Home & Garden

SEKILAS KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAW DAN PERAN BELIAU DI DALAM ISLAM

Description
SEKILAS KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAW DAN PERAN BELIAU DI DALAM ISLAM
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SEKILAS KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SAWDAN PERAN BELIAU DI DALAM ISLAM Oleh : Indra Nurul Hayat * 1. Nabi Muhammad telah Yatim Piatu Sejak Keil .  Nabi Muhammad Al-Amin, dilahirkan pada hari Senin 12 Rabi'ul aal tahun !a"ah, dinamakan tahun !a"ah karena pada aktu itu pa#ukan Abrahah, !ubernur kera"aan Hab#yi den!an menun!!an! !a"ah menyerbu untuk men!han$urkan %a&bah 1  atau lebih tepatnya den!an tahun () Ma#ehi +eliua adalah an!!ta +ani Ha#yim, #uatu kabilah yan! kuran! berkua#a dalam #uku urai#y %abilah ini meme!an! "abatan #i.yah Nabi Muhammad lahir dari keluar!a terhrmat yan! relati/e mi#kin 2 +eliau dilahirkan leh #eran! Ibu bernama Siti Aminah +inti 0ahab dan ayahnya Abdullah +in Abdul Muthalib, keturunan +ani I#mail,  putra Nabi be#ar Ibrahim a# yan! di"an"ikan leh Allah, dan #ekali!u# merupakan kakak dari Nabi I#hak, putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah yan! menurunkan Nabi-nabi be#ar untuk umat I#rael   Abdullah, Ayah Nabi Muhammad menin!!al dunia ti!a bulan ketika  Nabi Muhammad ma#ih dalam kandun!an Ibunya epatnya ketika berada di 3a#trib dalam per"alanan berda!an! 4 %etika beliau ma#ih bayi, #elain menyu#u kepada ibu kandun!nya,  Nabi Muhammad "u!a pernah di#u#ui leh #uaibah Al A#lamyah dari +ani *  Maha#i#a 5ni6er#ita# 0iraldra Indramayu, 7akulta# A!ama I#lam, 8erdi 8endidikan A!ama I#lam, Seme#ter II %ela# A 1  9r# H 7atah Syukur N, Sejarah Peradaban Islam , 8u#taka Ri;ki 8utra, Semaran!, 2))<, h 2= 2  9r# H 7atah Syukur N, h 2(   Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, dalam http:??!e$itie#$m?arman@#yah?, > Selamat Datang ya Nabi Utusan Allah ” , +a!ian 2 4  Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, 1  A#lam yan! "u!a budak dari Abu ahab, ber#ama-#ama den!an Ham;ah bin Abdul Muthalib pamannya yan! #ebaya u#ianya den!an Nabi Muhammad, dan #elan"utnya menyu#u kepada Halimah Al-Sa'diyah, dari +ani Sa'ad yan! terletak antara Mekkah dan hai/ yan! ber#uamikan Abu Buaib   Se"ak dari kandun!an ibunya, hin!!a ia lahir, Nabi Muhammad #udah menun"ukkan berba!ai muk"i;atnya #eba!ai tanda-tanda kenabiannya kelak dikemudian hari, #ebab Nabi Muhammad "u!a merupakan Nabi yan!  palin! banyak dikaruniai muk"i;at leh Allah C  Setelah ma#a penyu#uannya u#ai, Nabi Muhammad kembali kepelukan ibunya, Siti Aminah Setahun kemudian, Muhammad ke$il be#erta ibunya dan #eran! pen!a#uhnya bernama 5mmu Aiman melakukan ;iarah kemakam Abdullah, ayah Nabi Muhammad dan #uami Aminah di 3a#trib Selama #atu bulan mereka tin!!al di 3a#trib den!an menumpan! dirumah keluar!a mereka dari +ani Na""ar 9alam per"alanan pulan! kembali kekta Mekkah, tepat di#ebuah de#a bernama Abaa', Aminah "atuh #akit dan a/at di#ana, aktu itu u#ia Nabi Muhammad #udah C tahun %arena "araknya kekta Mekkah ma#ih $ukup "auh, akhirnya "ena;ah Aminah dikuburkan dide#a Abaa' ter#ebut dan Nabi Muhammad be#erta pen!a#uhnya, 5mmu Aiman kembali kekta Mekkah berdua ( Abdullah telah per!i, Aminah pun telah pula per!i #etelah keduanya melakukan kea"iban yan! diamanatkan kepada keduanya Anak yan! mulia itu kini men"adi yatim piatu #eperti kehendak Allah, kehilan!an ibu #eba!aimana ia telah lebih dulu kehilan!an ayah, tidak ada la!i yan! akan menln!nya dalam #e!enap hal #elain daripada Allah yan! #udah mentakdirkan #ekalian takdir uhan meman!!il kedua ran! tuanya, dan uhan "u!a yan! menan!!un! akan memelihara anak yan! mulia itu #elain daripada   Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, C  0aan Dunaan, Teladan Sepanjang Zaman, 8u#taka Madani, Eakarta, 2))1, h 2< (  Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, dalam http:??!e$itie#$m?arman@#yah?, > Selamat Datang ya Nabi Utusan Allah ” , +a!ian 2 2   pen!a#uhnya 5mmu Aiman, yan! #ekaran! ber/un!#i #eba!ai ibu ba!inya dan  "u!a kelak dikemudian harinya #eba!ai #ak#i hidup men!enai apa dan #iapa #e#un!!uhnya ##k Nabi Muhammad itu 5mmu Aiman yan! memelihara  Nabi Muhammad dalam per"alanan ter#ebut, men!uru#i makan dan tidurnya, men"a!anya dari #emua mara bahaya, hin!!a akhirnya tiba dikta Mekkah dan di#erahkan pada Abdul Muthalib, kakeknya = !. Nabi Muhammad dalam A"uha# Kakek da# Pama# Beliau  Nabi Muhammad hanya dua tahun di a#uh leh %akeknya Abdul Muthlib karena pada u#ia =) tahun, Abdul Muthalib kembali kerahmatullah, a/at den!an tenan! den!an #ebelumnya telah menyerahkan pen!uru#an Nabi Muhammad kepada putra tertuanya Abu halib yan! men!!antikan kedudukan ayahnya #eba!ai pen!ua#a tertin!!i dikta Mekkah #aat itu 0alaupun kehidupan keluar!a Abu halib #endiri #an!atlah #erba kekuran!an, dia men!hidupi keluar!anya den!an "alan berda!an! Se"ak itulah, Nabi Muhammad mulai bela"ar berda!an! dan membantu pamannya didalam men"alankan rda kehidupan %e"u"urannya, keter"auhannya dari #emua yan! ber#i/at keberhalaan, kedi#iplinannya, ketan!ka#annya #erta keuletan ker"anya membuat ia di!elari ran! den!an nama Al-Amin yan! berarti ran! yan! "u"ur atau terper$aya, me#ki #aat itu ia ma#ih ke$il 9an #eba!aimana di utarakan dalam hadit# yan! artinya >  Nabi Muhammad  termasu! "# Nabi lainnya $ tida! pernah mela!u!an perbuatan sen%n%h& '&(& )aiha*i $” + 8ada u#ianya yan! ke-12 tahun, Nabi Muhammad Al-Amin menemani pamannya Abu halib per!i berda!an! kekta Syiria dan dalm  per"alanan bertemu den!an #eran! rahib bernama +uhaira 1)  Rahib itu #endiri adalah #eran! pen!ikut #etia a"aran I#a Alma#ih dari Na#hara 9ia bukanlah dari #eran! yan! menyekutukan uhan #eba!aimana kebanyakan ahli kitab lainnya Fn#y$lpedia / +ritanni$a telah men$atat baha +uhaira adalah =  Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, <  0aan Dunaan, Teladan Sepanjang Zaman, h  1)  9r# H 7atah Syukur N, Sejarah Peradaban Islam , h 2=   #eran! ulama Na#hara yan! #an!at tin!!i ilmu a!amanya dan ia pernah meme!an! "abatan 8atriar$h di %n#tantinpel dari tahun 42= - 41 Ma#ehi %edudukannya amatlah tin!!i, pen!ikutnya pun $ukup banyak Namun karena /aham +ahira adalah men!e#akan uhan, diapun ditinda# dan dibuan! 11  San! rahib itu memberikan na#ehat kepada Abu halib a!ar "an!an terlalu "auh mema#uki daerah #yiria, #ebab dikhaatirkan ran!-ran! 3ahudi yan! men!etahui tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, akan berbuat  "ahat kepadanya 9an "u!a meanti-anti a!ar meraat dan men"a!a Muhammad #ebaik mun!kin #ebab dia telah lebih dahulu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, #eba!aimana yan! termaktub dalam a"aran I#a Alma#ih #e"ati 12  Se"ak itulah pamannya Abu halib be!itu teliti dan hati-hati #ekali didalam men"a!a Nabi Muhammad, bahkan $urahan ka#ih #ayan! yan! diberikannya kepada Al-Amin ini melebihi apa yan! diberikannya kepada  putra kandun!nya #endiri $. Nabi Muhammad Me#ikah. 8ada u#ianya yan! ke-2 tahun, Nabi Muhammad menikah den!an #eran! anita #auda!ar terhrmat dan merupakan ran! terkaya aktu itu diantara penduduk Mekkah, namanya Siti %hadi""ah binti %huailid +in Abdul 5;;a +in u#hai ditahun <C M %hadi""ah di!elari ran! den!an #ebutan Saydah urai#y atau Ibu urai#y Sebelum menikah den!an Muhammad, %hadi""ah #udah dua kali  ber#uami den!an ran! kaya dari +ani Mu$h;um, #uami pertamanya bernama Abu Hilal Annaba#y bin ;urarah dan yan! kedua bernama Atik bin Abid al Makh;umi tapi keduanya menin!!al dunia dan ia #endiri telah mempunyai dua ran! anak dari ha#il perkainannya terdahulu itu  1 11  Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, dalam http:??!e$itie#$m?arman@#yah?, > Selamat Datang ya Nabi Utusan Allah ” , +a!ian 2 12  9r# H 7atah Syukur N, Sejarah Peradaban Islam  , h 2= 1  Muhammad Nur Ali,  Kamus Agama Islam, Anni;am, irebn, 2))4, h 124 4  Me#kipun %hadi""ah beru#ia 4) tahun den!an dua ran! anak pada ma#a itu, namun $inta Muhammad kepadanya adalah $inta yan! penuh teru# meneru# #elama 2 tahun #e#udahnya, yaitu hin!!a Muhammad beru#ia ) tahun dan %hadi""ah beru#ia C tahun den!an dikaruniai C ran! anak %arenanya pula #elain ber!elar Saydah urai#y, Siti %hadi""ah "u!a di!elari #eba!ai anita yan! Al-0adud Al-0alud, artinya #eran! anita yan! #e"ati dan punya banyak anak Adapun anak-anak dari perkainan Muhammad den!an %hadi""ah adalah Al-a#im, Abdullah At-ahir, Bainab, Ru.ayah, 5mmu kal#um dan 7atimah 5;;ahra Adapun Al -a#im dan Abdullah At-ahir, a/at #e"ak ke$ilnya 14   %. Pe&a# Nabi Muhammad di dalam I"lam. +era#al-u#ul dari keluar!a #ederhana yan! telah di"ela#kan diata#,  Nabi Muhammad mene!akkan dan menyebarkan #alah #atu dari a!ama terbe#ar di dunia, A!ama I#lam 9an pada #aat yan! ber#amaan tampil #eba!ai #eran! pemimpin tan!!uh, tulen, dan e/ekti/ %ini ti!a bela# abad #e#udah a/atnya, pen!aruhnya ma#ih tetap kuat dan mendalam #erta  berakar 1 5mumnya, ban!#a Arab pada ;aman Nabi Muhammad tak memeluk a!ama tertentu ke$uali penyembah berhala 9i kta Mekkah ada #e"umlah ke$il pemeluk-pemeluk A!ama 3ahudi dan Na#rani, dan be#ar kemun!kinan dari merekalah Nabi Muhammad untuk pertama kali menden!ar perihal adanya #atu uhan 3an! Maha kua#a, yan! men!atur #eanter alam atkala Nabi Muhammad beru#ia empatpuluh tahun #etelah menerima 0ahyu dari Allah S0, Nabi Muhammad yakin baha Allah S0 telah menyampaikan #e#uatu kepadanya dan memilihnya untuk "adi  penyebar keper$ayaan yan! benar,tepatnya a!ama I#lam #ekaran! 1C 14  Arman#yah, > Studi Kritis Pemahaman Islam  >, dalam http:??!e$itie#$m?arman@#yah?, > Selamat Datang ya Nabi Utusan Allah  , +a!ian 2 1  Mi$hael H Hart, > Seratus T%!%h yang Paling )erpengaruh dalam Sejarah  >, mediai#netr!, dalam http:??pakdenn$m?, )1 Nabi Muhammad 1C  Mi$hael H Hart, > Seratus T%!%h yang Paling )erpengaruh dalam Sejarah  >, mediai#netr!, dalam http:??pakdenn$m?, )1 Nabi Muhammad 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks