Science

VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana. Slovenski govorni korpus Gos, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. 110 str., ilustr.

Description
VERDONIK, Darinka, ZWITTER VITEZ, Ana. Slovenski govorni korpus Gos, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. 110 str., ilustr.
Categories
Published
of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez Slovenski govorni korpus Gos Zbirka Sporazumevanje Urednik zbirke Simon Krek  Recenzenta Tomaž Erjavec, Hotimir Tivadar  Urednici  Ana Zwitter Vitez, Darinka Verdonik  Oblikovanje in prelom Tomato Košir  Avtor črkovne vrste »BadNews«  Samo Ačko Založil Trojina, zavod za uporabno slovenistiko Za založnika  Iztok Kosem Ljubljana, 2011Naklada 300 izvodovPrva izdaja, prvi natisIzid knjige je podprla  Javna agencija za knjigo Tisk Collegium Graphicum, d. o. o. natisnjeno na papirjih  Hello  in Vega  © Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez Vse   pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem,  javna priobčitev, dajanje na voljo javnosti, predelava ali vsaka druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. ¶ CIP – Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana811.163.6‘373.74:004.65VERDONIK, Darinka Slovenski govorni korpus Gos / Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. - (Zbirka Sporazumevanje)ISBN 978-961-92983-4-31. Zwitter Vitez, Ana259350016  Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez Slovenski  govorni korpus Gos  Kazalo vsebine  15 1 Uvod  16 1.1 Predstavitev poglavij  22 2 Snovanje in izdelava korpusa Gos  22 2.1 Specificiranje kriterijev za zajem gradiv  22 2.1.1 Pregled tujih primerljivih in domačih predhodnih projektov  25 2.1.2 Cilji izdelave govornega korpusa Gos  26 2.1.3 Opredelitev glede posameznih vidikov zajemanja gradiva  27 2.1.4 Kriteriji za zajem gradiva  27 2.1.4.1 Demografski kriteriji  28 2.1.4.2 Besedilnovrstni kriteriji  30 2.1.4.3 Dodatni kriteriji za zajemanje šolskega diskurza  30 2.1.4.4 Skupna shema kriterijev za zajemanje gradiva  32 2.1.4.5 Toleranca odstopanj  32 2.1.5 Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov  34 2.2 Zajemanje gradiva na terenu  35 2.2.1 Izbira ustrezne snemalne opreme in karakteristike posnetkov  35 2.2.2 Sestava ekipe za snemanje in prenos snemalne opreme med kraji snemanja  36 2.2.3 Delo z datotekami na daljavo  36 2.2.4 Pridobivanje posnetkov in soglasij za snemanje  37 2.3 Specificiranje načel transkribiranja gradiva  37 2.3.1 Obstoječi standardi in prakse transkribiranja  39 2.3.2 Izhodišča za definiranje pravil transkribiranja  41 2.3.3 Izbira orodja za transkribiranje  44 2.4 Izvedba transkribiranja in zagotavljanje kvalitete  46 3 Gradiva korpusa Gos  46 3.1 Uresničitev posebnih kriterijev za zajem gradiv  47 3.2 Sestava zajetih posnetkov  47 3.2.1 Besedilnovrstna sestava korpusa Gos  50 3.2.2 Demografska sestava korpusa Gos  54 3.3 Podatki o diskurzih in govorcih  54 3.3.1 Podatki o diskurzih  55 3.3.2 Podatki o govorcih  56 3.3.3 Podatki v zapisu govora  56 3.3.3.1 Metapodatki o transkripciji  56 3.3.3.2 Struktura diskurzov  57 3.4 Zapis govora  58 3.4.1 Pogovorni zapis  62 3.4.2 Standardizirani zapis  62 3.4.2.1 Načela standardizacije  63 3.4.2.2 Primeri dobre prakse  66 3.4.2.3 Tehnične oznake za standardizacijo
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks