Slides

Presentación biblioteca IES de Vilalonga

Description
1. BIBLIOTECAS ESCOLARES FUNCIÓNS 2. BIBLIOTECA IES DE VILALONGA 3. RINCÓN LECTURA 4. CINE QUE VER, PRENSA QUE LER 5. A BANDA DESEÑADA NA BIBLIOTECA 6. LIBROS QUE LER…
Categories
Published
of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. BIBLIOTECAS ESCOLARES FUNCIÓNS
 • 2. BIBLIOTECA IES DE VILALONGA
 • 3. RINCÓN LECTURA
 • 4. CINE QUE VER, PRENSA QUE LER
 • 5. A BANDA DESEÑADA NA BIBLIOTECA
 • 6. LIBROS QUE LER E QUE VER
 • 7. ESTUDANTES NA BIBLIOTECA, TRABALLANDO, VENDO, CONSULTANDO
 • 8. INFORMACIÓN: GUÍAS DE LECTURA
 • 9. CONCURSOS… PALABRAS… LIBROS… MOITO QUE LER, MOITO QUE SABER
 • 10. SEMPRE HABERÁ UN LUGARA PARA O AMOR E A POESÍA
 • 11. EN TEMPOS CONVULSOS, ELES REIVINDICARON A PAZ
 • 12. …NóS TAMÉN
 • 13. AQUÍ HAI MOITA CIENCIA…!!!
 • 14. … E CIENTÍFICOS
 • 15. UNHA ÁRBORE MOI MATEMÁTICA
 • 16. OS FROITOS DO OUTONO
 • 17. 4º DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR INVESTIGANDO
 • 18. A PRAIA DAS PALABRAS: UN CLUB DE LECTURA MOI GOLOSO…
 • 19. ACTIVIDADES NA BIBLIOTECA E COA BIBLIOTECA: CINE
 • 20. MÚSICA E POESÍA…
 • 21. POESÍA E POETAS…
 • 22. CONCURSOS LITERARIOS
 • 23. A BIBLIOTECA VIAXANDO E COS VIAXES: LUGO.
 • 24. DESCUBRINDO A CONTORNA
 • 25. PARÍS
 • 26. DIFUSIÓN: “a beira das palabras”
 • 27. A PRAIA DAS PALABRAS
 • 28. ASPECTO ACTUAL
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks