Documents

PT-QUATER_1-SY_2018-2019_WITH_.docx;filename*= UTF-8''PT-QUATER 1-SY 2018-2019 WITH TOS AND ANSWER KEY

Description
Fhff
Categories
Published
of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Department of Education Region III Schools Division of Zambales DISTRICT OF PALAUIG DAPLA ELEMENTARY SCHOOL UNANG MARKAHANGPAGSUSULIT SA ESP VI S.Y. 2018 - 2019 Pangalan:____________________________________ Baitang at Seksiyon:_______________________ Petsa:________________________________________ Iskor:_____________ I  –   Isulat ang Skung sang-ayon sa sumusunod na sitwasyon at DS  –   kung di-sang-ayon.  ______ 1.Nakita ni Therese sa isang commercial ang isang bagong produktong gamot na nakapagpaputi. Dahil sa likas na morena siya at nagnanais na pumuti agad niyang binili ang gamot at ginamit ito?  ______ 2.Inutusan si Jesie ng kanyang nanay na mamili sa Supermarket dala ang listahang kanyang ipamimili. Sa kanyang paglilibot nakita ang isang produktong iniindorso ng kanyang idolo. Agad nya itong binili at tinipid ang padalang pera ng ina upang mabili din ang lahat ng nakatala sa listahan.  ______ 3. Nabasa ni Laurence sa internet ang produktong makapagpapatangkad daw umano sa kanya. maraming mga tao na ipinakita sa internet na nagpatunay na ito ay totoo. Nagprint sya ng larawan at impormasyon ng produkto at nagtanong sa doctor kung lihitimo at tunay ba ang isinasaad dito bago nya ito binili? II  –   Isulat kung ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon 4.   May nakita kang ibinebentang murang tablet sa isang T.V. shopping. Agad kang umorder dahil sa ipinakikita sa telebisyon ay maganda at talagang modern ito. Ngunit ng dumating ang produkto sa iyo ay nakita mong depektibo ito.Ano ang iyong gagawin?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 5.   May ipinakitang tabletas na nakakapagpapayat umano ang iyong kaibigan na nabili daw nya sa isang online shop. Hindi kilala ang produktong kanyang hawak. Ano ang ipapayo mo sa iyong kaibigan?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 6.   Maagang umalis ang iyong ina upang itinda ang niluto niyang banana cue. Pagdaan mo sa kusina nakita mong hindi naayos ng iyong nana yang pinaggawaan niya ng paninda. Pano ka makakatulong sa iyong nanay?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 7.   Alam mong kinakapos ang iyong pamilya sa gastusin sa bahay. Ngunit sa kabila nito nagagawa parin ng iyong magulang na matustusan ang iyong pag-aaral. Paano mo sila matutulungan?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 8.   Abalang-abala ang iyong nanay sa mga gawaing bahay. Maya- maya’y lumapit ang iyong nakakabatang kapatid sa iyong ina upang magpaturo sa asignatura nito. Ano ang iyong gagawin?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 9.   Kauuwi lang ng iyong ama mula sa paghahanapbuhay. Paglapag ng kanyang mga dalang kagamitan sinimulan naman niya ang pagkukumpuni ng ilang sirang gamitsa inyong tahanan. Ano ang maari mong gawin upang makatulong sa kanya?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ 10.   Nakita mong abala sa pag-aani ng kanyang tanim na gulay ang iyong lolo at lola. Batid mo na kailangan madala ito ng maaga sa pamilihan. Paano mo sila tutulungan?  _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ III  –   Isulat ang K  –   kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng katatagan ng loob at DK  –   kung hindi.  ______ 11.Natanggal sa trabaho ang ama ni Luis. Dahil dito maaring hindi na siya makapagpapatuloy ng pag-aaral sa susunod na taon. Kaya’t naisip niya na magtinda sa harap ng kanilang bahay upang makapag -impok para makapagpatuloy sya sa pag-aaral sa susunod na pasukan.  ______ 12.Isang lumpo si Paulo ngunit sya ay matalino.Sa kabila ng kanyang kapansanan sinikap parin niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral.  ______ 13.Ipinanganak na hikahos sa buhay si Carlo. Galit sya sa kanyang magulang dahil aniya hindi sila nagsikap upang mapaunlad ang kanilang buhay. Kaya’t mas pinili niyang magbisyo at sumama sa mga masasamang kaibigan.   ______ 14.May malubhang karamdaman ang ina ni Charles. Wala silang ipantutustos sa pagpapagamot sa kanyang ina. Dahil dito nagpasya ang kanyang ama na humingi ng tulong sa DSWD at iba pang pribadong sector ang matugunan ang pangangailangang medical ng kanyang ina.  ______ 15.Magkasunod na pumanaw ang mga magulang ni Rowel. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. May naiwang panaderya na negosyo ang kanilang magulang. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang negosyong iyon upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya.  IV  –   Basahing mabuti ang mga sitwasyon.Bilugan ang titik ng tamang sagot. 16.   Nagkaroon ng pangkatang Gawain ang inyong section sa inyong baitang. Nanghingi ng opinion ang inyong lider kung ano ang magandang proyekto ang inyong gagawin. May naisip kang proyekto na iyong inihain sa pulong ngunit may naisip ding proyekto ang isa sa iyong kamag-aral. Dahil dito nagkaroon ng botohan kung anong proyekto ang inyong gagawin. Napili ng nakakarami ang proyekto ng iyong kamag-aral. Ano ang gagawin mo? a.   Ipipilit mo ang iyong proyekto dahil sa iyong palagay higit itong maganda ang mas mabibigyan ng mas mataas na marka ng inyong guro. b.   Sasabihin mong mag-isip pa ng ibang proyekto at nalang gamitin ang dalawang naunang proyekto. c.   Hahayaan mo nalang na gawin ng grupo ang proyektong naisip ng iyong kamag-aral dahil ito ang napagpasyahan ng nakakarami. d.   Aalis ka sa pagpupulong dahil hindi napili ang iyong naisip na proyekto. 17.   Tumakbo ka sa halalan sa pagkapangulo ng Supreme Pupil Government sa inyong paaralan. Nang matapos ang halalan, nanalo ang iyong kalaban. Ano ang iyong gagawin? a.   Tatangapin ang iyong pagkatalo dahil iyon ang boto ng mas nakakaraming mag-aaral. b.   Hindi ka papasok ng isang lingo dahil nahihiya kang lokohin sa paaralan dahil sa iyong pagkatalo. c.   Lalapit ka sa iyong guro upang muling magkaroon ng eleksyon. d.   Ipapabilang mong muli ang mga balota at magbabakasakaling manalo ka ikalawang pagbibilang. 18.   Napili ka ng iyong kamag-aral pamunuan ang isang espesyal na proyekto ng inyo section upang ipresenta sa inyong paaralan. Ano ang gagawin mo? a.   Tatanggihan mo ito dahil makakadagdag pa ito sa iyong mga Gawain. b.   Tatanggapin mo ito ngunit hindi ka kikilos dahil hindi mo naman ito kagustuhan. c.   Tatanggapin mo ito dahil malaki ang tiwala ng iyong kamag-aral sa iyo. d.   Ipapasa mo nalang sa iba ang tungkuling ipinagkatiwala sa iyo ng grupo. 19.   Nagwalk-out ang iyong kamag-aral dahil hindi sinang-ayunan ng inyong grupo ang nais niyang proyekto para sa inyong pangkat. Ano ang gagawin mo? a.   Susundan mo sya at dadamayan siya sa kanyang ginawa dahil nauunawaan mo ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. b.   Susundan mo sya upang ipaliwanag sa kanya na dapat sundin ang pasya ng mas nakakarami. c.   Kakausapin mo sya na gumawa nalang ng ibang grupo para masunod ang proyektong naisip nya. d.   Hahayaan mo nalang syang magwalk-out total sya naman ang mawawalang ng marka sa ginawa nya. 20.   Hindi tinanggap ng inyong pangkat ang ideyang naisip mo nung huli kayong nagpulong para sa pangkatang report na gagawin ninyo sa inyong asignatura. Magkakaroon muli ng isa pang pagpupulong para isapinal ang inyong gagawin. Ano ang iyong gagawin? a.   Dadalo ka at ipagpipilitan ang ideya na naisip mo. b.   Hindi ka na lang dadalo dahil hindi napili ang ideya mo. c.   Dadalo ka parin dahil iyon naaman ang napagsunduan ng mas marami sa grupo. d.   Hindi ka nalang makikiisa sa grupo at magrereport ka nalang ng solo mo. V  –   Basahin ang kwento at sagutan ang mga tanong pagkapos magbasa. 21.   Sino ang pinag-uusapan sa kwento?  __________________________________________________________________________________________ 22.   Paano ang buhay niya nang siya’y nag - aaral pa?at paano naman nang siya’y naging guro na?Ano ang pagkakaiba?   __________________________________________________________________________________________ 23.   Paano niya napaunlad ang kanyang sarili?  __________________________________________________________________________________________ 24.   Paano pinagsabay ni Pablo ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho?  __________________________________________________________________________________________ 25.   Sa palagay ninyo, dapat ba siyang tularan? Bakit?  __________________________________________________________________________________________  IV  –   Isulat ang OOkung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng bukas na pag-iisip at HINDI kung hindi.  _____ 26. Kinausap si Carlo ng kanyang ina na uunahin muna niyang ibili ng gamit ang kanyang kapatid dahil bukod sa kapos ang kanilang pera, magtatapos na ang iyong kapatid sa kolehiya. Na ngako naman ang ina na siya naman ang ibibili sa susunod na pagsahod. Naunawaan naman ito ni Carlo.  _____ 27. Nangako ang ama ni Louis na ibibili sya ng bagong cellphone pagdating ng sahod nito. Subalit ng dumating ang araw ng pagsahod, may biglaang pin agbayaran ang kanyang ama kaya hindi ito nakabili. Nagtampo at nagkulong sa silid si Louis.  _____ 28.Kinailangang mapahinto sa pag-aaral si Marie dahil nagkasakit ang kanyang ama at kailangan magpahinga sa pagtatrabaho. Dahil gusting makapag-ipon sa pag-aaral at para makatulong narin sa pamilya, tumanggap siya ng mga partime job.  _____ 29. Sinisisi ni Joseph ang kanyang magulang dahil sa pagiging mahirap ng kanilang buhay. Aniya kung nagsikap lamang sana ang mga ito ay hindi magiging ganoon ang kanilang buhay.  _____ 30. Hindi nakamt ni Lorraine ang unang karangalan sa kanilang paaralan. Ipinaliwanag ng kanyang guro ang dahilan kung nagkaganoon ang kanyang pwesto. Naunawaan naman ito ni Lorraine. V  –  Basahing mabuti nag mga sitwasyon at bilugan ang titik ng tamang sagot. 31. Aksidenteng nabasak mo ang paboritong vase ng iyong ina. Walang nakakita sa pangyayari. Ano ang gagawin mo? a- Aalis ka agad sa lugar n pinangyarihan upang hindi ka mapagalitan ng nanay mo. b- Hahayaan mo nalang ang nabasag na vase at itatanggi mo nalang na ikaw ang may gawa nito c- Sasabihin mo sa nanay mo ang totoo at sasabihing hindi mo sinasadya ang pagkabasag nito. d- Ituturo mo ang iyong isang taong gulang kapatid na syang may gawa nito, total hindi pa naman ito nakakapagsalita. 32. Nakita mong nandaraya sa pagsusulit ang iyong mag-aral. Ano ang gagawin mo? a- Sasabihin mo sa iyong guro ang kanyang ginawa. b- Lalapit ka sa kanya at mangongopya sa kanya. c- Hindi ka nalang iimik at baka magalit siya sa iyo. d- Hahayaan mo nalang siya sa kanyang ginagawa. 33. Hindi mo nagawa ang iyong asignatura sa Matematika dahil napuyat ka panood ng paborito mong palabas sa telebisyon. Ano ang gagawin mo? a- Hindi ka nalang papasok dahil mapapagalitan ka naman ng iyong guro. b- Sasabihun mo nalang sa iyong guro na umalis ang pamilya mo kagabi kaya hindi ka nakagawa ng asignatura. c- Sasabihin mo sa iyong guro ang totoong naganap at mangangakong hindi na ito uulitin pang muli. d- Mangongopya ka nalang ng asignatura sa kaklase mo. 34. Nabagsak mo ang cellphone ng nakakatanda mong kapatid na nagging sanhi ng pagkasira nito. Batid mong magagalit ito sa oras na malaman ang nangyari sa kanyang cellphone. Ano ang gagawin mo? a- Itatapon mo ang cellphone nya at palalabasing ninakaw ito. b- Aantayin mong dumaan ang kapatid mo sak mo ibabagsak muli ang cellphone nya para mapalabas mong sya ang nakabagsak nito. c- ipapahawak ang cellphone sa nakakabatamong kapatid para siya ang mapagbintangang nakasira ng cellphone. d- Aaminin mo sa iyong kapatid ang nangyari at hihingi ng paumanhin sa iyong nagawa. 35. Labag sa alituntunin ng inyong paaralan ang pagsusulat sa dingding. Nakita mong sinusulatan ng ilang kamag-aral mo ang dingding.Ano ang gagawin mo. a- Ipapaalam mo sa iyong guro ang kanilang ginawa. b- Hahayaan mo nalang sila sa kanilang ginagawa. c- Sasali ka sa kanilang ginagawa. d- Aawayin mo sila dahil labag sa alituntunin ang kanilang ginagawa. VI- Basahin ang Kwento sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ang Matalinong Pasya May dumulog na dalawang babae kay Haring Solomon. Ang sabi ng isa: “Mahal na Hari, kami po ng babaing ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako at pagkalipas ng tatlong araw ay nanganak din ang babaing ito.Wala po kaming ibang kasama roon.Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ang bata ay namatay. Bumangon po siya sa kalaliman ng gabi, samantalang ako ay natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan, at inilagay sa aking piling ang kanyang anak na patay. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lamang siyang patay. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak.”   Tumutol naman ang pangalawa at ang wika, “Hindi totoo iyan! Anak ko ang buhay at iyo ang patay!”   Lalo namang iginiit ng una, “Anak mo ang patay at akin lamang ang buhay!”  At nagtalo sila nang ganito sa harapan ng hari. Kaya’t sinabi ni Solomon sa isa: “Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at sa kanya ang patay. “Pagkatapos ay iniutos niya s a isang kawal na kumuha ng isang tabak. At dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari: Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa.”   Nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw: “Huwag po, kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang hatiin!”   Sabi naman noong isa” “Hatiin ang bata!”   Kaya nagpasya si Haring Solomon, “Huwag nang hatiin ang bata. Ibigay ninyo sa una: siya ang tunay na ina.”  Nabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at nagkaroon ang lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan nilang nasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol nang makatarungan. 36. Ano ang suliranin ng dalawang babaeng dumulog kay Haring Solomon?  _____________________________________________________________________________ 37. Ano ang iniutos ng Hari sa kanyang kawal?  _____________________________________________________________________________ 38. Ano ang kanyang ipinagawa sa kanyang kawal?   _____________________________________________________________________________ 39. Ano ang ginawa ng tunay na ina ng bata sa solusyon ng hari?  _____________________________________________________________________________ 40. Sa inyong palagay, naging makatwiran ba ang pasya ng Hari? Bakit? VII  –  Isulat angM  –   kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkamahinahon atHM  –   hindi.  _____ 41. Nasira ng nakababatang kapatid mo ang iyong proyekto sa EPP. Isang lingo mo itong pinaghirapang gawin. Pinili mong huwag magalit dahil alam mong bata pa ito at hindi pa niya nauunawaan ang kanyang ginawa.  _____ 42. Nagkaroon ng malakas na lindol sa inyong lugar. Marami ang natakot at nataranta sa pangyayari. Naalala mo ang ginawa ninyo sa inyong earthquake drill at ginamit mo ito.  _____ 43.Nabuhusan ng iyong kapatid ng toyo ang paborito mong damit. Nagalit ka at pinalo ang iyong kapatid  _____ 44. Sinabi ng mga kaibigan mo na pinagsasalitaan ka ng masama ng isa sa iyong mga kaklase sa tuwing nakatalikod ka. Minabuti mong kausapin sya ng mahinahon at itinanong kung ano ang problema nito sa iyo.  _____ 45. Hindi mo nagustuhan ang pinagawa mong proyekto sa iyong pinsan dahil hindi nito sinunod ang iyong sinabi. Kaya ibinato mo ito sa labas. VIII  –   Gumuhit ng isang senaryo na nagpapakita ng pagtutulungan sa oras na may sakunang nagaganap sa ating bansa. ( 46 -50) “ The best way to predict the future is to create it. ”   BE HONEST! Good luck and God bless! EUFREN ARATIA ARICO, LPT Teacher I/Adviser
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks