Slides

A tolerancia no nadal

Description
1. A TOLERANCIA NO NADAL 2. Estade moi atentos ao que imos contar! Do branco e do verde moito se falará. Son cores distintas. Que máis dá! 3. Todos somos iguais. As…
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. A TOLERANCIA NO NADAL
 • 2. Estade moi atentos ao que imos contar! Do branco e do verde moito se falará. Son cores distintas. Que máis dá!
 • 3. Todos somos iguais. As diferenzas que máis nos dan!
 • 4. Brancos,
 • 5. negros
 • 6. solitarios
 • 7. festeiros
 • 8. gordos
 • 9. fracos
 • 10. tímidos
 • 11. atrevidos
 • 12. soñadores
 • 13. aventureiros
 • 14. Todos celebramos o Nadal
 • 15. Os que non temos casa
 • 16. Os que nadamos na abundancia
 • 17. Os que andamos na procura do camiño da felicidade
 • 18. Uns máis postos e elegantes
 • 19. Outros sen arreglar
 • 20. Por iso desexamos de todo corazón unhas lentes que vexamos a todos por igual, sen diferenzas de cor... Jou jou jou!
 • 21. E todos xuntos e en todas as partes do mundo
 • 22. Un Bo Nadal
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks