ o$ [p ^'"c[^ 'e+ cq j'? !'r& 's5 ^t& l_+ ^'u$ Zbc @dc' i #b&a @n^ +:n v% tnh mg*g &;t h? TTTv& '?g c'n^Cw&a^'xc '?g'ycTv& ^'w&a #b&aj'4cHfZ l_`&a ^]) @g c'$ !'h!N'?Z,N'?Z/N'?Z.N'?Z9 1eeT ,Z& heee\ ee{iC 14 H ‘ C > N.9\ f&,%'.<9&\C'.<.L'&.,'%&1\104\Š01‰\>0>0\002H@%'.<.@.'@%&C ‰ H ‰ C ‰ g9&%&\ ‰‰‰0\33Š\1024\00>0\003A9<9&C 12 H ’ C ‰ A<@\ A<9,0\040\240\’32\Š04C'.<%&C 10 H ‰ C ’ C'.<.,.@\ s,%'.<\f&,9'.<0\1’1\104\1013\’0>e9<9&C 12 H ’ C ‰ se9<@\ e9<9,\s,%.@0\0’0\240\’32\Š0  ‰{&<9&C 12 H ’ C ‰ sH@%<9&0\110\4Š1\‰0>\>0ŠHL,%'.<C 10 H > C Š e<9+@\ HL,%+\HL,.@0\0’1\104\1013\’0’H@%'.<.F&“&C ‰ C ‰ A&,9%<9\ HCB0\>14\0014\004‰\00‘M9<@C 10 C 12 M9<@0\130\4Š1\‰0>\>010T.@%L'&C 10 H 10 C ’ f.'.<.%+L'&\C%+L''.<\S,<.F%& 2\301‰\00>0\00>0\0011f&,%'.<.F&“&C ‰ HC > f&,%'.<.F&“&0\’’2\30’\202Š\‰012C'.<.&C 10 CI 10 sKL.&0\0>1\104\1013\’0 / QHƯPNG QHzQ XzC ĐNH/, Q'_q&a !'4! ln5 Z{+: M” E  @X ]&' &?& &O& ^ '. L'ˆL % 'D% 'E, F.  ,' 7,'J  )'D L'& ' ,<.& +^, ố .~9 E, ,'. X ,9_ '5& 8ố 9% %:TCVN Š>3’-1:200‰ - C'E, …& E, gE +” f'ƒ& 1: Hd& ”& 7L'& ,<&' E +”TCVN Š>3’-2:200> - C'E, …& E, gE +” f'ƒ& 2: Hd& ”& )6 ,'7,E +”TCVN Š>3’-3:200> - C'E, …& E, gE +” f'ƒ& 3: Hd& ”& %& ,.(& /. HfZ l_`&a '?g c'n^ o$ [p ^'"c [^ 'e+ cq j'? !'r& 's5 ^|$&a@n^ @_`c k4c @}&' ^'u$ c4c !'_q&a !'4! ig+: TCVN ’0‰1:200‘ - C'E, …& E, mX ]&' 'D% 'E, F.  ,' 7, . 'J ( f..<9& B9L'& - f'& L'XL Ž ) )'R d9 ,,.< F” ,<.&{fA M,'. ’0’1A .<%&.'.<9& L,99 F % '.<.+%,.<%L' 9,',<.& %L,< ,,.< hf'& L'XL @X ]&' 'D% 'E, F.  ,' 7,'J  D 'a% . F& L'& L'XL Ž ) )'R d9 ,,.< F” ,<.&iV( &'J& L'& L'XL @X ]&' D ^ 'R&' @X ,& & '. %. '& 9 TE CH2C THC HIỆN 41 TZ 'a\ X &'& 9_& 8%& €& X '.~, ^& @  X )'   &'9‚++9 ,<=& . 'D% 'E, F.  ,' 7, 'J  )'D L'& ' L'9 ,& ,'X 8 ]&' ,~9 8 '5& &(42 C 8%& 8&  &'( &d ; +9 ,<=& D ,<X' &'9+ 'd& ”&\)9+ ,<%\ 9X+ X, 9 ,' '9& 8 '5& &(43 T<=& '…L X ,9_ '5& 8ố 9% 9& ”& ,<.& Q '5& &( %Z9\ FZ & '. ,'% ,'€ ,' XL P& ,'. & F& +d9
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks