Reports

Democracy

Description
Democracy
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Democracy dla  Xevin Investments sp. z o.o. Czerwiec 2013  O firmie !  Opisz swój biznes w jednym zdaniu Democracy to aplikacja wspieraj   ca dzia   anie firm i organizacji poprzez integracj #  innowacyjnego modelu zarz   dzania opartego na g   osowaniach, dzieleniu si #  wiedz   , gryfikacji oraz wzajemnym audycie cia   organizacyjnych. Zespó  !    !  Jakie s "  kwalifikacje cz # onków Twojego zespo # u Pawe #  Gorczy $ ski – Ponad 5 lat do $  wiadczenia w bran %  y IT (DnBNord, Roche). Specjalizacja w aplikacjach Saas. Micha #  Harasimowicz – Ponad 5 lat do $  wiadczenia w bran %  y IT. Specjalizacja – bazy danych, optymalizacja, bezpiecze & stwo aplikacji   Adam Piotrowski – 5 lat do $  wiadczenia w bran %  y finansowej (audyt, kontroling, nadzór w   "  a $ cicielski), 3 lata do $  wiadczenia w budowie aplikacji raportowych i wspomagaj !  cych podejmowanie decyzji.   Problem !  Jaki problem chcesz rozwi " za %   Nasza aplikacja skierowana jest zarówno do firm jak i organizacji. Poni % sze projekcje dotycz   jednak wy   cznie organizacji gdy %  to w   a $ nie one b # d   naszymi pierwszymi klientami. Jest to spowodowane tym, % e przedstawiony model funkcjonowania spe   ni oczekiwania wi # kszo $ ci organizacji bez jakichkolwiek modyfikacji co ma wp   yw na efekt skali. Nie bez znaczenia jest te %  ni % szy poziom poufno $ ci przetwarzanych informacji. Podstawowymi problemami w organizacjach formalnych i nieformalnych s   : -   niska aktywno $'  cz   onków organizacji, -   $ ledzenie post # pu wykonania poszczególnych zada &  i projektów(okresowych i ad-hoc), -   trudno $ ci w pozyskaniu nowych cz   onków,   PMA Ventures sp. z o.o. | ul. Krasickiego 43a/2 02-611 Warszawa | REGON:142866985   Democracy  3 -   problem pozyskania finansowania (sk   adek cz   onkowskich) zwi   zany z brakiem prostych w u % yciu narz # dzi i niepewno $ ci   wp   acaj   cych zwi   zan   z brakiem mo % liwo $ ci $ ledzenia i audytowania wydatków, -   bazowaniem na modelu dzia   alno $ ci, który sprawdza   si #  przed powstaniem serwisów spo   eczno $ ciowych (brak komunikacji dwustronnej, scentralizowane podejmowanie decyzji, brak systemu motywuj   cego cz   onków), -   brak systemu dzielenia si #  wiedz   tworz   cego standardy, wdra % aj   cego nowych cz   onków etc., -   niska przejrzysto $'  podejmowanych decyzji oraz brak narz # dzi do podejmowania wi  % cych decyzji w drodze g   osowania online, -   brak jasno sprecyzowanego modelu zale % no $ ci pomi # dzy komórkami organizacji (Kto jest za co odpowiedzialny? Komu podlega? Czy wywi   zuje si #  ze swoich obowi   zków?), -   brak integracji z portalami spo   eczno $ ciowymi, które ju %  dzi $  s   wykorzystywane w organizacjach jako narz # dzie do dyskusji i komunikacji. !  Jakie rozwi " zania funkcjonuj "  dzisiaj na rynku Na rynku funkcjonuje wiele rozwi   za &  p   atnych i bezp   atnych. S   one jednak skoncentrowane na wy   cznie jednej funkcji (zarz   dzanie projektami, g   osowania, pobieranie sk   adek, tworzenie modelu organizacyjnego, dzielenie si #  wiedz   ) … lub ich dzia   anie jest zbyt ogólne, aby p   ynnie integrowa '  si #  w dzia   anie organizacji (kalendarze online, email, facebook, skype etc). Konkurencja: Zarz   dzanie projektami: -   Basecamp -   Zoho Projects -   Microsoft Project -   Redmine -   Gantt   PMA Ventures sp. z o.o. | ul. Krasickiego 43a/2 02-611 Warszawa | REGON:142866985   Democracy  4 Pe   na lista dost # pna na wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software Modelowanie struktury organizacyjnej: -   http://www.orgplus.com/  -   http://creately.com/  -   http://www.gliffy.com/products/online/ Kooperacja online: -   Basecamp -   Google Docs, Microsoft Office 365 etc. Rozwi " zanie !  W jaki sposób rozwi " zujesz problem Celem projektu jest stworzenie aplikacji dzia   aj   cej w modelu SaaS (Software as a Service), która u   atwi prac #  organizacji przez internet. Ka % da zarejestrowana u nas organizacja b # dzie posiada ' : -   swój publiczny profil podsumowuj   cy aktywno $'  cz   onków, osi   ganie za   o % onych celów statutowych (na podstawie KPI), -   zestaw wybranych cia   organizacyjnych odzwierciedlaj   cych istniej   c   ju %  struktur #  zarz   dzania, -   modu   zarz   dzania projektami (oparta na diagramach Gantt’a), -   modu   y zarz   dzania wiedz   w formie w   asnej biblioteki wiki i modu   u tworzenia testów  -   modu   modelowania relacji pomi # dzy cia   ami organizacji,  -   modu   g   osowa &  i ankiet,  -   modu   oceniaj   cy prac #  organizacji i jej cz   onków (przy pomocy wybranych KPI oraz elementów gryfikacji),  -   w   asn   przestrze &  dyskow   do przechowywania dokumentów i edytowania ich,  -   mo % liwo $'  logowania przez Facebook, Google, LiveID, OpenID,    PMA Ventures sp. z o.o. | ul. Krasickiego 43a/2 02-611 Warszawa | REGON:142866985   Democracy  5 -   modu   integruj   cy komunikacj #  jednostronn   do portali spo   eczno $ ciowych/informacyjnych (twitter, facebook, tumblr, google+),  -   modu   pobierania sk   adek od u % ytkowników (jednorazowo lub automatycznie co miesi   c/kwarta   /rok z karty),  -   modu   sprawozda &  finansowych.  !  Podaj przyk # ady zastosowania swojego produktu Przyk   ad 1 Organizacja promuj   ca bezpiecze & stwo na drogach, dzia   aj   ca na obszarze swojego województwa, finansowana cz #$ ciowo z samorz   du i sk   adek cz   onkowskich chce rozszerzy '  swoj   dzia   alno $' . Ze wzgl # du na roczny charakter przyznawania dotacji centralnych (1 , $ rodki samorz   dowe i Unii Europejskiej) i ich arbitralno $'  jedynym dodatkowym ( ród   em finansowania s   darowizny od instytucji, przedsi # biorstw, osób prywatnych oraz sk   adki cz   onkowskie. Brak odpowiednich narz # dzi i standardów obni % a jednak prawdopodobie & stwo pozyskania tych $ rodków ze wzgl # du na nisk   wiarygodno $'  organizacji i brak przejrzysto $ ci wykorzystania potencjalnych $ rodków. Po wprowadzenia naszych rozwi   za &  potencjalni darczy & cy uzyskuj   wgl   d w jako $'  zarz   dzania, a tak % e staj   c si #  jej cz   onkami, mog   uczestniczy '  w podejmowaniu decyzji i zadawa '  pytania. Wszystko zdalnie, bez konieczno $ ci fizycznego braniu udzia   u w % yciu organizacji. Przyk   ad 2 Firma $ wiadcz   ca us   ugi consultingowe pragnie wykorzysta '  wiedz #  grupow   do podejmowania lepszych decyzji. Jednocze $ nie zale % y jej na usystematyzowaniu wypracowanych rozwi   za &  i przekszta   ceniu ich w standardy organizacyjne. Korzystaj   c z naszej platformy, dzia   aj   cej w jej w   asnej sieci intranet osi   ga ten cel poprzez ustrukturyzowan   dyskusj #  oraz strony wiki jako ogólnodost # pny zbiór najlepszych praktyk, schematów post # powania oraz sposobów etycznego post # powania w okre $ lonych sytuacjach. Dodatkowo wykorzystuje ona elementy gryfikacji do
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks