Documents

NMP_pol-eng_v.2

Description
pol-ang_v2
Categories
Published
of 279
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Me tod yk a  jak  lepie j  w yk or z ys tać mul timedia  w prac y  T worzenie no w ych medió w Publikacja powstała przy współpracy: v.2. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.  PL 2 Metodyka Nowych Mediów  – rozwój kompetencji w zakresie multimediów W sk ł ad konsorcjum realizuj ą cego ten projekt, wchodz ą :  Nowoczesna Firma S.A. (NF)  Fundaca bserwatorium Zarz ą dzania FZ  Bürgerhaus Bennohaus – citizen centre, Arbeitskreis Ostviertel e.V. (BB)  XXI INVESLAN, S.L. (INV)  Autorzy:  Piotr Maczuga (NF)  Karolina Sikorska (NF)  arta Mazur (FOZ)  Wojciech Benicewicz (FOZ)  an Leye (BB)   Arndt Selders (BB)   Amaia an ristobal Macho INV  Tamara Rodriguez Fernandez (INV) Wspó ł praca:  aros ł aw Sobolewski (FOZ)  Grzegorz Staniak (FOZ)  Katarzyna Mucha (FOZ)ISBN: 978-83-63481-11-7Niniejsza Metodyka Nowych Mediów zosta ł a przygotowana w ramach projektu „New Media Production Methodology – how to increase you multimedia competencies” wspó ł fi nansowanego w ramach programu„Uczenie si ę  przez ca ł e ż ycie” Leonardo da Vinci.  PL 3 Metodyka Nowych Mediów  – rozwój kompetencji w zakresie multimediów Praca wydana na licenci reative ommons BY-N-ND 3.0  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 UnportedWarszawa – Muenster - Bilbao 214 etodyka Nowych Mediów - rozwój kompetencji w zakresie multimediów pl.newmediaproduction.eu  PL Metodyka Nowych Mediów  – rozwój kompetencji w zakresie multimediów 4 Spis tre ś ci Wprowadzenie     proekcie 6   Partnerzy proektu 6   ak korzysta ć  z podr  ę cznika? Modu ł  A – Produkcja multimediów   Wprowadzenie do modu ł u   prz ę t i ego unkce 1   ak tworzy ć  u ę cia 2   ś wietlenie 2D ź wi ę k 3Podstawy kompozyci obrazu 3e ż yseria i praca na scenie 4   onta ż  ilmów 4Przyk ł ad szkolenia 5   ou ł  B – Dziennikarstwo crossmeiowe Wprowadzenie do modu ł u 5Dziennikarstwo w XXI wieku Przenikanie si ę  mediów 6   Ś rodowisko bazuj ą ce na chmurze obliczeniowej 67   ozpowszechnianie multimediów 6   Kwestie prawne 76   Przyk ł ad szkolenia 84   odu ł  – zkolenie trenera Wprowadzenie do modu ł u 8   ola i kompetence trenera 9   Zarz ą dzanie Cyklem Szkolenia 9   Komunikaca z uczestnikami szkolenia 10Przekazywanie wiedzy i metody dydaktyczne 114   ak prowadzi ć  interaktywne warsztaty online 12   Proekt praktyczny: Jak by ć  trenerem   1 Odpowiedzi   1 ł owniczek 1
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks