Screenplays & Play

Temeljni problemi ekonomske organizacije - trgovina, novac i kapital; seminarski rad

Description
Temeljni problemi ekonomske organizacije - trgovina, novac i kapital; seminarski rad
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  Viktoria Kerac Temeljni problemi ekonomske organizacije  –   trgovina, novac i kapital Pula, 2013.  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  Temeljni problemi ekonomske organizacije  –   trgovina, novac i kapital Viktoria Kerac 0303047039 Interdisciplinirani studij Kultura i turizam Uvod u ekonomiju Doc. dr. sc. Tea Golja Pula, 28.10.2013.    SADRŢAJ   1.EKONOMIJA I TEMELJNA PROBLEMATIKA EKONOMIJE....................................................1 1 .1. ŠTO PROIZVODITI?............................................................................ ............................2 1.2. KAKO PROIZVODITI?....................................................................................................3 1.3. ZA KOGA PROIZVODITI?.............................................................................................5 1 .4. DRUGA VAŢNA PITANJA U EKONOMIJI ..................................................................6 2. TRGOVINA, SPECIJALIZACIJA I PODJELA RADA.................................................................7 3. NOVAC............................................................................................................................................8 4. KAPITAL.......................................................................................................................................10    UVOD U ovom seminarskom radu pokušat ćemo objasniti osnove ekonomije i  njezine osnovne  problematike. U prvom poglavlju g ovoriti ćemo o tri temeljna pitanja k  oja se postavljaju u ekonomiji - što proizvoditi  (1.1.), kako proizvoditi (1.2.) i za koga proizvoditi (1.3.), te analizirati načine na koje različita gospodarstva na njih odgovaraju. TakoĎer ćemo napraviti osvrt na neka druga pitanja koja su usko vezana za resurse - efikasnost iskorištavanja resursa, potpunija iskori štenost resursa, ekonomski rast (1.4.).    Napredna trgovinska mreţa, novac kao mjerilo ekonomske vrijednosti i sredstvo plaćanja, te uporaba velikih količina kapitala obiljeţja su modernoga gopodarstva. O svakome od tih obiljeţja ćemo pobliţe govoriti. Objasnit ćemo funkciju trgovine u suvremenom gospodarstvu i vaţnost specijalizacije i podjele rada kao ključnih faktora  (2) . Provesti ćemo vas kroz povijest novca (robni novac, simbolični novac, metalni novac) sve do nastupanja današnjeg, papirnatog novca i objasniti njegovu vaţnost i prednost u razmjeni, ali i loše učinke u situacijama p oput financijske krize ili inflacije (3). Pribliţit ćemo vam značajnost kapitala kao trajnog inputa, navesti neke od njegovih  pojavnih oblika te pojasniti korištenje kapitala, ostvarivanje rasta iz ţrtvovanja tekuće potrošnje i  privatno vlasništvo kapitala  (4).     1 1. EKONOMIJA I TEMELJNA PROBLEMATIKA EKONOMIJE Za početak ćemo definirati ekon omiju. „Ekonomija izučava kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i usluge te ih podijelila različitim pojedincima.“ ( Samuelson, P.A.,  Nordhaus, W.M., 2010., Ekonomija: Oskudnost i učinkovitost –   srodne ekonomske teme) Ekonomija ( dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos - kuća, nomos - zakon)    je bihevioralna znanost. Ona  proučava  veliki raspon tema - meĎunarodnu trgovinu i financije, učink  e globalizacije,  ponašanje financijskih trţišta (kamatne stope, devizne tečajeve, cijene dionica ) te ispituje razloge nejednakosti u dohotku izmeĎu nekih zemalja ili pojedinaca (pokušava doći do načina da se siromaštvo smanji bez štetnih učinaka na gospodarstvo). TakoĎer ispituje načine korištenja drţavne ekonomske politike da bi se postigli različiti ciljevi (gospodarski rast, efikasna uboraba resursa, stabilnost cijena, puna zaposlenost, pravilna raspodjela dohotka). U osnovi, ekonomija se dijeli na mikroekonomiju (  potiče od   grčkih   riječi micros - mali i oikonomia  –   privreda;    proučava ponašanje  pojedinca  –    kućanstava ili poduzeća) i makroekonomiju (  potiče od   grčkih   riječi macros - veliki i oikonomia - privreda;  proučava ponašanje cjelokupnog gospodarstva).  Krajnji cilj ekonomske znanosti je da poboljša uvjete ţivota ljudi. Kada se ostvari povećanje bruto domaćeg proizvoda to se odraţava na svakodnevan ţivot ljudi. Viši dohoci omogućavaju dobru hranu, tople domove, pitku vodu, cijepljenja protiv raznih bolesti, bolju izobrazbu stanovništva i dr.  Postoje tri osnovna pitanja ekonomske organizacije  –    što, kako i za koga.   „Suočeno s neospornom činjenicom da su dobra oskudna u odnosu na ţelje, gospodarstvo mora odlučiti kako se nositi s ograničenim resursima. Ono mora izabrati izmeĎu različitih kombinacija dobara (što), različitih tehnika proizvodnje (kako) te odlučiti tko će na kraju trošiti ta dobra (za koga).“ (Samuelson, Nordhaus, 2010.) Svako se društvo, neovisno o tome koliko je industri  jski i ekonomski razvijeno ili o tipu njegovog ekonomskog sustava , mora suočiti s tim problemima. Mora odlučiti   koje količine kojih dobara će se proizvoditi sa ograničenim količinama resursa kojima raspolaţe. TakoĎer mora odlučiti kako će se ta dobra proizvoditi. Tko će  ih proizvoditi? S kojim resursima? Koje će tehnike upotrijebiti u procesu proizvodnje? Vaţno je  znati za koga se dobra proizvode i kako se društveni proizvod dijeli na kućanstva te teţiti pravilnoj raspodjeli dohotka i bogatstva, odlučiti hoće li se osigurati minimalna potrošnja za siromašne ili ljudi moraju raditi da bi si osigurali neophodna dobra. Sva tri problema proizlaze iz ograničenosti resursa. Kada bi resursi bili neograničeni, oni ne bi postojali. Mogli bismo proizvoditi sve proizvode i usluge koje ţelimo, bilo kojom tehnikom proizvodnje i sve ljudske ţelje i potrebe bile bi zadovoljene.  
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks