Documents

Rezumate_SRSOP_2014

Description
Medicina
Categories
Published
of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  www.medevents.ro/srsop2014 A VI-A EDIŢIE A CONGRESULUISOCIETĂŢII ROMÂNEDE STRABOLOGIEI OFTALMOPEDIATRIETHE CONGRESSOF THE ROMANIAN SOCIETYOF STRABOLOGY AND PEDIATRICOPHTHALMOLOGYTHE VI TH  EDITION SINAIA |  HOTEL NEW MONTANA CARTE DE REZUMATE/ ABSTRACT BOOK   8 -1 0  MA I /  MA Y  2 01 4    1 A VI- A EDIŢIE   A CONGRESULUI SOCIETĂŢII ROM ÂNE DE STRABOLOGIE ŞI OFTALMOPEDIATRIE  8-10 MAI 2014 SINAIA | HOTEL NEW MONTANA Cuprins / Table of Contents Cuprins / Table of Contents .................................................................................................................................... 1   1. Exotropia intermitentă - rezultate postoperatorii ................................................................................................. 3   1. Surgical results in intermittent exotropia ............................................................................................................ 4   2. Hipotropia restrictivă după anestezia parabulbară pentru operaţia de cataractă - soluţii de tratament  ............... 5   2. Restrictive hypotropia after parabulbar anesthesia for cataract surgery - treatment solutions ............................ 6   3. Strabismul din oftalmopatia tiroidiană - abordare clinică şi tratament chirurgical  ............................................ 7   3. Strabimus related to thyroid ophthalmopathy - clinical approach and surgical treatment .................................. 8   4. Acurateţea măsurătorilor efectuate cu dispozitivul PlusoptiX comparativ cu autorefractometria  ...................... 9   4. The accuracy of objective refraction measurements obtained by PlusoptiX S08 in comparison with those  performed by the autorefractometer ..................................................................................................................... 10   5. Eficienţa programului HTS Amblyopia iNet în ambliopia anisometropică  ...................................................... 11   5. HTS Amblyopia iNet software efficiency in anisometropic amblyopia ........................................................... 12   6. Pareza congenitală a oblicului super  ior - diagnostic simplu, decizie chirurgicală dificilă ................................ 13   6. Congenital superior oblique paresis  –   common diagnosis, but difficult surgical decision ............................... 14   7. Myokymia muşchiului oblic superior - o entitate rară de strabism  ................................................................... 15   7. Superior oblique myokymia- a rare form of strabismus ................................................................................... 16   8. Esotropie şi retinoschisis juvenil - o asociere rar  ă şi neaşteptată  ..................................................................... 17   8. Esotropia and juvenile retinoschisis - an unexpected and rare association ....................................................... 18   9. Reintervenţie pentru exotropie recidivată după perforarea intraoperatorie a sclererei cu hemoragie vitreană  . 19   9. Reintervention for recurrent exotropia after scleral perforation with vitreous hemorrhage ............................. 20   10. Reintervenţie pentru esotropie restrictivă la un pacient cu sindrom Goldenhar asociat cu sindrom Duane  bilateral ................................................................................................................................................................. 21   10. A case of reintervention for restrictive esotropia in a patient with Goldenhar syndrome and bilateral Duane syndrome .............................................................................................................................................................. 22   11. Transpoziţia temporală a muşchilor drepţi verticali în sindromul Duane esotropic  ....................................... 23   11. Vertical rectus transposition in esotropic Duane syndrome ............................................................................ 24   12. Definirea succesului în tratamentul ambliopiei de deprivare după cataractă congenitală unilaterala cu microftalmie şi persistenţă de vitros primitiv - limite şi semne de întrebare  ........................................................ 25   12. How to define successful treatment in deprivation amblyopia after unilateral congenital cataract with microphthalmia and PHPV- limits and questions ................................................................................................. 26   13. Standardul de îngrijire al nou- născutului prematur şi retinopatia de prematuritate severă  ............................ 27   13. The standard of neonatal premature care and severe retinopathy of prematurity ........................................... 28   14. Adaptarea lentilelor de ortokeratologie la un caz de miopie rapid progresivă  ................................................ 29   14. Adapting orthokeratology lenses in rapidly progressive myopia ................................................................... 30   15. Corecţia şi controlul progresiei miopiei la copii  ............................................................................................. 31   15. Correction and control of myopia progression in children ............................................................................. 32   16. Cataractă traumatică operată la copil  .............................................................................................................. 33   16. Traumatic cataract .......................................................................................................................................... 34      2   THE CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF STRABOLOGY AND PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY THE VI TH  EDITION   8-10 MAI 2014 SINAIA | HOTEL NEW MONTANA 17. Administrarea intravitreean ă  de Bevacizumab pentru tratamentul membranei neovasculare coroidiene asociate distrofiei maculare viteliforme Best ........................................................................................................ 35   17. Intravitreal bevacizumab in the treatment of choroidal neovas cular membranes associated with Best’s vitelliform dystrophy ............................................................................................................................................ 36   18. Ectropion uveal congenital cu multiple chiste la nivelul marginii pupilare - rezolvare chirurgicală  .............. 37   18. Congenital ectropion uveae with multiple epithelial cysts at pupillary margin  –   surgical management ........ 38   19. Hipoplazie foveolară izolată -caz clinic ........................................................................................................... 39   19. Isolated foveal hypoplasia-clinical case report ............................................................................................... 40   20. Uveita anterioară la copil: o provocare diagnostică şi terapeutică  .................................................................. 41   20. Childhood anterior uveitis: diagnose and therapeutic challenge ..................................................................... 42   21. Tratamentul cu propranolol sistemic pentru hemangiomul capilar periocular ................................................ 43   21. Treatment with systemic propranolol for periocular capillary hemangioma .................................................. 44   22. Toxoplasmoza congenitală sistemică  .............................................................................................................. 45   22. Congenital systemic toxoplasmosis ................................................................................................................ 46   23. Retinopatie  pigmentară X - linkată formă severă în cazul a 2 fraţi în prima decadă de viaţă  ........................... 47   23. Severe form of X-linked pigmentary retinopathy in the first decade in 2 siblings ......................................... 48   24. Tumoră versus inflamaţie în patologia ţesuturilor moi extraoculare ale copilului  .......................................... 49   24. Tumour versus inflammation in extraocular soft tissues clinical manifestations in children ......................... 50   25. Intubaţia de canal lacrimo - nazal cu tub de siliconic sub supraveghere endoscopică nazală  ........................... 51   25. Silicon intubation of the nasolacrimal duct under nasal endoscopic survey ................................................... 52   26. Poster: Uveită anterioară hipertensivă la o pacientă de 15 ani  ........................................................................ 53   26. Poster : Hypertensive anterior uveitis in a 15 year-old girl ............................................................................ 54      3 A VI- A EDIŢIE   A CONGRESULUI SOCIETĂŢII ROM ÂNE DE STRABOLOGIE ŞI OFTALMOPEDIATRIE  8-10 MAI 2014 SINAIA | HOTEL NEW MONTANA 1. Exotropia intermitentă - rezultate postoperatorii   I. Velcea, L. Teodorescu Clinica Oftalmologică Oftalmix SOP, Bucureşti   Scopul lucrării: De a descrie rezultatele postoperatorii în exotropia intermitentă şi de a le raporta la parametrii preoperatori şi chirurgicali.  Metoda : 72 pacienţi operaţi în clinica noastră pentru exotropie intermitentă. Intervenţia iniţială a fost recesia bilaterală de muşchi drept extern iar dozajul chirurgical a fost stabilit în funcţie de mărimea deviaţiei la distanţă. Aprecierea rezultatului postoperator s - a bazat pe măsurarea deviaţiei şi stereoscopiei postoperatorii.  Rezultate: 64% au avut un rezultat postoperator b un şi 36% unul nesatisfăcător. Vârsta, deviaţia iniţială, stereoscopia preoperatorie şi mărimea recesiei nu au influenţat rezultatul postoperator. 12,5% din pacienţi au avut exotropie reziduală/recurentă iar 23,6% esotropie constantă. Apariţia esotropiei consecutive nu a putut fi corelată cu parametrii preoperatori sau cu mărimea recesiei. Concluzii : Momentul optim al intervenţiei chirurgicale în exotropia intermitentă e încă în dezbatere. Deşi supracorecţia conduce la pierderea stereoscopiei şi, la vârstă mică la apariţia ambliopiei, studiul nu arată diferenţe semnificative între grupele de vârstă.Mărimea recesiei a fost similară la cei supra şi subcorectaţi, indicând că supracorecţia nu poate fi evitată doar dozând corect gestul chirurgical.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks