Slides

Como construír un texto. Fases de construción dun texto.

Description
1. COMO CONSTRUÍR UNTEXTO. FASES DECONSTRUCIÓN DUNESCRITO. 2. OS ESCRITORES E ASESCRITORASCOMPETENTES FÁNSEPREGUNTAS. 3. 1.QUE TIPO DE TEXTO QUERO FACER?TIPOLOXÍA1.1.…
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. COMO CONSTRUÍR UNTEXTO. FASES DECONSTRUCIÓN DUNESCRITO.
 • 2. OS ESCRITORES E ASESCRITORASCOMPETENTES FÁNSEPREGUNTAS.
 • 3. 1.QUE TIPO DE TEXTO QUERO FACER?TIPOLOXÍA1.1. Narrativo1.2. Descritivo1.3. Dialogado1.4. Argumentativo1.5. Expositivo1.6. Instrutivo
 • 4. 2.QUE SEI ACERCA DO TEXTO QUEQUERO CREAR?IDEAS PREVIAS
 • 5. 3.A QUEN VAI DIRIXIDO ESTE TEXTO?DESTINATARIO/S
 • 6. 4.PARA QUE VOU FACER ESTE TEXTO?FINALIDADE
 • 7. 5.QUE COUSAS VOU POÑER?PAUTAS
 • 8. FASES DECONSTRUCIÓN DUNESCRITO
 • 9. PREPARACIÓN: CONSISTE NARECOPILACIÓN DE MATERIAIS EN BRUTO.ESTA FASE PRODÚCESE CANDOOBSERVAMOS, ESCOITAMOS, MEDITAMOSOU LEMOS.
 • 10. BORRADOR: COMENZAMOS ADESENVOLVER AS NOSAS IDEAS AÍNDAQUE NON SEXAN AS DEFINITIVAS.
 • 11. REVISIÓN: CANDO ALGO NON NOS GUSTAÉ OBXECTO DE REVISIÓN, ANÁLISE,REEDICIÓN E CORRECCIÓN. O ESCRITORCONVERTESE EN LECTOR PORMOMENTOS.
 • 12. EDICIÓN OU REDACCIÓN DEFINITIVA: É OÚLTIMO PASO. O TEXTO ESTÁ LISTO PARASER EMPREGADO COMO INSTRUMENTO DECOMUNICACIÓN.
 • 13. “SE NON HAIREFLEXIÓNNON HAIAPRENDIZAXE.”
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks