Screenplays & Play

Temel Yetenek Perspektifi

Description
Temel Yetenek Perspektifi
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Temel Yetenek Perspektifi Temel Yetenek Perspektifi [1]Hamel ve Prahald’a göre temel yetenek perspektifinin bir firmada kök salması için bütün yönetim ekibinin yetenek yönetiminin be kilit görevini tam !larak anlamı !lması gereklidir" #$ be kilit görevi ö%etleye&ek !l$rsak'1" Temel Yeteneklerin #elirlenmesi( )*er yöneti&iler temel yetenekleri k!n$s$nda bir fikir sahibi de*ilse bir firma temel yeteneklerini aktif ekilde yöneteme%" #$rada yapıla&ak ilk i temel yeteneklerin bir +envanter,ini çıkartmaktır" -te yandan temel yeteneklerin rakip firmalar ile karılatırılması da gereklidir" .ma en ç!k dikkate alınması gereken geleneksel rakipler de*ildir" -rne*in /!dak’ın k$k$s$% 0$i .gfa ve 23 gibi geleneksel rakiplerini dikkate alması gerekir ama asıl gö%den kaçırılmaması gereken her biri görüntüleme iine ç!k farklı ekillerde yaklaan 4an!n 5!ny Hita&hi ve T!shiba’ dır"6" Temel Yetenek )lde )tme 7ündeminin 8l$t$r$lması( #ir firmanın Yetenek !l$t$rma gündemi !n$n strateik mimarisi tarafından belirlenir' b$n$nla birlikte yetenek elde etme ve k!n$mlandırmayla ilgili s!m$t hedeflerin saptanması için +yetenek9ürün matrisi, k$llanmak yararlıdır"1"P:7;ekil <( Temel Yeteneklerin 7ündeminin 8l$t$r$lması =7ary Hamel 4"/"Prahald 7ele&e*i /a%anmak >ev" ?ülfü @i&leli Anklap Yayınları Astanb$l 1BBC s"D Y$karıda ;ekil < de verilen matristen yararlanarak yöneti&iler mev&$t yeteneklerle yeni yetenekler' mev&$t ürün9pa%arlarla yeni ürün9pa%arlar arasında ayrım yapabilirler"2" Yeni Temel Yetenekleri 8l$t$rmak( #ir temel yetenek alanında dünya liderli*i elde etmek için en a% be yıl gerekmektedir" #$rada önemli !lan kararlılıktır" )*er üst dü%ey yöneti&iler hangi yeni yeteneklerin !l$t$r$la&a*ı k!n$s$nda hem fikir de*illerse böyle bir kararlılık sö% k!n$s$ !lama%" #öyle bir d$r$mda ya de*iik i birimleri kendi yetenek !l$t$rma gündemlerini i%lerler ya da firma hiç bir yeni yetenek !l$t$rama%"E" Temel Yetenekleri /!n$mlandırmak( #ir temel yetene*i de*iik i alanlarına ve yeni pa%arlara yönlendirebilmek genellikle b$ yetene*in firma içinde bir birimden di*erine aktarmayı gerektirir" #$ndan d!layı igörenlerin deneyim ve fikir alıverii için sık sık bir araya gelmeleri faydalıdır" .yrı&a seminerler ve k!nferanslar aynı yetenekte çalıan insanlar arasında bir birliktelik r$h$n$n !l$masına yardım&ı !l$r"F" Temel Yetenekleri /!r$mak ve 5av$nmak( #ölüm yöneti&ileri firma çapındaki belli yeteneklerin k!ntr!lü ile görevlendirilmeli ve b$ yeteneklerin sıhhatinden s!r$ml$ t$t$lmalıdırlar" @ü%enli t!plantılar ile yetenekler gö%den geçirilmeli yatırım dü%eylerine k$r$&$ be&eri ve tekn!l!ilerin pekitirilmesine ilikin planlar yeniden k!n$mlandırma kalıpları ittifakların ve dıarıya i vermelerin etkileri ayrıntılı !larak ele alınmalıdır" [6]E" Temel Yeteneklerin 7elitirilmesinin -nemi#ir iletmenin temel yetene*inden !lan kabiliyetlerinin önemli bir ö%elli*i fi%iksel de*erlerin tersine k$llanıldıkça de*erlerinin artmasıdır" #$n$n için temel neden b$nların genellikle bilgi tabanlı !lmasıdır" #ilginin' insanlar iler ve !rgani%asy!nlar arasında paylatırılması k!n$ ile ilgili bilginin genilemesine ve büyümesine neden !la&aktır" #$n$n yanında böyle p!%itif bir getiri elde etmek çaba gerektirir" >ünkü daha ön&ede dedi*imi% gibi temel yetenekler kendili*inden !l$ma%lar" /arı maksimi%e etmek isteyen bir iletme temel yeteneklerine yatırm yaparak kaliteyi arttırmalıdır" Yöneti&iler yeteneklerinin riitli*e neden !lan birer kaynak !lmasına asla i%in vermemelidirler" Temel riitli*e neden !lan yetenekler de*iim gerekti*inde firmanın de*iimine engel !l$rlar" 5trateik baarıyı yakalayan ve !rtalamanın ü%erinde gelirler elde eden iletmeler ba%en yaptıkları ilerde de*iime gitme k!n$s$nda tereddüt ederler" #$n$nla birlikte yetenekler an&ak k$llanıldıkları taktirde getiri sa*laya&ak fırsatlar yarattıklarından temel yeteneklerdir" 7l!bal ek!n!mideki hı%lı ve önemli de*imeler iletmelerin aynı yeteneklerinin k$llanarak sürekli gelirler elde etmesini engellerler" #$n$ görmeyen firmalar rekabette geriye düe&eklerdir" #$ nedenle yöneti&ilerin mev&$t yeteneklerini günün k!$llarına $yd$ra&ak çalımalar yaparken yeni temel yetenekler de gelitirmelidirler" [2]F" Temel Yeteneklere /!nsantre 8lmaGekabetin yeni k$ralı temel yeteneklere k!nsantre !lmayı ve ba%ı ileri kendi iletmelerinden daha iyi ve hı%lı yapabile&ek 2" kiilere bırakmayı gerektirir" #$n$n için de*er yaratma %in&irinin ç!k iyi anali% edilmesi gerekir"  <letme p!litikası temel yetenekleri belirlemeye !nları güvenlik altına almaya ve teker teker strateik i birimleri hakkında iletmeye rekabet avantaı sa*layan kaynakların neler !ld$*$na yönelmelidir"#$rada örnek !larak <nnsbr$&k niversitesi Aletme Yönetimi )nstitüsü’nün temel yeteneklerini verebiliri%(1" Pratikteki bilimsel enteresan pr!blemleri görme ve tanımlama6" Te!riler k$rma ve çö%ümler üretme2" Yanlı te!rilerin elemine edilmesinden ö*renmeE" #ilim adamları iverenler yöneti&iler ve ö*ren&ilerin tartımalarını k!laylatırmak için !bektif çö%üm imkanları sa*lama [E]#aarılı iletmeler ö%ellikle $ n!ktalara k!nsantre !lmalıdırlar(1" >ıkar gr$plarının memn$niyeti6" Temel yeteneklere k!nsantrasy!n2" 0aaliyet süreçlerine yönelmeE" Hı%lılık esneklik ve yalınlık F" -*renen !rgani%asy!nC" Aletme de*erini yükseltmeI" Aletiim"
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks