Government & Nonprofit

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

Description
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PERBANDINGAN CIRI-CIRI KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DI ANTARA PELAJAR YANG MENDAPAT PENDEDAHAN SECARA FORMAL DENGAN
Published
of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PERBANDINGAN CIRI-CIRI KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DI ANTARA PELAJAR YANG MENDAPAT PENDEDAHAN SECARA FORMAL DENGAN PELAJAR YANG TIDAK MENDAPAT PENDEDAHAN SECARA FORMAL DI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya : MOHD LUTFI BIN MOHD RAFFI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD TIDAK TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat tetap: NO. 33, KAMPONG GADONG JAYA, LABU, NEGERI SEMBILAN. (TANDATANGAN PENYELIA) PUAN HANIM BTE SULAIMAN (NAMA PENYELIA) Tarikh: 30 April 2008 Tarikh: 30 April 2008 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PERBANDINGAN CIRI-CIRI KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DI ANTARA PELAJAR YANG MENDAPAT PENDEDAHAN SECARA FORMAL DENGAN PELAJAR YANG TIDAK MENDAPAT PENDEDAHAN SECARA FORMAL DI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya : MOHD LUTFI BIN MOHD RAFFI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD TIDAK TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat tetap: NO. 33, KAMPONG GADONG JAYA, LABU, NEGERI SEMBILAN. (TANDATANGAN PENYELIA) DR. MOHD HASSAN MOHD OSMAN (NAMA PENYELIA) Tarikh: 30 April 2008 Tarikh: 30 April 2008 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM) Kami akui bahawa kami telah membaca karya ini dan pada pandangan kami karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik) Tandatangan :. Nama Penyelia I : PUAN HANIM BTE SULAIMAN Tarikh : 30 APRIL 2008 Tandatangan :. Nama Penyelia II : PROF. MADYA DR. MOHD HASSAN MOHD OSMAN Tarikh : 30 APRIL 2008 PERBANDINGAN CIRI-CIRI KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DI ANTARA PELAJAR YANG MENDAPAT PENDEDAHAN FORMAL DENGAN PELAJAR YANG TIDAK MENDAPAT PENDEDAHAN FORMAL DI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD LUTFI BIN MOHD RAFFI Laporan Projek ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia April, 2008 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :. Nama Penulis : MOHD LUTFI BIN MOHD RAFFI Tarikh : 30 APRIL 2008 DEDIKASI Teristimewa buat, Ayahanda dan bondaku yang disayangi Mohd Raffi Mohd Arof dan Hamsiah Haji Mat Pengorbananmu untuk membesarkanku sentiasa ku ingat selalu, Untuk kakak, abang, dan adik yang dikasihi, Yang sering memberi dorongan dan semangat kepadaku, Juga rakanku yang banyak membantu pengajianku, Tidak mampu aku nyatakan, Di atas jasa-jasa kalian, Semoga ikatan persaudaraan, Antara kita kekal berpanjangan, Selagi hayat dikandung badan Dan tidak lupa juga diucapkan kepada, Pensyarah pembimbing yang dihormati, Puan Hanim Sulaiman dan Dr. Mohd Hassan Mohd Osman, Kerana begitu sabar dalam membmbing saya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini... Terima kasih di atas segala sokongan dan pengorbanan yang telah kalian lalukan... Semoga Allah akan membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran.. PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Lagi Maha Penyayang Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadrat Allah SWT dan dengan limpah kurnia-nya, maka saya telah menyiapkan projek ini bagi memenuhi syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik). Dengan sempurnanya penyelidikan ini, saya dengan rasa rendah hati dan tulus ikhlas merakamkan penghargaan kepada penyelia projek saya, Puan Hanim Sulaiman dan Dr. Mohd Hassan Osman atas segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat yang diberikan sepanjang penyelidikan bagi projek sarjana ini. Kepada keluarga tercinta yang sentiasa memberikan dorongan dalam meniti perjuangan menuntut ilmu ini iringan doa agar keutuhan keluarga akan kekal ke akhir hayat dipanjatkan pada Allah. Penghargaan ini juga diberikan kepada rakan-rakan seperjuangan terutamanya Norisham A. Rahim serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penyelidikan ini. Kepada Allah jua saya doakan agar diberi pembalasan yang setimpal dengan amal jariah yang kalian berikan kepada saya. Insyaallah ianya akan tetap dikenang hingga akhir hayat. Wassalam. Mohd Lutfi Bin Mohd Raffi ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perbandingan ciri-ciri kompetensi keusahawanan di antara pelajar tahun akhir Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan yang telah diberi pendedahan secara formal di dalam bidang keusahawanan dengan pelajar tahun akhir Jabatan Pembangunan Sumber Manusia yang tidak diberi pendedahan secara formal di dalam bidang keusahawanan di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Instrumen yang digunakan untuk kajian yang berbentuk deskriptif ini adalah instrumen kompetensi keusahawanan Mc Clelland dan Mc Ber & Co. (1985). Terdapat 13 ciri kompetensi keusahawanan menurut kajian Mc Clelland (1985) iaitu ciri kompetensi keusahawanan inisiatif, melihat dan merebut peluang, kecekalan, mencari maklumat, menitikberatkan mutu kerja yang tinggi, komitmen terhadap perjanjian kerja, berorientasikan kecekapan, kecekalan, membuat perancangan yang sistematik, menyelesaikan masalah secara kreatif, keyakinan diri, ketegasan, meyakinkan orang lain dan ciri kompetensi keusahawanan mampu menggunakan strategi-strategi pengaruh. Hasil daripada analisis data, didapati tahap ciri-ciri kompetensi keusahawanan bagi pelajar yang telah diberi pendedahan secara formal di dalam bidang keusahawanan lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak diberi pendedahan secara formal di dalam bidang keusahawanan. Oleh itu, tahap ciri-ciri kompetensi keusahawanan di dalam diri seseorang itu akan meningkat setelah mendapat pendedahan di dalam bidang keusahawanan. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the comparison between the level of personal entrepreneurial competency between Technical and Engineering Education Department final year student who has been exposed formally to entrepreneurship field with Human Resource Development Department final year student who has not been exposed formally to entrepreneurship field in Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. The instrument used in this descriptif study was Self Entrepreneurship Competency Test which is developed by Mc Clelland with Mc Ber & Co. (1985). This instrument consist of 13 self entrepreneurial competencies which are initiative, sees and acts on opportunities, persistence, information seeking, concern for high quality of work, commitment to work contract, efficiency orientation, systematic planning, problem solving, self-confidence assertiveness, persuasion and use of influence strategies. The result findings from the data analysis shows that the level of enrepreneurial competency for student who has been exposed formally to entrepreneurship field is higher than the student who has not been exposed. Therefore, the Self Entrepreneurial Competency in each person can be improved after they had been exposed in entrepreneurship field. ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PERAKUAN PENSYARAH STATUS PENYELIDIKAN PERAKUAN PELAJAR DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN i ii iii iv v vi vii xiii xvi xvii xviii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar belakang masalah Penyataan masalah Objektif kajian Persoalan kajian Hipotesis kajian Kepentingan kajian Skop dan batasan kajian Definisi dan istilah Usahawan Kompetensi Keusahawanan Kompetensi keusahawanan Rumusan 13 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Ciri-ciri kompetensi keusahawanan Inisiatif Melihat dan merebut peluang Kecekalan Mencari maklumat Menitikberat mutu kerja yang tinggi Komitmen terhadap perjanjian kerja Berorientasikan kecekapan Merancang secara sistematik Penyelesai masalah Berkeyakinan diri Ketegasan Berkemampuan meyakinkan orang lain Mampu menggunakan strategi pengaruh Tinjauan penulisan dan kajan lepas Kajian kompetensi keusahawanan 23 Mc Clelland dan Mc Ber & Co Kajian pengetahuan keusahawanan Teori Bentuk Pendidikan Keusahawanan Kent Model Pembangunan Usahawan Kemahiran Insaniah (Soft Skill) Kajian-kajian lain yang berkaitan dengan 30 Keusahawanan 2.4 Rumusan 31 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk kajian Tempat kajian Populasi dan sampel kajian Kaedah pengumpulan data Instrumen kajian Bahagian A Bahagian B Kajian rintis Kesahan instrumen kajian Keadah analisis data Prosedur kajian Rumusan 45 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Keputusan dan analisis data Bahagian A Umur Jantina Status 49 4.2.4 Bangsa Program / Aliran Pendapatan keluarga Pekerjaan ibu Pekerjaan bapa Minat dalam bidang keusahawanan Pernah mengikuti sebarang aktiviti 53 keusahawanan 4.3 Keputusan dan analisis data Bahagian B Inisiatif Melihat dan merebut peluang Kecekalan Mencari maklumat Menitikberat mutu kerja yang tinggi Komitmen terhadap perjanjian kerja Berorientasikan kecekapan Merancang secara sistematik Penyelesai masalah Berkeyakinan diri Ketegasan Berkemampuan meyakinkan orang lain Mampu menggunakan strategi pengaruh Skor min keseluruhan bagi ciri-ciri kompetensi 68 keusahawanan 4.4 Rumusan 69 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbicangan Perbincangan dapatan bagi soal selidik 71 Bahagian A Perbincangan dapatan bagi soal selidik 74 Bahagian B Perbincangan dapatan persoalan Perbincangan dapatan persoalan Rumusan dapatan kajian Cadangan Cadangan kajian lanjutan Penutup 88 BIBLOGRAFI 89 LAMPIRAN 94 SENARAI JADUAL NOMBOR TAJUK JADUAL MUKASURAT JADUAL 3.1 Taburan Responden Kajian Mengikut 35 Pengkhususan 3.2 Skala kompetensi keusahawanan Item soal selidik Skala kompetensi usahawan Jadual Angka Faktor Pembetulan Penentuan tahap kompetensi keusahawanan Skala kompetensi keusahawanan Jadual Angka Faktor Pembetulan Bilangan dan peratus bagi responden mengikut umur Bilangan dan peratus bagi responden mengikut jantina Bilangan dan peratus bagi responden mengikut status Bilangan dan peratus bagi responden mengikut bangsa Bilangan dan peratus bagi responden mengikut 50 program / aliran 4.8 Bilangan dan peratus bagi responden mengikut 51 pendapatan keluarga 4.9 Bilangan dan peratus bagi responden mengikut 51 pekerjaan ibu 4.10 Bilangan dan peratus bagi responden mengikut 52 pekerjaan bapa 4.11 Bilangan dan peratus bagi responden mengikut minat Bilangan dan peratus bagi responden yang pernah 53 mengikuti sebarang aktiviti keusahawanan 4.13 Penentuan tahap kompetensi keusahawanan Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi inisiatif Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi melihat 56 dan merebut peluang 4.16 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi kecekalan Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 58 mencari maklumat 4.18 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 59 menitikberat mutu kerja yang tinggi 4.19 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 60 komitmen terhadap perjanjian kerja 4.20 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 61 berorientasikan kecekapan 4.21 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 62 merancang secara sistematik 4.22 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 63 penyelesai masalah 4.23 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 64 berkeyakinan diri 4.24 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 65 ketegasan 4.25 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi 66 berkemampuan meyakinkan orang lain 4.26 Skor min dan signifikan bagi ciri kompetensi mampu 67 menggunakan strategi pengaruh 4.27 Skor min bagi keseluruhan ciri-ciri kompetensi 68 keusahawanan 5.1 Penentuan tahap kompetensi keusahawanan Skor min ciri-ciri kompetensi keusahawanan 74 pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan 5.3 Skor min ciri-ciri kompetensi keusahawanan pelajar 77 Jabatan Pembangunan Sumber Manusia 5.4 Perbandingan Skor Min dan Signifikan bagi setiap 80 ciri-ciri kompetensi keusahawanan SENARAI RAJAH NOMBOR TAJUK RAJAH MUKASURAT RAJAH 2.1 Model Pembangunan Usahawan Hubungan Dimensi Pembangunan 28 Usahawan 5.1 Hubungan di antara skor min dengan tahap 76 kompetensi keusahawanan bagi pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan 5.2 Hubungan di antara skor min dengan tahap 79 kompetensi keusahawanan bagi pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Borang Soal Selidik 94 B Perakuan Pakar: 104 Dua Orang Pensyarah C Surat Akuan Pelajar 109 D Surat Rujukan di Perpustakaan 111 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia E Maklumat Data Bilangan Pelajar 113 Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan F Maklumat Data Bilangan Pelajar 115 Jabatan Pembangunan Sumber manusia G Analisis Ujian Nonparametrik 117 H Analisis Kebolehpercayaan Setiap Item 120 SENARAI SINGKATAN IPT - Institusi Pengajian Tinggi IPTA - Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTS - Institusi Pengajian Tinggi Swasta UTM - Universiti Teknologi Malaysia FP - Fakulti Pendidikan FPPSM - Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia JPTK - Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan SPA - Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam) SPE - Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik) SPH - Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) SPJ - Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera) SHR - Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia) SPSS - Statistical Package for Social Science Windows BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Setiap tahun, ramai siswazah yang keluar daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Sudah tentu bilangan yang begitu ramai ini akan mencari pekerjaan dan bukan semuanya akan mendapat pekerjaan. Ini adalah kerana kerja yang ada dengan bilangan yang mencari tidak seimbang. Kepada mereka yang bertegas hendak makan gaji, mungkin terpaksa menganggur dan memakan masa bertahun-tahun. Keinginan kuat untuk makan gaji mungkin berpunca daripada cara anak-anak dididik. Anak-anak kita disuruh belajar sehingga ke peringkat tertinggi dan lulus dengan pangkat terbaik, kemudian mencari kerja dengan gaji yang lumayan. Menurut Salleh Majid (2003), mentaliti kita jarang-jarang sekali menggalakkan anak-anak menjadi majikan kerana takut untuk mengambil risiko. Keadaan semasa tidak lagi mengizinkan pemikiran begini berterusan. Oleh itu, graduan yang telah menghabiskan pengajian daripada institut pengajian tinggi hendaklah digalakkan untuk bekerja sendiri atau memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. 2 Menyedari hal ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah memulakan langkah dengan bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan untuk melahirkan lebih ramai usahawan berkualiti menerusi Program Inkubator Usahawan Siswazah yang diwujudkan oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB). Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato Seri Mohamed Khaled Nordin, menerusi Program Inkubator Usahawan Siswazah yang diwujudkan ini, siswazah yang meminati bidang perniagaan bukan sahaja menerima pelbagai bimbingan, tetapi akan mengenali jenis perniagaan yang berpotensi maju untuk mereka ceburi. (Utusan Malaysia, 26 April 2005) Kementerian Pengajian Tinggi juga menyedari akan hal ini dan telah mengambil inisiatif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah. Di antaranya ialah memberi pendedahan tentang bidang keusahawanan di kalangan siswazah yang menuntut di institusi pengajian tinggi. Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapha Mohamed, pendedahan ini bertujuan supaya minda pelajar terbuka untuk berdikari dengan meneroka setiap peluang yang ada. Melalui pendedahan ini, para pelajar tidak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan (Utusan Malaysia, 2 Julai 2007). Peranan yang dimainkan oleh bidang keusahawanan adalah faktor-faktor penting dalam proses membangunkan dan memajukan masyarakat dan negara. (Khaairuddin Khalil, 2003). Pengalaman yang dilalui oleh Jepun dan Korea sepatutnya dicontohi. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, Jepun dan Korea merupakan antara negara-negara yang kedudukan ekonomi dan taraf hidup rakyatnya paling mundur, khususnya di Asia. Tetapi 40 tahun kemudian, Jepun telah tergolong di kalangan negara maju di dunia bahkan menerajuinya. Manakala Korea pula menduduki tangga teratas dalam senarai negara-negara industri maju. Kemajuan yang dikecapi oleh kedua-dua buah negara ini memang sudah diakui dunia. Kemajuan negara-negara tersebut adalah diasaskan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor tersebut adalah peranan usahawan dan budaya usahawan yang wujud dalam masyarakat negara tersebut. Menurut Ab. Aziz Yusof (2000), masyarakat yang mempunyai paling ramai usahawan adalah merupakan masyarakat yang terbaik. Ini adalah kerana usahawan merupakan individu yang paling dinamik, 3 kreatif dan inovatif. Mereka sedia untuk mencapai kejayaan. Semangat ini telah menyebabkan mereka melihat hari esok dengan penuh peluang dan berkeyakinan untuk merebut peluang berkenaan. Yep Putih (1989) telah menghuraikan kepentingan seorang usahawan kepada sesebuah masyarakat dan negara. Menurut beliau, usahawan ialah seseorang yang memikirkan cara-cara untuk menyatukan tenaga manusia dengan modal dan tanah bagi menghasilkan kerja yang bermutu. Kepentingan seorang usahawan ini juga telah di sokong oleh Aishah (2002) yang mengatakan bahawa usahawan juga melihat dan mengenalpasti peluang-peluang dan kegiatan yang sesuai dengan keadaan tenaga kerja, kemudahan yang disediakan dan persekitarannya bagi menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang lumayan. Beliau juga menambah bahawa bagi seorang usahawan, setiap masalah yang dihadapi dianggap sebagai peluang ekonomi. Oleh itu, usahawan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks