Entertainment & Humor

Cats

Description
1. UN ANY QUE COMENÇA ... 2. ANEM A ENCARAR-LO!!! 3. HAUREM DE CÓRRER RISCOS! 4. HAUREM D’AFRONTAR OBSTACLES 5. CAL ESTAR ATENTS! 6. PASSAR TEMPS AMB LES AMISTATS 7.…
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. UN ANY QUE COMENÇA ...
 • 2. ANEM A ENCARAR-LO!!!
 • 3. HAUREM DE CÓRRER RISCOS!
 • 4. HAUREM D’AFRONTAR OBSTACLES
 • 5. CAL ESTAR ATENTS!
 • 6. PASSAR TEMPS AMB LES AMISTATS
 • 7. SALTAR TOTS ELS OBSTACLES...
 • 8. AMB CURA
 • 9. I ATENCIÓ
 • 10. NO PERDIS MÉS TEMPS! CÓRRE DARRERE DELS TEUS SOMNIS!
 • 11. AFRONTA TOTS ELS DESAFIAMENTS...
 • 12. PERÒ, RECORDA DE SOMRIURE PEL CAMI!
 • 13. AJUDA A QUI ET NECESSITI...
 • 14. DESCOBREIX I
 • 15. FES NOVES AMISTATS
 • 16. CERCA L'AVENTURA
 • 17. EN COMPANYIA
 • 18. I SERÀS CAPAÇ D’ANAR LLUNY
 • 19. MOLT LLUNY...
 • 20. PERÒ NO MASSA LLUNY...
 • 21. PREN-TE UN TEMPS PER A SENTIR, CUIDAR I APRECIAR LA NATURA
 • 22. NO DEIXIS DE BRONZEJAR-TE AL SOL I DESPRÉS RELAXAR-TE.
 • 23. MAI OBLIDIS DE DEMOSTRAR AFECTE A AQUELLS QUE SÓN IMPORTANTS PER A TU.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks