Documents

Noticia María Canosa

Description
María Canosa no noso centro
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  María Canosa veu ao noso colexio! Corresponsais: Gabriel 6ºB María Canosa,gañadora do premio Merlín de Literatura Infantil do ano 2017, veu ao noso colexio o día 21 de marzo a visitarnos e a responder algunhas preguntas do alumnado do 2º e 3º ciclo. María Canosa deunos unha introdución bastante xeitosa contándonos algo sobre os seus actuais traballos, a súa experiencia como escritora etc... Despois os alumnos e alumnas de cada curso de primaria prepararon uns sobres con preguntas para que María respondese. Había preguntas moi interesantes como por exemplo, cantos premios Merlín gañou.  A continuación, contounos unha historia bastante longa acerca dos premios, do cal vos vou facer un pequeno resumo: María Canosa preséntase case tódolos ano aos premios Merlín; leva presentándose varios anos,pero ata o de agora non gañara ningún. Este pasado 2017 xa non tiña gañas de participar, porque sabía que non tiña sorte... Pero os seus familiares animárona, sobre todo súa nai, que lle dixo : “P articipa, total non perdes nada ”. E María Canosa animouse a participar; dalí a uns cantos meses chamárona dicíndolle que gañara o concurso. Despois de todo, ela é unha gran escritora. Escribe moito libros interesantes, como por exemplo ”Muriel” , un libro que leron os alumnos de 5º e 6º de primaria deste centro; os nenos e nenas de 6º fixeron uns resumos que resultaron ser moi entretidos. E esto foi todo, amigos, ata a próxima. O salón ateigado esperando a María    María posa con Raticonto disfrazado de Blim. Dous dos libros de María Canosa que lemos este curso.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks