Press Releases

History of the periodic table

Description
History of the periodic table
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   L  ch s    phát tri   n c  a b  ng h   th   ng tu  n hoànTrang1 TÓM T  T L  CH S    PHÁT TRI   N C  A B   NG H  TH   NG TU   N HOÀN ( The Young Vietnamese Chemistry Specialists)  c dù Dmitri Mendeleev th   ng   c coi là cha   c  a b  ng HTTH, nh  ng bên c  nh  ó có nh  ng  óng góp c  a nhi  u nhà khoa h  c vào vi  c xây d  ng b  ng HTTH mà chúng ta  ang s   d  ng hi  nnay. Lúc s    khai  t  u ki  n tiên quy  t cho vi  c xây d  ng b  ng HTTH là s   tìm ra nh  ng nguyên t    n l  . M  cdù nh  ng nguyên t   nh   vàng, b  c, thi  c,  ng, chì và th  y ngân  ã   c bi  t t   th   i c   i, nh  ngkhám phá khoa h  c  u tiên v   m  t nguyên t   hóa h  c là vào n  m 1649 khi Hennig Brand tìm ra phospho. Trong su  t 200 n  m sau  ó, các nhà hóa h  c  ã  t   c m  t kh  i ki  n th  c kh  ng l   v  tính ch  t c  a các nguyên t   và nh  ng h    p ch  t mà h   tìm ra. Vào n  m 1869 t  ng c  ng có 63nguyên t   ã   c tìm ra. T   nh  ng nguyên t   ã bi  t các nhà khoa h  c b  t  u nh  n ra tính ch  t  a chúng   phát tri  n s    phân lo  i các nguyên t  . Qui t  c tam t   Vào n  m 1817 Johann Dobereiner nh  n th  y r   ng tr   ng l   ng nguyên t   c  a strontium r    i vàokho  ng gi  a tr   ng l   ng c  a Ca và Ba, Ca và Ba có tính ch  t hóa h  c gi  ng nhau. N  m 1829 saukhi tìm ra b   ba halogen bao g  m chlorine, bromine, iodine và b   ba kim lo  i ki  m K, Na, Li,Johann Dobereiner cho r   ng tính ch  t ch  a  ng trong b   ba nguyên t   là nguyên t   n  m    gi  atrong b   ba có tính ch  t trung bình so v   i 2 nguyên t   n  m bên c  nh nó khi th   t    c s   p x   ptheo tr   ng l   ng nguyên t   (qui t  c bô ba).Ý t   ng m   i v   b   ba nguyên t   ã tr     nên ph   bi  ntrong công vi  c nghiên c  u th   i b  y gi   . Gi  a nh  ng n  m 1829  n 1858 m  t s   nhà khoa h  c(Jean Baptiste Dumas, Leopold Gmelin, Ernst Lenssen, Max von Pettenkofer, and J.P. Cooke ) tìmra r   ng nh  ng m  i quan h   hóa h  c v   t ra ngoài qui t  c tam t  . Trong th   i gian này Flo  ã d   cthêm vào nhóm halogen, Oxy, L  u Hu  nh, Salen và Telu   c g   p thành m  t nhóm trong khi  ó Nit   , phospho, Asen, Selen và Telu, Antimon va Bimut thì   c phân theo nhóm khác. Không maylà nh  ng l    nh v  c nghiên c  u này  ã b   phê phán b   i s   th  t v   các giá tr    chính xác c  a nh  ng gìkhông luôn sãn có. Nh   ng c   g  ng  u tiên cho vi  c thi  t k    b  ng HTTH   u B  ng HTTH   c xem nh   là tr   t t   s   p x   p c  a các nguyên t   hóa h  c th   hi  n tính tu  n hoàn  a tính ch  t v  t lý và tính ch  t hóa h  c, m  t nhà  a ch  t ng   i Pháp   c ghi nh  n là ng   i  ara b  ng HTTH  u tiên xu  t b  n n  m 1862  ó là A.E.Beguyer de Chancourtois. De Chancourtois  ã chép m  t lo  t các nguyên t    c ghi trên m  t cái  ng  ong theo th   t   t  ng d  n v   tr   ng l   ngnguyên t  . Khi cái  ng   ong   c  a ra thì 16   n v   kh  i l   ng có th   l  n l   t   c vi  t lên,nh  ng nguyên t   liên quan ch  t ch   v   i nhau   c vi  t theo hàng   c.  u này  ã  aA.E.Beguyer deChancourtois  i  n ý t   ng r   ng “ tính ch  t c  a các nguyên t   là tính ch  t c  acác con s  ” A.E.Beguyer de Chancourtois là ng   i  u tiên nh  n ra r   ng tính ch  t c  a các nguyên   L  ch s    phát tri   n c  a b  ng h   th   ng tu  n hoànTrang2   l   p l  i cho m  i 7 nguyên t  , nh    vào  u này ông ta  ã có th   ph  ng  oán v   t   l   ng c  a nhi  uoxit kim lo  i. Nh  ng th  t không may s    c  a ông ta có ch  a các ion và các h    p ch  t ngoài cácnguyên t  . Qui t  c bát t   Jonh Newlands, m  t nhà hóa h  c ng   i Anh  ã vi  t bài báo n  m 1863 trong  ó phân lo  i 56nguyên t      c x   p vào 11 nhóm d  a vào s   gi  ng nhau v   tính ch  t v  t lí c  a chúng. Và ghi chú  ng t  n t  i nh  ng c   p nguyên t   t   ng t   nhau, nh  ng ch   khác nhau tr   ng l   ng nguyên t   theo   i s   8. N  m 1864 Newlands  ã cho xu  t b  n b  ng HTTH c  a mình và   nghi qui t  c Octaves(B   tám) (t   ng t   nh   b  y kho  ng trong thang nh  c, nh  ng ai  ã t  ng h  c piano s   hi  u rõ  unày, d  ch nh  ng t   nay ra ti  ng vi  t th  t là khó, chúng tôi ch   c  m nh  n   c ch   không th   nóithành l   i mong   c thông c  m). Qui t  c này phát bi  u r   ng b  t c   nguyên t   ã cho nào c  ng s  th   hi  n tính t   ng t   v   tính ch  t v   i 8 nguyên t   theo sau nó trong b  ng HTTH hóa h  c. Ai là cha   c  a b  ng HTTH?  ã có nhi  u ý ki  n không tán thành v   nh  ng ng   i x  ng  áng   c xem là cha   c  a b  ng HTTHcác nguyên t   hóa h  c, nhà hóa h  c ng   i  c Lothar Meyer hay Dmitri Mendeleev ng   i Nga. C  hai nhà hóa h  c này  u  a ra nh  ng k   t qu   t   ng t   cùng m  t th   i gian  áng   c ghi nh  n, h  u làm vi  c r   t  c l   p. Qu  n sách   c vi  t b   i Meyer vào n  m 1864  ính kèm m  t b  n th  o vi  t  t v   b  ng HTTH dùng   phân lo  i các nguyên t  . B  n th  o này  ã   c   p  n kho  ng m  t n  acác nguyên t   ã bi  t   c s   p s   p theo tr   ng l   ng nguyên t   và trình bày nh  ng thay  i tu  nhoàn v   hóa tr    nh   là m  t hàm s   c  a tr   ng l   ng nguyên t  . N  m 1868, Meyer xây d  ng b  ng m   ng mà ông  ã trao cho m  t  ng nghi   p   ánh giá. Nh  ng không may cho Meyer là b  ngHTTH c  a Mendeleev tr     nên ph   bi  n  i v   i gi   i khoa h  c qua l  n xu  t b  n n  m 1869 tr    c khi bang HTTH c  a Meyer xu  t hi  n vào 1870.Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), con út c  a m  t gia  ình có 17 ng   i con, sinh ra trongthành ph   nh   c  a ToBol’sk n   i cha ông ta là m  t th  y giáo v  n h  c và tri  t h  c Nga. Mendeleev  ã không   c xem là m  t h  c sinh n  i b  t trong nh  ng n  m  u  i h  c c  a ông, do ông khôngthích nh  ng ngôn t   c   n, mà  ó là nh  ng yêu c  u quan tr   ng c  a n  n giáo d  c    th   i  m màth  m chí ông  ã th   hi  n s   n  i tr   i v   toán và các môn khoa h  c, nh  ng v  n h  c l  i   c coi tr   ng   n. Sau cái ch  t c  a cha mình, Mendeleev và m   chuy  n  n St. Petersburg   theo h  c  i h  c.Sau khi b   hai tr    ng  i h  c, m  t    Maxc   va và m  t    St. Petersburg t   ch  i vì l  ch s   c  a quêông và vì ông ch   là m  t sinh viên bình th   ng, nh  ng cu  i cùng thì ông c  ng ki  m   c m  t h  cvi  n d  y các môn khoa h  c chính th  c ( h  c vi  n St Petersburg). Sau khi t  t nghi   p, Mendeleev  m nh  n v   trí d  y các môn khoa h  c    trong nhà t   p th   d  c. Sau m  t th   i gian làm th  y giáo, ông   c công nh  n lu  n án t  t nghi   p t  i tr    ng  i h  c St. Petersburg n   i mà ông  ã l  y b  ng thac s    vào n  m 1856. Mendeleev  ã r   t  n t   ng v   i gi  ng viên c  a ông nên ông   c gi   l  i làm gi  ngviên hóa h  c. Sau hai n  m nghiên c  u sinh Hóa H  c   c, ông  ã   c công nh  n là giáo s   Hóa  c   i h  c St. Petersburg, và gi   v   trí này cho  n n  m 1890 . Trong khi vi  t qu  n sách v   h  th  ng hóc h  c vô c   , nh  ng nguyên t  c hóa h  c,13   n tái b  n và l  n tái b  n cu  i cùng vào n  m1947. Mendeleev  ã trình bày tài li  u c  a mình b  ng nh  ng thu  t ng   v   nh  ng nhóm các nguyên   ã bi  t có cùng tính ch  t. Ph  n  u c  a c  a sách   c   p r   t nhi  u  n nhóm   c bi  t  n nhi  unh  t trong hóa h  c  ó là nhóm halogen. Ph  n k    ti   p ông  ã t  ng quát hóa các nguyên t   kim lo  itheo kh   n  ng k   t     p, kimlo  i ki  m tr    c r   i  n kim lo  i ki  m th  …. Tuy nhiên th  t khó   phânlo  i nh   là Cu và Hg có nhi  u kh   n  ng k   t h    p, có lúc k   t h    p m  t có khi k   t h    p hai (kh   n  ng  t h    p   c   c   p   ây b  n có th   hi  u theo ti  ng vi  t  ó là hóa tr    c  a nguyên t  ). Trong khi c  ng tìm ra   ng  i trong tình tr   ng ti  n thoái l   ng nan, Mendeleev  ã ghi nh  n nh  ng s   gi  ngnhau v   tính ch  t và tr   ng l   ng nguyên t   c  a các nguyên t   nhóm halogen và các nguyên t   kimlo  i ki  m. Ông  ã quan sát s   t   ng t   gi  a các nguyên t   nh   Cl-K- Ca,Br-Rb-Ba. Trong m  t c    L  ch s    phát tri   n c  a b  ng h   th   ng tu  n hoànTrang3  ng m    r   ng tính ch  t này cho nh  ng nguyên t   khác, ông  ã t  o ra m  t t  m card cho m  i nguyên   trong 63 nguyên t   ã bi  t th   i  ó. M  i card có ch  a kí hi  u nguyên t  ,tr   ng l   ng phân t  ,  ctính hóa h  c và tính ch  t v  t lý. Khi Mendeleev s   p x   p các t  m card này trên m  t t  m b  ng theoth   t   t  ng d  n tr   ng l   ng nguyên t  , nhóm các nguyên t   có cùng tính ch  t theo cách riêng ch  không gi  ng nh   s   s   p x   p các t  m card trong trò ch   i yêu thích c  a ông, trò solitare card, m  tcách kiên nh  n và th   là b  ng HTTH   c hình thành. T   b  ng này, Mendeleev phát tri  n phát bi  u c  a ông v   nh lu  t tu  n hoàn và cho xu  t b  n thành qu   c  a mình n  m 1869 v   i t  a  “S   liên quan gi  a tính ch  t và tr   ng l   ng nguyên t   c  a các nguyên t  ”. Thu  n l   i c  a b  ngMendeleev qua nh  ng c   g  ng trên th   hi  n s   tu  n hoàn không ch   trong nh  ng   n v   nh   nh  nh  ng nhóm ba nguyên t   n  a mà nó còn th   hi  n trong c  t c  c b   và hàng ngang c  c b  , và c  nh  ng quan h   chéo nhau n  a. N  m 1906, Mendeleev m  t trong nh  ng ng   i   c b  u nh  n gi  ith   ng Nobel cho công trình nghiên c  u c  a mình.   th   i  m mà Mendeleev phát tri  n tri  n   ng HTTH c  a mình thì nh  ng xác  nh th  c nghi  m v   kh  i l   ng nguyên t   là ch  a chính xác.Mendeleev  ã s   p x   p l  i th   t   các nguyên t   m  c dù kh  i l   ng c  a chúng ch    c ch   p nh  n,ngh    a là ch  a bi  t   c kh  i l   ng chính xác c  a chúng. Ví d   nh  , ông  ã thay  i tr   ng l   ng  a Bery t   14 sang 9.  u này  ã  t Bery bên trên Magiê    nhóm 2, mà tính ch  t c  a chúng có ph  n gi  ng Magiê h   n là    v   trí n  m trên Nit   . Trong t  t c   các nguyên t   ã bi  t Mendeleev nh  nth  y r   ng 17 nguyên t   ph  i   c x   p vào v   trí m   i chúng   c xác  nh m  t cách ch  t ch   v  tr   ng l   ng nguyên t      có th   bi  t   c tính ch  t c  a chúng có liên quan  n tính ch  t c  a nh  ngnguyên t   khác. Nh  ng thay  i này  ã xác nh  n r   ng  ã có nh  ng sai sót trong vi  c qui   c tr   ng   ng nguyên t   c  a môt s   nguyên t   (tr   ng l   ng nguyên t   ã   c tính toán t   tr   ng l   ngqui   c, tr   ng l   ng c  a m  t nguyên t    c qui   c cho m  t tr   ng l   ng chu  n nào  ó). Tuynhiên, sau khi  ã công vi  c ch  nh s  a  ã   c ti  n hành b   i vi  c xác  nh l  i kh  i l   ng nguyên t  ,  t s   nguyên t   v  n c  n ph  i   c  a ra kh  i s   s   p x   p theo kh  i l   ng nguyên t   c  a chúng.   nh  ng kho  ng tr   ng xu  t hi  n trong b  ng c  a Mendeleev, ông  ã d   oán s   t  n t  i và tính ch  t  a nh  ng nguyên t   ch  a bi  t mà ông g  i là eka-aluminium, eke-bo, và eka- Silic. Nh  ng nguyê   nh   Gali, Scandi, và Germani  ã   c tìm th  y sau này, nh  ng l  i t   ng  i phù h    p v   i nh  ng   oán c  a Mendeleev. H   n th   n  a B  ng HTTH c  a Mendeleev  ã   c xu  t b  n tr    c b  ng c  aMeyer, b  ng c  a Mendeleev mang tính d   oán t  ng quát h   n v   nh  ng nguyên t   ã b   tr   ngtrong b  ng HTTH. Mendeleev  ã d   oán t  t c   là 10 nguyên t   m   i, trong  ó có 7 nguyên t   ã   c tìm ra còn ba nguyên t   có tr   ng l   ng nguyên t   là 45, 146 và 175 không t  n t  i. Ông ta  ng  ã sai trong vi  c   ngh   r   ng các c   p nguyên t   nh  : Agon- Kali, Coban-Nicken và Tuli-iodnên thay  i v  trí cho nhau vì tr   ng l   ng ngyên t   không chính xác. M  c dù nh  ng nguyên t  này không c  n ph  i thay  i theo m  i liên quan r   ng s   tu  n hoàn là m  t hàm c  a tr   ng l   ngnguyên t  .    khám phá ra các khí tr     m 1895 Lord Rayleigh báo cáo v   s   khám phá ra nh  ng nguyên t   d   i d  ng khí   c  t tênlà Agon và  ã   c ch  ng minh r   ng nó tr     v   m  t hóa h  c. Nguyên t   m   i này không phù h    p v   inh  ng nhóm tu  n hoàn  ã bi  t. N  m 1898 William Ramsey   ngh   r   ng nên  t Agon vào b  ngHTTH    gi  a Clo và Kali trong cùng m  t h   v   i Heli, m  c dù s   th  t thì Agon  ã có tr   ng l   ngnguyên t   l   n h   n Kali. Nhóm này   c g  i là nhóm zero do các nguyên t   u có hóa tr    0.Ramsey  ã d   oán chính xác v   s   tìm ra và tính ch  t c  a neon.  u trúc nguyên t    và b  ng h   th  ng tu  n hoàn  c dù b  ng HTTH c  a Mendeleev  ã th   hi  n   c tình tu  n hoàn t   nhiên c  a các nguyên t  , nócòn m    ng cho s   khám phá c  a các nhà khoa h  c trong th   k    20 có th   gi  i thích t  i saonh  ng tính ch  t c  a các nguyên t   l  i l   p l  i m  t cách tu  n hoàn. N  m 1911 Ernest Rutherford xu  t   n nh  ng nghiên c  u v   s   phân tán c  a các h  t anpha b   i nhân nguyên t   n  ng  ã  a  n s   xác   L  ch s    phát tri   n c  a b  ng h   th   ng tu  n hoànTrang4  nh v   n tích nguyên t  . Ông  ã trình bày  n tích nguyên t   trên m  t h  t nhân là t   l   thu  n   i tr   ng l   ng nguyên t   c  a nguyên t  . C  ng vào n  m 1911, A.van de Broek trong hai bài báo  a mình  ã   ngh   r   ng tr   ng l   ng nguyên t   c  a m  t nguyên t   x   p x   b  ng v   i  n tích trên  t nguyên t  .  n tích này, sau  ó   c g  i là s   nguyên t  , có th   dùng   ánh s   các nguyên   trong b  ng HTTH. Vào 1913, Henry Moseley báo cáo k   t qu   o l   ng c  a ông ta v    dàisóng nh  ng   ng ph   c  a tia X c  a m  t s   nguyên t   cho th  y r   ng tr   t t   c  a phát x   tia X c  acác nguyên t     ã trùng kh    p v   i tr   t t   c  a s   nguyên t   c  a các nguyên t  . V   i s   khám phá v  các  ng v   c  a các nguyên t   rõ ràng là tr   ng l   ng nguyên t   không  óng vai trò quan tr   ngtrong  nh lu  t tu  n hoàn nh   c  a Mendeleev, Meyer và các nhà khoa h  c khác  ã   ngh   tính ch  t  a các nguyên t   bi  n  i tu  n hoàn v   i s   nguyên t  . V  n   t ra   ây là t  i sao t  n t  i  nhlu  t tu  n hoàn nh   các nhà khoa h  c  ã phát tri  n s   hi  u bi  t v   c  u trúc  n t  , b  t  u lành  ng nghiên c  u c  a Niel Borh v   s   s   p x   p các electron trong các l    p v   và qua nh  ng khám phá c  a G.N. Lewis v   liên k   t gi  a các c   p electron.  ng h   th  ng tu  n hoàn hi  n  i  Nh  ng thay  i ch   y  u và sau h  t c  a b  ng HTTH là nh  ng nghiên c  u c  a Glenn Seaborg vàogi  a th   k    20 v   i khám phá c  a ông v   nguyên t   plutonium vào n  m 1940, ông  ã tìm ra t  t c  các nguyên t   có s   nguyên t   cao h   n uranium  ó là các nguyên t   có s   nguyên t   t   94  n 102.Ông  ã s   p x   p l  i b  ng HTTH b  ng vi  c  t các nguyên t   thu  c h   Actini bên d   i các nguyên t  t hi  m. N  m 1951, Seaborg  ã nh  n   c gi  i th   ng Nobel v   hóa h  c cho công trình c  a ông. Nguyên t   th   106  ã   c  t tên Seaborgium   t   ng nh   n Seaborg.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks