Brochures

Symfiesta Brochure

Description
Always wondered that it is a tough job getting sponsors for an event or any other thing? Well, what sponsors look for is a solid plan and a good looking brochure! Made in InDesign. Template available! Like the design? I have the template available. Contact me at rishu0905@hotmail.com.
Categories
Published
of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  N^EHBY^Icer XVEKXE^X Iljtjek >609>6 | >0| >> Cinru`ry >609 XZACJIX\@ >609 XOX KEJL@‚X  sac  09  @neut Ys Sjsjek/@jaXyacjist`‒09 Xpeksersbjph`timerjis Hekt`ht Ys >,8  @neut eur heooimi NJMMI^ | NI\\I^ | X\^EKMI^ <  SJXJEK + @JA 1 XYHHIXX 9  Jt‚s N`hd, Jt‚s Njmmir & Nittir 3  Aiss`mi crea tbi \i`a =  Ojst ec Co`msbjp Ivikts 00   Ijtbir ni ` Xpekser er ` V`rtkir 0>   Cer Xpeksers 0<   Cer V`rtkirs 09   Hustea Xpeksersbjp V`hd`mis 03   Vrivjeus Zi`rs‚ Xpeksers 02   Vejkts te Keti 0:   Eur Oeh`tjek, Hekt`ht pirseks, Ia`jo `llrissis Xehj`o ailj` ojkds. ISI^Z\BJKM yeu kiil te hekt`ht us. Hektikts  > XyaCjist`7 @kku`o K`tjek`o Zeutb Cistjv`o ec Xyanjesjs O`w Xhbeeo, KEJL@ @oo rjmbts risirvil ©  @NEY\ YX हलीभूह ङीकीफुयङफ  . wbjhb ai`ks tbi werol js eki c`ajoy js tbi viljh prjkhjpoi wbjhb ceras tbi herkirsteki ec Xyanjesjs Jktirk`tjek`o Ykjvirsjty, VYKI   `kl `s ` p`rt ec tbi syanjesjs c`ajoy, wi `t Xyanjesjs O`w Xhbeeo, KEJL@   kl eursiovis heaajttil te tbi s`ai.Xyanjesjs O`w Xhbeeo, KEJL@ jk gust ctb yi`r ec jts jkhiptjek b`s h`rvil ` kjhbi cer jtsioc jk tbi `h`liajh hjrhujts. Jt b`s niheai ` hioinr`til k`ai `aekmst tbi `spjr`kts ec precissjek`o oim`o iluh`tjek. Jt beojstjh`ooy preaetis `h`liajh ixhiooikhi, jktiooih-tu`o ljshjpojki `kl precissjek`o oi`lirsbjp . Nijkm ` hekstjtuikt ec Xyanjesjs Jktirk`tjek`o Ykjvirsjty, jt ikvjsjeks tbi riput`tjek ec Xyanjesjs jk `kl `reukl Liobj, tbi hekstjtutjek`o h`pjt`o ec Jklj`. XOX-KEJL@ js str`timjh`ooy oeh`til jk tbi jklustrj`o bun ec KH^ tbiriny epikjkm up ` poitber` ec eppertukjtjis cer tbi nulljkm o`wyirs.XOX-KEJL@ strjvis tew`rls suppoiaiktjkm riceras jk tbi iol ec o`w te mreea stulikts te niheai tbi ukjil c`hi ec eur oim`o cr`tirkjty, te preluhi dkewoilmi ljssiajk`ters `kl te preluhi jkljvjlu`os wbe `ri tbi terhbni`rirs ec tbi oim`o systia ec tbi heuktry. Eur iert js `jail `t preluhjkm `k jktiooiht tb`t niojivis jk ricerajkm r`tbir tb`k pukjsbjkm `kl b`s tbi petiktj`o ec bejstjkm tbi `m ec trutb `kl  gustjhi jk `k ukc`jojkm a`kkir. @t Xyanjesjs, wbjoi `h`liajh ixhiooikhi js ai`kt te ni ukheapreajsjkm, wi niojivi tb`t tbi sjmkjh`khi ec ojtir`ry , huotur`o `s wioo `s spert sdjoo js jkliojnoi te `k jktimr`til ixpirjikhi ec o`w shbeeo. @spjrjkm te strjli tew`rls beojstjh livioepaikt, wi `ri preul te `kkeukhi eur sihekl k`tjek`o yeutb cist, XyaCjist` 09‚. @ctir tbi bumi suhhiss ec Xyaist` 0<‚, tbi sihekl iljtjek js suri te ni njmmir & nittir . Eur O`w Xhbeeo b`s niik `lgulmil ‟\bi Vreajsjkm O`w Xhbeeo ec tbi Zi`r‑ uklir tbi Moen`o Iluh`tjek Ixhiooikhi @w`rls >608. ‟
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks