Fashion & Beauty

Faeroe Islands Falkland Islands

Description
Faeroe Islands Falkland Islands
Published
of 168
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  TULKOŠANAS UN TERMINOLOĢIJAS CENTRSRĪGA 2006 TIESĪBU AKTU TULKOŠANAS   ROKASGRĀMATA  ISBN 9984-657-09-4 UDK 34.09(035) Tie 213 Manuskripts sagatavots ar Valsts valodas aģentūras finansiāluatbalstu © Valsts aģentūra Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2006GrafiskaisnoformējumsM.Dričs, 2006Iespiests V/A Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Tipogrāfijā“Latvijaskarte”   1996. gadā, izveidojoties jaunai valsts iestādei – Tulkošanas un terminoloģijas centram, Latvijā sākās sistemātiska Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana. Sākot šo darbu, faktiski bija jāliek pamati arī juridiskās tulkošanas metodikai latviešu valodā. Kopš šā brīža apritējuši jau desmit gadi, kuros centrs ir krietni audzis, mācīdamies izprast juridisko normu nianses un atrast tām adekvātu izteiksmes formu, izstrādājot savus principus un cenšoties uzturēt augstus kvalitātes standartus, kā arī iesaistīt tulkošanas procesā plašu speciālistu loku, tādējādi veicinot profesionālas tulkošanas  vides veidošanos Latvijā. Kvalitatīvai ikviena darba veikšanai vajadzīgi vairāki priekšnosacījumi, proti, starp tā  veicējiem panākta vienošanās par nepieciešamajiem instrumentiem un palīglīdzekļiem, par izpildes procesa organizēšanu un gūtā rezultāta kvalitātes kritērijiem. Gluži saprotams, ka šos principus nākas piemērot arī tad, kad tiek veikts tāds garīgs darbs, par kādu uzskatāma tiesību aktu vai citu lietišķo tekstu tulkošana. Viena no formām, kas ļauj apkopot šādu informāciju lietotājam noderīgā veidā, ir rokasgrāmata , kurā tiek ietverti tie būtiskākie jautājumi un gadījumi, kas varētu noderēt normatīvo aktu tulkošanā vai izstrādē iesaistītajiem speciālistiem. Turklāt tas ļauj ne vien uzlabot tulkojumu un izstrādājamo dokumentu kvalitāti, bet var arī veicināt dialogu starp tulkotājiem un tulkoto dokumentu lietotājiem, starp Latvijas ministriju darbiniekiem un tulkotājiem, kas strādā Eiropas Savienības iestādēs, starp tiem, kas daudzu gadu laikā uzkrājuši pieredzi tiesību aktu tulkošanā, un tiem, kas šo profesiju vēl tikai apgūst. Pirms sešiem gadiem, nododot lasītājiem Tulkošanas un terminoloģijas centra darbinieku sagatavoto “Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmatu”, pirmo reizi latviešu valodā tika sīki iztirzāti šādu dokumentu tulkošanas un tekstveides principi. Kopš tā laika esam uzkrājuši daudz lielāku pieredzi šā darba veikšanā, jo ir pabeigts acquis communautaire  dokumentu (vairāk nekā 100 000 standartlapu) tulkojums, latviski pieejami 869 Eiropas Kopienu Tiesas vēsturiskie spriedumi, daudzi ar Ziemeļatlantijas līgumorganizācijas (NATO) darbību saistītie dokumenti un citu starptautisku organizāciju dokumenti. Lai gan šo dokumentu tulkošanā identificētie problēmgadījumi pastāvīgi tika iekļauti TTC mājaslapā pieejamā rokasgrāmatas versijā, tomēr atsevišķu nodaļu atjaunināšanu nekādi nevar uzlūkot par strukturāli un saturiski jaunu izdevumu. Šāda iespēja TTC darbiniekiem pavērās 2005. gada rudenī, kad ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu radās iespēja veidot kvalitatīvi jaunu tulkošanas rokasgrāmatu. Daudzi jautājumi, kas kādreiz bija likušies plašākas apspriešanas vērti, tagad kļuvuši pašsaprotami, toties to vietā nākuši daudzi citi. Pēctecību ar 2000. gada rokasgrāmatu nodrošināja tulkošanas procesa nepārtrauktība mūsu iestādē un tas laimīgais fakts, ka projekta grupu vadīja galvenā redaktore Inese Treimane, kura TTC strādā faktiski visu tā pastāvēšanas laiku un savulaik deva vislielāko ieguldījumu pirmās rokasgrāmatas PRIEKŠVĀRDS  tapšanā. Viņai palīgos darba grupā vēl darbojās Raimonds Apinis, Pauls Balodis, Ieva Bērziņa, Juris Cibuļs, Marks Grasis, Līga Joņina, Evija Martukāne, Kitija Mālberga un Inese Naļivaiko, aktīvi piedaloties gan konkrētu nodaļu sarakstīšanā, gan kopējās koncepcijas izveidē. Izdošanas tehniskie jautājumi bija Ivetas Hamčanovskas pārziņā. Paldies viņiem, kā arī daudziem bijušajiem TTC darbiniekiem par ieguldījumu rokasgrāmatas tapšanā un daudzu tulkošanas problēmu risināšanā. Bez viņu zināšanām un atbalsta šī rokasgrāmata nebūtu tapusi tāda, kāda tā tagad ir.Jāuzsver, ka arī šī rokasgrāmata nav uzskatāma par pabeigtu darbu, jo realitāte, zināšanas un pieredze ir mūžam mainīgs process. Tāpēc mūsu rokasgrāmata būs atrodama arī TTC mājaslapā (www.ttc.lv), kur to regulāri atjaunināsim. Ar šo izdevumu valsts aģentūra “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” ieiet savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē un ir gatava turpināt iesaistīties tulkošanas praktisko un metodoloģisko problēmu risināšanā. Kopš 2006. gada 18. jūlija Ministru kabineta lēmuma TTC uzticēts koordinēt konsultāciju sniegšanu terminoloģijas jomā Eiropas Savienības tulkošanas dienestiem un pēc ministriju pieprasījuma veikt latviešu valodā tulkoto Eiropas Savienības dokumentu projektu valodas un terminoloģijas ekspertīzi. Rokasgrāmata ir konkrēts ieguldījums šo uzdevumu īstenošanā. Tiesību aktu tulkojumi ļauj bagātināt mūsu valodu, rosina jaunu terminu izstrādi un  jau zināmo terminu nozīmes precizēšanu, kā arī nodrošina starptautisku dokumentu pieejamību un padara efektīvāku valsts pārvaldi. Taču pilnā mērā to iespēj vienīgi kvalitatīvi un precīzi tulkojumi. Un tādus taču mēs visi vēlamies...2006. gada 16. augustā Valsts aģentūras “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” direktors  Māris Baltiņš  5 © Tulkošanas un terminoloģijas centrs SATURS PRIEKŠVĀRDS ..............................................................................................................3IEVADS ...........................................................................................................................81. TIESĪBU AKTU TULKOŠANAS SPECIFIKA ...................................................9 1.1. Kvalitātes prasības ............................................................................................9 1.2. Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumu statuss ..................................10 1.3. Tulkošanas principi ......................................................................................112. TIESĪBU AKTU TULKOŠANAS PROCESS ...................................................143. TIESĪBU AKTU TULKOŠANAS ORGANIZĀCIJA EIROPAS SAVIENĪBĀ .......................................................................................164. EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS – VALODU ASPEKTS ......................................................18 4.1. Daudzvalodu princips ..................................................................................18 4.2. Daudzvalodu principa īstenošana .............................................................19 4.3. Valodu vienlīdzība ........................................................................................20 4.4. Paralēlie teksti oficiālajās valodās...............................................................21 4.5. Terminoloģija ...............................................................................................22 4.6. Struktūra ........................................................................................................235. STARPTAUTISKO TIESĪBU AKTU RAKSTUROJUMS ...............................25 5.1. Starptautisko tiesību attīstība ......................................................................25 5.2. Subjekti un avoti ...........................................................................................26 5.3. Starptautiskie līgumi ...................................................................................26 5.4. Starptautisko konferenču nozīme tiesību aktu izstrādē ...........................27 5.5. Oficiālais teksts un tulkojums.....................................................................28 5.6. Terminoloģija ...............................................................................................29 5.7. Līgumu uzbūve .............................................................................................29 5.8. Dažas norādes tulkošanai ............................................................................306. DAŽI LATVIEŠU TIESĪBU VALODAS VĒSTURES ASPEKTI ...................34
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks