Education

Preguntasblog

Description
1. As mulleres con certas características teñen máis posibilidades de ser maltratadas? 2. Si as mulleres maltratadas non se marchan, é porque algo lles gusta ? 3. Os…
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. As mulleres con certas características teñen máis posibilidades de ser maltratadas?
 • 2. Si as mulleres maltratadas non se marchan, é porque algo lles gusta ?
 • 3. Os maltratadores sempre son personas enfermas e/ou drogadictas e/ou alcohólicas?
 • 4. Co tempo os maltratadores poden cambiar?
 • 5. Os maltratos débense aos celos?
 • 6. Está a violencia de xénero nun ámbito marxinal?
 • 7. O maltrato é un asunto privado do ámbito familiar?
 • 8. É imposible romper con unha relación de maltrato?
 • 9. Os malos tratos son pérdidas momentaneas de control?
 • Search
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks