Documents

Probleme

Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
Probleme rezolvate
Transcript
  Gradul de concentrare al pietei    Problema  [1]  :  Pornind de la datele din tabelul de mai jos, calculati coeficientul de concentrare Gini al exporturilor si importurilor Romaniei in/din tarile Comunit 717b11h atii Economice Europene in anul X. Cifrele sunt exprimate in milioane lei. Se va utiliza formula: Nr. crt.   Tara   Volumul exportului   p i   p i2   Volumul importului   p i   p i2   1.   Belgia   4.108,2   4.717,3   2.   Danemarca   153,3   804,3   3.   Franta   13.730,0   15.234,7   4.   Germania   38.062,0   45.135,9   5.   Grecia   3.638,4   7.232,9   6.   Irlanda   225,0   244,5   7.   Italia   17.741,8   19.780,1   8.   Luxemburg   -   -   9.   M. Britanie   11.301,2   13.710,4   10.   Olanda   18.233,5   8.092,2   11.   Portugalia   102,5   21,7   12.   Spania   3.443,9   3.573,0   Total   Rezolvare:  Pentru calcula coeficientul c, trebuie sa determinam mai intai valorile lui p i2 . In acest sens calculam volumul exportului total (110.739,8 mil. lei) si volumul importului total (118.547 mil. lei). Pentru Belgia:  Export: p i  = x 100 = 3,71% = 0,037 p i2  = 0,014 Import: p i  = x 100 = 3,98% = 0,039 p i2  = 0,015  Analog se procedeaza pentru restul tarilor, dupa care se calculeaza p i2  pentru volumul total al exportului si p i2  pentru volumul total al importului, pe baza carora se va calcula coeficientul de concentrare gini (c) al exporturilor si importurilor. Cota de piata   Problema:  La nivelul anului X, volumul total al tranzactiilor pe piata mobilei din S.U.A. a fost estimat la 10.000 mil. USD. Primele doua locuri in aceasta ramura sunt ocupate de firmele Johnson Controls si Interco, cu vanzari in valoare de 3.690 mil. USD, respectiv 3.278 mil. USD. Pornind de la aceste date se cere sa se calculeze cota relativa de piata a celor doi producatori mondiali de mobila. Rezolvare : Definitii: C.P.a = ( a / A ) x 100, unde: a - cifra de afaceri a firmei a A - volumul total al tranzactiilor pe o anumita piata C.P.a - cota de piata a firmei a C.R.P.a = C.P.a / C.P.b, unde: C.P.a - cota de piata a firmei a C.P.b - cota de apiata a firmei b C.R.P.a - cota relativa de piata a firmei a Pentru firma Johnson Controls: C.P. = (3.690 mil. USD / 10.000 mil. USD) x 100 = 36,9% C.R.P. = 36,9 / 32,78 = 1,125 Pentru firma Interco: C.P. = (3.278 mil. USD / 10.000 mil. USD) x 100 = 32,78% C.R.P. = 32,78 / 36,9 = 0,88 Problema:    In anul t 0  cotele de piata pentru doua firme (A si B) din industria petroliera au fost 20%, respectiv 10%. Se stie ca in anul t 1 cifrele de afaceri ale celor doua firme au crescut cu 16% pentru firma A si 12 % pentru firma B. Daca piata petroliera, la nivelul anului t 1 ,   a crescut cu 14%, se cere sa se calculeze cotele de piata ale celor doua firme la nivelul aceluiasi an t 1 . Rezolvare:  Definitii: . Pentru firma A: t o : CP A  = (CA A  / CA t ) x 100 = 20% t 1 : CP A  = (CA A +16%CA A  / CA t +14%CA t ) x 100 = 116/114 x CP A(to)  = 116/114 x 20% = 20,34% Analog se calculeaza pentru firma B. Cota de piata si concurenta   Problema:  Un produs Y este comercilaizat in perioada t 1  de 4 firme - A, B, C, D - ele detinand, in ordine, 25,23%, 44,86%, 19,63% si, respectiv, 10,28% din totalul vanzarilor produsului Y, vanzari care in suma totala reprezinta 1000 milioane lei. Fata de perioada t 0 , cele 4 firme au avut urmatoarele modificari ale volumului vanzarilor: firma A -10%, firma B +20%, firma C +5%, firma D +10%, in conditiile in care vanzarile totale ale produsului ale volumului vanzarilor: firma A -10%, firma B +20%, firma C +5%, firma D +10%, in conditiile in care vanzarile totale ale produsului Y au crescut, fata de perioada t 0 , cu 7%. Se cere: Pe baza datelor de mai sus, sa se determine proportia in care piata fiecarei firme si piata produsului Y in ansamblu s-au modificat pe seama concurentei directe, a concurentei indirecte si a nonconsumatorilor relativi, stiind urmatoarele: -   firma A a preluat clienti ai unei firme E care avea in fabricatie un produs Z ce a putut fi inlocuit in consum de produsul Y (+6,9 milioane lei) si a cedat clienti firmei B; -   firma B a preluat clienti ai firmei A, ai firmei C (+10,8 milioane lei) si a atras in randul clientelei o parte a nonconsumatorilor relativi; -   firma C a atras in randul clientelei nonconsumatori relativi (+10,2 milioane lei), precum si cumparatori ai produsului Z al fimei E;  -   firma D si-a realizat modificarea numai pe seama nonconsumatorilor relativi. Rezolvare:  Pornind de la datele din problema, determinam care sunt cifrele de afaceri ale celor patru firme in perioada t 0  si t 1 . Firma A:  t 1 : CA 1  = 1000 mil. lei x 25,23% = 252,3 mil. lei = CA 0  - 10% x CA 0  asadar, CA 0  = 280,33 mil. lei Analog procedam pentru restul firmelor cu mentiunea ca cifrele lor de afaceri in t 1  au crescut fata de t 0 . Rezultatele sunt trecute in tabelul urmator: CA t 1   t 0    A   252,3   280,33   B   448,6   373,83   C   196,3   186,95   D   102,8   93,45   Pentru a vedea proportia in care piata fiecarei firme si piata produsului Y in ansamblu s-au modificat pe seama concurentei directe, indirecte si a nonconsumatorilor relativi, pornind de la datele problemei, trecem rezultatele in urmatorul tabel: - mil. lei -   Firma A   Firma B   Firma C   Firma D   Produsul Y  Total: - 28,03   + 74,77   + 9,35   + 9,35   + 65,44   Conc. directa   - 34,93   + 45,73   - 10,8   -   -   Conc. indirecta   + 6,9   -   + 9,95   -   + 16,85   Noncons. rel.   -   + 29,04   + 10,2   + 9,35   + 48,59   Explicatii: Firma A: Piata firmei A, per total, a suferit modificarea: 252,3 mil. lei - 280,33 mil. lei = - 28,03 mil. lei, vezi CA la t  1  si t  0.  Firma A a preluat clienti ai firmei E care avea in fabricatie un produs Z ce a putut fi inlocuit in consum de produsul Y - concrenta indirecta: + 6,9 mil. lei, vezi enuntul problemei.  Pe seama nonconsumatorilor relativi, firma A nu si-a modificat piata, vezi enuntul problemei.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks