Slides

Otto dix

Description
1. UN PINTOR NAS TRINCHEIRASUN PINTOR NAS TRINCHEIRAS  Otto Dix, pintorOtto Dix, pintor expresionista alemán,dendeexpresionista alemán,dende 1909 recibiu…
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. UN PINTOR NAS TRINCHEIRASUN PINTOR NAS TRINCHEIRAS  Otto Dix, pintorOtto Dix, pintor expresionista alemán,dendeexpresionista alemán,dende 1909 recibiu formación1909 recibiu formación académica e comezou a suacadémica e comezou a su actividade laboral. Enroladoactividade laboral. Enrolado nas tropas alemas comonas tropas alemas como voluntario na I Guerravoluntario na I Guerra Mundial, sempre defendeu aMundial, sempre defendeu a suasua obligación de participarobligación de participar no conflicto para plasmar ano conflicto para plasmar a realidaderealidade dada mortemorte dende adende a maiormaior asepsia informativaasepsia informativa posible.posible.
 • 2. THE NUM(1914)THE NUM(1914) Nesta pintura Dix describeNesta pintura Dix describe dunha forma característicadunha forma característica o seu traballo antes dao seu traballo antes da Primeira Guerra Mundial.Primeira Guerra Mundial. Otto Dix prevé a loita internaOtto Dix prevé a loita interna dunha monxa entre a suadunha monxa entre a sua esperanza de recompensasesperanza de recompensas celestiais eventuais e o seucelestiais eventuais e o seu desexo polos praceresdesexo polos praceres mundanos inmediatos.mundanos inmediatos.
 • 3. I GUERRA MUNDIALI GUERRA MUNDIAL Atrapado entre o expresionismo e o novoAtrapado entre o expresionismo e o novo obxectivismoobxectivismo,, Dix retratou os horrores da guerra dende o seu punto deDix retratou os horrores da guerra dende o seu punto de vista.vista.
 • 4. BombardeoBombardeo Dix ilustra os intensos bombardeos que sufriu a cidadeDix ilustra os intensos bombardeos que sufriu a cidade de Lens, rica en industria e minas de carbón.de Lens, rica en industria e minas de carbón.
 • 5. Rua de PragaRua de Praga Dix explorouDix explorou as posibilidades da súaas posibilidades da súa protesta artística contraprotesta artística contra unha sociedada cuxaunha sociedada cuxa brutalidade e mendacidadebrutalidade e mendacidade evidenciaronse nidiamenteevidenciaronse nidiamente nas trincheiras da Primeiranas trincheiras da Primeira Guerra Mundial.Guerra Mundial.
 • 6. A obra de Dix é un rexistro dos horrores da guerra, do queA obra de Dix é un rexistro dos horrores da guerra, do que cambia en quen a vivencambia en quen a viven Moitos sobrevivintesMoitos sobrevivintes perderon partes doperderon partes do seu corpo na guerraseu corpo na guerra O que Otto DixO que Otto Dix ilustraba podíailustraba podía referirse ao aspectoreferirse ao aspecto físico ou emocionalfísico ou emocional
 • 7. Tropas de asalto baixo o gas.Tropas de asalto baixo o gas. (1924)(1924)
 • 8. Caveira 1924Caveira 1924 Este cadro reflexa aEste cadro reflexa a decadencia dadecadencia da primeira guerraprimeira guerra mundial.mundial. Todos osTodos os mortos,todos osmortos,todos os cadáveres comidoscadáveres comidos polos gusanos,opolos gusanos,o horror e a crueldadehorror e a crueldade representados nunharepresentados nunha soa caveirasoa caveira
 • 9. Home feridoHome ferido Dix sobreviviu á guerra, pero as imaxes dosDix sobreviviu á guerra, pero as imaxes dos homes agonizando nunca sairon da súahomes agonizando nunca sairon da súa mentemente
 • 10. Homes mortosHomes mortos
 • 11. Otto Dix viviu a guerra na súa propia carne e souboOtto Dix viviu a guerra na súa propia carne e soubo debuxala cunha gran diversidade de estilosdebuxala cunha gran diversidade de estilos
 • 12. Ao pouco e por falta de probas é excarcerado,Ao pouco e por falta de probas é excarcerado, pero 260 das súas obras foron requisadas, e apero 260 das súas obras foron requisadas, e a maior parte queimadas.maior parte queimadas. No 1938 é detido, tras un atentado fallido aNo 1938 é detido, tras un atentado fallido a Hitler, no que non estivo implicadoHitler, no que non estivo implicado
 • 13. Ao comezar estaAo comezar esta guerra, Dix, éguerra, Dix, é obrigado a combatir eobrigado a combatir e cae prisionero encae prisionero en Francia, no 1945.Francia, no 1945. O que ve nesta guerraO que ve nesta guerra se suma aos horroresse suma aos horrores xa coñecidos daxa coñecidos da anterioranterior II GUERRA MUNDIALII GUERRA MUNDIAL
 • 14. A Segunda Guerra Mundial o fixoA Segunda Guerra Mundial o fixo regresar a un estilo menos realistaregresar a un estilo menos realista
 • 15. ESTA PRESENTACION FOI CREADA POR: Alejandro López Fernández Hugo Vázquez Ramírez Ezra Pérez Castelo Paula Pico Comesaña Marta Pérez Alonso Pablo Díaz Guimeráns
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks