Slides

Oceantica arzua1

Description
1. CURSO2012-13OCEÁNTICACEIP DE ARZÚA 2. NO CEIP DE ARZÚA UN GRUPO DE RAPACES E RAPAZASPARTICIPAMOS EN OCEÁNTICAQUE É ISTO??ACOMPAÑÁDEME E DESCUBRIRÉMOLO!!! 3.…
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. CURSO2012-13OCEÁNTICACEIP DE ARZÚA
 • 2. NO CEIP DE ARZÚA UN GRUPO DE RAPACES E RAPAZASPARTICIPAMOS EN OCEÁNTICAQUE É ISTO??ACOMPAÑÁDEME E DESCUBRIRÉMOLO!!!
 • 3. PINGALLO É A MASCOTA NO COLE QUE DIRIXE TODOS A QUELESPROXECTOS RELACIONADOS COCAMBIO CLIMÁTICO XUNTO CON ESTRELÍNCOMO PODEMOS AXUDARDENDE UNHA VILA DOINTERIOR A MELLORAR ASAÚDE DO NOSOOCÉANO??
 • 4. QUEQUEPODEMOSPODEMOSFACER????FACER????
 • 5. O PRIMEIRO DE TODOIMAXINARNOS QUE SOMOSUNHA ESTRELA DE MARPARA PODER VELO DENDEO FONDO!!!!!!!SEGUÍDEME!!!!
 • 6. AS ALGAS GÚSTALLES MOITOABSORBER O CO2, SOLTAN OOSÍXENO E FIXAN O CARBONOCOMO SE DUN ALMACÉN SETRATASE NO FONDOMARIÑO!!!!!!!
 • 7. É UN SUMIDOIRO DE CO2, PEROSE CONTINUAMOS VOTANDOMAIS CO2 DUNHA MANEIRAINCONTROLADA FACEMOS QUESE ACIDIFIQUEN AS AUGASE DESAPAREZAN MOITASESPECIES DE PLANTAS EANIMAISO OCÉANO ATLÁNTICO
 • 8. POR ISO VOSPEDIMOS QUEACTUEMOS XA!!!!DUNHA MANEIRARESPONSABLE!!!!DEBEMOS DISMINUIR ACANTIDADE DE CO2 QUEPRODUCIMOS XA QUE OS QUENOS AXUDAN A AMINORAR OPROBLEMA ESTANSE FARTANDOSiiiiiiiii!!!!AXÚDANOS
 • 9. TEÑO MOITAS IDEAS QUEIREMOS POÑENDO ENPRÁCTICA AO LONGO DESTESCURSOSRECICLAREDUCEREUTILIZAUSA TRANSPORTES PÚBLICOSANDA EN BICIUSA AS PAPELEIRASAFORRA AUGA
 • 10. http://youtu.be/GZKH2Yk0Giohttp://youtu.be/86DAraAlCa4
 • 11. Proxectos en plastilina
 • 12. Xogos, acrósticos evídeosE MOITOS MÁIS…http://congresooceantica.campusdomar.es/http://ceip.arzua.climantica.org/
 • Search
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks