Documents

Civil Service Zam 2

Description
SYNONYMS Directions: From among the choices given, choose the one which means most nearly the same as the given word. 1. ABORTIVE a. fruitful b. unsuccessful c. consuming d. familiar 2. ABSTINENCE a. unrestrained b. self- indulgence c. overdosing d. restrained eating 3. AUGMENT a. attract b. aware c. increase d. anoint 4. AVENGE a. vindicate b. avert c. turn away d. prevent 5. BOISTEROUS a. sedate b. supportive
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SYNONYMS Directions: From among the choices given, choose the one which means most nearly the same as the given word. 1.   ABORTIVE a.   fruitful  b.   unsuccessful c.   consuming d.   familiar 2.   ABSTINENCE a.   unrestrained  b.   self- indulgence c.   overdosing d.   restrained eating 3.   AUGMENT a.   attract  b.   aware c.   increase d.   anoint 4.   AVENGE a.   vindicate  b.   avert c.   turn away d.    prevent 5.   BOISTEROUS a.   sedate  b.   supportive c.   noisy d.   expurgate 6.   BROCHURE a.   Paper  b.    pin c.   Pamphlet d.   map 7.   CHASTE a.   Pure  b.   virgin c.   Immortal d.   saint 8.   COERCE a.   Collect  b.   scold c.   Force d.   abort 9.   CONSTRUE a.   Contradict  b.   surprise c.   Question d.   explain 10.   CONSENSUS a.   Order  b.   rational c.   Effect d. general agreement 11. Odometer is to mileage as compass is to A. speed B. hiking C. needle D. direction 12. Marathon is to race as hibernation is to A. winter B. bear C. dream D. sleep 13. Window is to pane as book is to A. novel B. glass C. cover D. page 14. Cup is to coffee as bowl is to A. dish B. soup C. spoon D. food 15. Yard is to inch as quart is to A. gallon B. ounce C. milk D. liquid 16. Elated is to despondent as enlightened is to   A. aware B. ignorant C. miserable D. tolerant 17. Optimist is to cheerful as pessimist is to A. gloomy B. mean C. petty D. helpful 18. Reptile is to lizard as flower is to A. petal B. stem C. daisy D. alligator 19. Play is to actor as concert is to A. symphony B. musician C. piano D. percussion 20. Sponge is to porous as rubber is to A. massive B. solid C. elastic D. Inflexible SPELLING Directions: From among the choices given, choose the word that is incorrectly misspelled. If no error is found, shade E. 21. a. acknowledgment  b. comittee c. illicit d. grizzly e. no error 22. a. strength  b. receipt c. parallel d. commission e. no error 23. a. receive  b. fourteen c. miniature d. commission e. no error 24. a. disinterested  b. immigrate c. supercede d. illegal e. no error 25. a. noticeable  b. separate c. environment d. oppurtunity e. no error 26. a. embarrass  b. accomodate c. humorous d. rhythm e. no error 27. a. judgment  b. licence c.. innoculate d. greatness e. no error 28. a. inaugurate  b. unprecedented c. indescriminate d.. unwarranted e. no error 29. a. indifferent  b. homogeneous  c. maintainance d. eloquence e. no error 30. a. occasionally  b. obtrussive c. miscommunication d. fellow e. no error 31. What is the largest source of freshwater on Earth? a. the oceans c. polar ice caps and glaciers   b. the atmosphere d. lakes and rivers 32. Which of the following is a common groundwater problem in coastal areas? a. saltwater contamination c. high sulfur content  b. contamination by crude oil d. excessive recharge 33. Which of the following is NOT true of ozone? a. It absorbs ultraviolet radiation.  b. Its concentration is decreasing or thinning. c. It is concentrated in the atmospheric layer called the mesosphere. d. It is a gas formed by the addition of one oxygen atom to an oxygen molecule. 34. How can garbage be disposed off without destroying the ozone layers of the atmosphere? a. burn it b. throw it into rivers c. compost it d. give it to collector 35. Why is deforestation often linked to global warming? a. It increases the amount of dry land on Earth’s surface.   b. It releases toxic gases and pollutants into the atmosphere. c. It increases the amount of CO 2  released into the atmosphere. d. It decreases the amount of CO 2  released into the atmosphere. 36. Geologists consider volcanism as a building process because it a. adds materials to the crust.  b. builds volcanoes. c. moves crystal materials from place to place. d. destroys properties of man. 37. Of Earth’s surface waters, what percent is freshwater available for human use?  a. 97 percent b. 3 percent c. less than 1 percent d. 21 percent 38. What is the ultimate source of most energy on Earth? a. tides b. radioactivity c. the Sun  d. the mantle 39. Which of the following is a renewable resource? a. oil b. natural gas c. trees  d. coal 40. Why do we have the sun rise in the east? a. the earth rotates clockwise  b. the sun is located in the east c. the earth rotates counterclockwise d. the earth revolves towards the east 41. Siya ang propagandistang gumamit ng mga sagisag na Naning, Tikbalang at Kulipulako. a.Isabelo delos Reyes c. Emilio Jacinto  b.Mariano Ponce d. Andres Bonifacio 42. “Ang di -marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa mabaho at malansang isda” ay mula sa akda ni Rizal na  pinamagatang a. Sa Aking mga Kabata c. Huling Paalam  b. Noli Me Tangere d. Sa mga Kabataang Pilipino 43. Ito ay isa sa ugat ng dula na karaniwang nasasaksihan sa paglalamay ng patay at paligsahan sa pangangatwiran sa paraang patula a.karagatan c. duplo  b.awitan d. tibag 44. Ano ang tawag sa awit sa kasal ng mga taga-Batangas? a. Tagulaylay  b. Balayang c. Anop d. Papuri 45. Sino ang propagandistang tinaguriang may memoria fotograpica  at kasama ni Jose Rizal sa Espanya? a. Juan Luna c. Jose Rizal  b. Jose Ma. Panganiban d. Marcelo H. Del Pilar 46. Ang ugat ng dulang ito ay ang paghahanap ni Reyna Elena ng kinamatayang krus ng Panginoong Hesukristo. a. Tibag b. Senakulo c. Santakrusan d. Panunuluyan 47. Alin sa mga sumusunod ang mensahe ng epiko na Ilokano na BIAG NI LAM-ANG? a. Pinatutunayan ng epiko ang yaman ng mga Ilokano sa lahat ng bagay.  b. Kailangan paniniwalaan ang ukol sa bisa ng mga anting-anting dahil sa mga pangyayaring nagpapatunay dito. c. Dito nagpapatunay na walang kamatayan. d. Masasalat ang mga katutubong ugali at mga tradisyong dapat pagyamanin at panatilihin upang pakinabangan ng kabataan. 48. Alin dito ang akdang may layuning magturo ng kabutihang-asal sa mga tao noon sa panahon ng Kastila?   a. Ibong Adarna c. Barlaan at Josaphat  b. Urbana at Felisa d. Doctrina Cristiana 49. Alin ang pahayagang itinatag ni Marcelo H. del Pilar upang ilathala ang pagbatikos sa maling pamamahala ng mga Kastila? a. El Porvenir b. El Resumen c. Diariong Tagalog d. La Solidaridad 50. Alin sa mga sumusunod ang epiko ng mga Muslim? a. Ibalon b. Biag ni Lam-ang c. Alim d. Darangan 51. Kaninong akda ang isinapelikulang peministang nobela na “Bata, Bata…Paano Ka Ginawa?  a. Lualhati Bautista c. Soledad Reyes  b. Genoveva Edroza-Matute d. Rina Jimenez-David 52. Ang “Katapusang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya” na nag -aalab nang matinding damdaming makabayan ay mula sa panulat ni a. Marcelo del Pilar c. Pedro Paterno  b. Andres Bonifacio d. Emilio Jacinto 53. “Ang sinuman ay makabubuo ng matibay na lubid kung pagsasamahin ang sinulid.” Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay: a.   Mahirap magkaisa ang mga tao. b.   Madali ang gumawa ng lubid kung may sinulid c.   Kailangan natin ang lubid sa ating mga Gawain. d.   Magkakaroon tayo ng lakas kung tayo’y magkakaisa . 54. Ang bersyon ng pasyon na binubuo ng walong pantig sa taludtod at may limang taludtod sa bawat saknong ay sinulat ni: a.Anecito dela Merced  b.Gaspar Aquino de Belen c.Luis de Guian d.Mariano Pilapil 55. Ang sagisag ni Florentino Collantes ay a.   Kuntil-Butil  b. Huseng Sisiw c.Huseng Batute d. Verdugo 56. “ Umupo si Itim, sinulot ni Pula, heto na si Puti na bubuga-  buga.” Ito ay halimbawa ng isang:   a.    bugtong c. alamat b.   salawikain d. kuwentong bayan 57. Ang epiko ay mahabang pagsasalaysay ng kagitingan ng bida na kung minsan ay hango sa karaniwang pangyayari gaya halimbawa ng ____. a. Ibong Adarna c. Bantugan  b. Florante at Laura d. Prinsipe Amante 58. Isang dula na pumapaksa sa buhay at pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo o pasyon sa tanghalan ay tinatawag na a. Moro-moro b. Tibag c. Kurido d. Senakulo 59. Mula sa karagatan  –   PAGBUTIHIN MO BINATA AT SI NENENG AY MARAMI  NANG NAILUNOD NA TALISUYO SA KARAGATAN. Ang tagubilin sa binata ay nagsisilbing _____________. a. pasabi b. pakisuyo c. pagtupad d. babala 60. Si Marcelo H. Del Pilar ay tagasunod ni Rizal sa larangan ng _____. a. Panggagamot  b. Pagsulat c. Simbahan d. Baril 61. The national territory of the Republic of the Philippines includes each of the following (in the territorial islands and waters) except: a.   The seabed c. the overseas domains  b.   The insular shelves d. the subsoil 62. In Section II of the Declaration of Principles, the Philippines renounces ______ as an instrument of national policy. a.   Communism c. extra-territoriality  b.   War d. lawlessness 63. What authority is supposed to be supreme over the military? a.   Civilian b. Judicial c. Presidential d. Democratic 64. What body is mentioned as the protector of the people and the State? a.   Armed Forces of the Philippines  b.   Executive government c.   Philippine National Police d.   Department of national Defense 65. What is the title of Article I of the 1986 Constitution? a.   Preamble c. Bill of Rights  b.    National territory d. transitory Provisions 66. Who may be required, under conditions provided by law, to render personal military or civil service? a.   Male citizens 18-65 years old c. Natural born Filipinos  b.   All Filipinos 18- 65 years old d. All Citizens 67. Which of the following is not mentioned to be essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy? a.   Maintenance of peace and order
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks