Slides

A AUGA

Description
1. A AUGA A auga na natureza. 2. QUE É A AUGA ? <ul><ul><li>A auga é un líquido que non ten cor e que podemos atopar en todas partes.…
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. A AUGA A auga na natureza.
 • 2. QUE É A AUGA ? <ul><ul><li>A auga é un líquido que non ten cor e que podemos atopar en todas partes. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>O noso planeta A Terra está formada por unha parte moi importante de auga. </li></ul></ul>
 • 3. Hai auga nas nubes , na neve , nas fontes , na chuvia e en moitos lugares máis.
 • 4. As persoas , os animais e as plantas tamén teñen auga no seu interior.
 • 5. Atopamos auga no mar e nos ríos. No mar a auga é salgada e nos ríos a auga é doce .
 • 6. Non so podemos atopar auga doce nos ríos . Tamén na neve , nas nubes e nas lagoas .
 • 7. Dependendo da cantidade de auga que haxa podemos ter paisaxes húmidas ou paisaxes secas .
 • 8. PARA QUE NECESITAMOS OS SERES VIVOS A AUGA? <ul><ul><li>Para beber. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Para regar as plantas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Para asearnos. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Para xogar e divertinos </li></ul></ul>
 • 9. OS ESTADOS DA AUGA Estado gaseoso Cando a auga se quenta moito, vólvese vapor. Estado líquido É como atopamos a auga normalmente. Estado sólido Cando se enfría moito a auga, vólvese xeo ou neve.
 • 10. O CICLO DA AUGA Coa calor do sol, a auga evapórase formando nubes . O vento move as nubes cara a terra e cando chegan a zonas frías caen en forma de chuvia ou neve . Despois a auga baixa polos ríos e volve outra vez ao mar .
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks