Nature & Wildlife

CONVENTIA IMPOTRIVA TORTURII SI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

Description
CONVENTIA IMPOTRIVA TORTURII SI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CONVEN Ţ IA ÎMPOTRIVA TORTURII   Ş I ALTOR PEDEPSE OR I TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE *   Statele p ă r  ţ i la prezenta Conven ţ ie, Considerând c ă , în conformitate cu principiile proclamate în Carta Na ţ iunilor Unite, recunoa ş terea unor drepturi egale ş i inalienabile pentru to ţ i membrii familiei umane constituie fundamentul libert ăţ ii, drept ăţ ii ş i p ă cii în lume, Recunoscând c ă  aceste drepturi decurg din demnitatea inerent ă  persoanei umane, Având în vedere obliga ţ ia statelor, decurgând din Cart ă , îndeosebi din articolul 55, de a încuraja respectarea universal ă   ş i efectiv ă  a drepturilor omului ş i a libert ăţ ilor fundamentale, Ţ inând seam ă  de articolul 5 al Declara ţ iei universale a drepturilor omului ş i de articolul 7 al Pactului interna ţ ional cu privire la drepturile civile ş i politice care ambele prev ă d c ă  nimeni nu va fi supus la tortur  ă   ş i nici la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Ţ inând seam ă  de asemenea de Declara ţ ia asupra protec ţ iei tuturor persoanelor împotriva torturii ş i altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat ă  de Adunarea general ă  la 9 decembrie 1975, Dorind s ă  sporeasc ă  eficien ţ a luptei împotriva torturii ş i a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în întreaga lume, Au convenit cele ce urmeaz ă :  PARTEA I   ARTICOLUL 1  1. În scopul prezentei Conven ţ ii, termenul „tortur  ă “ desemneaz ă  orice act prin care se provoac ă  unei persoane, cu inten ţ ie, o durere sau suferin ţ e puternice, de natur  ă  fizic ă  sau psihic ă , în special cu scopul de a ob ţ ine, de la aceast ă  persoan ă  sau de la o  persoan ă  ter  ţă , informa ţ ii sau m ă rturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o ter  ţă  persoan ă  l-a comis sau este b ă nuit ă  c ă  l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei ter  ţ e persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o form ă  de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferin ţă  sunt  provocate de c ă tre un agent al autorit ăţ ii publice sau orice alt ă  persoan ă  care ac ţ ioneaz ă  cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consim ţă mântul expres sau tacit al unor asemenea persoane. 2. Acest articol nu afecteaz ă  instrumentele interna ţ ionale sau legile na ţ ionale care con ţ in sau ar putea con ţ ine prevederi cu caracter mai larg. ARTICOLUL 2  1. Fiecare stat parte va lua m ă suri legislative, administrative, judiciare ş i alte m ă suri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortur  ă  pe teritoriul de sub  jurisdic ţ ia sa. *    Adoptat  ă    ş i deschis ă  spre semnare de Adunarea general  ă  a Na  ţ  iunilor Unite prin    Rezolu  ţ  ia 39/46 din 10 decembrie 1984. Intrat  ă  în vigoare la 26 iunie 1987 conform dispozi  ţ  iilor art. 27(1).    România a aderat la Conven  ţ  ie la 9 octombrie 1990 prin Legea nr. 19, publicat  ă  în   „Buletinul Oficial al României“, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990.    2. Nici o împrejurare excep ţ ional ă , oricare ar fi ea, fie c ă  este vorba de starea de r  ă zboi sau amenin ţ are cu r  ă zboiul, de instabilitate politic ă  intern ă  sau de orice alt ă  stare de excep ţ ie, nu poate fi invocat ă  pentru a justifica tortura. ARTICOLUL 3  1. Nici un stat parte nu va expulza, respinge ş i nici extr  ă da o persoan ă  c ă tre un alt stat, când exist ă  motive serioase de a crede c ă  acolo aceasta risc ă  s ă  fie supus ă  la tortur  ă . 2. Pentru a stabili existen ţ a unor asemenea motive, autorit ăţ ile competente vor ţ ine seam ă  de toate împrejur  ă rile pertinente, inclusiv, dac ă  va fi cazul, de existen ţ a în statul respectiv a unei situa ţ ii caracterizat ă  prin înc ă lc ă ri sistematice, grave, flagrante ş i de propor  ţ ii ale drepturilor omului. ARTICOLUL 4  1. Fiecare stat parte va veghea ca toate actele de tortur  ă  s ă  constituie infrac ţ iuni din punctul de vedere al dreptului penal. Se va proceda la fel în privin ţ a tentativei de a practica tortura sau orice act s ă vâr  ş it de oricare persoan ă   ş i care ar constitui complicitate sau participare la tortur  ă . 2. Fiecare stat parte va sanc ţ iona aceste infrac ţ iuni cu pedepse corespunz ă toare, ţ inând seam ă  de gravitatea lor. ARTICOLUL 5  1. Fiecare stat parte va lua m ă surile necesare pentru a- ş i stabili competen ţ a în leg ă tur  ă  cu infrac ţ iunile vizate la articolul 4, în cazurile urm ă toare: a) Când infrac ţ iunea a fost comis ă  pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa sau la  bordul aeronavelor sau al navelor înmatriculate în acel stat;  b) Când autorul prezumat al infrac ţ iunii este un resortisant al acelui stat; c) Când victima este un resortisant al acelui stat, iar acesta consider  ă  c ă  este oportun. 2. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, m ă surile necesare pentru a- ş i stabili competen ţ a cu privire la aceste infrac ţ iuni în cazul în care autorul prezumat al acestora se g ă se ş te pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa ş i când acest stat nu-l extr  ă deaz ă  în conformitate cu articolul 8 c ă tre alt stat vizat la paragraful 1 al  prezentului articol. 3. prezenta Conven ţ ie nu îndep ă rteaz ă  nici o competen ţă  penal ă  exercitat ă  în conformitate cu legile na ţ ionale. ARTICOLUL 6  1. Dac ă  apreciaz ă  c ă  împrejur  ă rile o justific ă , dup ă  ce va fi examinat informa ţ iile de care dispune, fiecare stat parte pe teritoriul c ă ruia se g ă se ş te o  persoan ă  b ă nuit ă  de a fi s ă vâr  ş it o infrac ţ iune vizat ă  la articolul 4 va asigura re ţ inerea acestei persoane sau va lua orice alte m ă suri juridice necesare pentru a asigura  prezen ţ a acesteia. Aceast ă  re ţ inere ş i aceste m ă suri trebuie s ă  fie conforme cu legisla ţ ia acestui stat; ele nu pot fi men ţ inute decât pe o durat ă  de timp necesar  ă  declan şă rii urm ă ririi penale sau a unei proceduri de extr  ă dare. 2  2. Statul men ţ ionat mai sus va proceda imediat la o anchet ă  preliminar  ă  în vederea constat ă rii faptelor. 3. Orice persoan ă  re ţ inut ă  în aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol  poate comunica imediat cu reprezentantul calificat cel mai apropiat al statului a c ă rui cet ăţ enie o are sau, în cazul unei persoane apatride, cu reprezentantul statului în care ea î ş i are în mod obi ş nuit re ş edin ţ a. 4. Dac ă  un stat a re ţ inut o persoan ă , în conformitate cu prevederile prezentului articol, el va informa de îndat ă  statele vizate la paragraful 2 al articolului 5 despre aceast ă  deten ţ ie ş i împrejur  ă rile care o justific ă . Statul care procedeaz ă  la ancheta  preliminar  ă  vizat ă  la paragraful 2 al prezentului articol va comunica f  ă r  ă  întârziere concluziile statelor respective ş i le va preciza dac ă  este dispus s ă - ş i exercite competen ţ a. ARTICOLUL 7  1. Statul parte, având jurisdic ţ ia asupra teritoriului pe care este descoperit autorul prezumat al unei infrac ţ iuni vizate la articolul 4, dac ă  nu-l extr  ă deaz ă  pe acesta, va supune problema în cazurile vizate la articolul 5, autorit ăţ ilor sale competente pentru exercitarea ac ţ iunii penale. 2. Aceste autorit ăţ i vor lua decizia în acelea ş i condi ţ ii ca pentru orice infrac ţ iune grav ă  de drept comun, în conformitate cu legisla ţ ia statului respectiv. În cazurile vizate la paragraful 2 al articolului 5, cerin ţ ele privind dovezile necesare urm ă ririi penale ş i condamn ă rii nu vor fi în nici un caz mai pu ţ in severe decât cele care se aplic ă  în cazurile vizate la paragraful 1 al articolului 5. 3. Orice persoan ă  urm ă rit ă  pentru vreuna din infrac ţ iunile vizate la articolul 4  beneficiaz ă  de garan ţ ia unui tratament echitabil în toate fazele procedurii. ARTICOLUL 8  1. Infrac ţ iunile vizate la articolul 4 vor fi considerate ca fiind incluse de drept în orice tratat de extr  ă dare existent între statele p ă r  ţ i. Statele p ă r  ţ i se angajeaz ă  s ă  includ ă  aceste infrac ţ iuni în orice tratat de extr  ă dare pe care îl vor încheia între ele. 2. Dac ă  un stat parte care subordoneaz ă  extr  ă darea existen ţ ei unui tratat este sesizat cu o cerere de extr  ă dare din partea unui alt stat parte cu care el nu este legat  printr-un tratat de extr  ă dare, el poate considera prezenta Conven ţ ie drept baz ă  juridic ă  a extr  ă d ă rii în ceea ce prive ş te aceste infrac ţ iuni. Extr  ă darea este subordonat ă  celorlalte condi ţ ii prev ă zute de legisla ţ ia statului care urmeaz ă  s ă  extr  ă deze. 3. Statele p ă r  ţ i care nu subordoneaz ă  extr  ă darea existen ţ ei unui tratat recunosc aceste infrac ţ iuni drept cazuri de extr  ă dare între ele în condi ţ iile prev ă zute de legisla ţ ia statului care extr  ă deaz ă . 4. Între statele p ă r  ţ i, infrac ţ iunile respective vor fi considerate, în scopul extr  ă d ă rii, ca fiind s ă vâr  ş ite atât la locul comiterii lor cât ş i pe teritoriul aflat sub  jurisdic ţ ia statelor obligate s ă - ş i stabileasc ă  competen ţ a în virtutea paragrafului 1 al articolului 5. ARTICOLUL 9  1. Statele p ă r  ţ i î ş i vor acorda asisten ţ a juridic ă  cea mai larg ă  posibil în orice  procedur  ă  penal ă  referitoare la infrac ţ iunile vizate la articolul 4, inclusiv în ceea ce 3   prive ş te transmiterea tuturor elementelor de prob ă  de care dispun ş i care sunt necesare în scopul procedurii. 2. Statele p ă r  ţ i se vor achita de obliga ţ iile care le revin în virtutea paragrafului 1 al prezentului articol în conformitate cu orice tratat de asisten ţă  judiciar  ă  care ar  putea exista între ele. ARTICOLUL 10  1. Fiecare stat parte va lua m ă suri pentru a introduce cuno ş tin ţ e ş i informa ţ ii despre interdic ţ ia torturii în programele de formare a personalului civil sau militar îns ă rcinat cu aplicarea legilor, a personalului medical, a agen ţ ilor autorit ăţ ii publice ş i a altor persoane care pot fi implicate în paza, interogarea sau tratamentul oric ă rui individ supus oric ă rei forme de arest, de ţ inere sau închisoare. 2. Fiecare stat parte va include aceast ă  interdic ţ ie printre regulile emise în ceea ce prive ş te obliga ţ iile ş i atribu ţ iile acestor persoane. ARTICOLUL 11  Fiecare stat parte va exercita o supraveghere sistematic ă  asupra regulilor, instruc ţ iunilor, metodelor ş i practicilor privind interogatoriul ş i asupra prevederilor  privind paza ş i tratamentul persoanelor supuse oric ă rei forme de arest, de ţ inere sau închisoare pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa, în vederea prevenirii oric ă rui caz de tortur  ă . ARTICOLUL 12  Fiecare stat parte va lua m ă suri pentru ca autorit ăţ ile sale competente s ă   procedeze imediat la o anchet ă  impar  ţ ial ă , ori de câte ori exist ă  motive întemeiate de a crede c ă  pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa a fost comis un act de tortur  ă . ARTICOLUL 13  Fiecare stat parte va lua m ă suri pentru ca orice persoan ă  care pretinde c ă  a fost supus ă  torturii pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa s ă  aib ă  dreptul de a prezenta o  plângere în fa ţ a autorit ăţ ilor competente ale statului respectiv, care vor proceda imediat, în mod impar  ţ ial, la examinarea cazului. Se vor lua m ă suri pentru a se asigura  protec ţ ia reclamantului ş i a martorilor împotriva oric ă rei maltrat ă ri sau intimid ă ri datorit ă  plângerii depuse sau dovezii furnizate. ARTICOLUL 14  1. Fiecare stat parte va garanta, în sistemul s ă u juridic, victimei unui act de tortur  ă  dreptul de a ob ţ ine repara ţ ie ş i de a fi desp ă gubit ă  în mod echitabil ş i adecvat, inclusiv mijloacele necesare pentru readaptarea sa cât mai complet ă  posibil. În cazul decesului victimei ca urmare a unui act de tortur  ă , persoanele aflate în între ţ inerea acesteia au dreptul la compensa ţ ie. 2. Prezentul articol nu exclude dreptul la compensa ţ ie pe care ar putea s ă -l aib ă  victima sau orice alt ă  persoan ă  în virtutea legisla ţ iei na ţ ionale. 4  ARTICOLUL 15  Fiecare stat parte va face în a ş a fel încât orice declara ţ ie, în privin ţ a c ă reia s-a stabilit c ă  a fost ob ţ inut ă  prin tortur  ă , s ă  nu poate fi invocat ă  ca element de prob ă  în nici o procedur  ă , cu excep ţ ia cazului când este folosit ă  împotriva persoanei acuzate de tortur  ă  pentru a se stabili c ă  o declara ţ ie a fost într-adev ă r f  ă cut ă . ARTICOLUL 16  1. Fiecare stat parte se angajeaz ă  s ă  interzic ă , pe teritoriul aflat sub jurisdic ţ ia sa, ş i alte acte care constituie pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante care nu sunt acte de tortur  ă  a ş a cum aceasta este definit ă  la articolul 1, când asemenea acte sunt s ă vâr  ş ite de c ă tre un agent al autorit ăţ ii publice sau orice alt ă   persoan ă  care ac ţ ioneaz ă  cu titlu oficial sau la instigarea sau cu consim ţă mântul expres sau tacit al acesteia. Îndeosebi, obliga ţ iile enun ţ ate la articolele 10, 11, 12 ş i 13 sunt aplicabile altor forme de pedepse cu cruzime, inumane sau degradante. 2. Prevederile prezentei Conven ţ ii nu afecteaz ă  prevederile oric ă rui alt instrument interna ţ ional sau lege na ţ ional ă  care interzic pedepsele sau tratamentele cu cruzime, inumane sau degradante, sau care se refer  ă  la extr  ă dare sau la expulzare.  PARTEA A II-A   ARTICOLUL 17  1. Se înfiin ţ eaz ă  un Comitet împotriva torturii (denumit în continuare „Comitetul“) care are func ţ iile definite mai jos. Comitetul este compus din zece exper  ţ i de înalt ă  moralitate ş i care posed ă  o competen ţă  recunoscut ă  în domeniul drepturilor omului, care vor func ţ iona cu titlu personal. Exper  ţ ii sunt ale ş i de c ă tre statele p ă r  ţ i, ţ inând seama de repartizarea geografic ă  echitabil ă   ş i de interesul pe care îl prezint ă  participarea la lucr  ă rile Comitetului a unor persoane care au experien ţă   juridic ă . 2. Membrii Comitetului vor fi ale ş i prin vot secret de pe o list ă  de candida ţ i desemna ţ i de c ă tre statele p ă r  ţ i. Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales dintre resortisan ţ ii s ă i. Statele p ă r  ţ i vor ţ ine seam ă  de interesul de a desemna candida ţ i care s ă  fie în acela ş i timp membri ai Comitetului drepturilor omului instituit în virtutea Pactului interna ţ ional referitor la drepturile civile ş i politice ş i care sunt dispu ş i s ă  fac ă  parte din Comitetul împotriva torturii. 3. Membrii Comitetului sunt ale ş i în cursul unor reuniuni bienale ale statelor  p ă r  ţ i, convocate de c ă tre Secretarul general al Organiza ţ iei Na ţ iunilor Unite. La aceste reuniuni, la care cvorumul este constituit din dou ă  treimi din statele p ă r  ţ i, vor fi ale ş i ca membri ai Comitetului candida ţ ii care vor ob ţ ine cel mai mare num ă r de voturi ş i majoritatea absolut ă  a voturilor reprezentan ţ ilor statelor p ă r  ţ i prezen ţ i ş i votan ţ i. 4. Primele alegeri vor avea loc cel mai târziu la ş ase luni de la data intr  ă rii în vigoare a prezentei Conven ţ ii. Cu cel pu ţ in patru luni înainte de data fiec ă rei alegeri, Secretarul general al Organiza ţ iei Na ţ iunilor Unite va trimite o scrisoare statelor p ă r  ţ i  pentru a le invita s ă - ş i prezinte candidaturile într-un termen de trei luni. Secretarul general întocme ş te o list ă  în ordine alfabetic ă  a tuturor candida ţ ilor astfel desemna ţ i, indicând statele care i-au desemnat, ş i o comunic ă  statelor p ă r  ţ i. 5
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks