Retail

Uzaktan OEgretim Tasarimi RAPOR

Description
Uzaktan OEgretim Tasarimi RAPOR
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  RAPOR Uzaktan Öğretim Tasarımı Nedir?   Öğretim tasarımı, bireylerde istendik hedef/ davranışları geliştirmek için uygun öğretim, ortam (araç materyal donanım vb), strateji ve yöntemlerini seçme sürecidir.   Uzaktan öğretim tasarımında ise aktif katılımı destekleyen sistemlerle, yaratıcı öğrenme ilkeleri temel alınmalı ve bunların gerçekleşmesi için uygun teknoloji bir araç olarak kullanılmalıdır.   Nasıl yapılır?   Etkili bir uzaktan eğitimi oluşturmak için yaratıcı ve aktif katılımı ön plana alan bir öğretim   tasarımına ihtiyaç vardır. Yaratıcı ve etkili bir öğretim tasarımı geliştirirken belirtilecek aşamaları takip etmeliyiz.   ANALİZ   Öğretimsel ihtiyaçların belirlenmesi   Tasarım oluşturulmadan önce, belli bir problemin olması ve bu problemin öğretim süreci   yardımıyla ortadan kaldırılabileceği kanısına varılmalıdır. Daha sonra belirtilen adımlar izlenir.   •   Problem analizi •   İhtiyaç analizi   •   Görev analizi •   Ortam analizi •   İçerik analizi   PROBLEM ANALİZİ    Problemin eğitim ile çözülebilmesi şarttır. Ana problemler ve a lt problemler iyi tespit edilmelidir. HEDEF KİTLE ANALİZİ    Hedef kitlenin kaç kişiden oluştuğu, eğitime hangi zaman diliminde katılırsa daha çok verim alınacağı ve hedef kitlenin gereksinimlerinin incelendiği adımdır.   İHTİYAÇ ANALİZİ     İhtiyaç analizinde mevcut durum ile ulaşmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak için gereksinimlerin analiz edilmesidir. GÖREV ANALİZİ    Problemin çözümü sırasında kimin hangi görevi yürüteceğini, hangi aşamada görev alacağının belirlenmesi aşamasıdır.   ORTAM ANALİZİ    Eğtimin uygulanacağı platformların seçilmesi için yapılan çalışmalardır.   İÇERİK ANALİZİ    Eğitimin verimli olması ve aktif geçmesi için hangi içeriklerin uygulanacağının belirlendiği aşamadır.   Hedef davranışların belirlenmesi   Teknoloji içerik ve öğrenci değerlendirilmesi yapıldıktan sonra; öğretim sürecinin sonunda, gözlenmesi beklenen davranışlar belirlenir. Öğretim yöntem ve teknikleri   Hedef davranışların nasıl gerçekleştirileceği, öğrencileri ortamlarda aktif kılmak için n e tür strateji, yöntem ve teknikler kullanılacağı belirlenir. Bu aşamada, kullanılacak yöntem ve tekniklerin uzaktan eğitim teknolojileriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.   TASARIM Öğretim materyalleri ve medya   Hedef davranışlar, kullanılan yöntem ve   teknikler göz önüne alınarak uygun materyaller ve ortam seçilmesi gerekir. GELİŞTİRME   İş ve kullanma oryantasyonu   Seçilen medya ve materyallerin yokluğunda veya çalışmadığı durumlarda alternatif materyaller hazır bulundurulmalıdır. Bu alternatif materyal lerin kullanma oryantasyonu uzaktan eğitime başlamadan önce öğrencilere öğretilmelidir.   Öğretimsel dağıtım/ulaştırma   Öğrencilerle iletişime ve etkileşime geçme yolları iyi planlanmalı ve bu amaçla uygun teknoloji ve materyaller seçilmelidir.  UYGULAMA Uygulama/pratik ve dönüt Öğrencilerin aktif kılan yaratıcılıklarını destekleyen uygulama etkinliklerini düzenleyip, öğrencileri etkinliklerin hakkında dönüt vermektir.   DEĞERLENDİRME   Değerlendirme   Öğrencilerin hangi hedef davranışları gerçekleştirip, gerçekleştiremedik eksiklikleri ve kazanmış oldukları beceriler iyi gözlenmeli ve öğrencilere bir final dönütü çeşitli çalışmalar yapılmalıdır Son dönüt Öğretim tasarımının en son aşamasıdır.   •   Ölçme değerlendirme araçlarından elde edilen bilgiye göre bir dönüt verilir.   •   Eğer süreç ağır işlerse diğer tüm aşamalar tekrar gözden geçirilmelidir.   •   Eğer süreç fonksiyonellik istiyorsa ve hedeflere ulaşılmışsa değişiklik yapılmadan öğretim yöntem ve tekniklerini de çeşitli güçlendirmeler yapılabilir.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks