Religious & Philosophical

rs rs rs rs

Description
Interview schedule clerk eq[; egkuxj namkf/kdkjh ;kaps dk;kzy;],liyusm] eqacbz lqpuk ßdfu B fyihdß inkalkbh pkg.kh ifj{kk] ejkbh Vadys[ku o baxzth Vadys[ku ijh{ksr ik= BjysY;k mesnokjkaukh eqyk[krhlkbh
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
Interview schedule clerk eq[; egkuxj namkf/kdkjh ;kaps dk;kzy;],liyusm] eqacbz lqpuk ßdfu B fyihdß inkalkbh pkg.kh ifj{kk] ejkbh Vadys[ku o baxzth Vadys[ku ijh{ksr ik= BjysY;k mesnokjkaukh eqyk[krhlkbh [kkyhy uewn dsysy;k rkjh[k o osgsizek.ks eq[; egkuxj namkf/kdkjh dk;kzy;],liyusm] egkikyhdkekxz] eqacbz ;sfks gtj jgkos v-ø- fmlhvkj Ø- fnukad osg,dw.k mesnokj rs nw oknw rs ok rs nw oknw rs ok rs nw oknw rs ok rs nw oknw rs ok rs nw oknw rs ok-,dw.k mesnokj fvi % v½ mesnokjkauh ifj{ksyk ;srkuk izos'ki=hdk ¼Hall Ticket½ vk.kkoh- rlsp vksg[k imrkg.khlkbh iwu dkmz] bysd'ku dkmz] vk/kkjdkmz] ikji=] vksg[ki=] okgu ijokuk b- ;kisdh,d lkscr vk.kkos- rlsp ukokar cny kykk vly;kl R;kckcrph dkxni=s lkscr vk.kkohrd½ T;k mesnokjkap;k ukokekxs * gs fpug vlsy R;k mesnokjkauh tj R;kaph vtkzph izr ;k dk;kzy;kl lknj dsyh ulsy rj R;kauh rh izr eqyk[krhl ;srkuk?ksåu ;kohc½ ßdfu B fyihdß inkalkbhp;k eqyk[krhlkbh ;srkuk lnj mesnokjkus [kkyhy uewn dsysy;k izek.ki=kap;k o fooj.ki=kap;k ewg izrh o lk{kkadhr izrh imrkg.kh djhrk vk.kko;kr- Page 1 Interview schedule clerk ¼1½ tuerkj[kspk nk[kyk fdaok iqjkok ¼ kkgk nk[kyk½ ¼2½ vgzrk ijh{kk mrrh.kz ky;kcn~nypk nk[kyk- ¼3½ ijh{ksr fegkysy;k xq.kkaps fooj.ki=- ¼4½ nksu luekufu; O;fDrauh mesnokjkps pkfj«; pkaxys vly;kckcrpk fnysyk pkfj«;kpk nk[kyk- ¼5½ vgzrsp;k jdku;kr uewn dsy;káek.ks] lax.kd Ápkyukps fofgrkku vly;kckcrpk fo fnysyk nk[kyk- ¼6½ baxzth vkf.k ejkbh Vadys[kukrhy vko ;d osx vly;kckcrpk 'kklfd; ifj{kk dsaæ (Bureau)] egkjk vª 'kklu fdaok 'kklfd; eamg fdaok vk;-vh-vk; (I.T.I.) ;kauh fnysyk nk[kyk- ¼7½ lacaf/kr ftygk ljdkjh #X.kky;krhy ftygk v/kh{kd ;kauh fnysyk viaxrokpk nk[kyk] ykxw vly;kl- ¼8½ 'kklu fofgr djsy R;k Ákf/kdk&;kus fnysyk tkrhpk nk[kyk]tsfks ykxw vlsy rsfks- ¼9½ dqvqac ygku vly;kckcrps izfrkki= ¼uequk ^v* ¼ewG½ tks tkfgjkrhp;k 'ksovh miyc/k vkgs-½ ¼10½ mesnokj 'kklfd; lsosr vly;kl] fohkkxkps uk gjdr ¼ e-iz- cxs ½ izhkkjh eq[; egkuxj namkf/kdkjh] eqacbz Page 2 Page 3 CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE'S COURT, ESPLANADE, MUMBAI The list of candidates found eligible to appear for the interview for the post of Jr. Clerk Note : The * mark shown before the name of candidate shows that they are permitted to appear in the Examination provisionally, subject to the final decision of the Hon'ble High Court Bombay Sr.No. Date : 12/10/13 Reg. No. 1 DCR 191 GANGURDE BHUSHAN PRAKASH 2 DCR 658 TAYADE NILESH RAGHUNATH 3 DCR 721 SHINDE VIJAY SHIVAJI 4 DCR 1041 HATKAR SANDEEP TUKARAM 5 DCR 1358 WAIGANKAR KIRAN LAVU 6 DCR 1865 JADHAV MANGESH JAYRAM 7 DCR 1906 ANSARI MOHDSHAHID AFSARHUSEIN 8 DCR 2507 GUJARE HEMANGI PRAVIN 9 DCR 2529 MOHITE SUSHRUT TANAJI 10 DCR 2805 BHOSALE RAJENDRA LOTAN 11 DCR 3866 JADHAV VAIBHAV SIDDHARTH 12 DCR 4596 JADHAV KARTIK NANASAHEB 13 DCR 4901 MULANI SANNAT SALIM 14 DCR 5191 JADHAV MAHENDRA BANSILAL 15 DCR 5366 GHODKE KAVITA ANIL 16 DCR 7792 SAWANT SWAPNIL VINAYAK 17 DCR 7957 KAMBLE YOGESH BHAGURAM 18 DCR 8615 AHIRRAO KIRAN SHANTARAM 19 DCR DEORE ANIL DEORAM 20 DCR GHIGE SANDEEP VIJAY 21 DCR MORE ESHWAR BHARAT 22 DCR YASHWANTRAO PRASHANT DASHRATH 23 DCR VARPE DHANASHRI VISHWANATH 24 DCR MARGAJ POOJA PRASAD 25 DCR * MARBHAL PRIYANKA SITARAM 26 DCR CHILLAL SANDHYARANI NAGNATH 27 DCR * DALVI SHWETA HARISHCHANDRA 28 DCR KOLI ARCHANA DHANPAL 29 DCR CHAHER GANESH BABAN 30 DCR HALDANKAR RINA SUSHANT Page 4 31 DCR BHOSALE SUNITA AMIT 32 DCR JADHAV BHUSHAN ASHOK 33 DCR SALGAR SAGAR DILIP 34 DCR TIRMARE SANDIP NAGESH 35 DCR * PARKAR TEJASHRI NAMDEO 36 DCR NANAVARE DEEPALI VILAS 37 DCR SUSHIR MAHESH SHANKAR 38 DCR RATHOD DEVENDRA BALU 39 DCR INURE ABHIJEET RAMCHANDRA 40 DCR PATIL APARNA ANIL 41 DCR ALDAR VRUSHALI TANAJI 42 DCR INGOLE NILESH BHASKAR 43 DCR PALAV MEERA MITHILESH 44 DCR BADGUJAR DINESH YUVRAJ 45 DCR GAROLE POOJA KESHAVRAO 46 DCR GAIKWAD MAHESH SUBHASH 47 DCR MEDHE ANIKET SAMBHAJI 48 DCR RANE NILESH GHANSHYAM 49 DCR * MORE SUSHMA YASHWANT 50 DCR JADHAV AADINATH PRAMOD 51 DCR VATARE SHALAKA SURESH 52 DCR AHAMAD VASIM MUKHTAR 53 DCR ATHAWALE ANANDKUMAR WAMAN 54 DCR PHADKALE GEETA SHAILESH 55 DCR KULKARNI MADHURA CHANDRASHEKHAR, 56 DCR BHAKARE SHRIKANT GANESH 57 DCR CHANDANSHIVE ANANDI MAHADEV 58 DCR * RAJEGORE VISHAL BABURAO 59 DCR GONGE POOJA CHANDRAKANT 60 DCR SHIRUDE NANDKISHOR PRABHAKAR 61 DCR KADAM JANHAVI NITEEN 62 DCR SHINDE MRINAL MILIND 63 DCR LAXMAN BEDARKAR PRASHANTKUMAR 64 DCR KADOLKAR SUNIL R 65 DCR PASHTE DEEPAK BUDHAJI Page 5 66 DCR MOHITE APARNA SURYAJI 67 DCR CHAVAN VARSHA SANDIP 68 DCR HARDAS BHAKTI TUKARAM 69 DCR BHAMARE BHUPENDRA ABHIMAN 70 DCR PARGE GOPAL RAJPAL 71 DCR PANDERE ANKITA VIJAY 72 DCR CHAUDHARI MAHESH BHAGWAT 73 DCR PAWAR MANGESH VASANT 74 DCR YERWADE MUNINDRA DAGADU 75 DCR POTRAJ BALBHIM BHIMRAO 76 DCR KALASKAR SACHIN BHUMAJI 77 DCR GAWDE PRASHANT BHAGWAN 78 DCR BAVACHKAR ASHISH MAHADEO 79 DCR BHOKARE KISHOR RAMESH 80 DCR PUND BHAGWAN PANDHARINTAH 81 DCR JONDHALE MAHENDRA SUDHAKARRAO 82 DCR GADALE NILESH ARUN 83 DCR SHINDE UMESH GOPINATH 84 DCR MAGARE VISHWADEEP KONDIBARAO 85 DCR SONAWANE NILESH RAMDAS 86 DCR SHEKATKAR SUSHANT SHRIKANT 87 DCR DHANDUKE HEMANT ASHOK 88 DCR KEKAN BHAGWAN BHIMRAJ 89 DCR MAMILWAD DAIWASHALA GANPATIRAO 90 DCR HALDANKAR MAHESH VILAS 91 DCR AVASARE DIPTI LAXMAN 92 DCR PARDESHI DEEPAK SUBHASH 93 DCR CHALKE PRANITA SURESH 94 DCR CHAVAN KAVITA SARDAR 95 DCR POL VASANTI SATISH 96 DCR SUTAR SHRIHARI SHANKARRAO 97 DCR SHAIKH HARUN SULTAN 98 DCR WAINGANKAR JYOTI AMIT 99 DCR KARME GANESH RAMNATH 100 DCR SONAVANE MEENA PRAVIN Page DCR WAGH GANESH BHASKAR 102 DCR UBALE ANAND MALHARI 103 DCR CHINCHURE RAGHAVENDRA DILIP 104 DCR JOSHI AJAY BHAGWANRAO 105 DCR MAITRANI VINAY SHIVLALSA 106 DCR NANDAVE VIVEK VINAYAK 107 DCR SHISODE SHIVDATTA ASHOKRAO 108 DCR RANE PRADNYA PRABHAKAR 109 DCR HASHMISAYYAD IMTIYAZALI FARUQALI 110 DCR BABUDDIN SHAIKH ARSHAD 111 DCR PATIL URMILA PRASAD 112 DCR ZENDE NITA NITIN 113 DCR KOLI BHARAT BHAUSAHEB 114 DCR DHEKAN AMITA MANIK 115 DCR TAMORE DHANASHREE NANDKISHOR 116 DCR WARE RUPESH PRABHAKAR 117 DCR DIWATE RAMAKRISHNA NARAYAN 118 DCR CHIPLUNKAR DINESH SHANTARAM 119 DCR CHAVLA ARJUN BATKU 120 DCR KASBE BALASAHEB NARAYANRAO 121 DCR HIROLE SANJAY DAMODAR 122 DCR GAWAS DIPTI VIJAY 123 DCR SHINDE KHUSHAL RAMDHAN 124 DCR AMRUTKAR KAVITA SUDHAKAR 125 DCR BHOLE SARALA NANA 126 DCR TAMBE ASHISH ASHOK 127 DCR MAHAJAN PRASHANT SHRIRAM 128 DCR GAIKWAD PRADEEP SHANKAR 129 DCR GOKHANDE SUVARNMALA DIGAMBAR 130 DCR DHONE KAPILKUMAR VISHNU 131 DCR KAMBLE TEJAL SHAMARAO 132 DCR BANSODE PRASHANT SUKHADEO 133 DCR KATAKDOUND SUDHIR KIRANKUMAR 134 DCR BHOSLE ROHINI SHIVAJI 135 DCR SHINDE PRAKASH SUBHASH Page DCR RAJMANE ASHWINI VILAS 137 DCR BAVISKAR PRATHMESH ANAND 138 DCR PATIL PRASHANT SAHEBRAO 139 DCR CHANEBOINWAD OMPRAKASH NARYAN, 140 DCR SONAWANE MAYUR RAVINDRA 141 DCR CHAUDHARI KUMARGAURAV SATISH 142 DCR NERKAR CHETAN SURESH 143 DCR PATIL ASHISH PRAKASH 144 DCR SONAWANE SMITA NILESH 145 DCR CHAVHAN RAMSING RAJMAL 146 DCR NAIK BHUPESH PRAKASH 147 DCR MANE ABHIJEET DATTATRAY 148 DCR WAGHMARE SNEHAL VASANT 149 DCR NAIK ALKA TUKARAM 150 DCR SHELAR RAMAKANT ANANT 151 DCR TAMBE MINAKSHI BABAN 152 DCR SAWANT SAMIDHA SUBHASH 153 DCR KAMBLE SWAPNIL RAJARAM 154 DCR MALANDKAR PREETI MOHAN 155 DCR MANDALE UMA PRABHAKAR 156 DCR NAGARGOJE VINOD AMBADAS 157 DCR WAYAL PARMESHWAR YOGIRAJ 158 DCR AMBHORE KALPANA PANJABRAO 159 DCR GOHANE VILAS SHAMRAO 160 DCR CHAVAN NITIN PRALHADRAO 161 DCR BITAKE SARIKA BHANUDAS 162 DCR THORAT RAMESH SHIVAJI 163 DCR MORE SANDIP BHIMRAO 164 DCR BAGUL TUSHAR SUBHASH 165 DCR GHASE DEEPTI RAVINDRA 166 DCR KULKARNI NAMRATA PRABHAKAR 167 DCR SHINDE SWAPNIL SUDAM 168 DCR VANJALE GANESH HARI 169 DCR SHELAR GANESH SHANTARAM 170 DCR KAVITKAR SMITA UMESH Page DCR BARABDE SAMEER GAJANAN 172 DCR GHARAT NIKHILESH SUHAS 173 DCR KUTE GOVIND SURESH 174 DCR RATHOD SANDIP SAJAN 175 DCR POPHALE PANKAJ RAMCHANDRA 176 DCR WAGH RAVINDRA BHASKAR 177 DCR SHINDE PRAMOD SURESH 178 DCR PAWAR JITENDRA SURYAKANT 179 DCR GUJALE SACHIN BHIMASHANKAR 180 DCR * GORULE VINOD MAHADEV 181 DCR BORSE GAUTAM BHIMRAO 182 DCR KARANDE SWATI RAMESH 183 DCR LOKHANDE AMOLCHANDRA YASHWANT 184 DCR WAGH MANOJ SOMA 185 DCR SAYYAD ASEF RAUF 186 DCR MAHAJAN GANESH SAHEBRAO 187 DCR MESTRY GEETA VIJAY 188 DCR NAGARGOJE YUVARAJ BHAGAWAT 189 DCR PAHURKAR VISHAL NAMDEO 190 DCR SHARMA RITESH RAMESH 191 DCR PATIL KANCHAN SUBHASH 192 DCR TANDE PRASHANT POPAT 193 DCR PARIHAR SUNIL RAMDAS 194 DCR GAWANDE SAGAR MADHUKAR 195 DCR AHIRE ATUL DILIP 196 DCR MAHADIK RUPALI LAVU 197 DCR ATRE VINOD GOVINDA 198 DCR BHARSAT VISHAL VASANT 199 DCR PINJARI FIROJ LOTAN 200 DCR SALUNKE YOGESH SURESH 201 DCR SADALAGE MAMTA ANIL 202 DCR BORSE HARSHAL SUNIL 203 DCR WAKHARE JITENDRA SHIVAJI 204 DCR * PAGARE NALINI KASHINATH 205 DCR BHAWARI BALU CHANDAR Page DCR MOHAPE JYOTI VASANT 207 DCR VAIDYA LALIT NANDKUMAR 208 DCR GIRA BHASKAR KAMLU 209 DCR VARSOLKAR CHETAN BALKRISHNA 210 DCR SHAIKH ALTAB SHAPHUDDIN 211 DCR KHADILKAR ANAND CHANDRASHEKHAR 212 DCR SHETYE MADHURA GIRISH 213 DCR VALEKAR AVINASH PREMNATH 214 DCR DALVI NISHA RAMDAS 215 DCR BALSANE CHETANA KRISHNA 216 DCR MISTARY VIKAS ATMARAM 217 DCR BHOSALE DHANAJI MADHAVRAO 218 DCR PATIL BHAVANA SUDHAKAR 219 DCR PANDHARE NARSING DAGADU 220 DCR MALGAONKAR SAHADEV PANDURANG 221 DCR GOTIS VAISHALI SOMNATH 222 DCR PARAB SWATI ARJUN 223 DCR PATIL SUDHIR RAGHUNATH 224 DCR SHEDGE POOJA ANANT 225 DCR KARAD CHANDRAVATI BHASKAR 226 DCR KONDEKAR RAM GANESHRAO 227 DCR PANCHAL SURAJKUMAR SHAHAJI 228 DCR BIRADAR MANOJKUMAR GANGADHAR 229 DCR PATIL ANKITA SUNEEL 230 DCR SHAIKH CHANDPASHA NYAYAHMAD 231 DCR AHIRE PANKAJ RAVINDRA 232 DCR VISPUTE AMAR MADHUKAR 233 DCR SHAIKH MERAJBEGUM NIYAMATSAB 234 DCR SAMBARE JAYESH DILIP 235 DCR PATIL SNEHA MILIND 236 DCR MANE ASHLESHA ANILKUMAR 237 DCR BAHIRJE SHARANAPPA SHIVAPUTRA 238 DCR KATHARE AJAY CHANDRAKANT 239 DCR BHABAL SUBODH SURESH 240 DCR PADVI AMIT JAYRAM Page DCR PATIL BRIJESH HARISHCHANDRA 242 DCR GHOGALE KIRAN CHANDRAKANT 243 DCR AHIRE SWAPNAL SADASHIV 244 DCR KEDAR DIPALI PANDIT 245 DCR PITAMBARE ARJUN MAHADEV 246 DCR PAGARE AJAY ASHOK 247 DCR RANE JYOTSNA SHIVA 248 DCR PAWAR AMOL RAVSAHEB 249 DCR SALUNKHE DATTATRAY ANKUSH 250 DCR WAGHMARE BHASKAR KISHAN 251 DCR KOKATE JYOTI ARUN 252 DCR JADHAV GHANSHAM PRAKASH 253 DCR GAIKWAD SANJAY JAIPRAKASH 254 DCR PERVI RAKHI KASHINATH 255 DCR PATIL GHANSHYAM BHAGWAN 256 DCR NAKTI NAMRATA PRAKASH 257 DCR SAWANT SANJANA SANJAY 258 DCR VARTAK ASHWINI HARISHCHANDRA 259 DCR BAGUL SANJAY ANNA 260 DCR KALE MAHESH LALASAHEB 261 DCR PATRE PRANAV BHARAT 262 DCR MUSALE MANOJ NILKANTH 263 DCR KHEDKAR SAGAR CHANDRAKANT 264 DCR NAIK NEHA VINOD 265 DCR DHON ANIL LAXMAN 266 DCR GHARAT NISHA RAMCHANDRA 267 DCR KADAM MAHENDRA KISAN 268 DCR KHARAT DINESH ARUN 269 DCR GAIKWAD SUVARNA MOHAN 270 DCR DUDHAGI SURESH NAGESH 271 DCR HEBALE KIRAN KISHOR 272 DCR BABAR AVINASH POPAT 273 DCR KARPE SUPRIYA RAVINDRA 274 DCR SARANG BHAVANA SHAMSUNDER 275 DCR SAPKAL PRASHANT DILIP Page DCR AGHAV PRKASH KARBHARI 277 DCR JADHAV RAHUL MADHUKAR 278 DCR DIVEKAR RAHUL UTTAMRAO 279 DCR AWASARMOL MANGESH VASANTRAO 280 DCR CHAVAN NEELAM NATHURAM 281 DCR DAUD KISHOR NARAYAN 282 DCR SURVE NEETA PRADIP 283 DCR MADANE SHITAL HINDURAO 284 DCR GOUDANAVARU SHRIKANT SIDHARAM 285 DCR SALUNKE ANIL RAMESH 286 DCR NIMBALKAR YOGESH VIJAY 287 DCR BAND POONAM VIJAY 288 DCR DUSANE MANOJ MADHUKAR 289 DCR KUNCHIKORVE SEEMA YALLAPPA 290 DCR NIKHADE ISHWAR ANIL 291 DCR SHAIKH ARIF AKHLAKH 292 DCR KARKHELE NILESH BHAGWAN 293 DCR KOLEKAR REKHA SAMPAT 294 DCR SANAYE AJIT VISHNU 295 DCR RAKSHE SANDIP ZANAK 296 DCR GURAO AJINKYA CHANDRAKANT 297 DCR ARAN SATYAWAN GORAK 298 DCR GAWADE SONAL BALA 299 DCR DHAMAPURKAR PRAVINA RAJARAM 300 DCR SADAPHULE LALITA MALHARI 301 DCR DEORE SHARAD ARJUN 302 DCR JADHAV POONAM SURESH 303 DCR KINLEKAR MILIND ASHOK 304 DCR JADHAV SUVIDHA SANJAY 305 DCR KAMBLE SATISH LAXMAN 306 DCR KANGANE NIKHIL GAJANAN 307 DCR JADHAV SANGEETA BHUPESH 308 DCR SHELAR MANGESH SAVTARAM 309 DCR SURVASE SUNIL KONDIBA 310 DCR SAIGAVKAR GOURI SUDHAKAR Page DCR SONAWANE PANKAJ SUBHASH 312 DCR DHAMANASKAR VAISHALI BALARAM 313 DCR BASWANTE SHIWANAND KASHINATH 314 DCR SAWARDEKAR ANJALI HARESH 315 DCR KHUPATE SHYAM RAM 316 DCR PAWAR BHUSHAN WALMIKRAO 317 DCR ZADE SANTOSH GOVIND 318 DCR BORKAR PARESH RAMESH 319 DCR SATHEPATIL PRAKASH PANDURANG 320 DCR PANSARE SUNITA RUSHIKESH 321 DCR MAYEKAR MILIND DINKAR 322 DCR MOHITE PRERNA ZAKAS 323 DCR NAVASARE SAMADHAN ASHOK 324 DCR SHINDE KALPANA CHANDRAKANT 325 DCR BELEKAR KUNDLIK BHAGWAN 326 DCR MAINDARGI RAJANI SHIVANAND 327 DCR SONAWANE JIVAN MORESHWAR 328 DCR * MALHE SANDEEP CHIMAN 329 DCR BHOSLE DARSHANA SHAM 330 DCR GAWDE ASMITA SUBHASH 331 DCR GITE SHITAL HARSHAL 332 DCR JOSHI TUSHAR DINKAR 333 DCR KANDALKAR SAINATH PANDURANG 334 DCR SAWANT NEETA VITTHAL 335 DCR PAGARE ROHIT SURESH 336 DCR KUMBHAR PRAVIN KHANDU 337 DCR KAMBLE NAVNATH GORAKH 338 DCR MOHITE ASHA SAHADEV 339 DCR MORE AMRAPALI RAGHUNATH 340 DCR MOHITE DIPESH RAJARAM 341 DCR GADEKAR SANGEETA POPAT 342 DCR BANEKAR HARSHAD SURESHRAO 343 DCR * KEKAN ASHWININ GAHININATH 344 DCR GANGURDE HEMANT POPATRAO 345 DCR SURWASE ASHISH MAHADEO Page DCR SUTAR SWAPNALI PANDURANG 347 DCR PANDAV SANKET ULHAS 348 DCR GAIKWAD ASHISH JAGANNATH 349 DCR * CHAVAN SACHIN PRAKASH 350 DCR SUTAR RAJSHEKHAR KASHINATH 351 DCR DHAWLE VISHAL NAMDEV 352 DCR KAMBLI MADHURI DILIP 353 DCR SULEY ANJALI ANIL 354 DCR * PAL MOUMITA SASIDHARAN 355 DCR JADHAV PRADEEP ATMARAM 356 DCR DHAWLE CHANDRAMANI NAMDEV 357 DCR AHIRE NUTAN SOMA 358 DCR * WADEKAR PRATIK VASANTRAO 359 DCR TANDEL NIKESH MORESHWAR 360 DCR TANDEL SAINATH PANDURANG 361 DCR THALANGE JYOSHNA BHAGAWAT 362 DCR * WAR UTKARSHA MANIKRAO 363 DCR PATIL JYOTI AMAR 364 DCR * KINI SAVITA, 365 DCR MORE ALKA RAMESH 366 DCR MASKE BHARATI HARSHAD 367 DCR KANGANE SHRADHA DATTU 368 DCR PAWAR JAYSHREE GANPAT 369 DCR AHIRE UMAKANT SADASHIV 370 DCR WAGH ROHAN SURESH 371 DCR THAKUR VIJAY DILIP 372 DCR KUNCHIKORVE SUNITA YALLAPPA 373 DCR * SHINDE JAYASHREE KAKASAHEB 374 DCR PILATRE ATUL BHASKARRAO 375 DCR NANDKHEDKAR KAILAS DATTA 376 DCR MAHAJAN NILESH SHANKAR 377 DCR REDKAR USAH RAJARAM 378 DCR RAUT DHAMMADIP PANDIT 379 DCR * KAMBLE KAVITA YADAV 380 DCR CHAVHAN RANJANA BALKRISHNA Page DCR SAYYED NAJRODDIN AGAKHAN 382 DCR DHOPAVKAR PRATIMA RATNADEEP 383 DCR DANDAWATE AJAY SHIVAJI 384 DCR TAWADE JYOTI VIJAY 385 DCR JADHAV SANKET BHIMSEN 386 DCR SONAVANE RUPALI GANGARAM 387 DCR PATIL HEMANT CHANDRAKANT 388 DCR DEVKE AKASH RAVINDRA 389 DCR KADAM AMIT ASHOK 390 DCR JAGTAP NITIN PRABHAKAR 391 DCR ZINJADE SANDEEP DATTARAO 392 DCR TARMALE MADHURI HIRAMAN 393 DCR GAWANDE YOGESH SOPANRAO 394 DCR GAIKWAD SONI ASHOK 395 DCR SAWANT ASMITA ARUN 396 DCR ARAN DEVIDAS GANESH 397 DCR * JADHAV VINOD BHAGURAM 398 DCR THENGIL SHOBHA AGATRAO 399 DCR MOHITE SHUBHADA SAHADEV 400 DCR * SALVE YUVRAJ VISHNU 401 DCR KANGNE SHARAD KACHARU 402 DCR PADALE RUPALI YASHWANT 403 DCR PATIL RASIKA UMESH 404 DCR RANE DARSHANA SUBHASH 405 DCR GADE MANISHA JAGANNATH 406 DCR AVHAD JYOTI RAJU 407 DCR KAMBLE SURESH SUBHASH 408 DCR PATANGE VIRUL NARENDRA 409 DCR GADE VAISHALI JAGANNATH 410 DCR BHOGALE MINAKSHI VISHWAS 411 DCR GAIKWAD PRADIP PIRAJI 412 DCR DHANE SARIKA AMOL 413 DCR * SHELKE AMOL SHIVAJI 414 DCR * BHIOGADE SHRIKANT PREMSAGAR 415 DCR SATHE PRASHANT SURYAKANT Page DCR ABHANGRAO ATUL RAM 417 DCR UGALE SWATI RAMDAS 418 DCR RATHOD MEENABAI JOHARSING 419 DCR SARGAR SACHIN SHAMRAO 420 DCR MALVANKAR SAKHARAM ZILU 421 DCR YADAV SONALI SHIVAJI 422 DCR SANAP VAIBHAV BHAURAO 423 DCR BANDKAR VIVEK KRISHNA 424 DCR CHOUGULE VIKRAM TUKARAM 425 DCR MAHADIK YOGITA SURESH 426 DCR LOKE RUPALI ARVIND 427 DCR THOMBARE TEJAS ABASAHEB 428 DCR PAWAR AMOL MILIND 429 DCR SHAIKH ALAM SHABBIR 430 DCR NIKHARE GOURAV MADHAV 431 DCR GITE KISHOR NIVRUTTI 432 DCR SHELAR SAGAR JAYSING 433 DCR SATHE SACHIN VISHNU 434 DCR RAUT KIRAN CHANDRAKANT 435 DCR AREKAR SHUBHANGI BHALCHANDRA 436 DCR SURWADE VARSHA RAM 437 DCR PALKAR HEMANGI NARENDRA 438 DCR SAWANT NILKANTH ROHIDAS 439 DCR SURYAWANSHI RAHUL DILIP 440 DCR * BAGUL ALANKAR SUNTILAL 441 DCR REDEKAR DATTATRAY JANBA 442 DCR CHAVAN SARITA PRAKASH 443 DCR AVHAD SANDEEP MAHADEO 444 DCR TAWDE RADHIKA PARESH 445 DCR GOSAVI DINESH GOVIND 446 DCR NIKAM SMITA ASHOK 447 DCR AKHADE DURGESH LOTAN 448 DCR ISWALKAR PRATIKSHA RAVINDRA 449 DCR PARSEWAR DHANESH VINODRAO 450 DCR SHINDE JAYESH SHANKAR Page DCR RAUT DINESH MADHUKAR 452 DCR CHAVAN SUPRIYA SADASHIV 453 DCR BOINWAD SUNIL SAMBHAJI 454 DCR CHAVAN PRIYANKA LAXMAN 455 DCR SHIVGAN DIVYA DINESH 456 DCR NEMLEKAR DEEPAK SURYAKANT 457 DCR NANDESHWAR GEETA NARESH 458 DCR RANE ANKITA ANIL 459 DCR TODKARI BIPEEN VILAS 460 DCR PATIL VISHAL SUDHAKAR 461 DCR ADHIKARI GAURI ANANTA 462 DCR BANGAR VAISHALI DHARMA 463 DCR JAITPAL SONALI SUBHASH 464 DCR MAGAR SHASHIKANT BABURAO 465 DCR DEVKAR VIKAS VITTHAL 466 DCR SHINDE DNYANESHWAR CHANGDEO 467 DCR DARADE AMOL DHARMA 468 DCR SAPTE ASARAM MARUTI 469 DCR PATIL SANJAY JIJABRAO 470 DCR SALUNKE KETKI JAYANT 471 DCR DOIPHODE MANISH KISAN 472 DCR * FARUKI RIJWAN JABBAR 473 DCR MAHADIK SHRUTI SANTOSH 474 DCR JADHAV PRATIBHA SUDAM 475 DCR JADHAV ANUJA GAUTAM 476 DCR PAWAR VIKAS ANNASAHEB 477 DCR DHUM AVINASH NARAYAN 478 DCR PATIL RAKESH RAGHUNATH 479 DCR USMAN PATEL SHABNOOR 480 DCR TANDEL PRANAY MORESHWAR 481 DCR LOKHANDE PUSHPA MADHUKAR 482 DCR JADHAV KESHAV SAHEBRAO 483 DCR BHOIR CHANDRAMANI LAHU 484 DCR KATKAR PRASHANT RAJARAM 485 DCR SARTAPE SAMADHAN SUKHDEV Page DCR BAGAL UMESH BALASO 487 DCR ZORE SWATI PANDURANG 488 DCR MHATRE SONAL PARSHURAM 489 DCR DALVI NIKITA PRABHAKAR 490 DCR GAPLE SONALI BHAIYYASAHEB 491 DCR CHAURE PARVATI ANANT 492 DCR SARPE SAMEER VIJAY 493 DCR DEGAONKAR VIVEK SUNIL 494 DCR * BHANAWAT KIRTI MADHUKAR 495 DCR BOBADE GAJANAN BABASAHEB 496 DCR TANDEL SHWETA VILAS 497 DCR KOKATE DEEPAK ARUN 498 DCR SANAP ANIL MARTAND 499 DCR CHAUDHARI AMOL BHAURAO 500 DCR DHUM VARSHA AVINASH 501 DCR PITALE NEHA RAVINDRA 502 DCR BESARE ANITA DAYANAND 503 DCR * SONAVANE SUBODH G 504 DCR ANCHEWAR RADHAHARI SOPANRAO 505 DCR PAWAR SHRIKANT SHIVAJI 506 DCR DABHOLKAR PRIYA AVINASH 507 DCR GANGURDE MANISHA UTTAMRAO 508 DCR * BHOITE AMIT SATISH 509 DCR GENGAJE ANITA NARAYAN 510 DCR KAMBLE NEELAM BHIMRAO 511 DCR GADADE MADHURI BAPUSO 512 DCR SHAIKH SHADUL MAHEMUD 513 DCR DAMSE SHAILESH WAMAN 514 DCR CHORGE SUMIT RAJARAM 515 DCR SAWANT RUCHITA VILAS 516 DCR PANCHAL VIDYA BALAJIRAO 517 DCR KORGAONKAR GEETA PANDURANG 518 DCR BHOSALE NILESH SURESH 519 DCR WAYDANDE SHAILA SHRAWANA 520 DCR CHEULKAR SUNITA MOHAN Page DCR SORATE AMOL SHIVAJI 522 DCR KOKITAKAR KIRAN SATAPPA 523 DCR KAMBLE RASIKA BALA 524 DCR * RAJPUT DEEPTI UDAYSING 525 DCR ADE RAVINDRA NAMDEV 526 DCR AUNDHE UMED ASHOK 527 DCR CHAVAN SAMRUDHI TUSHAR 528 DCR KADAM MAROTI MOHANRAO 529 DCR GHODEKAR ASHWINI ASHOK 530 DCR KHARAT VIJAY MARTAND 531 DCR CHAVHAN PRAKASH GULAB 532 DCR * NAGARE YOGITA SHAM 533 DCR MAVKAR PRADNYA VITTHAL 534 DCR * BAYES POOJA VASANT 535 DCR PATIL VAIBHAV BRIJLAL 536 DCR MALI JYOTI GAJANAN 537 DCR KURADE VIKRAM SHANKAR 538 DCR MUNDKAR NAGNATH DATTATRAY 539 DCR KHAMKAR SANIKA, 540 DCR MOARE SUSHAMA SUBHASH 541 DCR RANE SANTOSH ANANT 542 DCR AWALE RESHMA VILAS 543 DCR MASURKAR KIRTI VASANT 544 DCR KASAR RANI VIKAS 545 DCR SONAWANE AJIT SHIVAJI 546 DCR GAWARI MEENA THAKA 547 DCR SUTAR LAXMI VITHOBHA 548 DCR VARANKAR MEENA LAHU 549 DCR KACHARE VAISHALI KISAN 550 DCR KUMBHARGAN DEEPA ASHOK 551 DCR THOKAL TUSHAR SHARAD 552 DCR NILE NITA BHALCHANDRA 553 DCR CHAVAN KANCHAN SHIVDAS 554 DCR MORE AMOL ANSARAM 555 DCR SANAP VAISHALI ROHIDAS Page DCR AGHAV NAMDEO PANDHARINATH 557 DCR VAIDYA SACHIN RAMESH 558 DCR SONAWANE VISHAL SHIVAJI 559 DCR * AMBEKAR RAMDAS DHONDIRAM 560 DCR ARAN KARUNA GORAK 561 DCR SAKORE UJWALA DILIP 562 DCR SUTAR DEEPIKA KRISHNA 563 DCR VAIDYA NAMRATA PRABHAKAR I/c Chief Metropolitan Magistrate & Chairman Recruitment Committee, Esplanade, Mumbai Addl. Chief Metropolitan Magistrate & Member Recruitment Committee, Esplanade, Mumbai Sd/- Sd/- ( M.P. Bage ) ( P.S. Ghate) Sd/- Sd/- ( B.P. Kshirsagar ) ( G.P. Deshmukh) Metropolitan Magistrate & Member, Recruitment Committee, Esplanade, Mumbai Metropolitan Magistrate &
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks